Logo VURV
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany
e-mail: buso@vurv.sk
 
 


Minimalizačné a pôdoochranné technológie obrábania pôdy

Na Slovensku sa v ostatných rokoch stretávame s konvenčným, ale čoraz častejšie i minimalizačným a pôdoochranným spôsobom obrábania. Je to dané špecifickými podmienkami Slovenska, keď poľnohospodári, ktorí chceli prežiť museli zareagovať na zmenené ekonomické (finančná kríza) i ekologické(podnebie, pôda, vlaha, ...) podmienky.

Nové poznatky v oblasti obrábania pôdy, s nimi súvisiace mechanizačné prostriedky a využívanie vlastností nových odrôd sú dôvodom na zmenu myslenia. Medzi najdôležitejšie dôvody riešenia problematiky minimalizačných a pôdoochranných technológií patrí obmedzenie spotreby pohonných hmôt, úspora pracovných síl, vývoj nových strojov na obrábanie pôdy, uľahčenie a urýchlenie obrábania pôdy, skrátenie pracovnej špičky pri zakladaní porastov, poznanie vplyvu mechanického obrábania na pôdne vlastnosti a vývoj rastliny, zavedenie účinných herbicídov, ochrana pred vodnou a veternou eróziou, uchovanie pôdnej vlahy. Nezanedbateľné je i ekonomické hľadisko, najmä v dnešnom čase nárastu cien vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby.

Tieto technológie znižujú objem času a práce na základnú a predsejbovú prípravu pôdy a samotnú sejbu znížením počtu prejazdov po poli, čo znamená veľkú úsporu pohonných hmôt - podľa literatúry sa znižuje spotreba pohonných hmôt o 38 až 80 %, potreba techniky o 50 - 75 %, spotreba pracovného času o 60 - 80 % a výrobné náklady o 24 %, pričom produktivita práce sa zvyšuje až o 37 %.

Na Slovensku sa dnes pestujú obilniny na viac ako 250 tis. ha pomocou minimalizačnej a pôdoochranných technológií. Je to nárast zo 130 až 150 tis. ha v roku 2003 o 100 tis. ha. Olejnín sa dnes pestuje približne 40 tis. ha, strukovín 10 tis. ha a celkovo poľných plodín 350 až 380 tis. ha týmito technológiami. Už v Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve z roku 2000 sa uvádzalo, že využívanie týchto technológií by malo byť na ploche až 15% výmery ornej pôdy SR.

Na trhu dnešnej poľnohospodárskej prvovýroby je už veľa domácich i zahraničných firiem núkajúcich stroje na minimalizačné alebo pôdoochranné obrábanie pôdy. Je na samotnom farmárovi, či a v akej miere mu jeho, vyššie uvedené, podmienky dovolia uvažovať nad kúpou stroja. Tlakom na jeho myslenie by však nemala byť iba finančná stránka veci. Preto obstarávacie ceny takejto mechanizácie, ktoré nie sú malé, by mali byť vynahradené nižšími energetickými vstupmi, kvalitnou a rýchlo vykonanou prácou a v konečnom dôsledku krátkou dobou návratnosti vložených finančných prostriedkov do ich kúpy. Nezanedbateľný je i servis strojov, nákladovosť opráv ale i poradenstvo a celková starostlivosť o zákazníka. Nové poznatky v oblasti obrábania pôdy a s nimi súvisiace stroje na jej obrábanie sú faktory, ktoré dnes komplexne farmára ovplyvňujú.

Nezanedbateľnou otázkou je vhodne zvolený ťažný prostriedok, z dôvodu zladenia s pracovným náradím po stránke ich energetickej efektívnosti i využiteľnosti. Tu si dnes farmár môže vybrať od strojov s 80 kW až po viac ako 220 kW. Je známe, že konvenčné obrábanie vyžaduje veľké množstvo energetických vstupov v podobe ťažného prostriedku. Je preto dôležité i týmto spôsobom odhaľovať rezervy spotrebovanej energie. Uplatňovanie úspor spotreby energie vyžaduje ale podrobnú analýzu všetkých článkov výrobného procesu.

