Logo VUZ

Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


Registrované plochy zakrytých priestorov v SR

Skleníky, pareniská a plochy zakryté fóliami v súčasnosti umožňujú zeleninárom produkovať žiadané zeleninové druhy v skorších termínoch dodávky na trh, ale aj dopestovanie kvalitných priesad pre ďalšiu produkciu zeleniny.

Pestovanie priesad v zakrytých priestoroch umožňuje vysádzať dostatočne pevné a vyvinuté rastliny priamo v poľných podmienkach, a tým zvyšovať ich produkciu a konkurencieschopnosť.

Plochy jednotlivých zakrytých priestorov za poľnohospodárstvo spolu

(Zdroj: Štatistický úrad SR)

Rok

Skleníky
plocha m2

Pareniská
plocha v m2

Plochy zakryté fóliami, plocha v m2

1997

230 551,00

10 063,00

89 008,50

1998

328 539,90

22 265,00

101 160,30

1999

361 889,00

6 855,00

139 574,00

2000

354 561,00

7 695,00

157 628,00

2002

340 610,00

686,00

380 963,00

2003

387 451,00

9 008,00

963 879,00

2004

352 415,00

6 690,00

1 199 261,00

  

 

Skleníky

Na základe štatistických údajov za obdobie rokov 1997 až 2004 výmera celkovej pestovateľskej plochy skleníkov vzrástla o 121 864 m2, čo predstavuje nárast o 53%.

Najvýraznejší nárast bol v Košickom kraji, kde sa plocha zvýšila z 21 698 m2 v roku 1997 na 79 324 m2 v roku 2004, t.j. o 57 626 m2.

Naopak najciteľnejší pokles vo výmere pestovateľskej plochy skleníkov sa zaznamenal v Žilinskom kraji, kde v roku 1997 bola výmera 2 836 m2 a do roku 2004 sa v tieto plochy prestali úplne využívať.

Najväčšie plochy skleníkových priestorov pre zeleninu v SR boli registrované v roku 2003, kedy celková výmera bola 387 451 m2.

Pareniská

Pestovateľská plocha parenísk za sledované obdobie výrazne klesá.

V roku 1997 sa evidovali pareniská na rozlohe 10 063 m2 , ktorá poklesla na 6 690 m2, teda o 67%.

V rámci Slovenska vo výmere parenísk bol najvýraznejší pokles v Banskobystrickom kraji, kde pôvodnú plochu 2 788 m2 v roku 1997 prestali zeleninári do roku 2004 využívať.

Nárast plochy parenísk nastal v Trnavskom kraji, kde pôvodná výmera 1 220 m2 v roku 1997 stúpla o 2 060 m2, na 3 280 m2.

Najväčšie plochy boli využívané na pareniskovú výrobu, podľa štatistických údajov, v roku 1998, kedy výmera pareniskového hospodárstva bola 22 265 m2.

Plochy zakryté fóliami

Najvýraznejší nárast výmery spomedzi všetkých chránených priestorov na výrobu zeleniny uvádzajú štatistické údaje pri plochách zakrytých fóliami.

Tu je nárast oproti roku 1997 až o 1 110 252,5 m2, čo je približne 111 ha.

Na takomto vzostupe pestovateľských plôch pod fóliami má najväčší podiel Bratislavský kraj, kde sa zaznamenal nárast z 0 m2 v roku 1997 na 905 352 m2 v roku 2004.

Výraznejší pokles nastal v Žilinskom kraji, kde pôvodná výmera plôch pod fóliami

820 m2 v roku 1997 mala podľa štatistických údajov v roku 2004 nulovú hodnotu.

Plochy zakryté fóliami pre výrobu zeleniny mali za sledované obdobie najväčšiu rozlohu v roku 2004 a to 1 199 261 m2.

PLOCHY ZAKRYTÝCH PRIESTOROV CELKOM

Zakryté plochy spolu a v jednotlivých krajoch v m2 (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Rok

Kraj

1997

1998

1999

2000

2002

2003

2004

Bratislavský

22 698,00

50 794,00

63 986,00

65 878,00

69 480,00

69 832,0

983 732,0

Trnavský

94 676,00

121 281,00

86 769,00

55 619,00

103 984,00

663 585,0

153 350,0

Trenčiansky

19 707,00

20 030,00

22 580,00

23 340,00

17 850,00

18 300,0

15 450,0

Nitriansky

141 969,50

170 428,00

164 977,00

195 263,00

403 957,00

443 549,0

255 985,0

Žilinský

5 456,00

2 470,00

-

I

-

-

-

Banskobystrický

13 698,00

19 722,70

68 250,00

72 982,00

65 006,00

69 637,0

61 565,0

Prešovský

5 700,00

2 003,50

37 000,00

39 200,00

5 400,00

5 700,0

3 602,0

Košický

25 718,00

65 236,00

64 756,00

66 656,00

56 582,00

89 312,0

84 682,0

Plocha spolu

329 622,50

451 965,20

508 318,00

519 884,00

722 259,00

1 360 335,0

1 558 366,0

Poznámka: I-dôverný údaj, ktorý sa nepublikuje.

 

Celková plocha zakrytých priestorov v SR za sledované obdobie vzrástla takmer štyrikrát, celkove o 1 228 743,50 m2.

Najväčšie zvýšenie sa prejavilo v Bratislavskom kraji, celkove o 961 034 m2.

Najvýraznejší pokles celkových plôch zakrytých priestorov v rámci krajov bol v Žilinskom kraji, kde sa v roku 1997 využívalo 5 456 m2 chránených priestorov, ale v roku 2004 sa tieto plochy prestali využívať úplne na výrobu zeleniny.

 

Vystavené: 20.1. 2006

Autor textu: Ing. Ján Červenka