Logo VUZ
Výskumný ústav zeleninársky
Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


Produkcia a trh s cibuľou v Slovenskej republike

Zelenina sa pestuje na ploche medzi 30,000 – 40,000 ha, v závislosti od rokov. Jej produkcia predstavuje 300,000 až 600,000 ton ročne. Z uvedenej plochy cibuľa zaberá v priemere viacerých rokov 9-11 % a na celkovej produkcii zeleniny sa cibuľa podieľa 7 - 11 %. Pestovateľské plochy cibule za posledné roky sa pohybujú medzi 3,000 až 4,000 ha s produkciou od 30 000 do 50 000 ton. Priemerné hektárové úrody cibule podľa Štatistického úradu SR sa v jednotlivých rokoch pohybujú okolo 10 t/ha (Tab.1).

Cibuľa s vňaťou sa predávala počas roka 2003 v mesiacoch máj, jún, júl a august. Jej priemerná cena bola 29 062.- Sk za jednu tonu. Cibuľa suchá, bez vňate sa predávala po celý rok 2003. Ceny suchej cibule sa pohybovali v jednotlivých mesiacoch od 7 025.- Sk do 9 500.- Sk za mernú jednotku. Ceny nad 9 000.- Sk sa v priebehu roka vyskytovali v mesiacoch február, marec, apríl a júl. Priemerná hodnota ceny suchej cibule za celý rok bola 8 267.- Sk (Tab.2).

Ceny cibule sa v roku 2003 porovnávajú s rokom 2000 a hodnoty sú uvedené v tab. 3. Indexy cien cibule s vňaťou v priebehu štyroch mesiacov mali priemernú hodnotu 102.9. Pri cibuli bez vňate boli najvyššie hodnoty v mesiacoch február až máj. V druhej polovici roka väčšinou klesli pod 100, pričom priemerný index cien bol 105.3. Indexy cien podľa štvrťrokov sú v tab.4. Z nej vyplýva, že ceny v roku 2003 v porovnaní s rokom 2000 boli pri cibuli s vňaťou vyššie a pri cibuli bez vňate boli ceny vyššie v prvom polroku a nižšie v druhom polroku.

Dovoz a vývoz cibule v tonách za roky 1998 až 2002 je vyjadrený v tab.5. Podľa tabuľky možno konštatovať, že dovoz a vývoz je rôznorodý v závislosti od rokov. Obchodovanie s cibuľou je ovplyvnené hlavne výškou domácej produkcie. Cibuľa sa vyváža hlavne do Českej republiky a dováža sa z Poľska, Maďarska a Česka.

V Listine registrovaných odrôd pre rok 2003 je zapísaných celkom 83 odrôd cibule. Z nich je 70 odrôd jarného typu, 11 odrôd pre zimné pestovanie a dve odrody trvácej cibule. Z celkového množstva iba päť odrôd je slovenského pôvodu, zvyšných 80 odrôd je zo zahraničia.

Tab.1 Plocha, produkcia a úroda cibule za roky 1996 - 2003

Roky

Zberová plocha v ha

Produkcia v tonách

Úroda v t/ha

1996

3 605

46 525

12.91

1997

3 651

54 680

14.98

1998

3 832

42 189

11.01

1999

4 559

50 070

10.98

2000

4 075

26 262

6.44

2001

3 241

33 460

10.33

2002

3 160

29 692

9.81

2003

2 981

26 282

8.82


Tab.2 Ceny výrobkov v Sk za mernú jednotku – tonu v roku 2003

Mesiac

Cibuľa a vňaťou

Cibuľa bez vňate

I.

0

7 860

II.

0

9 000

III.

0

9 500

IV.

0

9 500

V.

29 600

8 990

VI.

28 800

7 860

VII.

29 000

9 350

VIII.

29 000

7 500

IX.

0

7 467

X.

0

7 025

XI.

0

8 000

XII.

0

7 500

Priemer roka

29 062

8 267


Tab.3 Indexy cien cibule v roku 2003 (základ ceny roku 2000 = 100)

Mesiac

Cibuľa a vňaťou

Cibuľa bez vňate

I.

0.0

113.9

II.

0.0

133.6

III.

0.0

139.7

IV.

0.0

137.3

V.

104.0

132.2

VI.

101.1

98.3

VII.

105.5

110.3

VIII.

101.8

83.7

IX.

0.0

80.3

X.

0.0

81.4

XI.

0.0

88.9

XII.

0.0

87.7

Priemer roka

102.9

105.3


Tab.4 Indexy cien výrobkov cibule za štvrťroky 2003 (rok 2000 = 100)

Štvrťrok 2003

Cibuľa s vňaťou

Cibuľa bez vňate

I.

0.0

131.3

II.

102.1

118.2

III.

105.0

92.4

IV.

0.0

85.4

Priemer roka

102.9

105.3


Tab.5 Dovoz a vývoz cibule v tonách

Rok

Dovoz

Vývoz

Saldo

1996

6 039

1 985

- 4 054

1997

6 771

1 778

- 4 993

1998

10 711

1 169

- 9 542

1999

4 816

3 156

- 1 660

2000

18 402

853

- 17 549

2001

11 857

2 557

- 9 300

2002

11 408

2 450

- 10 176

2003

15 046

1 129

- 13 917

 

Vystavené: 22.12. 2004

Autori textu: Doc. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.