Špecifické podmienky Slovenska, od kukuričnej výrobnej oblasti až po horskú a podhorskú "nútia" poľnohospodára zohľadňovať použitú mechanizáciu. Každý agronóm pozná svoj chotár, vie ako sa menia vlastnosti pôdy od pozemku k pozemku a vie odhadnúť čo si môže a čo nemôže dovoliť.

V CVRV - VÚRV Piešťany je už viacero rokov založený pokus, pri ktorom porovnávame konvenčnú technológiu s technológiou minimalizačnou, nastielacou a bezorbovou. Aké to sú technológie? Základným rozdielom je, že v konvenčnej používame pluh a tým pádom pôdu obraciame, a v ostatných používame iné mechanizačné prostriedky na obrábanie pôdy s tanierovým alebo radličkovým pracovným ústrojenstvom. V tom prípade pôdu iba miesime, prípadne sejeme do neobrobenej pôdy - bezorbová technológia.

Taktiež je rozdiel medzi týmito technológiami v objeme rastlinných zvyškov na povrchu pôdy, alebo presnejšie povedané, v percente pôdy, ktorá je nimi po sejbe pokrytá. Konvenčná technológia je taká, pri ktorej rastlinné zvyšky po sejbe pokrývajú 0 - 15% povrchu pôdy, pôdoochranná na viac ako 30% a pri minimalizačnej zostáva po sejbe 15 až 30% povrchu pôdy pokrytých rastlinnými zvyškami.

Bezorbová technológia - kukurica DKC 3511

Pri minimalizačných a pôdoochranných technológiách ide o zníženie hĺbky základného obrábania pôdy a redukciu počtu mechanických zásahov, kedy sa využíva spájanie operácií, napr. predsejbová príprava pôdy súčasne so sejbou, prípadne pri sejbe sa môžu aplikovať hnojivá alebo pesticídy (viacfunkčné stroje a agregáty).

V našich technológiách využívame stroje viacerých výrobcov poľnohospodárskej techniky. Nakoľko v našich pokusoch máme maloparcelkové pokusy, s rozmermi parceliek 35 x 9 m volili sme pracovné prostriedky, ktorých šírka záberu je násobkom šírky pokusných parceliek. Táto mechanizácia je však použiteľná i vo veľkovýrobných podmienkach, či už s týmito, alebo väčšími zábermi.

V minimalizačnej technológii používame na podmietku diskový podmietač, po ktorom pôdu zavalcujeme. Následne sejeme sejačkou americkej výroby 36 riadkovou Great Plains model 1205 1975 0324 so záberom 4,5 m.

Great Plains - sejba pšenice ozimnej (10.10.2006), predplodina sója - bezorbová technológia

Pri nastielacej technológii robíme podmietku ploskorezom Amazone TL 301, ktorým pôdu nadvihneme, premiesime, ale neobraciame. 3 - 5 dní pred sejbou aplikujeme neselektívny herbicíd. Sejbu robíme sejačku Horsch Concord CO3, ktorá má záber 3 m a dokáže siať 24 riadkov. Zároveň so sejbou aplikujeme i hnojenie N v podobe DAM-390, technológiou PPF firmy Horsch "prihnojovaním pod pätu", čo znižuje počet vstupov do porastu.

Horsch Concord CO3 - sejba pšenice ozimnej (10.10.2006), predplodina sója - nastielacia technológia

Bezorbová technológia je špecifická v tom, že 3 - 5 dní pred sejbou aplikujeme herbicíd vo forme glyfosátu, na potlačenie burín. Sejbu vykonávame už spomínanou sejačkou Great Plains model 1205 1975 0324, ktorá je určená na priamu sejbu do strniska a dokáže nám zabezpečiť kvalitnú sejbu tak po stránke rovnomernosti ako aj množstva vysiatych semien, v takýchto špecifických podmienkach sejby. Touto sejačkou dokážeme osivo pravidelne rozmiestniť v riadkoch v požadovanej hĺbke a dobre pripraviť osivové lôžko. Osivo je pritlačené presne na vlhkom dne. Kvalitnú sejbu je ale možné dosiahnuť len správnym nastavením sejačky. Výhodou tejto sejačky je i možnosť prihnojovania N počas sejby, v našom prípade v podobe Liadku amónneho s vápencom.

