Logo VUTPHP
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva
Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica
Tel.: 048/4132541-3
Fax: 048/4132544
e-mail: gonda@vutphp.sk
 
 

Mechanizácia dôležitý faktor rentabilného využívania TTP

Podľa oficiálnych zdrojov je v súčasnosti na Slovensku 835 tis. trvalých trávnych porastov. Ich racionálne obhospodarovanie významne ovplyvňuje mechanizácia, ktorá vstupuje do technologických postupov, zostavy strojových liniek, súprav, či sólových strojov. Mechanizácia má preukazný dopad na ekonomiku produktu a nevhodným výberom strojov, ich technickým stavom, či nedostatočným využitím je možné významne ovplyvniť cenu produktu.

Úroveň technického vybavenia poľnohospodárskych podnikov na Slovensku v porovnaní s krajinami EU-15, je nízka. Má to za následok neúmerne vysoké ročné zaťaženie strojov, ktoré napr. pri traktoroch je v EU-15 cca 20 ha a na Slovensku 104 ha. Dôvodom je nedostatočná obnova strojového parku za posledné roky ktorá sa pohybuje pri jednotlivých kategóriach strojov pre zber krmovín a traktoroch na úrovni 1,5 %, samohybných rezačkách 1,5 %, lisoch 1,6 %, samozberových vozoch 0,9 %, obracačoch – zhrňovačoch 4,9 % a pri žacích lištách 4,3 %.

Vyšší tlak na vybavenie mechanizáciou po vstupe Slovenska do EU bude uskutočňovaný podmienkami dodržiavania správnej poľnohospodárskej praxe na každom poľnohospodárskom podniku, ktorý sa uchádza o podporu z fondov EU. Špecifickosť súčasných požiadaviek na obhospodarovanie TTP je v uprednostňovaní agroenviromentálneho spôsobu pred hospodárskym využívaním TTP, čo si vyžiada zmeny v štruktúre vybavenia poľnohospodárskych subjektov strojmi v prospech strojov na ošetrovanie plôch (mulčovače, frézy a pod.).

TTP zaberajú až 22,4 % územia horských oblastí Slovenska. Zvlášť dôležitým fenoménom týchto oblastí je svahovitosť a im zodpovedajúca svahová dostupnosť mechanizácie. Na Slovensku je v intervale svahovitosti 8 - 25° 445,3 tis ha z ktorých len časť je možné obhospodarovať štandardnou mechanizáciou.

Mechanizačná a technologická dostupnosť plôch TTP je nasledovná:
do 12° Štandardná mechanizácia
13-16° Horská modifikácia traktorov
17-30° Špeciálne horské mechanizačné a pasienkové technológie.

Pri vážnom nedostatku špeciálnej horskej mechanizácie problematiku TTP na svahoch je možné riešiť ako komplexnú len systémovo aj pri zahrnutí pasienkových pracovných postupov.

Zavedením oplôtkových systémov na lúkach a intenzívnych pasienkov je možné prejsť od voľného pasenia na dávkové pasenie, čím je tento prirodzený spôsob zberu povýšený na úroveň technológie rovnocennej s ktoroukoľvek mechanizovanou technológiou zberu krmovín.

Súčasné trendy rozvoja zberových mechanizovaných technológií krmovín a ich ekonomika

Za uplynulých desať rokov sa zberové technológie balíkovania alebo obaľovania krmovín do hermetických obalov výrazne obohatili. Vysoko preukazný prínos týchto nových zberových technológií je, že výraznejšie eliminujú vplyv počasia, zlepšuje podmienky fermentácie a zlepšuje technologickú disciplínu. Záruka zvýšenej kvality je však podmienená dokonalou organizáciou práce. Hlavným cieľom a základnou filozofiou progresívneho krmovinára je dosiahnutie nových technológií zberu v priebehu jedného dňa. K dosiahnutiu tohoto cieľa bude potrebné oproti súčasným technológiám realizovať nasledovné zlepšenia :

 1. V príprave pokosu urýchliť dehydratačný proces.
 2. Obmedziť kontamináciu pokosu a skladovanie krmovín.
 3. Odstrániť nedostatky v utláčaní konzervovanej hmoty.
 4. Zabezpečiť hermetičnosti počas fermentácie a skladovania.
 5. Skrátiť čas plnenia skladovacieho priestoru.
 6. Zamedziť vnikaniu povrchovej vody do uskladňovanej krmoviny.
 7. Znížiť druhotné straty krmoviny pri vyberaní a distribúcii krmoviny.
 8. Zlepšiť efektívnosť dopravy.

