Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Tel./Fax: +421/838/762 25 31
Tel.: +421/838/7722311-12 (ú)
E-mail: zubal@vurv.sk
 
 

Druhy tráv pre lucernotrávne miešanky

Miešanky lucerny s vhodným trávnym druhom sú v suchších oblastiach, v rokoch chudobných na zrážky úrodove istejšie ako ďatelinotrávne miešanky. Z produkčného hľadiska je zakladanie lucernotrávnych miešaniek vhodné ak sa vyrovnajú, prípadne prekonajú čistú kultúru lucerny.

Počas skrmovacej sezóny poskytujú lucernotrávne miešanky živinovo vyvážený, dobre konzervovateľný krm s vyššou stráviteľnosťou. V miešankových porastoch trávny komponent využíva biologický dusík, obmedzuje riziko únikov nitrátov. Z trávnych druhov možno do binárnych lucernotrávnych miešaniek zaradiť kostravu lúčnu, mätonoh trváci, na suchých teplejších miestach reznačku laločnatú, na vlhkých, chladných miestach timotejku lúčnu. V miešankách sa môže uplatniť i ovsík vyvýšený, stoklas bezbranný, lipnica lúčna. V suchších podmienkach kostrava trsteníkovitá.

Vhodnými trávnymi druhmi pre miešanky s lucernou sú úrodové hybridy mätonohu mnohokvetého a kostravy trsteníkovitej - Felina, Hykor. Vyznačujú sa vyššou vytrvalosťou, dobrým zdravotným stavom, vysokou výkonnosťou. Pri rodovom hybride Felina možno využiť širokú prispôsobivosť k ekologickým podmienkam. Vzhľadom na dobrú dehydratačnú schopnosť je vhodný pre výrobu siláží s vyššou sušinou a sena. Vyznačuje sa tiež dobrou zimovzdornosťou, je tolerantnejší k suchu, vhodný i pre kombináciu kosby a pastvy. Doplnkový podiel tráv v miešanke by sa mal pohybovať v rozmedzí 10 – 15 %. Pri výbere odrôd lucerny sa orientujeme na nové odrody s vyššou aktivitou nitrogenázy, odolné voči poliehaniu, háďatku – v podmienkach závlah, cievnemu vädnutiu pri častých kosbách. Lucernu vysievame v zmesi s konštantným výsevkom.

Lucernotrávne miešanky podsievame v spoločných riadkoch okrem bežných krycích plodín zberaných pred dozretím ako objemové krmoviny i do mätonohu jednoročného. V nižších polohách je vhodná diploidná odroda mätonohu, zberáme ho od klasenia do začiatku kvitnutia. Kompletné porasty lucernotráv nevyžadujú hnojenie N v úžitkových rokoch. Symbiotická činnosť lucerny podľa poznatkov z Nemecka predstavuje 90 – 340 kg.ha-1 N. Prednosťou lucernotrávnych miešaniek je rovnomernejšie rozdelenie úrody počas vegetácie, vyššia kvalita krmu, lepšia chutnosť krmiva, ľahšie sušenie, lepšia kvalita sena, ľahšie silážovanie, možnosť pasenia.

Autor textu: Ing. František Mikle