GALATI

Ing. Gašpar Vanek, CSc.
Ing. Zlatica Vaneková, CSc.

Jankolova ul. č.1, 851 04 Bratislava 5
Tel.: +421/02/623 13 217
E-mail: galati@internet.sk
 
 

Pripomienky k systému ochrany viniča v roku 2002


Ochranu viniča treba plánovať ešte pred začiatkom vegetačného obdobia. Dbajme na to, aby sme plánovali systémovo a brali v úvahu všetky znalosti jednak o možných infekciách (empíria z posledných rokov) a poznané vlastnosti prípravkov na ochranu viniča - fungicídov a insekticídov.

Fungicídne prípravky proti peronospóre viniča

Fungicídne prípravky proti múčnatke viniča

Fungicídne prípravky proti hnilobám hrozna - plesni sivej a bilej hnilobe na viniči

Insekticídne a akaricídne prípravky pre integrovanú produkciu

Ochranársky kalendár

Určenie množstva prípravkov na ochranu viniča proti chorobám a škodcom treba plánovať na maximálny infekčný tlak cez vegetačné obdobie proti všetkým potenciálnym chorobám a škodcom. Potom už od šikovnosti vinohradníka závisí, koľko z plánovaného množstva je schopný na základe skutočného infekčného tlaku škodlivého činiteľa ušetriť. Keď postrekuje konvenčne, t.j. podľa fenofáz viniča bez ohľadu na infekčný tlak – teda bez použitia prognózy a signalizácie - ohrozenie jednotlivými chorobami, nemôže ušetriť, to znamená, že veľa postrekuje aj zbytočne!

Z hľadiska prispôsobenia postrekových ochranných zásahov skutočnému a reálnemu ohrozeniu sa vyžaduje skúsenosť vinohradníka, ktorý dokáže s veľkou precíznosťou vycítiť, kedy a proti ktorej chorobe, je potrebné zasiahnúť. Pri tejto dôležitej zložke ochrany viniča môžeme odporučiť nasledovné:

 • Pri určení termínov ošetrení proti chorobám na viniči by mala byť použitá popri skúsenostiach vinohradníkov prognóza a signalizácia peronospóry, múčnatky a plesni sivej. Tieto prognostické programy sú dostupné aj ako počítačový softver, veľmi jednoducho ovládateľný. Umožňuje úsporu často i 1/3 postrekov, čím môžeme zvýšiť rentabilitu produkcie, ale aj ochranu a zachovanie rovnováhy v ekosystéme vinohradu. Preto neváhajme, maximálne využívajme aj tento zdroj informácií. Chystá sa dokonca globalizácia týchto služieb v zriadení siete automatických meteostaníc, počítačového spracovania údajov a internetovej komunikácie medzi ochranárom-poradcom a pestovateľom.
 • Ďalšia veľmi dôležitá časť účinnej a integrovanej ochrany viniča je vhodný výber pesticídov, s ktorými budeme uskutočňovať ochranu. V posledných rokoch sa objavili na trhu našťastie aj veľmi účinné širokospektrálne fungicídy, a to nielen kontaktné, ale aj hĺbkovo, či miestne systémovo pôsobiace, ktoré v priloženom "Ochranárskom kalendári - schémy celoročnej ochrany viniča" uvádzame popri konvenčných jednoúčelových - cielených fungicídoch. Pri rozhodovaní o výbere fungicídov dodržujme niekoľko zásad, ktoré by sa mali brať do úvahy v záujme vysokej účinnosti, ale aj rentability ochrany.
 • z kontaktných úzkospektrálne pôsobiacich fungicídov medzi klasické radíme protiperonospórové meďnaté fungicídy a protimúčnatkové sírnaté fungicídy. Ich používanie je a bude odôvodnené nielen pri biologickom-ekologickom vinohradníctve, kde sú výlučnými fungicídmi, ktoré majú vyriešiť kompletnú ochranu proti chorobám, ale aj pri integrovanej produkcii viniča majú svoje nezastupiteľné miesto. Meďnaté prípravky zaraďujeme do ochrany proti peronospóre vždy vtedy, keď je slabšie alebo mierne ohrozenie. Samostatný meďnatý prípravok je nezastupiteľný najmä v ochrane proti neskorým infekciám peronospóry (koniec augusta, september), keď popri ochrane listov podporuje meď aj dozrievanie dreva a vykonáva funkciu dezinfekcie nadzemných častí viniča proti rôznym patogénom, vrátane drevokazných húb. Sírnaté prípravky majú tiež nezastupiteľnú funkciu v integrovanej ochrane viniča, či je to jej akaricídne pôsobenie pri pučaní viniča, na eradizačný zásah proti primárnej infekcii múčnatky, ktoré aplikujeme vo vyššej koncentrácii, ako aj v priebehu vegetačného obdobia, keď buď samostatne (pri nižšom ohrození), alebo v zmesi napr. s triazolmi (pri silnom ohrození) zaisťuje ochranu proti múčnatke. Proti neskorším infekciám múčnatky tiež zostáva ako veľmi spoľahlivý a účinný prípravok. Tým, že má vedľajší účinok aj proti roztočom, výarzne obmedzuje populácie fytofágnych roztočov a tým doplňuje ochranu proti nim. (Používanie medi a síry však treba čo možno najviac obmedziť. Nadmerné používanie medi môže byť škodlivé pre vinič a spôsobiť zvýšenie jej koncentrácie v pôdach. Nadmerné používanie sírnatých prípravkov zasa môže ohroziť populácie dravých - užitočných roztočov).
 • Pri ochrane proti múčnatke by nemal chýbať v našom sklade Karathane LC, ktorý má podobné poslanie ako koloidná síra, teda je alternatívou najmä pre obdobie, keď sírnatý prípravok by mal znížený účinok (pri nízkej teplote pod 12-150C), alebo by mohol byť fytotoxický pri mimoriadne vysokých teplotách. Karathane LC môžeme použiť aj v prípade, keď je veľké nebezpečie múčnatkou. V takom prípade môžeme miešať Karathane LC s triazolmi, a dobrý účinok na zastavenie infekcie je pri opakovanom postreku po 5 dňoch. Karathane, ale aj síra majú obmedzujúci účinok na užitočné a indiferentné organizmy, preto ich použitie obmedzujeme na nevyhnutné minimum.
 • Ďalšie kontaktné úzkospektrálne fungicídy, ako napr. Dithane M 45, Polyram WG, Delan 700 WDG a iné, proti peronospóre používame najmä pred kvitnutím, cielene proti infekciám peronospórou. Mancozeb-ové prípravky ako napr. Dithane nepoužívame pri integrovanom systéme ochrany viniča, alebo iba mimoriadne, maximálne však 1x, pretože je toxický proti niektorým skupinám užitočných organizmov, napr. ničí veľkú časť populácie užitočného dravého roztoča Typhlodromus pyri. To isté platí aj o systémových protiperonospórových zmesných prípravkoch s úč.l. mancozeb - obmedziť ich používanie na max. 1x!