Ako teda riešiť nové technológie ?

 1. Zber rezačkami : Je to univerzálna technológia, ktorá umožňuje zber všetkých druhov (tenkostebelných, hrubostebelných) krmovín. Nedostatočnú prispôsobivosť technológie počasiu vzhľadom na skladovanie v prejazdných žľaboch rieši skladovanie vo veľkoobjemových vakoch. Rôzna dĺžka vaku 30, 45, 60 a 75 m s priemerom 2,4; 2,7 a 3,0 m podľa priemeru tunela plniaceho lisu nám umožňuje zvoliť potrebnú dĺžku podľa množstva a druhu krmiva. Technológiu uprednostnia najmä užívatelia s veľkokapacitnými silážnymi žľabmi a s vyšším zastúpením hrubostebelných krmovín s vysokou koncentráciou zvierat a podniky služieb
  .
 2. Zber veľkoobjemovými lismi : V posledných rokoch pre jej vysokú výkonnosť a prispôsobivosť počasiu technológia zaznamenala najväčší vzostup. Je technológiou špeciálnou pretože umožňuje len zber tenkostebelných krmovín je doplnkovou technológiou pre rezačkový zber.
 3. Podľa použitých lisov rozdeľujeme technológiu na zber do:

  1. veľkoobjemových hranatých balíkov
  2. veľkoobjemových valcových balíkov

  Technické riešenia umožňujú individuálne, alebo skupinové balenie balíkov. Táto technológia je vhodná pre užívateľov s nevhodnými skladovacími priestormi s roztrieštenou štruktúrou objektov ŽV.

 4. Zber samozberacími vozmi s rezacím ústrojenstvom : Technológia v súčasnom období zaznamenáva vzhľadom na kvalitu existujúceho strojového parku klesajúcu tendenciu. Jej perspektívne rozšírenie u zberových technológií s nižším obsahom sušiny (35 - 45 %) je možné, len so strojmi s kvalitným rezacím ústrojenstvom.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame pre porovnanie ekonomické parametre zberových technológií z TTP.

Tab. 1 NÁKLADY NA KRMIVO Z TTP V Sk.ha-1

NÁKLADOVÁ POLOŽKA

KONZERVOVANE KRMIVO - ZIMNÉ KŔMENIE

ČERSTVÉ KRMIVO - LETNÉ KŔMENIE

Rezačka + siláž. žľab

Rezačka + vak

Individ. obaľ. val.bal.

seno skl.
v seníku

Pasenie v LPH

Kŕmenie na maštali

Krmivo

2 938

2 938

2 938

2 938

2 938

2 938

Príprava pokosu

1 880

1 880

1 880

2 297

-

-

Zber

2 278

2 278

1 118

1 543

-

2 188

Doprava

1 354

1 354

417

709

-

744

Tlačenie + zakrytie

851

1 356

-

-

-

-

Obaľovanie

-

-

1 407

-

-

-

Skladovanie + energia

-

-

700

80

-

-

Odpis sklad. priestoru

1 104

-

-

2 160

525

-

Ročná údržba

55

-

-

108

750

-

Ošetr. pasienka

-

-

-

-

984

-

Nákladanie + doprava
krm. do vaku

744

744

744

744

-

-

Spolu náklady

11 204

10 550

9 204

10 579

5 197

5 870

Záver

Vyvážený model technologických postupov obhospodarovania trávnych porastov by mal úspešne skĺbiť nasledovné faktory:

 • Výrobného zamerania (vykrytie požiadaviek ŽV)
 • Pôdno-klimatické, geografické (základná voľba zberových technológií siláže, zber na seno)
 • Proporcionalita v striedavom kosno-pasienkovom využití zberových plôch.
 • Ekonomické (technická úroveň, kompletnosť SL, komfortnosť, morálne a fyzické opotrebenie)
 • Terénne (svahová dostupnosť strojov, bezpečnosť obsluhy)
 • Ekologické (Udržiavanie sviežeho rázu krajiny, estetika, krajinotvorba).

Optimálny model pracovných postupov zberu krmovín dokáže skoordinovať tieto faktory podľa priorít, dokáže zabezpečiť plynulý prísun krmiva k zvieratám alebo ku krmivu - paseniu a vytvoriť postačujúcu základňu na mimosezónne kŕmne obdobie.

 

Vystavené: 16.11. 2004

Autori textu: doc. Ing. Ľubomír Gonda,PhD., Ing. Marian Kunský