Centrum výskumu rastlinnej výroby - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica
Mládežnícka 36
974 21 Banská Bystrica
e-mail: gonda@vutphp.sk

 
 


Obhospodarovanie trávnych porastov v horských oblastiach Slovenska

Slovensko sa radí v Európe medzi najhornatejšie krajiny. Po Slovinsku, Grécku a Rakúsku je na štvrtom mieste v zastúpení horských oblastí na celkovej rozlohe . SR prekračuje európsky priemer až dvojnásobne s podielom 62 % horských regiónov. Z hľadiska výskytu poľných kultúr majú v týchto oblastiach dominantné postavenie trávne porasty.

Na Slovensku sa v horských regiónoch nachádza až 81 % plôch mačinového fondu. Príspevok je orientovaný na problematiku obhospodarovania trávnych porastov na plochách, ktoré sú nad dosahom štandardnej mechanizácie.

Limitujúcim faktorom využitia strojov na plochách TTP je svahovitosť pozemkov. Pri inventarizácii a klasifikácii plôch TTP bolo zistené nasledovné percentuálne zastúpenie plôch podľa svahovitosti:

Plochy podľa svahovitosti
%
Rovinaté do 3 °
18,9
Svahovité 3 °- 7,9 °
14,1
Svahy 8 °- 14,9 °
28,1
Prudké svahy 15 °- 24,9 °
27,8
Zrázy nad 25 °
11,1

Hospodárenie v horských oblastiach Slovenska má špecifické požiadavky na výber strojov, pre ktoré v súčasnom období nie sú vytvorené zodpovedajúce ekonomické podmienky. Na plochách so svahovitosťou nad 18° je potrebné používať špeciálnu horskú mechanizáciu, ktorá má v porovnaní so štandardnou špecifické rozdiely:

 • vyššou nákupnou cenou až o 90 %
 • nižšou výkonnosťou o 10 až 30 % (náročnejšie pracovné podmienky)
 • kratšou disponibilnou dobou pre pracovné operácie
 • vyššou spotrebou pohonných hmôt
 • nižšou mernou hmotnosťou o 50 %

V priebehu rokov 2006 - 2009 sme na Výskumnom ústave trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici riešili rezortnú úlohu "Agrotechnické a ekonomické hodnotenie inovovaných technológií a strojových systémov pre obhospodarovanie trávnych porastov ". Naše výsledky vychádzajú z porovnania troch kategórií horských systémových nosičov v súprave s pracovnými strojmi pri obhospodarovaní trávnych porastov v rozdielnych pracovných podmienkach svahovitosti terénu.
Testy prebiehali v poloprevádzkových podmienkach v okrajovej časti CHKO NAPANT v katastri PD Liptovská Teplička. Poľnohospodársky subjekt dlhodobo spolupracuje v rámci externej experimentálnej základne VÚTPHP Banská Bystrica. Testy strojov a riešenie rezortnej úlohy boli vykonané vďaka technickej a materiálnej podpore z PD Liptovská Teplička a IDOS PROJEKT s.r.o Banská Bystrica, prevádzka Zvolen.

Technické charakteristiky a vybrané technické parametre strojov

 1. Použité nosiče


 2. Tab. 1
  Charakteristika parameter
  VITHAR
  MOUNTY 100
  MT8 - 322
  Motor: Palivo
  nafta
  nafta
  nafta
         Počet valcov
  3
  4 - turbo diesel
  4
         Výkon k/ kW
  63 / 46,5
  95,2 / 70
  44 / 32,5
  Spotreba paliva g.kW-1.h-1
  225
  238
  260
  Prevodovka
  Plný synchron
  16 dopredu,
  16 dozadu
  3 rozsahy rýchlosti,
  Elektro hydraulický volič rýchlosti.
  Jednostupňová
  hydrostatika
  Rýchlosť pojazdu km.h-1
  0,9 - 42,4
  1= 0 - 5; 2 = 0 -15; 3 = 0 - 40
  Práca 0 - 13
  Preprava 25
  Náhon
  Predný + zadný -
  (planétový prevod)
  Predný + zadný
  Hydrostatický pohon
  Predný + zadný
  Vývodový hriadeľ
  540 /750 otáčok
  synchronizovaný
  Predný 1000 ot.
  Zadný 540 /750
  Predný + zadný
  Pneumatiky
  Štandard 250 /80 - 18
  Terra 33x15,5-15
  Hmotnosť (prevádzková)
  1 850
  3 237
  2 010
  Obstarávacia cena [ € ]
  63 068
  124 544
  54 116
  Špecifická cena [€ .kW-1]
  1 356
  1 779
  1 665


