Logo VUTPHP Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva
Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica
Tel.: 048/4132541-3
Fax: 048/4132544
e-mail: gonda@vutphp.sk
 

Ošetrenie mačinového fondu a obnova trávnych porastov

Politicko ekonomické zmeny po roku 1990 na Slovensku sa výrazne dotkli aj poľnohospodárskej výroby a priniesli radu kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien. Zmeny sa dotkli aj mačinového fondu, ktorého zastúpenie je nemalé najmä v horských a podhorských oblastiach, kde plochy trvalých trávnych porastov dosahujú 692 tis. ha, čo je až 82 % z celkovej výmery TTP na Slovensko.

Pri nástupe nových podmienok sa na jednej strane začali výraznejšie presadzovať ekologické a environmentálne kritériá. Na strane druhej sa začal uplatňovať útlmový extenzifikačný program s tendenciou zalesniť veľké výmery poľnohospodárskej pôdy. Tento trend nedocenil skutočnosť, že zalesňovanie je ekonomicky náročnejšie ako udržiavanie TTP.

Znižovanie stavov hospodárskych zvierat využívajúcich TTP spôsobuje, že vzdialenejšie,členitejšie a svahovitejšie plochy sa využívajú extenzívne a dochádza až k opúšťaniu ťažšie obhospodarovateľných lokalít. Dôsledkom je degradácia plôch samonáletov a sekundárnou sukcesiou lesa. Na Slovensku je takto samozalesnených a degradovaných viac ako 45 tis. ha TTP.

Dôležitým pracovným postupom proti degradácii mačinového fondu je jeho pravidelné ošetrovanie. Mechanické ošetrovanie TTP okrem zvyšovania produkčnej schopnosti podporuje aj dôležité mimoprodukčné funkcie, ako je protierózna činnosť, ochrana zdrojov pitnej vody, estetické udržiavanie sviežeho rázu krajiny a tým aj atraktívnosť pre rozvoj agroturistiky.

Mimoprodukčné funkcie TTP sú národohospodársky vysoko významné, žiaľ v porovnaní s produkčnými funkciami sú ťažko ekonomicky vyčísliteľné.

Strojové systémy pre mechanické ošetrenie rozdeľujeme podľa účinnosti pracovných orgánov pri likvidácii nežiadúcej biomasy na :

 1. Pasívne

 2. Do tejto skupiny radíme lúčne brány a lúčno pasienkové smyky. Pracovný orgán zub, lišta sú bez aktívneho pohonu. Účinok na biomasu je nižší v porovnaní s aktívnymi ošetrovačmi.

 3. Aktívne

 4. Pracovným orgánom je poháňaný nízko, alebo vysokootáčkový rotor vybavený pevnými, alebo voľnými pracovnými nástrojomi, nožmi. Tvar, hmotnosť, účinnosť pracovných nástrojov a tým aj ich určenie je rôzne.

V ďaľšej časti sa budeme zaoberať aktívnymi mechanickými ošetrovačmi, ktoré podľa dosahovanej úrovne účinnosti agresivity rozdeľujeme do troch skupín na :

 1. Mulčovače

 2. Drviče drevitých náletov

 3. Mulčovacie frézy

1. Mulčovače

Tvoria príkonove najnižšiu triedu mechanických ošetrovačov. Mulčovače môžeme oprávnene pokladať za základné stroje pri mechanickom ošetrení mačinového fondu. Aj napriek tomu, že možnosti uplatnenia mulčovačov v poľnohospodárskej výrobe je nielen pri ošetrení mačinového fondu, poľnohospodárska prax ich možnosti zatiaľ dostatočne nevyužila. Mulčovač sa stáva pri vhodnej voľbe meniteľných pracovných nožov viacúčelovým strojom. Počnúc nožmi univerzálneho použitia tvaru Y, lopatkový tvar L pre likvidáciu trávnych zbytkov, kukuričného kôrovia a repných skrojkov, jednoduchý nožový tvar I pre drvenie slamy, zrezaný lopatkový pre drvenie zemiakovej vňate, klapkové pre likvidáciu drevitého náletu a konečne mohutný klapkový zubový s vysokým agresívnym účinkom. Najvýkonnejšie mulčovače sa dokážu vysporiadať aj s drevitým náletom do vrúbky 40 mm, starými krtincami, trávnou starinou, drvením biomasy vo vinohradoch a v sadoch.

Hmotnosť pracovných nástrojov, je podľa tvaru noža v rozsahu 400 – 1650 g, čím sa menia nároky aj na energetickú náročnosť požadovanej pracovnej operácie.

