Logo VÚPOP
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10
827 13 Bratislava
e-mail: j.hribik@vupop.sk
 
 


Pred závlahovou sezónou

Každý dobrý hospodár, teda aj poľný hospodár, ktorý má dobré gazdovské sklony, sa pripravuje pred prichádzajúcou sezónou. Podobne to platí aj o špecifickej príprave na vegetačné obdobie tých gazdov, ktorí zvyknú pri hospodárení využívať závlahy kvôli stabilite výsledku snaženia, t.j. kvôli udržaniu výšky a kvality produkcie pestovaných plodín.

Najpodstatnejšiu časť úvah a prípravy tvorí pozornosť závlahovej technike, no dôležité sú aj ďalšie súvisiace odborné, technické a informačné aktivity.

Niekedy sa ponúka podobnosť závlahovej a protipožiarnej techniky. Tá spočíva v tom, že obe sa nasadzujú iba vtedy, ak už niečo "horí". Užitočné by bolo, keby sa z tejto analógie aj pozornosť venovaná údržbe závlahovej techniky vyrovnala údržbe, ktorá je venovaná funkčnosti protipožiarnej technike a ktorá je určite nadštandardná.

V súčasnosti má spoločnosť vo výrobnom procese zadefinované tri typy ťahaných postrekovacích súprav, ktoré samozrejme obsahujú rôzne konštrukčné variácie podľa požiadaviek zákazníkov. Aké sú teda možnosti a aké poškodenie porastu možno od jednotlivých súprav očakávať?

Tu je niekoľko predsezónnych úvah.

Závlahová technika

Štandardná starostlivosť o techniku, ktorá má podobu výmeny tesnení, premazania pohyblivých častí, mechanických opráv poškodených častí atď. by mala byť doplnená úsilím o rekonštrukciu alebo modernizáciu strojov a zariadení.

Modernizáciou strojov a zariadení sa získajú nové, kvalitatívne vyššie výkonové parametre. Pri pásových zavlažovačoch možno modernizovať funkcie novými agregátmi, ako je napr. nová vodná turbína s novou prevodovkou, resp. novým prenosom krútiaceho momentu na cievku s hadicou alebo novou koncovkou s novým postrekovačom.

Širokozáberové zavlažovače napr. typu FREGAT možno modernizovať zmenou elektropohonu podvozkov na hydropohon.

Pri oboch typoch strojov možno tiež zvýšiť rovnomernosť rozdelenia závlahovej vody náhradou starých distribučných prvkov - postrekovačov a rozstrekovačov za nové mikrozávlahové prvky. Tie môžu predstavovať segmenty kvapkovacích hadíc alebo rúrkové vývody opatrené rozstrekovačmi, ktoré sú umiestnené čo najbližšie k zavlažovanému povrchu. Segmenty kvapkovacích hadíc sú vlastne časti plastového potrubia, visiace až po zem a osadené kvapkovačmi, ktoré dávajú presne stanovené množstvo vody, stekajúcej priamo na povrch pôdy. Toto hybridné riešenie sa nazýva mobilná kvapková závlaha.

Meranie vody

Uspokojivo presné meranie odberov a spotreby závlahovej vody je dôležité z dvoch pohľadov:

 • korektné vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom závlahovej vody
 • potrebná informácia o množstve vody dodanej na zavlažovanú plochu.

Meranie vody možno realizovať na závlahovej čerpacej stanici, na závlahových hydrantoch a na samotnom zavlažovacom stroji. Návratnosť investícií do merania nie je neurčitá, je celkom zreteľná najmä v prípadoch nadhodnotenej kvantifikácie odberov a spotreby. Napr. vo Francúzsku sa najmä z dôvodu zabránenia plytvania vodou vybavili presným meraním aj zavlažovacie stroje vodomermi.

V súčasnosti sa presne meria množstvo závlahovej vody, odoberanej na podiele 85-90% z celkovej zavlažovanej plochy.

Riadenie závlahového režimu

Efektívne riadiť závlahový režim neznamená iba odpovedať všeobecne na otázky kedy? a koľko? Ide o čosi viac. Vodoúsporné a pôdoochranné aspekty využitia závlah požadujú zavlažovať len toľko a len tam, koľko a kde je nevyhnutne potrebné. Odpovede treba hľadať v nadväznosti na tieto faktory:

 • fenologický vývoj zavlažovanej plodiny
  Zavlažovať je dôležité v tzv. kritických vývojových fázach zavlažovanej plodiny. Nedostatok vody v týchto fázach môže mať také nevratné účinky na produkciu, ktoré sa neskorším dostatkom vody nemusia napraviť.
 • dynamika vývoja pôdnej vlhkosti
  Je veľmi priestorovo premenlivá a závisí od heterogenity pôdy v oblasti hydropedologických vlastností, jednou z nich je napr. využiteľná vodná kapacita pôdy. Odporúča sa monitorovať pôdnu vlhkosť trvalo osadenými snímačmi pôdnej vlhkosti. Osvedčili sa snímače typu VIRRIB. Vyhodnocovanie zbieraných údajov zo snímačov v riadiacom centre možno pri využití rozmanitých softvérov na riadenie závlah a vo vzťahu k fenologickej fáze využiť na presné riadenie závlahového režimu.
 • prognóza vývoja meteorologických prvkov
  Do rozhodovania o závlahovom režime vstupujú aj prognózy vývoja teplôt a zrážok. Sú k dispozícii: internetové predpoveďové produkty SHMÚ vrátane 3- a 10-dňových epsgramov; VÚPOP ponúka na pôdnom portáli závlahový dispečing spojený s prognózovaním úrod; je k dispozícii meteoservis SPPK a AGRA poisťovne.