 3. Kosačky diskové


 4. 1. ALPINCAT 266 BP ( Pottinger), 2. ROTTEX AVANT R 5 ( BCS), 3. AM 4 003 ( IDOS SLOVAKIA)

  Tab. 2
  Technicko-ekonomické parametre
  1 ALPIN CAT 266 BP
  2 ROTTEX AVANT R 5
  3 AM 4 003
  Pracovný záber m
  2,62
  2,1
  2,0
  Počet diskov
  6
  6
  6
  Počet nožov na disku
  2
  2
  2
  Min. príkon kW/k
  26 /35
  40 /54
  19/25
  Otáčky vývod. Hriad.
  540 /1000
  540 /1000
  540 /1000
  Hmotnosť
  410
  610
  210
  Cena [ € ]
  9 294
  10 044
  4 374
  Špecifická cena [€.m-1]
  3 547
  4 783
  2 187


 5. Mulčovače


 6. 1. TFZ - 160 (INO Slovenia), 2. TPITF 2250 (CORROY - GIRAUDON /FRANCE), 3. MUE 200 (ITALY)

  Tab. 3
  Charakteristika
  Parameter
  M.j.
  1
  TFZ - 160
  2
  TPITF 2250
  3
  MUE 200
  Pracovný záber
  m
  1,6
  2,25
  2,0
  Požadovaný príkon
  kW/k
  27 - 30 /35 - 40
  37 / 50
  37/50
  Počet nožov
  ks
  40
  100
  36
  Počet kladiviek
  ks
  20
  50
  18
  Hmotnosť
  kg
  390 - 410
  545
  390
  Cena
  4 381
  6 794
  4 740
  Špecifická cena
  €.m-1
  2 738
  3 020
  2 370
  Pozn: Rozsahy parametrov, nižšie pre nožové vybavenie pracovného rotora, vyššie pre kladivká

Ošetrenie pasienkov na svahu do 18° a nad 18° mulčovaním

Mechanické ošetrovanie TTP okrem zvyšovania produkčnej schopnosti podporuje aj dôležité mimoprodukčné funkcie, ako je protierózna činnosť, ochrana zdrojov pitnej vody, estetické udržiavanie sviežeho rázu krajiny a tým aj atraktívnosť pre rozvoj agroturistiky.

Podľa stupňa degradácie trávneho porastu je potrebné voliť systém mechanického ošetrenia, ktorého ekonomická náročnosť sa zvyšuje so zvyšujúcimi prejavmi pustnutia plôch TTP. Pre zabezpečenie minimálneho stupňa údržby zanedbaných plôch TTP je nutné mulčovanie, ktorého náročnosť sme testovali na svahu do 18°.

Zloženie testovaných súprav:

Vithar 650 E + TFZ 160, REFORM MOUNTY 100 + CG TPITF 2250, MT 8-322 + MUE 200

Mulčovanie na svahu do 18°

Tab. 4
Parameter
VITHAR
REFORM
MT 8 -322
Výkonnosť (ha.h-1)
0,62
0,94
0,51
Spotreba PH (l.ha-1)
16,05
19,05
16,04
Úroda (t.ha-1)
2,219
2,22
1,50

Mulčovanie na svahu nad 18°

Tab. 5
Parameter
VITHAR
REFORM
MT 8 -322
Priem. rýchlosť (km.h-1)
3,63
3,23
2,39
Výkonnosť (ha.h-1)
0,52
0,69
0,50
Spotreba PH (l.ha-1)
21,62
29,69
17,73
Úroda (t.ha-1)
1,83
1,83
1,17

