Logo VUZ

Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
pazdera@af.czu.cz
 


Optimalizácia plochy produkcie osiva
rajčiakov a papriky v odbytovej organizácii výrobcov


Tomato and green pepper area optimising in Production organization
(EU Dir. 2200/96)


Súhrn

V podmienkach Produkčnej organizácii výrobcov bolo rozhodnuté o produkcii osiva rajčiakov a zeleninovej papriky po jej úprave na trh s osivom. Cieľ bol dosiahnuť maximálnu trhovú produkciu z  vyprodukovanej plochy. Stanovenie plochy bolo potrebné optimalizovať s obmedzeniami v celkových nákladoch na produkciu, úrodnosti a možnej ceny semien pri stanovených plodinách. Výpočet bol vykonaný v rámci lineárneho programovania maticovým počtom.

Z celkovej plochy 11,7 ha a pri celkových nákladoch na produkciu nie viac ako 0,56 mil SKK a požadovanej výroby najmenej 2 tony osiva pre ďalšie spracovanie a ošetrenie bola optimálna plocha rajčiakov 8,152 ha pri celkovom príjme 2,788 mil SKK. Ostatná plocha može byť využitá na inú produkciu. Systém má svoju stabilitu a senzitivitu. Z daných obmedzení vyplýva, že nie je optimálne pestovať naraz obidve plodiny na určenej ploche.

Ako suboptimálne riešenie sa ukazuje plocha papriky zeleninovej na 7,557 ha s príjmom 2,780 mil SKK.

Materiál a metóda

V podmienkach Produkčnej organizácii výrobcov bolo rozhodnuté o produkcii osiva rajčiakov a zeleninovej papriky na trh s osivom. Cieľ bol dosiahnuť maximálnu trhovú produkciu z určenej plochy 11,7 ha. Stanovenie plochy bolo potrebné optimalizovať s obmedzeniami v celkových nákladoch na produkciu 560 tis SKK, úrodnosti 0,18 t.ha-1 při rajčiakoch, a zelenionvej papriky 0,16 t.ha-1pri cene semien pri stanovených plodinách od výrobcu. Výpočet bol vykonaný v rámci lineárneho programovania maticovým počtom.

Výsledky a diskusia

Tab.1 Východiskové riešenie ponúka priložená tab.1 s obmedzujúcimi podmienkami parametrov riešenia.

x1

X2

x1´

X2´

w1

w2

B

w1

1

1

0

0

1

0

11,7

X1´

68,7

74,1

1

0

0

0

560

W2

0,18

0,16

0

-1

0

1

2

F

-342

-368

0

0

-1

-1

 
               
 

Východiskové celkové prípustné bázické riešenie X Bo T

           
 

x1

x2

x1´

X2´

w1

w2

 
 

0

0

560

0

11,7

2

 
               
               

x1

x2

x1´

x2´

w1

w2

B

w1

0

-0,078

-0,014

0

1

0

3,547

x1

1

1,078

0,014

0

0

0

8,152

w2

0

-0,034

-2,08

-1

0

1

0,53

M

0

-0,112

0,983

0

0

0

4,085

F

0

0,931

4,796

0

0

0

2788,019

               
 

Celkové prípustné bázické riešenie X B2 T

           
 

x1

x2

x1´

X2´

w1

w2

 
 

8,152

0

0

0

3,547

0,53

 

Hodnota účelovej funkcie pri produkcii rajčiakov pre osivo je (X B2 T) 2,788.019,- SKK čo znamená i maximálnu trhovú produkciu pri stanovených obmedzeniach.. Rajčiaky budú pestované na 8,152 ha pri cene osiva 1900 .- SKK za 1 kg od producenta pri úrode 180 kg.ha-1 v prírodnom stave a pripravené pre semenárskú firmu na ďalšiu úpravu so zodpovedajúcimi parametrami pre výsev alebo výsadbu v nasledujúcom vegetačnom roku.

Ovšem pre splnenie požadovaného množstva nebude vyrobených 530 kg osiva to z dôvodu limitovania nákladov 560 tis. SKK ktoré ale budú pri uvažovaných podmienkach vyčerpané.


Abstract

Tomato and green pepper seeds were decided to produce in Production organization, works according EU Direction 2200/96 for marketing. The main aim was to reach maximum of market income. The growing place ought to be optimised in limited circumstances as area, total production cost and seeds yielding of both plants. Optimised area was computed by linear programming matrix.

From total area of 11,7 ha at limited total production cost no more than 0,56 mil SKK and more than 2 tons of required seed for processing and seed treatment, the optimised acrage 8,152 ha of tomato resulted at total income of 2,788 mil. SKK. On the rest area, the other culture will planted. The system has its own stability and senzitivity.

As a suboptimal solution growing of 7,552 ha of green pepper area with 2,780 mil SKK total income can be accepted.

 

Literatúra

Fehér, B. : Zöldségtermesztők zsebkönyve, Budapest, MK, 1986, ISBN 963 232 234 1
Laščiak, A.: Optimálne programovanie, Bratislava, Alfa, 1990, ISBN 80-05-00663-2
Stehlíková, B. : Biometrika, Nitra, SPU, 1999, ISBN 80-7137-545-4
Šimková, M. : Optimálne programovanie, Nitra, SPU, 2002, ISBN 80-8069-111-8
Valšíková, M. a kol.: Produkčné systémy vybraných druhov zelenín, I. časť. SPPK Bratislava, VŠÚZŠP Nové Zámky, 1996, 201 s.

 

Vystavené: 23.9. 2005

Autor textu: Tibor Tóth, MSc, PhD