Logo AGRIO
Agrio-postrekovače, s.r.o.
Družstevná 381
976 33 Poniky
e-mail: obchod@agrio.sk
 
 


Postrekovač s riadenou nápravou - menšie mechanické poškodenie porastu, vyššia efektívnosť pestovania plodín!

Kvalita ošetrovania porastu počas vegetácie ovplyvňuje celkovú efektívnosť pestovania poľných plodín, pričom na ňu vplýva množstvo faktorov. Okrem samotnej kvality aplikácie je významným faktorom veľkosť mechanického poškodenie porastu, ktoré vzniká pri opakovanom vstupe na pozemok počas vegetačného obdobia.

Poškodenie s najväčším rozsahom je spôsobené otáčaním súpravy (traktor a ťahaný (návesný) postrekovač) na úvrati. Ovplyvňuje ho konštrukcia postrekovača (podvozok, ramená), ale aj agregácia s vhodnou energetickou jednotkou. Správnym návrhom konštrukcie postrekovača a postrekovacej súpravy je možné eliminovať mechanické poškodenie porastu spôsobené kolesami, svetlou výškou a rozchodom kolies.

Poprední výrobcovia poľnohospodárskej techniky preto pristupujú k využívaniu riadených náprav ťahaných postrekovačov. Navádzanie kolies postrekovača býva najčastejšie riešené elektronicky. Slovenský výrobca postrekovačov spoločnosť Agrio-postrekovače, s. r. o. v spolupráci s obchodným partnerom GM-R Sprayers Ltd. (Veľká Británia) ponúka vo svojom výrobnom programe unikátne riešenie. Ide o postrekovač s riadenou nápravou (označovanou ako "Combi Steer") založenou na prvkoch riadenia hydrauliky, ktoré umožňujú kolesám postrekovača sledovať stopu kolies traktora. Takto riadená náprava umožňuje plynule reagovať na zmeny smeru pri prekážkach alebo pri otáčaní na úvrati.

V súčasnosti má spoločnosť vo výrobnom procese zadefinované tri typy ťahaných postrekovacích súprav, ktoré samozrejme obsahujú rôzne konštrukčné variácie podľa požiadaviek zákazníkov. Aké sú teda možnosti a aké poškodenie porastu možno od jednotlivých súprav očakávať?

Prvý typ predstavuje súprava traktor a postrekovač s pevnou nápravou. Táto súprava patrí medzi najrozšírenejšie a to najmä pre jej jednoduchosť, variabilnosť a cenovú dostupnosť. Postrekovač (vybavený pevnou, nastaviteľnou, alebo odpruženou nápravou) môže byť pripojený k traktoru v hornom závese, spodnom závese alebo v ramenách trojbodového závesu. Nevýhodou postrekovacej súpravy je však veľké mechanické poškodenie porastov spôsobené kolesami súpravy. Zo simulácie pohybu celej súpravy (obr.1a) je zrejmé, že každé koleso súpravy pri zatočení vytvára samostatnú stopu čoho následkom je značné mechanické poškodenie porastu. V prípade postrekovača s 30 m záberom by plocha, ktorú ohraničujú krajné koľaje predstavovala 77 m2. Celková poškodená plocha je samozrejme závislá aj od šírky pneumatík.

Ďalšie dve alternatívy využívajú postrekovač s riadenou nápravou "Combi Steer".

Traktor a postrekovač s natáčaním nápravy

Postrekovač s riadenou odpruženou nápravou je pripojený k traktoru v ramenách trojbodového závesu. Systém sledovania stôp traktora pracuje pomocou natáčacieho oja, ktoré synchrónne pracuje s odpruženou natáčacou nápravou a tým zabezpečuje dokonalé kopírovanie zadných kolies traktora (obr. 2a, 2b).

Obr. 2a: Natáčacie oje Obr. 2b: Odpružená natáčacia náprava

Obsluha má k dispozícii tri režimy. V predvolenom režime "Riadenie - automatické, zamknuté" sa náprava postrekovača uzamkne v stredovej polohe a postrekovač sa správa ako klasický príves. Táto poloha sa používa pri priamočiarych jazdách po poli a prepravných jazdách po komunikáciách.

V predvolenom režime "Riadenie - automatické, odomknuté" sa náprava postrekovača automaticky odblokuje a postrekovač sleduje stopu zadných kolies traktora. Táto poloha sa používa pri jazde na úvrati, pri náhlych vybočeniach, zmene smeru jazdy na poli alebo pri manévrovaní a cúvaní.

Tretí režim "Riadenie - ručne zamknuté" sa využíva pri presune postrekovača na dlhšiu vzdialenosť po verejných komunikáciách. Postrekovač sa správa ako klasický príves. Nápravu obsluha uzamkýna ručne a to uvoľnením skrutiek na ľavej a pravej strane nápravy.

V danej situácii (obr. 1b) predstavuje plocha medzi krajnými koľajami pri 30 metrovom zábere postrekovača 35 m2, čo je viac ako 50% zlepšenie oproti neriadenej náprave postrekovača. Je zrejmé, že mechanické poškodenie porastu je v tomto prípade výrazne nižšie.

V zmysle eliminácie poškodenia porastu je najideálnejšia kombinácia: traktor s natáčaním obidvoch náprav (napr. Fastrac) + postrekovač s riadenou nápravou (obr. 3). Postrekovač s odpruženou riadenou nápravou je pripojený k traktoru "husím krkom" priamo na plošine Fastrac. V prípade tejto súpravy sú kladené veľké požiadavky na výrobu. Je potrebné zosúladiť jazdné vlastnosti traktora a postrekovača tak, aby náprava postrekovača pomocou elektro-hydraulického zariadenia sledovala stopy predných a zadných kolies traktora. Pri otáčaní na úvrati vzniká len jedna jazdná stopa, teda celková poškodená plocha porastu je minimálna. V tomto prípade prestavuje plocha medzi koľajami 26 m2.

Obr. 3: Fastrac

Postrekovače s riadenou nápravou majú veľkú perspektívu najmä z pohľadu systému tzv. riadeného pohybu stojov po poli (Controlled Traffic Farming v skratke "CTF"). Základným princípom tejto technológie je minimalizácia pojazdenej plochy poľa. Zábery strojov a rozchody kolies sú zosúladené tak, aby bolo možné každoročné využitie spoločných koľají. Zhutnenie pôdy je tak sústredené len na plochy pod kolesami. Výsledným efektom sú lepšie pôdne vlastnosti, nižšie náklady na pohonné hmoty, vyššie využitie strojových súprav (spôsobené lepšou dostupnosťou pozemku vo vlhkých podmienkach), ale aj vyššie úrody a nižšie emisie skleníkových plynov. Viac informácií o technológii riadeného pohybu strojov po poli je možné získať na www.controlledtrafficfarming.com.

Záverom možno konštatovať, že technické riešenie postrekovačov s riadenou nápravou výrazne prispeje k riešeniu problémov farmárov využívajúcich CTF. Bez ohľadu na to, ich najväčšou prednosťou je, že významne eliminujú mechanické poškodenie porastu na úvrati a tým prispievajú k zvyšovaniu celkovej efektívnosti pestovania plodín.

Vystavené 6. 5. 2009

Autori textu: Ing. Dušan Králik, Agrio-postrekovače s.r.o.; Ing. Jana Galambošová, PhD., SPU Nitra