Logo VUZ

Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


Produkcia a trh s kapustou v Slovenskej republike

Kapusta hlávková je najviac pestovaným zeleninovým druhom v Slovenskej republike. Jej prvenstvo sa prejavuje na najvyššom podiele z celkovej plochy zeleniny a na najvyššom podiele na celkovej produkcii zeleniny. Všetky druhy zeleniny sa pestujú na ploche v rozmedzí 30 000 – 40 000 ha, v závislosti od rokov. Celková produkcia zeleniny predstavuje 300 000 až 600 000 ton ročne. Z uvedenej plochy kapusta hlávková biela spolu s červenou zaberá v priemere viacerých rokov 12-20 %. Na celkovej produkcii zeleniny sa kapusta podieľa 22-26 %. Údaje o celkovej ploche, produkcii a úrodách zeleniny spolu za roky 1996 až 2003 sú v tabuľke 1.

Pestovateľské plochy kapusty hlávkovej bielej za posledné roky sa pohybujú medzi 4200 až 6800 ha s produkciou od 79 500 do 176 800 ton. Priemerné hektárové úrody kapusty podľa Štatistického úradu SR sa v jednotlivých rokoch boli v rozmedzí 13,72 až 26,12 t/ha (Tab.2).

Kapusta hlávková červená sa pestuje na ploche od 104 do 652 ha. Jej produkcia sa ročne mení podľa plochy a hektárových úrod. Najmenej sa vyprodukovalo v roku 2001 (1324 ton) a najviac v roku 1999 (19 970 ton). Priemerné celoslovenské hektárové úrody boli nad 25 ton z hektára v rokoch 1998-2000 (tab.3).

Ceny producentov a indexy cien sa štatisticky sledujú len pri kapuste hlávkovej bielej. V roku 2003 bola jej priemerná cena 40224.- Sk za jednu tonu. V jednotlivých mesiacoch sa priemerné ceny pohybovali od 3 800 do 4 500.- Sk. Najnižšia cena bola v auguste a najvyššia v máji (tab. 4).

Ceny kapusty sa v roku 2003 porovnávali s rokom 2000 a hodnoty sú uvedené v tab. 5. Priemerný Index cien kapusty za rok 2003 je 112,2. V prvých štyroch mesiacoch a v mesiaci jún boli indexy cien pod 100 a najvyššie hodnoty boli v mesiacoch august a september (obr.1). Indexy cien podľa štvrťrokov sú v tab.6. Z nej vyplýva, že ceny v roku 2003 v porovnaní s rokom 2000 boli pri kapuste nižšie v prvom polroku a vyššie v druhom polroku.

Dovoz a vývoz kapusty v tonách za roky 1996 až 2002 je vyjadrený v tab.7. Podľa tabuľky možno konštatovať, že obchodovanie s kapustou je rôzny v závislosti od rokov, pričom v sledovanom období výška domácej produkcie neovplyvnila dovoz ani vývoz.

V Listine registrovaných odrôd pre rok 2003 je zapísaných celkom 187 odrôd kapusty hlávkovej. Z toho je 154 kapusty bielej a 33 odrôd kapusty červenej. Zo 154 odrôd bielej kapusty je 40 odrôd jarnej, 41 odrôd letnej a 73 odrôd jesennej kapusty. 33 odrôd červenej kapusty tvorí 12 odrôd jarného typu, 7 odrôd letného a 21 odrôd jesenného typu. Všetky odrody sú zahraničného pôvodu.

Tab.1 Plocha, produkcia a úroda zeleniny za roky 1996 - 2003

Roky

Zberová plocha v ha

Produkcia v tonách

1996

38 389

559 588

1997

39 921

594 741

1998

42 157

593 025

1999

46 903

685 379

2000

43 834

468 838

2001

32 896

406 064

2002

33 572

363 482

2003

34 538

368 847

Poznámka: = údaje z ornej pôdy a záhrad


Tab.2 Plocha, produkcia a úroda bielej kapusty hlávkovej za roky 1996 - 2003

Roky

Zberová plocha v ha

Produkcia v tonách

Úroda v t/ha

1996

4 239

92 940

21,93

1997

5 493

106 144

19,32

1998

5 494

143 476

26,12

1999

6 770

176 804

26,11

2000

6 800

82 475

12,13

2001

6 350

127 207

19,33

2002

5 795

79 522

13,72

2003

5 786

81 545

14,09

Poznámka: = údaje z ornej pôdy a záhrad


Tab.2 Plocha, produkcia a úroda červenej kapusty za roky 1996 - 2003

Roky

Zberová plocha v ha

Produkcia v tonách

Úroda v t/ha

1996

266

3 931

14,78

1997

564

7 369

13,06

1998

449

12 970

28,90

1999

652

19 918

30,55

2000

592

15 399

26,02

2001

104

1 324

12,75

2002

366

4 288

11,72

2003

347

3 992

12.00

Poznámka: = údaje z ornej pôdy a záhrad


Tab.3 Ceny kapusty bielej hlávkovej v Sk za mernú jednotku – tonu v roku 2003

Mesiac

Kapusta hlávková biela

I.

4 500

II.

4 330

III.

5 120

IV.

0

V.

5 480

VI.

4 500

VII.

4 000

VIII.

3 800

IX.

4 530

X.

4 200

XI.

4 100

XII.

4 000

Priemer roka

4 224


Tab.4 Indexy cien kapusty bielej v roku 2003 (základ ceny roku 2000 = 100)

Mesiac

Kapusta biela

I.

89.1

II.

78.7

III.

91.4

IV.

0.0

V.

101.5

VI.

91.8

VII.

101.3

VIII.

111.8

IX.

138.1

X.

109.6

XI.

109.8

XII.

106.7

Priemer roka

112.2


Tab.5 Indexy cien kapusty bielej hlávkovej za štvrťroky 2003 (rok 2000 = 100)

Štvrťrok 2003

Kapusta biela hlávková

I.

87.1

II.

94.0

III.

120.4

IV.

109.5

Priemer roka

112.2


Tab.6 Dovoz a vývoz kapusty bielej a červenej tonách

Rok

Dovoz

Vývoz

Saldo

1996

6 716

1 494

- 5 222

1997

9 575

1 573

- 8 002

1998

13 981

882

- 13 099

1999

12 034

1 250

- 10 784

2000

16 669

933

- 15 736

2001

8 649

1 394

- 7 255

2002

6 516

1 401

- 5 115

 

Vystavené: 13.12. 2004

Autor textu: Doc. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.