Mulčovaný porast je z hľadiska rozloženia pokryvnosti rastlinných druhov a vyrovnanosti mikroreliéfu homogénnejší, podiel prázdnych miest je nižší. Prevláda skupina tráv, byliny sú zastúpené v menšom množstve. V porovnaní floristického hodnotenia trávneho porastu ošetreného mulčovaním a trávneho porastu dlhodobo ponechaného bez ošetrenia mulčovaním možno pozorovať rozdiely v podiele prázdnych miest, v počte zastúpených druhov a v celkovej kŕmnej hodnote porastu. Pokryvnosť druhov bola vyššia u mulčovaného porastu (98%). V mulčovanom trávnom poraste prevláda skupina tráv (75%) nad bylinami (21%) a nízkym množstvom ďatelinovín (2%). V nemulčovanom poraste bol podiel prázdnych miest 5%.

Vyšší počet rastlinných druhov bol zaznamenaný v dlhodobo nemulčovanom trávnom poraste, u ktorého však niektoré z nich výrazne znižujú kŕmnu hodnotu porastu. Druhy rodu Cirsium a druh Ononis spinosa, ktoré neboli na mulčovanom poraste zaznamenané, môžu zvieratám spôsobiť poranenia, zvieratá ich obchádzajú a znižuje sa tak i krmovinársky hodnotný podiel pokryvnosti porastu. Podobne aj ďalšie málo hodnotné (Lamium sp., Inula sp., Dianthus sp.,Thymus sp., a i.) až silno toxické druhy (Euphorbia cyparissias) v porovnaní s nemulčovaným trávnym porastom na poraste ošetrovanom mulčovaním chýbajú.

Testy súprav pri kosbe na svahu do 18° a nad 18°

Testované súpravy :

A. VITHAR 650 E + ROTEX AVANT R5 BCS
B. REFORM MONTY 100+ ALPINCAT 266 RP
C. MT8-322 + AM 4 003

Kosba na svahu

Tab. 6
Súprava
Parameter
M.j.
do 18° (16°)
nad 18° (23°)
A
Úroda 100 % sušina
t.ha-1
1,50
1,17
Výkonnosť
ha.h-1
0,72
0,55
Spotreba PH
l.ha-1
11,04
14,76
B
Úroda 100 % sušina
t.ha-1
1,50
1,17
Výkonnosť
ha.h-1
1,98
1,76
Spotreba PH
l.ha-1
5,76
6,83
C
Úroda 100 % sušina
t.ha-1
1,50
1,17
Výkonnosť
ha.h-1
0,53
0,46
Spotreba PH
l.ha-1
12,61
16,06

Zo syntetického porovnania exploatačných parametrov tabuľky 6 testovaných súprav pri kosbe na svahu môžeme záverom stručne zhodnotiť, že najpriaznivejšie parametre dosahovala súprava B nasleduje súprava C a konečne súprava A. K tomuto tvrdeniu nás oprávňuje skutočnosť, že súprava najlepšie znášala prevýšenia svahu. Pri práci na svahu nad 18° došlo k najmenšiemu poklesu výkonnosti o C 14% (- 1-%, A- 24% ).

Pri parametre spotreby PH sa prejavil vplyv svahu ešte výraznejšie pokiaľ súprava B mala nárast spotreby len 18%, súprava C dosahovala 27% a najvyšších 33% súprava A. Všetky testované pracovné súpravy dosiahli požadovanú kvalitu práce a plnenie agrotechnických a technologických požiadaviek. Prevádzková spoľahlivosť bola v požadovaných medziach aj napriek vysoko náročných prevádzkových podmienkam ( náročný terén, extrémny svah ,vysoká teplota ovzdušia).

Foto 1. Pohľad na testovaciu parcelu so súpravami systémových horských nosičov s mulčovačmi

Foto.2 Pohľad na testovaciu parcelu so súpravou BCS VITHAR 650 pri kosbe

Foto .3. Pohľad na testovaciu parcelu so súpravou MT 8- 322 pri kosbe

Foto 4. Pohľad na testovaciu parcelu so súpravou REFORM MOUNTY 100 pri kosbe

Vystavené: 9.6.2010

Autori textu: doc. Ing. Ľubomír Gonda, CSc.; Ing. Marian Kunský