Výskum a vývoj - výstupy

 
Späť
ODBORNÉ INFORMÁCIE
Pestovanie a legislatíva geneticky modifikovaných rastlín a ich zhodnocovanie vo výrobe potravín v podmienkach SR - pozvánka na seminár (vystavené 18.6.2010)
Veda a výskum v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR - nový model a priority Autori textu: Ing. Martina Fikselová, PhD.; Ing. Mgr. Martin Mellen, PhD. (vystavené 23.10.2009)
REALIZAČNÉ VÝSTUPY
Realizačné výstupy do roku 1999
Realizačné výstupy za rok 1999 - 2002
VYHĽADÁVANIE V REALIZAČNÝCH VÝSTUPOCH (Počet: 248)
Lesnícky výskumný ústav
Diferencované metódy prirodzenej a kombinovanej obnovy porastov podľa stanovištných a pora...
Ekonomické modely a nástroje štátnej lesníckej politiky pre stimulovanie obhospodarovania ...
Funkčné modely pôdnej frézy (ZPF250) a drviča nežiadúcich nárastov; technológie prípravy p...
Funkčný model stredne ťažkého stavebnicového lanového systému (SLS); technológie lanovkové...
Genetické zdroje horských lesov na princípe trvalo udržateľného rozvoja.
Hodnotenie reálnosti rozširenia využitia biomasy na výrobu energie v lesníckych organizáci...
Hodnotiaca správa o súčasnom stave a zmenách stanovištných podmienok a ich význame na potr...
Identifikácia regiónov a obcí určením parametrov podmieňujúcich aktivity na rozvoj vidieka...
Komplexná predprojektová príprava vzorových projektov a opatrenia na podporu trhu s palivo...
Komplexný metodický postup ekologicky prijateľných opatrení na ochranu horských lesov prot...
<<  <   [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]   >  >>