Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel./Fax: +421/838/762 25 31
Tel.: +421/838/7722311-12 (ú)
E-mail: zubal@vurv.sk
 
 

Optimalizácia jarného prihnojovania ozimnej pšenice s N pri minimalizácii vyplavovania N z pôdy pomocou analýzy pôdy a dusíkového modelu

Vzhľadom na vysokú dynamiku koncentrácie minerálneho N v pôde ako v čase tak v hĺbkovom profile a tiež dynamiku potreby a využitia N rastlinou v tvorbe úrody uprednostňujeme určenie dávky N pod ozimnú pšenicu pomocou analýzy pôdy na koncentráciu minerálneho N (Nmin) v pôde v hĺbke 0 - 30 cm a 30 - 60 cm. Mineralizácia N v pôde a aj jeho príjem a využitie je podmienené celým radom faktorov, najmä každodenným priebehom počasia, druhom a typom pôdy, predplodinou a ďalšími faktormi. Hnojenie paušálnymi dávkami N použijeme len núdzovo s delením dávky N a len bilančne a len s rizikom nižšej efektívnosti a vyplavovania N na ľahších pôdach. Berieme pritom do úvahy odber N na tvorbu 1 t úrody zrna a plánujeme úrodu v súlade s agroekologickým úrodovým potenciálom pôdy, počasia a odrody, účelom použitia úrody (kŕmna, alebo potravinárska pšenica), stavom porastu po prezimovaní a odolnosťou proti poliehaniu. V kukuričnej výrobnej oblasti, v pôdno ekologickom regióne PER 221 - Trnavská pahorkatina, po predplodine hrach na zrno, na černozemi na hlbokej spraši (BPEJ 139.01) pri konvenčnom obrábaní pôdy sa pri odrodách Ilona a Barbara a pri hnojení s P a K podľa analýzy pôdy ukázala ako racionálna dávka N 80 kg ha-1 s delením 30 + 30 + 20 kg N ha-1 do regeneračného, produkčného a neskorého prihnojenia s N, t.j. do prihnojenia vo fázach DC 21, DC 31 a DC 43 (odnožovanie, začiatok steblovania, zdurenie pošvy posledného listu). Odber N na úrodu nadzemnej časti 13,3 t sušiny na 1 ha a 7,6 t zrna o 14 % vlhkosti bol 204 kg N ha-1. Rozdiel medzi odobraným a aplikovaným N bol krytý odberom z mineralizácie N v pôde po dobrej predplodine. Pri určení dávky N na prihnojovanie pomocou analýzy pôdy na minerálny N v hĺbke 0 - 30 a 30 - 60 cm je možné pri tej istej kvantite a kvalite úrody zrna ušetriť v horeuvedených podmienkach 30 kg N ha-1. Viac to platí pre odrodu Barbaru ako Ilonu a to znova potvrdzuje ekonomickú opodstatnenosť analýz pôdy na Nmin. Pre určenie dávky N použijeme koncentračné kritérium Nmin = Nan uvedené v metodikách pre prax publikovaných v posledných rokoch (napr. Bizík a kol., 1998, Bujnovský, Ložek 1996, Ložek a kol. 1997). Hranice honu by pritom mali vymedziť pôdu s rovnakými charakteristikami, resp. z pôdne a reliéfovo nerovnakých častí veľkého honu by sa mali vzorky odoberať a analyzovať zvlášť. Jedna priemerná vzorka má byť z 30 vpichov na ploche 10 ha.

Overenie simulačného modelu dusíka v rastline a v pôde s názvom N-SIM (HERMES) ukázalo na ďalšiu možnosť spresnenia času a dávky N na jarné prihnojovanie v súlade s každodenným priebehom počasia a prognózou počasia pre nasledujúce obdobie. Model zároveň určil termín a množstvo vyplaveného N z pôdy pod hĺbku 1 m. Za horeuvedených podmienok a hnojenia s N nehrozí vyplavovanie N pod hĺbku 1 m. Modelové určenie času a dávky N a jeho vyplavovania je perspektívnou metódou optimalizácie hnojenia oz. pšenice s N z ekonomického aj ekologického hľadiska. Vyžaduje si však denné údaje o počasí. Vo vlastnom podniku treba merať aspoň zrážky a teplotu pôdy. Ostatné údaje treba prebrať z najbližšej meteorologickej stanice, alebo z vlastnej automatickej agrometeorologickej stanice.

Autor textu : Ing. Jozef Vidovič, CSc.