logo SPU
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

tel:037/6511 751-4 , 037/6512 251-4
fax:037/6511 560
 


Tanierový podmietací kyprič Rubin 9

Významnou operáciou v sústave obrábania pôdy je podmietka. Kvalitnou a načas vykonanou podmietkou možno dosiahnuť viacero významných efektov. Tieto súvisia predovšetkým s obmedzením strát vody z pôdy, nakoľko pri podmietke sa má prerušiť pôdna kapilarita aby sa voda zbytočne neodparovala, ba práve naopak – bola zadržiavaná v podpovrchovej vrstve pôdy pod oblasťou jej spracovania. To má umožniť rýchlejšie vyklíčenie podmietkou zapravených semien burín, ale aj výdrolu semien kultúrnych rastlín, čím možno dosiahnuť pozitívny efekt odburinenia pozemku. Dôležitou požiadavkou pri podmietke je, aby semená rastlín boli čo najlepšie premiešané s pôdou a predovšetkým aby mali s ňou dobrý kontakt. Veľmi významnú úlohu plní podmietka pri zapracovávaní rastlinných zvyškov, ako aj organických hnojív.

Zabezpečiť vyššie uvedené funkcie majú rôzne systémy strojov na podmietku. Z hľadiska postupnosti vývoja možno hovoriť o radlicových podmietačoch, tanierových podmietačoch a podmietacích kypričoch. V minulom roku k uvedeným systémom pribudol ďalší, ktorý je označovaný ako tanierový podmietací kyprič. Na trh ho uviedla firma LEMKEN pod označením Rubin 9.

Uvedený strojový systém v sebe integruje predovšetkým výhody tanierových podmietačov a podmietacích kypričov. Praktici vedia, že hlavnou výhodou tanierových podmietačov je predovšetkým dobré premiešavanie pôdy a ich schopnosť pracovať aj pri väčšom množstve rastlinných zvyškov. Nevýhodou používaného uchytenia tanierov podmietača na spoločnom hriadeli je však horšie kopírovanie povrchu poľa. Pri práci podmietacieho kypriča so samostatne uchytenými kypriacimi radličkami sa naopak dosiahne veľmi dobré kopírovanie terénu, avšak na pasívne radličky kypriča sa zachytávajú rastlinné zvyšky, čím môže dôjsť k jeho upchatiu. Na premiešanie pôdy sa používajú za radličkami uchytené samostatné taniere.

Vyššie uvedené výhody aj nevýhody doteraz používaných systémov podmietačov viedli konštruktérov firmy LEMKEN pri vývoji nového systému tanierového podmietacieho kypriča, ktorého charakteristickým znakom je uchytenie každého taniera, ktorých počet je odvodený od pracovného záberu stroja, na samostatnom odpruženom ramene v ložisku. Taniere sú uložené v dvoch radoch s odstupom 1,1 m a za každým radom tanierov sa nachádzajú prútové zavlačovače. Taniere zadného radu sú posunuté voči tanierom predného radu o 12,5 cm, čo zabezpečuje dokonalé prekrytie a celoplošné rovnomerné spracovanie pôdy. Uvedené riešenie tak skutočne umožňuje nielen dokonalé kopírovanie terénu a kvalitnú prácu aj pri väčšom množstve organickej hmoty nachádzajúcej sa na povrchu poľa, ale aj jej veľmi dobré premiešanie s pôdou. Hĺbkové vedenie zabezpečujú zadné valce, ktoré zároveň pôdu aj čiastočne utužujú.

Niekoľko tanierových podmietacích kypričov Rubin 9 pracuje už aj v podmienkach Slovenska. Najmä v súvislosti s uplatňovaním postupov minimálneho obrábania pôdy sme sa zaujímali o možnosť použitia tanierového podmietacieho kypriča Rubin pri zapracovávaní maštaľného hnoja. Zašli sme preto do PD Nitrianska Blatnica, ktoré je vlastníkom stroja Rubin 9/600 KÜ. Ide o hydraulicky sklopný stroj s pracovným záberom 6 m (48 tanierov priemeru 610 mm) a hmotnosťou 3 720 kg. Uvedený stroj zakúpili v júni tohto roku a v čase našej návštevy pracoval v agregácii s traktorom New Holland 8870 A (210 PS) na strnisku po pšenici ozimnej. Pozemok bol pripravovaný pod repku ozimnú a na jeho povrchu bol rozhodený kvalitne vyzretý maštaľný hnoj v dávke cca 35 t.ha-1.

Publikované fotografie približujú prácu uvedenej podmietacej súpravy. Nakoľko snímky boli urobené v poľných podmienkach a v prašnom prostredí ich kvalita možno nie je najlepšia, ale na vlastné oči sme sa mali možnosť presvedčiť o skutočne veľmi dobrom zapracovaní uvedenej dávky maštaľného hnoja. Ako vyplynulo z rozhovoru s obsluhou uvedenej súpravy, ako aj z informácií od riadiacich pracovníkov uvedeného podniku, sú vysoko spokojní tak s kvalitou práce podmietača, ako aj dosahovanými prevádzkovými ukazovateľmi. Posúďte sami - za necelé dva mesiace obrobili približne 1 000 ha strnísk, pričom na 205 ha bol zapracovávaný aj maštaľný hnoj. Pri podmietke sa spotreba nafty pohybovala v rozmedzí 5,2 až 5,4 l.ha-1, pri zaorávaní maštaľného hnoja bola spotreba nafty v rozmedzí 6,0 až 6,2 l.ha-1. Dôležitým predpokladom pre kvalitnú prácu tanierového podmietacieho kypriča je, aby bola dodržaná minimálna pracovná rýchlosť v rozmedzí 10 až 12 km.h-1. V uvedenom podniku dosahovali v závislosti od pôdnych podmienok plošnú výkonnosť okolo 5,5 ha.h-1, čo je skutočne veľmi dobrý prevádzkový ukazovateľ.


         

         

         

Vystavené: 21. 11. 2003

Autor textu:doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.