Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel./Fax: +421/838/762 25 31
Tel.: +421/838/7722311-12 (ú)
E-mail: zubal@vurv.sk
 
 

NAJČASTEJŠIE SA VYSKYTUJÚCE CHOROBY PŠENICE A OCHRANA

Pleseň snežná (Fusarium nivale)
P r í z n a k y :

 • po roztopení snehu sa na poraste ozimín objavia okolice s ružovo - šedým mycéliom, napadnuté rastliny sú pritlačené k zemi. Podľa intenzity napadnutia postupne odumierajú

O c h r a n a :

 • nevysievať obilninu po obilnine, neprehusťovať porasty. V lokalitách, kde je častejší výskyt choroby, vysievať obilniny neskoršie (ale v agrot. termíne). Vysievať len morené osivo. Pre ekologicky hospodáriacich poľnohospodárov moriť osivo Ekovertom - 6 l.t-1. Aplikácia fungicídov - po ukončenom odnožovaní - Bavistin WG - 0,3 kg.ha-1, Fundazol 50 WP - 0,3 kg.ha-1, Duet - 1,5 l.ha-1, Sportak Alpha HF - 1,5 l.ha-1

Steblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides)
P r í z n a k y :

 • na pošvách mladých rastlín sa objavia svetlejšie škvrny ešte v jesennom období. Napadnuté rastliny sú oslabené a v priebehu zimy dochádza často k ich úhynu. V jarnom období sa objavujú typické elipsovité škvrny na 1 - 2-hom internódiu. Sú narušené cievne zväzky a pevnosť stebla. Pri silnej intenzite napadnutia dochádza k vybieleniu klasov a lámaniu stebla.

O c h r a n a :

 • dodržať striedanie plodín. Ničiť buriny vrátane pýru. Vyvarovať sa veľmi skorej sejbe, neprehusťovať porasty, podporiť urýchlený rozklad pozberových zvyškov. Chemická ochrana je efektívna v období steblovania ak sa v poraste nájde 15-20 % napadnutých rastlín. Bavistin WG - 0,3 kg.ha-1, Fundazol 50 WP - 0,3 kg.ha-1, Impact C - 1 l.ha-1, Sportak Alpha - 1,5 l.ha-1, Derosal 500 SG - 0,3 l.ha-1. Odporúča sa pozemná aplikácia.

Fuzariózy (Fussarium spp.)
P r í z n a k y :

 • prvé príznaky sa objavujú na listových pošvách, neskôr na steble hlavne v okolí kolienok vo forme hnedých pretiahnutých škvŕn. Škvrny sa objavujú aj na listoch. Pri silnej intenzite napadnutia dochádza až k lámaniu stebla. K infekcii klasov dochádza hlavne v období kvitnutia. Postupne sa na povrchu kláskov rozrastá bielo ružové mycélium, ktoré prerastá do zŕn. Fuzariózy klasu ovplyvňujú kvalitu a kvantitu. Je to nebezpečný patogén - parazituje na rastline za vhodných podmienok celé vegetačné obdobie. Parazituje na viacerých plodinách (obilniny, kukurica, hrach, trávy), čo sťažuje voľbu predplodín.

O c h r a n a :

 • ako pri Pseudocercosporella herpotrichoides. Aplikované fungicídy majú vedľajšie účinky na fuzariózy. Pri ochrane klasu ako pri Septoria nodorum. Predpokladajú sa vedľajšie účinky prípravkov na fuzariózy.

Septória plevová (Septoria nodorum)
P r í z n a k y :

 • na listoch spočiatku malé neskôr veľké hnedé škvrny. Po vyklasení sa na plevách objavujú škvrny najskôr malé hnedo - fialové, ktoré sa postupne od špičky pliev zväčšujú a hnednú. Často dochádza k prerastaniu patogéna na zrno - dochádza k znižovaniu hmotnosti zrna. Napadá pšenica, raž a trávy.

O c h r a n a :

 • výsev odolnejších odrôd (Solida, Astella, Rada, Malvína, Klea, Brea, Estica). Neprehusťovať porasty. Likvidovať pozberové zvyšky. Vysievať morené osivo. Z fungicídov aplikovať: Sportak Alpha HF - 1,5 l.ha-1, Alto Combi 420 SC - 0,5 l.ha-1, Impact + Bravo 500 - 1 l + 1,5 l.ha-1

Septória pšenicová (Septoria tritici)
P r í z n a k y :

 • svetlohnedé škvrny na listoch (najčastejšie na pšenici) postupne splývajú a listy usychajú.

O c h r a n a :

 • dôsledné dodržiavanie pokynov pri kvalitatívnom prihnojovaní DAM-om, pri aplikácii, ktorého dochádza k popáleniu listov, čo je potom vstupná brána pre patogéna. Ostatná ochrana ako pri Septoria nodorum.

Múčnatka trávová (Erysiphe graminis)
P r í z n a k y :

 • vytvára na všetkých nadzemných orgánoch bledosivé neskôr až hnedé múčnaté povlaky. Jej výskyt závisí od priebehu poveternostných podmienok. Pri intenzívnom napadnutí posledných troch listov a klasu dochádza k redukcii úrody.

O c h r a n a :

 • neprehusťovať porasty. V prípade aplikácie dusíkatého hnojenia v neskorších vývojových fázach počítať s aplikáciou fungicídov. Fungicídy aplikovať ak sú vo fáze 31-39 Zadoks posledné 3 listy vo 30-50 %. Tilt CB 187,5 FW 2 l.ha-1, Archer 425 EC - 1 l.ha-1, Sportak Alpha HF- 1,5 l.ha-1, Impact - 1 l.ha-1, Amistar - 0,8 - 1 l.ha-1.

Hrdza pšenicová (Puccinia tritici)
P r í z n a k y :

 • napadá listy, pošvy listov aj steblá, kde vytvára oranžovo-žlté kôpky letných výtrusov, ktoré majú oválny tvar. Zapríčiňujú negatívny priebeh fyziologických procesov, čo sa prejavuje na zníženej kvalite a kvantite úrody.

O c h r a n a :

 • neprehusťovať porasty, ničiť výmrv - obilnín, vysievať odolnejšie odrody (Barbara, Blava, Torysa, Malvína, Brea). Fungicídy aplikovať: - ak sú vo fáze 37 Zadoks napadnuté posledné 3 listy na 5-15 %, a vo fáze 59 Zadoks posledné 3 listy na 20 %. Fungicídy ako pri múčnatke.
Autor textu : Ing. Mária Sekerková, CSc.