  Jednoznačne sa odporúča zriadenie minimeteorologickej stanice. Ide najmä o úžitok z evidencie a spracovávania nameraných lokálnych presných údajov. Napr. nepresnosti pri zrážkach sa môžu výrazne meniť už na parceliach vzdialených 1 až 2 km, čo napr. hustota oficiálnych meteostaníc nepostihuje, pretože zachytáva okruh 20 - 30 km.

  Lokálna meteostanica alebo mikrometeostaničky sú všestranne užitočné,napr. aj pri signalizácii ochrany voči chorobám a škodcom, pri signalizácii jarných mrazíkov a pod. Stanovovanie závlahovej dávky, teda odpovede na otázku koľko vody dávkovať, musí byť podložené hydropedologickým prieskumom. Cieľom je dosiahnuť závlahou výlučne iba potrebnú hĺbku zavlaženia, nie viac a nie menej. A to musí agronóm či pestovateľ túto hĺbku presne stanoviť podľa koreňovej zóny plodiny. Na báze údajov z prieskumu vlhkosti pôdy sa presne stanoví, koľko vody je na to potrebné. Tu sú najväčšie medzery a nepresnosti zaznamenávané v praxi.

Viacúčelovosť závlahy

V našich agroklimatických podmienkach plní závlaha doplnkovú funkciu. Dopĺňa do optimálneho priebehu to chýbajúce množstvo vody, ktoré nie je dodané zrážkami.

Dobrý hospodár však uvažuje nad tým, ako z peňazí investovaných do závlahového systému získa čo najväčší profit. Je tu možnosť využitia závlahy na viacero účelov. Možný a aj v praxi už nezriedka aplikovaný a overený je prístup, kedy sa závlahová voda vyžíva na transport a distribúciu hnojív a živín. Fertigácia alebo dodávanie živín závlahou je technicky vyriešená aj pri zavlažovacích strojoch. Najširšiu aplikáciu dosahuje však pri stabilných závlahových systémoch, napr. pri kvapkovej závlahe.

Nezaslúžene minimálnej investičnej pozornosti sa dostáva využitiu závlahy na protimrazovú ochranu. Pestovatelia ovocných drevín takmer pravidelne evidujú škody na kvitnúcich stromoch, zapríčinené jarnými mrazíkmi. Poškodzované bývajú kvitnúce skoré odrody marhúľ a broskýň, často aj jadrovín. Pred niekoľkými rokmi sa dokonca zaznamenalo poškodenie mladých plôdikov jabloní neskorými mrazíkmi začiatkom júna.

Z pohľadu technického dizajnu je využitie závlahového systému na protimrazovú ochranu náročnejšie na navrhovanie a aj na prevádzku, ako jeho využitie iba na zavlažovanie. Technicky náročné splnenie niektorých osobitných prevádzkových predpokladov je súčasne aj investične náročné. Napr.: musí byť pri návrhu k dispozícii kapacitne dostatočný zdroj vody a závlaha musí mať nízku intenzitu, spravidla 1 až 3 mm/hod.

Je to kvôli splneniu prevádzkových požiadaviek ochrany akými sú:

 • celá chránená plocha musí byť v prevádzke súčasne
 • ochrana závlahou musí fungovať nepretržite počas poklesu teplôt vzduchu pod 0 oC.

Náročnosť prevádzkových podmienok zatiaľ odrádza pestovateľov od realizácie a to aj napriek tomu, že návratnosť investícií môže byť zabezpečená zabránením vzniku škôd už v jednom jedinom kritickom roku.

Kvalita závlahovej vody

Zavlažovať možno len takou vodou, ktorá nesmie negatívne ovplyvňovať zdravie ľudí a zvierat, pôdu a úrodu a stav vôd. Každý užívateľ závlahovej vody musí mať informácie o kvalitatívnych parametroch závlahovej vody. Napr. nemôže nastať situácia, že závlahovou vodou s obsahom fekálneho znečistenia bude zavlažovaná zelenina alebo ovocie, ktorých konzumné časti boli v kontakte s takouto vodou.

Sledovanie kvality závlahových vôd zabezpečuje MP SR v zmysle tzv. Vodného zákona a monitorovanie zabezpečuje od roku 1995 ním poverené laboratórium. To vykonáva v rámci celoslovenského čiastkového monitorovacieho systému VODA potrebné analýzy závlahových vôd a o výsledkoch informuje užívateľov závlahovej vody.

Vystavené 15. 5. 2009

Autor textu: Ing. Ján Hríbik CSc.