Zhrňme prednosti mulčovania :

 1. Mulčovanie prestarlých tráv a prebytkov paše ( nedopaskov ), zabraňuje rozširovanie degradácií TTP.

 2. Urýchľuje dorastanie a zmladzovanie porastu.

 3. Rozdrvený mulč je rovnomerne rozptýlený po povrchu a dodaný do pôdy, vo forme organického hnojiva.

 4. Jesenné mulčovanie chráni porast v zimnom období a prispieva k urýchlenému rastu na jar. Porast je skôr pripravený na pastvu. Mulč sa v zime priaznivo rozkladá.

 5. Mulčovanie je minimalizačná pracovná operácia, nevyžaduje odvoz nedopaskov, súčasne je likvidovaný drobný drevitý nálet, upravuje sa mikroreliéf.

Drviče drevitých náletov

Tvoria strednú príkonovú triedu mechanických ošetrovačov. Najvýznamnejší samohybný stroj vyrábaný v rokoch 1983 – 1989 v Československu bol MT 6 011 KABAR. Tento stroj s výkonom motora 132 kW, bola vyrobená malá séria v počte 32 ks a je ho možné ešte vidieť v prevádzkovom stave napríklad na PD Očová. Špeciálna konštrukcia podvozku ( svahová nivelizácia ) umožnila pracovať aj na svahu nad 22°. Pracovný záber čelného a pracovného adaptéra s pracovným záberom 2 400 mm dokázal drviť drevitý nálet do hrúbky 80 mm. Pracovný rotor bol vybavený voľnými klapkovými nožmi hmotnosti nad 1 800 g. Významným príspevkom bol aj čelne nesený traktorový ošetrovač PB 2 077. Bol súčasťou riešenia štátneho programu “ HORAL SYSTEM ” pripojiteľný k traktoru Z 72 45 HORAL ( 60 kW ). Tento stroj s pracovným záberom 1 600 mm dosiahol výborných výsledkov pri drvení drevitého náletu do hrúbky 60 mm.

Z aktuálnych drvičov vyrábaných v ČR môžeme uviesť nesené univerzálne drviče. Pracovné zábery sú v rozsahu 1 300 – 1 900 mm ( príkon 60 – 110 kW ), vybavené pevnými alebo voľnými nožmi. Nože sú vymeniteľné a umožňujú drvenie nežiadúcich drevitých náletov, úpravu poľných a lesných ciest a drvenie kameňa. Typový rad drvičov s označením NUD vyvíja Lesní a zemědelská technika VS Křtiny a vyrába STS Prachatice

Mulčovacie frézy

Tvoria najvyššiu príkonovú triedu ( do 160 kW ) mechanických ošetrovačov. Ich priorita je v lesníctve, ale vynikajúco sa dokážu uplatniť aj v komunálnych službách a v poľnohospodárstve. Agresivita účinkov je v porovnaní s mulčovačmi a drvičmi najvyššia na rozdiel od nich pracovné orgány môžu zasahovať podstatne viac pod úroveň terénu a narúšajú aj koreňovú sústavu porastu. Precízne pevnostné riešenie stroja a mohutného pracovného rotora vybavené hrotovými pracovnými nástrojmi zo spekaných karbidov sa dokáže vysporiadať aj s pňami, kameňmi, drevitým náletom hrúbky 70 – 90 mm.

Pre poľnohospodársku výrobu je ich uplatnenie pri :

 • likvidácií mohutnejšieho drevitého náletu

 • likvidácii starých sadov a vinohradov

 • údržbe hospodárskych ciest

 • rekultivácii úhorovej pôdy.

Náročný pracovný režim si vyžaduje vysokovýkonný traktor vybavený transmisiou plazivých rýchlostí.


Technologické princípy priamych prísevov.

Obnova trávnych poratov orbou je síce spoľahlivá a veľmi účinná technológia s výbornými podmienkami pre klíčenie a následným vývojom semien tráv a leguminóz, žiaľ je vhodná len pre orateľné stanovištia so svahovitosťou do 12 ° s hrúbkou ornice 150 – 200 mm.

Na neorateľných stanovištiach, ktorých je na Slovensku viac ako 300 tis. ha, zostáva možnosť zvýšenia produkčných schopností trávnych porastov aplikáciou prísevu bezorbovým spôsobom.

V Európe sa za posledných 18 rokov bezorbové technológie obnovy TTP ustálili na 4 základných systémoch.