Pri kukurici siatej sejeme pri všetkých štyroch technológiách obrábania pôdy sejačkou Kinze 2000, so 4,5 m záberom na medziriadkovú vzdialenosť 0,75 m.

Z nášho pohľadu sa nám ako najnáročnejšia technológia z hľadiska jej zvládnutia javí nastielacia technológia, z dôvodu správneho zladenia pracovnej rýchlosti, šírky radličiek a pracovnej hĺbky, v našich podmienkach používaného ploskorezu Amazone TL 301. Splnením týchto požiadaviek dosiahneme kvalitnú prácu v celom profile a rovnomerné rozmiestnenie pozberových zvyškov a zároveň ich množstvo na povrchu pôdy. Pozemok sa vyrovnáva a odstraňujeme aj nežiadúce zhutnenie pôdy.

Stav porastu kukurice a povrchu pôdy v nastielacej technológii v prvej deláde júna

Minimalizačné a pôdoochranné technológie nesmú byť pre nás iba východiskom z núdze. Zvolená minimalizačná ani pôdoochranná technológia nesmie byť prerušená orbou. Ak dodrží farmár tieto zásady dôjde na jeho pozemkoch k celkovému zlepšeniu agroekologických vlastností pôdy v podobe vyššej úrodnosti, zlepšenia fyzikalno-chemických a biologických vlastností (zvýšené množstvo dážďoviek, ktoré "orú za nás"), zlepšenia pôdnej štruktúry, zníženia erózie, vyrovnania pozemku.... Na druhej strane, nesmieme podceniť buriny, ale ich pozorne sledovať a včas a v optimálnej rastovej fáze proti nim zasiahnuť.

Pri iných technológiách ako je konvenčná ešte čiastočne pretrváva nedôvera voči ich používaniu. Je pravda, že orba má svoje nesporné klady, no pokiaľ môžeme použiť tieto technológie netreba sa im brániť. I v kontexte predpokladaných klimatických zmien sa javia ako do budúcnosti perspektívne. O samotnej technológii nakoniec predsa rozhoduje farmár samotný!

Treba však dodržať základné pravidlá:

  1. Celá filozofia stojí a padá na technologickej disciplíne, ktorej sa, ak chce pestovateľ dosiahnuť dobré výsledky, podriadiť myslenie všetkých pracovníkov zapojených do týchto technológii. Všetko začína nie predsejbovou prípravou pôdy, ale už zberom predplodiny a nepodcenením burín.
  2. Likvidácia trvácich burín a regulácia jednoročných nemusí byť problém ak zasiahneme proti nim v optimálnom termíne a vhodnými herbicídmi. Zvládnutie manažmentu burín musí byť povinnosťou každého kto sa týmto technológiám chce venovať!
  3. Využitie vhodného náradia na obrábanie pôdy, kvalitných sejačiek a postrekovačov - spolu súvisí s prvým a druhým pravidlom!

Jedna chyba v celom procese v sebe nabaľuje ďalšie problémy a ich ťažšie riešenie ako v konvenčnej technológii. Preto treba pri týchto technológiách nič nepodceňovať a veriť im i sebe. Vo svete už tieto technológie bežia niekoľko desiatok rokov a osvedčujú sa.

Minimalizačné a pôdoochranné technológie treba brať v prvom rade ako systém. Nie sú všeliekom, ale kde je vhodné ich použiť, tam ich treba aplikovať do praxe.

Vystavené 8. 4. 2009

Autor textu: Ing. Rastislav Bušo, PhD.