Ochranársky kalendár

Kostru celoročnej ochrany si spravidla zvolíme zo širokospektrálnych fungicídov. Z ponuky si môžeme vybrať napríklad:

 1. Strobilurínový prípravok, ktorý je účinný predovšetkým proti múčnatke viniča, peronospóre viniča (pri silnej infekcii treba prípravok podporiť napr. folpetom), proti červenej spále, s výrazným vedľajším účinkom proti plesni sivej a bielej hnilobe. Na trhu máme dva strobilurínové prípravky: Quadris a Discus.
 2. Zmes triazolu (protimúčnatkový systémový fungicíd) a folpetu (širokospektrálny kontaktný fungicíd proti peronospóre, červenej spále s výrazným vedľajším účinkom proti plesni sivej a bielej hnilobe), a to je prípravok Shavit F
 3. Zmes triazolu (protimúčnatkový systémový fungicíd) a tolylfluanidu (širokospektrálny kontaktný fungicíd proti peronospóre, červenej spále, plesni sivej s vedľajším účinkom proti bielej hnilobe) a to je prípravok Hattrick
 • z uvedených prípravkov si možno vybrať jeden a vytvoriť z neho kostru ochrany tak, že ho zaradíme napr. po kvitnutí a následne ešte v dvoch postrekoch (troj-blok) Tým sa zvýši ich účinnosť a zaistíme širokospektrálnu ochranu aj následne škodiacim patogénom, spôsobujúcim hnitie hrozna - plesni sivej a bielej hnilobe. Po nich potom ošetrujeme podľa potreby širokospektrálnym prípravkom napr. Euparen multi alebo Folpan 80 WDG, doplneným podľa potreby ochranou proti múčnatke sírnatým prípravkom, alebo dinocapovým. Po uzatvorení strapcov by sa mala ochrana zamerať na ochranu proti neskorým infekciám peronospóry - meďnatým prípravkom, resp. proti múčnatke sírnatým, resp. dinocab-ovým prípravkom. V tomto období až do fenofáze dozretia používajme botryticídne prípravky zo skupiny dikarboximidov (Ronilan WG, Rovral FLO, Rovral 50 WP, alebo Sumilex 50 WP), alebo anilínopyrimidínov (Mythos 30 SC, alebo Switch 62,5 WG), a najnovšie novou účinnosu látkou – fenhexamid (Teldor 500 SC). Ich zaradenie podmieňujú rôzne skutočnosti. V prvom rade treba s postrekom vyčkať až do doby skutočného nebezpečia infecie botrytídou (najlepšie podľa prognózy a signalizácie). Snažíme sa vmestiť do maximálne dvoch postrekov tak, aby sme mohli vystriedať dikarboximidový prípravok s anilínopyrimidínovým, resp. fenhexamidový prípravok a z každého robíme len jeden postrek (tým sa bránime event. vytvoreniu rezistencie patogéna!). Ďalej zohľadňujeme aj ochrannú dobu (počet dní pred zberom), ktorá je rozdielna u týchto prípravkoch. Switch 62,5 WG má ochrannú dobu 35 dní, Sumilex 50 WP a Mythos 30 SC - 21 dní, Ronilan WG, Rovral FLO a Rovral WG 14 dní, najbližšie sa dostávame k zberu prípravkom Teldor 500 SC.