Na obrázku 1 sú znázornené technologické princípy priamych prísevov a parametre spracovanej mačiny.

 1. Riadková technológia

 2. Do pôdnej mačiny sú vytvárané riadky šírky (š) 5 mm, hĺbky (h) maximálne 20 mm a rozteče riadkov (rr) 75 alebo 100 mm podľa prevedenia stroja. Drážka na dno, ktorej je ukladané semeno je vytváraná odvaľovaním dvojice pasívnych kotúčov nastavených voči sebe pod ostrým uhlom medzi ktorými je vedený semenovod. U nás je známy holandský systém VREDO, ktorý vyrába i typový rad sejačiek s roztečou riadkov 75 a 100 mm s pracovným záberom od 2 000 do 2 900 mm.

  Nenáročný strojový systém je vhodný pre ľahšie pracovné podmienky pre bezorbovú obnovu trávnych porastov s nízkym stupňom degradácie na ľahkých priepustných pôdach bez výskytu kameňov. Profil pôvodnej mačiny spracúva len n a 5 %. Mokrorelief z toho dôvodu zostáva nepatrne narušený, čím je nebezpečenstvo kontaminácie zberanej krmoviny minimálne.

  Z porovnávaných technológií na najnižšiu požiadavku na príkon energetického stroja, čím dosahuje najnižšiu hladinu prevádzkových nákladov.

 3. Štrbinová technológia (pásiková)

 4. Do pôvodnej mačiny sú vytvárané pásiky rozmeru šírky (š) 30 - 40 mm, hĺbky (h) 20 - 60 mm a rozteče riadkov (rr) 150 mm. Drážka na dno, ktorej je ukladané semeno je vytváraná aktívnym frézovacím kotúčom vybaveného frézovacími nožmi, alebo hrotmi za ktorými vyúsťuje výsevná pätka so semonovodom. U nás sú známe staršie sejačky čsl. produkcie Se 2-024 z 80 -tich rokov vybavené nožmi, alebo sejačky s nemeniteľnými hrotmi (John Deere, JD-150). Nová sejačka SP 16 je vybavená frézovacími kotúčmi s meniteľnými hrotmi.

  Strojový systém pracuje na princípe poháňaných frézovacích kotúčov konštrukčne riešený pre náročné pracovné podmienky pri obnove trávnych porastov na plytkých kamenistých pôdach. Konštrukčne zložitejší sejací stroj v porovnaní s predchádzajúcim je príkonove náročnejší z čoho vyplývajú aj vyššie prevádzkové náklady.

  Pôdna mačina je spracovaná na 22 %, mikrorelief je usporiadaný, podmienky na kontamináciu zberaním krmovín sú nepatrné.

 5. Pásová technológia

 6. Do pôvodnej mačiny sú radikálne vyfrézované pásy rozmeru 150 x 50 - 150 x 450 - 500 mm (š x h x rr). Pás mačiny je vyfrézovaný aktívnou nožovou hlavicou.

  Semeno je pridávané do prúdu spracovanej mačiny tak, že na dno vyfrézovaného pásu je uložená vrstva spracovanej mačiny, ktorá má vytvoriť dobré podmienky zakorenenia, potom je vysiate semeno z mechanického, alebo pneumatického výsevného mechanizmu a napokon je semeno priklopené vrstvou zeminy (20 - 50 mm). Nesmie dôjsť k tzv. "utopenie" osiva.

  Strojový systém aktívnych frézovacích hlavíc s vymeniteľnými nožmi tvaru L je určený do ťažších, hlbších pôd s nižším výskytom kameňa, ktorý výrazne znižuje životnosť nožov.

  Profil pôvodnej mačiny je spracovaný na 38 % do relatívne väčšej hĺbky a šírky, čo sa v porovnaní s predchádzajúcimi technológiami prejaví zlepšením podmienok pre zakorenenie.

  Naproti tomu pri pásovej technológii je mikroreliéf neurovnaný, hrebeňovitý a vyžaduje si následné opakované zavalcovanie.

  Nebezpečenstvo kontaminácie krmovín je vysoké.

  Energetická náročnosť je vysoká, čomu proporcionálne zodpovedá aj zvýšenie prevádzkových nákladov na jednotku výkonu. Sejacie stroje SPP 6 a SPP 8 s pracovným záberom 3 000 a 4 000 mm sú vyrábané v ČR v HMD Strojírna s.r.o. Litomyšl.

