Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel./Fax: +421/838/762 25 31
Tel.: +421/838/7722311-12 (ú)
E-mail: zubal@vurv.sk
 
 

Biologická inventarizácia porastu ozimnej pšenice

Predstavuje presné porovnanie a vyhodnotenie rastu a vývinu rastlín v poraste.

Potreba:

a/ pre prognózu úrody pre potreby trhovej ekonomickej bilancie a korekciu pestovateľských opatrení v budúcich rokoch
b/ korekcie pestovateľských opatrení (hnojenie, ochrana, morforegulátor) počas vegetácie.

Jej potreba existovala už dávno podľa príslovia “Kto na pole chodí, tomu sa rodí”. V súčasnom období je táto potreba zvýraznená požiadavkami trhového hospodárstva, zvýšenej domácej a zahraničnej konkurencie a poznatkami, že úroda sa tvorí v procese fotosyntézy, rastu a vývinu. Všetky pestovateľské opatrenia by sa mali vzťahovať k biologickému času, t.j. k určitej fáze rastu a vývinu. Tie sa charakterizujú buď stavom diferenciácie vegetačného vrcholu (mikrofenológia, etapy organogenézy) a následne fázou rastu a vývinu (makrofenológia). Pre charakterizovanie fáz ontogenézy (rastu a vývinu) je potrebné prejsť k európskemu trendu, t.j. miesto stupnice Feekes-a (F) používať medzinárodný desatinný kód (DC, Zadoks a kol.). Porovnávacia tabuľka F a DC kódov bude publikovaná v časopise Naše pole. Pre stanovenie fázy rastu, resp. etapy organogenézy treba minimálne 10, resp. 3 priemerné rastliny vybrané z väčšieho súboru rastlín (pozrite Tabuľku 1). Fáza je keď sa táto vyskytuje pri 50 až 75 % rastlín. Prehľad pozorovaní, ktoré tvoria biologickú inventarizáciu rastlín v poraste oz. pšenice predstavujeme v Tabuľke 1.

Tab.1 Náplň biologickej inventarizácie ozimnej pšenice od úrody po budúcu úrodu.

Termín
a druh
inventariz.

Fáza DC

Zoznam a účel pozorovaní a vyhodnotení, resp. kontroly
a ich stručná metodika
do 20. VI.a do 15. VIII.prognostická 73 až 91 počet klasov, zŕn v klase a HTZ pre odhad úrod pre Štatistický úrad SR a pre podnikovú prognózu úrod; počet klasov sa odčíta na 6 až 10 plôškach 0,5 m x 1 m vybraných náhodne po uhlopriečke honu; z každej plôšky sa odoberie náhodne 10 klasov a z nich sa zistí počet zŕn, hmotnosť zŕn po vysušení pri 105 ° C; príslušné výpočty úrody zrna a úrodových prvkov sa v priemere za hon a odrodu vyjadria na 1 ha a 1 m2
do 20. IX.predsejbová 00 kontrola, resp. určenie kvality osiva a jeho morenia pomocou údajov z Uznávacieho listu, alebo vlastných stanovení klíčivosti, HTZ (4x100, 2x500 semien) a čistoty (2x50 g) podľa STN 460610 a 460310, resp. podľa Výnosu MPSR č. 3053/1/1997-100 k Zákonu č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách v ktorom sú uvedené parametre pre hodnotenie a uznávanie množiteľských porastov a osiva
do 15. XI. jesenná 10 až 21 vzídenie a vyrovnanosť vzídenia a DC fáza na 6 až 10 plôškach 0,5 x 1 m z honu
po zime3/ II až 3/ III1. jarná 13 až 25 po prezimovaní pri regenerácii porastu; počet rastlín a DC fáza na 6 až 10 plôškach 0,5 x 1 m, výskyt burín a chorôb, odber vzoriek pôdy na stanovenie Nmin pre regeneračné hnojenie (30 vpichov na 10 ha do hĺbky 0,3 a 0,3 - 0,6 m), ošetrenie morforegulátorom
IV.2. jarná 29 až 30 počet odnoží a DC fáza na 6 až 10 x (0,5 x 1 m), výskyt múčnatky a steblolamu, zaburinenie, odber vzoriek pôdy a rastlín na anorganický rozbor pre produkčné hnojenie
V. až VI.3. jarná 43 až 57 3. jarná počet klasov na 6 až 10 x (0,5 x 1 m), odber pôdy na Nmin pre neskoré prihnojenie, výskyt múčnatky, hrdzí, septórií a vošiek

Pri prognostickej inventarizácii použijeme pre korekciu pestovateľských opatrení v budúcich rokoch parametre z Tabuľky 2.

Tab. 2 Doporučenie analýzy úrodových prvkov v praxi - ozimná pšenica

Akumulačný potenciál Počet zŕn na 1 m2 HTZ v g Charakteristika porastu
dobrý 15 000 a viac 45 a viac veľmi dobrý, harmonický pomer zdroj : sink
slabý 11 000 a menej 35 a menej špatná technológia pestovania a alebo nepriaznivé počasie, alebo nevhodné stanovište
neharmonický viac ako 15 000 menej ako 35 “zahoretie”, choroby, deficit N a H2O počas naplňovania zrna
neharmonický menej ako 11 000 viac ako 45 nedostatočné odnoženie, riedky porast (nízky výsevok, neklíčivé a nemorené osivo, nekvalitná sejba a iné)

Autor textu : Ing. Jozef Vidovič, CSc.