Logo VUZ

Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


PRIAMY VÝSEV VYBRANÝCH DRUHOV ZELENÍN

Dôležitým krokom pri racionalizácii pestovania niektorých druhov zeleniny môže byť zavedenie pestovania z priamej sejby. Vo Výskumnom ústave zeleninárskom v Nových Zámkoch sme sledovali možnosti pestovania papriky zeleninovej, melóna cukrového a dyne červenej z priamej sejby. Cieľom bolo:

  • zistiť optimálny termín sejby
  • zistiť optimálny počet rastlín na jednotku plochy a množstvo osiva potrebného na dosiahnutie optimálneho počtu rastlín
  • určiť vhodné odrody na priamy výsev
  • porovnávať vplyv pestovania z priamej sejby a z priesad na úrodu

Na zistenie optimálneho termínu sejby boli určené tri termíny v období od 20. marca do 25. apríla v 10-15 denných intervaloch. Nakoľko druhá časť marca vo všetkých troch rokoch sledovania bola na vlahu bohatá a teplota vzduchu aj pôdy bola nízka, nebola možná príprava pôdy na priamy výsev a ani sejba. V podmienkach južného Slovenska najskorší termín priameho výsevu papriky zeleninovej, melóna cukrového ako aj dyne červenej je začiatok mesiaca apríl. Je potrebné siať hneď, ako to počasie dovolí, aby sa využila zimná zásoba vody na klíčenie, čo je dôležité hlavne vtedy, keď nemáme možnosť zavlažovania. Zistili sme, že rastliny zo skoršej sejby majú predstih vo vývoji a pri dobrých poveternostných podmienkach dávajú vyššie úrody ako rastliny z neskoršej sejby, ale môžu ich poškodiť, prípadne zničiť jarné mrazy.

Optimálny počet rastlín na jednotku plochy u papriky sme skúšali v troch variantoch, a to výsev na 0,6x0,05 m, 0,6x0,1 m a 0,6x0,15 m. Osivo melóna cukrového sme siali v spone 1,0x0,8 m a 1,0x1,0 m, dyňu červenú 1,5x1,0 m a 2,0x1,0 m na mulčovaciu fóliu. Na základe trojročného sledovania sme zistili, že v prípade zeleninovej papriky pestovanej z priamej sejby sa optimálny počet rastlín na 1 m2 plochy pohybuje medzi 15-25 ks, pri melóne cukrovom medzi 1,0-1,3 ks a pri dyni červenej 0,5-0,7 ks, podľa mohutnosti vzrastu jednotlivých odrôd.

Pri zeleninovej paprike je ťažké presne určiť množstvo osiva na dosiahnutie potrebnej hustoty rastlín na jednotku plochy. Malé množstvo osiva, alebo horšia poľná vzchádzavosť nezaručuje potrebné množstvo rastlín a tak ani očakávanú úrodu. V prípade väčšieho výsevného množstva a dobrej poľnej vzchádzavosti porast môže byť natoľko hustý, že je potrebné jednotiť, čo zvyšuje náklady. Klíčivosť osiva použitých na priamy výsev má byť nad 90 %. Keď sa po sejbe vytvorí prísušok je potrebné ho odstrániť. Silný prísušok môže znížiť vzchádzavosť až na minimum. Na základe výsledkov odporúčame na dosiahnutie potrebného počtu rastlín na jednotku plochy rátať s rezervou 75 % osiva pri sejbe.

Pri pestovaní melóna cukrového a dyne červenej z priamej sejby na mulč nie je problém dosiahnuť žiadaný počet rastlín. Mulčovacia fólia vytvorí pre klíčenie a vzchádzanie priaznivé podmienky. Na porovnávanie spôsobu pestovania boli založené kontrolné parcelky, kde boli vysadené priesady tých istých odrôd ako pri  priamej sejbe.

Najvyššia úroda papriky v obidvoch rokoch na m2 bola dosiahnutá na parcelách, kde bola najväčšia hustota rastlín. Najmenšia úroda bola na parcelách s najmenšou hustotou rastlín. Úroda na jednu rastlinu bola najvyššia na parcelách, kde bola najmenšia hustota rastlín a najnižšia na parcelách s najvyššou hustotou rastlín.

Aj v prípade melóna cukrového platí, že vyššia hustota rastlín na jednotku plochy dáva vyššie úrody. Dyňa červená pestovaná z priamej sejby pri tej istej hustote rastlín na jednotku plochy dáva menej úrody ako kontrolné rastliny pestované z priesad. To znamená, že hustota rastlín z priamej sejby na jednotku plochy má byť vyššia ako v prípade porastov pestovaných z priesad.

Pri klíčení, resp. vzchádzaní papriky, sa nevyskytli choroby ani škodcovia. Ani počas vegetácie neboli zistené žiadne ochorenia. Rastliny z priameho výsevu mali mohutnejší koreňový systém a v druhej polovici vegetácie vyrovnali rastový náskok kontrolných rastlín pestovaných z priesad. Rastliny z priameho výsevu mali dlhšiu vegetačnú dobu, neskoršie odumierali ako kontrolné rastliny.

Pri melóne cukrovom a dyne červenej bol vývoj rastlín z priameho výsevu od vzchádzania dobrý, bez vážnejších ochorení. V skorosti dozrievania prvých plodov medzi kontrolnými rastlinami pestovaných z priesad a rastlinami z priameho výsevu nebol preukazný rozdiel.

Hlavný význam pestovania z priamej sejby spočíva v znížení podielu ručnej práce (odpadne pestovanie priesad a vysádzanie priesad), menší výskyt hlavne vírusových ochorení (ktoré sa prenášajú najviac pri pestovaní priesad a manipulácii s nimi), rastliny pestované z priamej sejby majú mohutnejší a hlbšie siahajúci koreňový systém, ktorý umožňuje lepšie využitie živín, vlahy a pod.

 

Vystavené: 23.9. 2005

Autor textu: Ing. Fülöp Jozef