Veľmi vhodné je doplniť ochranu proti hnilobám hrozna biologickým prípravkom, ktorý je perspektívny a vhodný na doplnenie chemickej ochrany - Trichodex - Trichoderma harsianum.

 • Majme stále na zreteli možnosť nebezpečia vytvorenia rezistentných kmeňov patogénov proti niektorým skupinám fungicídov (dikarboximidy, fenylamidy, pyrimidíny, inhibítory biosyntézy sterolov, strobiluríny, či anilínopyrimidíny). Preto striedajme fungicídy s účinnou látkou z rôznych skupín účinných látok.
 • Z insekticídov a akaricídov treba obzvlášť pozorne vyberať také prípravky, ktoré sú netoxické pre užitočnú faunu našich vinohradov! Proti obaľovačom sa osvedčuje a čoraz väčšej popularite sa teší biologický preparát Biobit FC (používa sa 5 - 6 dní po maxime výletu samčekov, zistených vo feromónových lapačoch). ďalšie insekticídne prípravky, ktoré odporúčame v kalendári sú tiež vhodné, cielené na škodcu a chránia užitočnú faunu. Sú to prípravky Insegar 25 WP, Nomolt 15, Dimilin 48 SC, ktoré používame tesne pred maximom výletu samčekov, najneskôr však pri prvom maxime výletu. Osvedčilo sa používanie zmesi Insegaru 25 WP s Biobitom FC, aplikovanom pri maxime výletu. Účinok je veľmi razantný a dlhotrvajúci. Pridaním Agrovitalu účinok môžeme ešte predĺžiť. Novo-registrovaným insekticídom je Calypso, ktorý je nervový jed na báze nikotínu, aplikujeme ho 8 dní po maxime výletu samčekov. Z ďalších insekticídov, ktoré nie sú, alebo iba mierne toxické na úžitočné organizmy odporúčame použiť Reldan 40 EC, Zolone WP. Novo-registrovaný Basudin 600 EW má hĺbkový účinok, čo môže byť užitočné v prípade ochrany proti listovej forme fyloxéry, obaľovačom, ale aj ďalším savým škodcom. Treba však obmedziť počet ošetrení. Rozhodne nepoužívajme pyretroidné prípravky, alebo tzv. ťažké organofosfáty. Pri určení termínu ošetrenia sa nám veľmi osvedčilo popri sledovaní výletu samčekov na feromónových lapačoch sledovať aj prognózu a signalizáciu výletu motýľov, kladenia vajíčok a liahnutia húseníc obaľovačov tzv. klietkovou metódou v susednom Rakúsku na internete pod adresou www.wickler-watch.at. Ich údaje sú podľa skúsenosti platné aj pre naše podmienky, najmä pre vinohrady na Zápanom Slovensku. Podobne robia túto metódu od r. 2000 aj kolegovia na Morave, pod internetovou adresou www.vino-ip.cz.
 • V ochrane proti roztočom a roztočcom sa čoraz viac používa introdukcia dravého roztoča Typhlodromus pyri – Mikulovský kmeň. Je to ochrana veľmi elegantná, ktorá pri dodržaní potrebných zásad dokáže pri jednorázovej introdukcii dlhodobo zvládnuť ochranu proti fytofágnym roztočom a roztočcom úplne bez postrekov! Čím skôr sa rozhodneme pre introdukciu, tým viac ušetríme na chemickej ochrane. Keď nemáme zaistenú túto formu biologickej ochrany, v ohrozených vinohradoch sa ubránime súborom ochrany, ktorá sa začína tesne pred pučaním viniča sírnatým prípravkom Sulka, alebo Sulex 20. Tzv. umývacím postrekom sa dosahuje uspokojivá ochrana. Ošetrenie je dnes už pomerne drahé, preto odporúčam obmedziť sa len na plochy, ktoré sú roztočmi atakované, resp. kde sme zistili nadprahové množstvá prezimujúcich jedincov. Potom sú ďalšie možnosti, napr. po pučaní prípravkami Oleoekol, ktorý ničí všetky prezimujúce štádiá škodcov (žiaľ i neškodcov). Cez vegetačné obdobie, keď sa vyskytne výnimočne silné ohrozenie porastu, pomôže akaricídny prípravok Cascade 5 EC, alebo Nossorun 5 EC, alebo Nissorun 10 WP – ktoré sú účinné najmä proti roztočcom.

Zaujímavá môže byť ochrana proti štádiám roztoča, ktoré sa chystajú k prezimovaniu, a to spravidla začiatkom augusta prípravkom Omite 30 W. Odporúča sa sledovanie pohybu škodcu lepovými pásmi a ochranu načasovať tak, aby sme zastihli obdobie pred masovým sťahovaním škodcu na zimné úkryty.


Autor textu: Gašpar Vanek