Logo VUTPHP Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva
Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica
Tel.: 048/4132541-3
Fax: 048/4132544
 

KONDICIONÉRY V ZBERE KRMOVÍN, PREPYCH ČI NUTNOSŤ ?

Po pokosení rastlín pri zbere krmovín sa ich životné pochody nezastavia, ale prebiehajú po určitú dobu ďalej. Prívod živín a vody je zastavený a nastáva obdobie dehydratácie rastlín. Aby sa predišlo stratám živín v pokosenej krmovine, je treba obdobie dehydratácie maximálne skrátiť; to znamená čo najrýchlejšie znížiť začiatočný obsah vody v krmovine z 800 g.kg-1 na 350-550 g.kg-1. Požiadavka zrýchlenia procesu vysušovania krmoviny mechanickou úpravou je v súlade s biologickými procesmi, ktoré prebiehajú v pokosených rastlinách.

Odveká túžba krmovinárov uskutočniť zber v tom istom dni je síce náročná ale splniteľná požiadavka. Boj s časom vyhrávajú len tí ktorí sú dobre technicky vybavení a sú dobrí organizátori práce.

Ak hovoríme o technológii jedného zberového dňa krmovín odborníkom je jasné, že hovoríme o zbere zavädnutých siláži (senáži).

Nové zberové technológie túto možnosť ponúkajú.

Jednou z možných ciest skrátenia doby zavädania krmovín na poli je zaradenie intenzívneho mechanického ošetrovania do technológie krmovín, napríklad operáciu mechanického stláčania a lámania trávnej hmoty. Stláčaním rozumieme pozdĺžne porušenie štruktúry, predovšetkým hrubej časti rastlín (stoniek), pričom olistená časť zostáva takmer bez zmien. Lámanie je taký technologický proces, pri ktorom dochádza k nalamovaniu stoniek rastlín v určitých vzdialenostiach (30 - 50 mm).

Kombináciou uvedených dvoch postupov dostávame stláčanie za súčasného lámania s oderom. Ktorý z týchto postupov v uvedenej dvojici prevláda, je dané konštrukciou stroja alebo parametrami jeho nastavenia. Upravená hmota vykazuje oveľa rýchlejšie vysýchanie po pokosení a tým za priaznivých podmienok umožní zber v ten istý deň. Za daždivého počasia má upravená hmota väčšiu sorpčnú vlhkosť, ale opäť ju ľahšie stratí. Pri spracovaní krmovín lámaním s oderom dochádza v menšej miere k lámaniu stebiel, ale viac k rozrušeniu voskovej vrstvy na viacerých miestach stebla trením. Vzhľadom k tomu, že sa v podstate zachováva štruktúra rastlín a vytvára sa riadok dostatočne prevzdušnený, dochádza k lepšej výmene vzduchu a tým i rýchlejšiemu sušeniu materiálu.

Pri tradičnom spôsobe zberu krmovín dosiahli krmoviny požadovanú vlhkosť až nasledujúci deň, po úprave pokosu kondicionérom sa znížil obsah vody na potrebnú hodnotu behom prvého dňa..

Pri úprave krmovín na zeleno ide o mechanické narušenie rastlín s takým účinkom, pri ktorom nie je spôsobené zvýšenie strát fermentáciou. Voda, ktorá je obsiahnutá v rastlinných bunkách, má možnosť voľného odchodu pri pôsobení pracovných mechanizmov, ktoré naruší povrchovú vrstvu stebla.

V základnom prevedení sú vo svetovom merítku rozšírené dva technologické princípy upravovačov pokosu :

  1. úprava krmovín nárazom, lámaním a odieraním
  2. úprava krmovín stláčaním alebo drvením stoniek

Tieto dva základné technologické princípy sú technicky zabezpečené upravovačmi pokosu vo svetovej terminológii uvádzané ako kondicionéry (prstové a valcové).

Potrebný časový zisk pri urýchľovaní dehydratácie môže priaznivo ovplyvniť práve zaradenie kondicionéra do pracovného postupu zberu krmovín.

Časový zisk upraveného pokosu kondicionérom a neupraveného pokosu po klasickej kosbe znázorňuje obr. 1. Na tomto obrázku sú symbolicky znázornené dva rozhodujúce princípy upravovačov pokosu - kondicionérov

Princíp prstového kondicionéra (A) sa používa pri úprave tenkostebelných krmovín s prevahou tráv. Pre jeho agresívne otieracie účinky ho nedoporučujeme používať pri úprave ďatelinovín pre jeho nežiadúci očesávací efekt na listovú časť. Stupeň porušenia rastlín sa dá regulovať priechodnosťou hmoty medzi rotorom a plášťom pomocou clony a nastavením polohy prečesávacieho hrebeňa.

