Logo VUZ

Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


Pestovanie skorej poľnej zeleniny s využitím netkanej textílie

Trvalou snahou pestovateľov je vyprodukovať v najvhodnejšom období dostatočné množstvo kvalitných produktov. V záujme zdravej výživy obyvateľstva je potrebné zabezpečiť dostatok čerstvej zeleniny po celý rok. V našich klimatických podmienkach však nie je možné pestovať zeleninu v poľných podmienkach počas celého roka. Preto sa hľadajú stále nové metódy, ktoré by ovplyvnili rast a vývoj rastlín a umožnili rozložiť ich zber do dlhšieho časového obdobia. Okrem širokej odrodovej skladby, postupných výsevov a zberov, patrí sem aj vytváranie vhodnej mikroklímy, ktorou by sa ovplyvnil pestovateľský cyklus.

Trend zvyšovania produkcie a kvality zeleniny si vyžaduje stále nové prístupy a metódy. Plastické látky priniesli viditeľný pokrok pri pestovaní zeleniny. Boli to hlavne polyetylénové fólie, ktorých široké uplatnenie v zeleninárskej výrobe je veľmi dobre známe.

Pred niekoľkými rokmi bola vyvinutá nová technológia spracovania polypropylénu vo forme tzv. netkanej textílie. Tento nový druh sa vyznačuje mnohými prednosťami v porovnaní s doteraz používanými polyetylénovými fóliami. Spôsob výroby zabezpečuje netkanej textílii veľmi dobré fyzikálne vlastnosti: pevnosť, odolnosť, stálosť voči poveternostným vplyvom. Štruktúra vlákna umožňuje veľmi dobrú priepustnosť pre vodu - vzduch - svetlo – teplo. Dôležitým a nezanedbateľným faktorom je jej zdravotná nezávadnosť.

V Európe sú už netkané polypropylénové textílie v zeleninárskej produkcii využívané na rôzne účely. Používajú sa ako nastielací materiál pri priamych výsevoch na urýchlenie vzchádzania dlho klíčiacich semien, na zakrytie už vysadených priesad, na tzv. mulčovanie – nastielanie proti burine a tiež aj v šľachtení a semenárstve na izoláciu.

V mnohých krajinách, ako v Holandsku, Nemecku, Francúzsku si pestovatelia nevedia predstaviť pestovanie vo voľnej pôde bez zakrytia superľahkými netkanými textíliami. Tento ochranný veľmi ľahký povlak prepúšťajúci vodu a slnečné žiarenie, chráni rastliny pred nepriaznivými klimatickými podmienkami. Zrýchlenie vegetácie znamená významný posun zberu hlavne u prvých jarných plodín.

Niektoré naše skúsenosti získané s použitím netkanej textílie boli nasledovné. Cieľom riešenia bolo odskúšať netkanú polypropylénovú textíliu pri prirýchľovaní skorej poľnej zeleniny. Zistiť jej účinky na vzchádzanie porastu a celkové urýchlenie rastu oproti kontrolnému variantu bez použitia textílie. Pri riešení danej úlohy bola použitá netkaná textília PEGAS-AGRO UV 17. Tento druh modifikácie s hmotnosťou 17 g.m-2 sa používa hlavne na plošné pokrytie porastov.

Na pripravené záhony sme postupne vysievali a vysádzali nasledovné plodiny: reďkovku, mrkvu, šalát, kel, kaleráb.

Reďkovku a mrkvu sme vysievali do riadkov vzdialených 0,15 a 0,20 m. Parcelky sme po výseve prikryli textíliou a okraje opatrne prihrnuli zeminou. Nakoľko po vzídení sa textília musela odokryť a porast reďkovky a mrkvy vyjednotiť a tiež prekypryť. Po ukončení týchto prác sme textíliu opäť natiahli a ponechali na poraste až do zberu. Kontrolné varianty sme po výseve nechali bez prikrytia.

Šalát, kel a kaleráb bol predpestovaný v rašelinových zakoreňovačoch. Dobre vyvinuté priesady v balíčkoch sme vysádzali na vopred pripravené a vyznačené parcelky do sponu: 0,15 x 0,20 m, 0,20 x 0,20 m a 0,25 x 0,30 m. Porast po vysadení a dôkladnej zálievke bol následne prikrytý textíliou a to tak, aby sa voľne vlnila a nebránila priesadám v raste. Okraje sme zaťažili pomocou drevených lát a miestami na vzdialenosť asi tak 0,5 m prihrnuli zeminou. Aj pri týchto plodinách sme parcelky kontrolných variantov nechali voľné bez prikrytia. Záhony sme niekoľkokrát odokryli za účelom prekyprenia a odburinenia porastu. Týždeň pred zberom šalátu sme z parceliek textíliu opatrne zložili, zrolovali a odložili pre použite v budúcej sezóne. Z porastu kalerábu a kelu sme textílie odstránili 14 dní pred zberom.