 7. Totálna obnova, rýchloobnova


 8. Pôvodná mačina je spracovaná na celý pracovný záber stroja do hĺbky 50 - 80 mm. Pôvodný porast vrátane koreňovej sústavy je totálne likvidovaný a obnovený výkonnejším druhom tráv a ďatelinotráv. Pracovný valcový rotor je vybavený nožmi tvaru L obdobnými ako u pásových strojov. Na Slovensku je najviac rozšírený systém HORSCH z produkcie nemeckej firmy HORSCH Maschiner GmbH. Firma vyrába tzv. sejacie exaktory s pracovným záberom 3 000 a 4 000 mm. Pracovný záber exaktora spočíva v odfrézovaní pásovej mačiny, alebo zeminy do požadovanej hĺbky sejby, výsevná lišta vyfukuje nadávkované osivo od pneumatického výsevného mechanizmu, vejárovite na celú šírku pracovného záberu. Na osivo dopadá najjemnejšie spracovaná zemina neskôr hrudky a kamene a nakoniec rastlinné zvyšky.

  Exaktory sú stroje viacúčelového využitia, ale sú osvedčené pri totálnej rýchloobnove vysoko degradovaných trávnych a ďatelinotrávnych porastov. Robustná konštrukcia stroja a pracovného rotora umožňuje pracovať aj vo veľmi ťažkých pracovných podmienkach v ťažkých ílovitých, plytkých a kamenistých pôdach.

  Z uvedených technológií je táto energeticky a tým aj ekonomicky najnáročnejšia, čím je daná aj najvyššia hladina prevádzkových nákladov.

Bezorbový sejací stroj SP 16

Sejačka SP 16 (obr. 2) je určená na bezorbovú obnovu trávnych porastov v plytkých a kamenistých pôdach v členitom svahovitom teréne, na plochách ohrozených eróziou. Riešenie a realizácia je výsledkom úspešnej medzinárodnej slovensko-českej spolupráci medzi VÚTPHP Banská Bystrica a HMD Strojírna Litomyšl.

Riešenie stroja je príspevkom do štrbinovej technológii pásových prísevov.

Dominantné pracovné orgány stroja sú frézovacie kotúče vybavené výmennými hrotmi zo spekaných karbidov vysokoodolnými voči abrazívnemu opotrebeniu, čo je veľmi dôležité pre dlhú životnosť pri práci v kamenistých pôdach.

So sejačkou SP 16 sme vykonali v priebehu roka 2002 funkčné skúšky so sľubným výsledkom. Ak stroj úspešne prejde aj prevádzkovými skúškami s jeho realizáciou pre prax sa počíta už v tomto roku.

Technologické princípy a strojové systémy priamych prísevov

Obr. 1

 

Tab. 1 Technické údaje sejačky SP 16

PARAMETER

Merná jednotka

Dosiahnutá úroveň

Hmotnosť

kg

1 052

Pracovná rýchlosť

km.h-1

2 - 4

Výkonnosť produktívna W04

ha.h-1

1 - 1,2

Šírka

mm

2 980

Výška

mm

1 250

Dĺžka

mm

1 470

Pracovný záber

mm

2 250

Energetický zdroj – traktor

kW

80 - 120

Počet riadkov

ks

16

Medziriadková vzdialenosť

mm

150

Šírka drážky

mm

40

Hĺbka drážky (nastaviteľná)

mm

20 - 40

Objem výsevnej skrine

dm3

260

Svahová dostupnosť

°

14

Regulácia výsevu

kg.ha-1

4 - 100

Obr. 2 Pohľad na sejačku SP 16

Záver

Príspevok v prvej časti si kládol za cieľ urobiť prierez v súčasných triedach mechanických ošetrovačoch mačinového fondu s dôrazom na krajinotvorbu.

V druhej časti príspevku bolo snahou rozšíriť informácie o súčasných technológiách priamych prísevov pri obnove trávnych porastov. Jedná sa o pohľad na technológie, ktoré si nekonkurujú ale vzájomne dopĺňajú. Každá z nich má svoje priority, ale aj nedostatky. Užívateľ by sa nemal obmedziť len na cenu alebo univerzálnosť použitia, ale jazýčkom na váhe rozhodnutia by mal byť prioritný ukazovateľ technológie.

Pri výbere priamych prísevov pri obnove trávnych porastov za rozhodujúce ukazovatele pokladáme stupeň degradácie, pôdne podmienky, stav mikroreliéfu, svahovitosť a ekonomiku prevádzky.

Vystavené: 27.2. 2004

Autor textu: doc. Ing. Ľubomír Gonda,PhD.