Princíp valcového kondicionéra (B) má menej agresívne účinky ako prstový kondicionér. Miagacie valce sú vhodné pre úpravu pokosu ďatelinovín a citlivejších rastlín bohatších na listovú časť. Valcový kondicionér úspešne uplatňujeme pri zbere ďatelinotrávnych miešaniek s prevahou ďatelinovín.

Oba princípy boli vyriešené v polovici šesťdesiatich rokoch minulého storočia vo Veľkej Británii . Systém úpravy pokosu od toho obdobia sa principiálne nezmenil. Vlastné technické riešenie renomovaných svetových firiem ponúka pestrú paletu vlastných riešení, ktoré sa principiálne nelíši, ale sleduje hlavný cieľ chrániť vlastní patentovú čistotu.

Pôvodný Výskumný ústav lúk a pasienkov v Banskej Bystrici riešil problematiku mechanickej dehydratácie tenkostebelných krmovín od roku 1975 a súčasný ústav (VÚTPHP) kontinuálne pokračuje vo výskume a zdokonaľovaní princípov.

Náš ústav sa aktívne podieľal spolu s SPÚ MF v Nitre na výskume a vývoji prstového kondicionéra integrovane na diskovú kosačku MD 5K.

V úzkej spolupráci s výrobcom PRIVATEX Košeca s.r.o. bol vyrobený prototyp MD 5K (obr. 2). Výsledky funkčno-prevádzkových skúšok dávajú dobré vyhliadky a šancu uplatneniu slovenského ekonomicky nenáročného výrobku v poľnohospodárskej praxi.

Výsledky skúšok ukázali, že stroj naruší stavbu rastlín a listovej plochy v rozsahu 86,8 - 95,0 %. Toto porušenie je postačujúce k požadovanému zvyšovaniu rýchlosti dehydratácie.

Aktívne účinky upravovacích prvkov pracovného rotora, plášťa a hrebeňa boli preukázateľné.

V približne rovnakých poľných a klimatických podmienkach mechanicky upravená krmovina kondicionérom vyschla na skladovaciu vlhkosť sena 3 až 3,5 krát rýchlejšie ako krmovina neupravená.

Zhrňme záverom opodstatnenosť zaradenia kondicionéra do pracovného postupu technologickej linky zberu tenkostebelných krmovín.

  • Kondicionér dokáže získať v zbere časovú úsporu v porovnaní s neupraveným pokosom 3 - 5 h, čo je postačujúce a potrebné pre realizáciu kontinuálneho zberu "jedného dňa" pri dosiahnutí podielu sušiny 35 - 45 % bez použitia konzervačných prípravkov.
  • Kondicionér šetrí energetickú náročnosť zberu, minimalizáciou pracovných operácií s jedným pracovným prejazdom vykoná kosbu a úpravu pokosu.
  • Znížením počtu pracovných operácií v riadku znižuje sa odrol listovej časti rastlín s najvyššou dietetickou hodnotou.
  • Kondicionér znižuje kontamináciu krmoviny zeminou, ktorú podporujú najmä obracače - zhrňovače.
  • Kondicionér znižuje potrebu energetických prostriedkov, pracovných strojov a spotrebu ľudskej práce.
  • Kondicionér znižuje nákladovosť zberu a zvyšuje kvalitu zberaných krmovín.

Zaradenie kondicionérov do pracovných postupov zberu tenkostebelných krmovín je nutnosťou pre náročných krmovinárov, ktorí kladú dôraz na kvalitu krmovín.

Len zaradením kondiconéra do strojovej linky je možné dosiahnuť kontinuálny zber potrebný v nových ekologicky čistých pracovných postupoch hlavne pri zbere siláže so zvýšeným obsahom sušiny bez použitia konzervačných prípravkov a tým dosiahnuť vysokých parametrov kvality zberaných a konzervovaných krmovín.

Aj napriek známym pozitívam kondicionéry nezaujali v technologických linkách svoje opodstatnené miesto. Na Slovensku ich mnohí ešte stále pokladajú za zbytočný prepych aj vďaka neradostnej ekonomickej situácii s vedomím, že strácame na kvalite krmovín. Vyspelá prax vo svete ich využíva už viac ako 30 rokov a pokladá ich za nutnosť.

Vystavené: 5.2. 2004

Autor textu: doc. Ing. Ľubomír Gonda,PhD.