Mikroklíma ktorá sa pod textíliou vytvára, urýchlila vzchádzanie vysiatej reďkovky v priemere o 4-5 dní a mrkvy o 5-7 dní. Tým bol dosiahnutý aj skorší zber, u reďkovky o 6-9 dní a mrkvy o 7-9 dní oproti variantu bez prikrytia. Ďalej sa aplikáciou textílie zamedzilo poškodeniu porastu reďkovky vplyvom krátkodobého poklesu teplôt, ktorý sa vyskytol v polovici apríla, kedy prízemné mrazíky čiastočne poškodili klíčne listy na nekrytom kontrolnom variante.

Ako vhodné na pestovanie v týchto podmienkach sa osvedčili odrody Granát a Duo, ktoré majú pomerne slabé olistenie, na rozdiel od inak veľmi kvalitnej odrody Szentesi óriás, ktorá má ale pod textíliou príliš mohutný vzrast listov.

Pri pestovaní šalátu v porovnaní s nekrytým kontrolným variantom bol rozdiel nielen v skoršom zbere o týždeň, ale aj vo výťažnosti z parcelky. Nakoľko na parcelke s textíliou nedošlo po výsadbe v dôsledku presadzovacieho šoku k žiadnemu vypadnutiu rastlín. Z odrôd bola opakovane najvyrovnanejšia odroda Deon. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči vybiehaniu, hlávky sú svetlo zelené, strednej veľkosti a na parcelke sú tvarovo veľmi vyrovnané.

Porast hlúbovín pod textíliou bol kompaktnejší, vitálnejší a zbery oproti kontrole boli skoršie v priemere o 7-10 dní. Z kalerábov sa osvedčila odroda Dvorana s plochoguľatými buľvami, odolná proti vybiehaniu a deformácii. Má jemné a krátke olistenie, vhodné pre pestovanie pod textíliou.

Na nezakrytých kontrolných parcelkách kelu bol zistený výskyt vošiek, ich ďalšiemu šíreniu bolo včas zabránené chemickým ošetrením porastu.

Na základe získaných poznatkov môžeme konštatovať, že účinky netkanej textílie pri prirýchľovaní skorej poľnej zeleniny sú nasledovné:

  • možnosť skoršieho výsevu a výsadby
  • skrátenie doby pestovania, skorší zber
  • zlepšenie kvality úrody (lahodnejšia chuť, jemnejšia textúra)
  • tepelná a vodná regulácia mikroklimatických podmienok v poraste a pôde
  • tlmia sa výkyvy teplôt, vysušovanie pôdy teplom, tvorba pôdneho prísušku
  • zamedzuje sa poškodenie porastu chladom pri krátkodobom poklese teplôt
  • ekologická ochrana pred škodcami
  • nízka hmotnosť, jednoduchá manipulácia, skladovateľnosť, zdravotná nezávadnosť

Požiadavka na záhradnícku produkciu, byť šetrnejšími k životnému prostrediu a tým obmedziť aplikáciu chemických látok na najmenšiu možnú mieru, predstavuje v súčasnej dobe rozhodujúci trend pri pestovaní zeleniny vo svete. Jednou z možností ako to dosiahnuť, je používanie netkaných textílií. Väčšiemu rozšíreniu čiastočne bránia vysoké ceny. Avšak zostrenie zákonodarstva, tak v oblasti vodných zdrojov, ako aj u potravín a tiež rastúci záujem verejnosti o životné prostredie, to všetko núti pestovateľov zeleniny hľadať také spôsoby pestovania, ktoré umožnia dodržať tieto obmedzenia.

Používanie netkanej textílie patrí k významným intenzifikačným faktorom v poľnom zeleninárstve. Umožňuje nielen skorší zber, ale i účinnú ochranu pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, škodcami, vtákmi, zverou, čiastočne i pred nízkymi teplotami, úsporu vody, skoršie vzchádzanie a čierna textília i ochranu pred zaburinením

Vzhľadom k spomínaným prednostiam netkanej textílie sa jej využitie v intenzívnej zeleninárskej produkcii bude stále viac rozširovať a uplatnenie bude nachádzať hlavne v integrovanom pestovaní zeleniny.

Vystavené: 25.3. 2004

Autori textu: Ing. Pakanová Jarmila