Vinohradnícka spoločnosť Modra a.s.

Dolná 120
Modra

E-mail:
fyto@vinspolmodra.sk
 

 

Ochrana viniča na konci vegetačného obdobia
a vplyv biotických a abiotických faktorov na vinič

V auguste začína obdobie dozrievania a  zberu hrozna skorých odrôd. Aj v tomto roku bola nevyhnutná chemická ochrana proti silným a dlho pretrvávajúcim infekciám múčnatky a infekciám peronospóry viniča. Napriek tomu, že na trhu je široký sortiment prípravkov proti chorobám viniča v mnohých vinohradoch sa len s ťažkosťami zvládla ochrana proti patogénom. Účinná ochrana proti chorobám viniča je náročnejšia aj z dôvodu vzniku rezistencie patogéna, t. j. vzniku odolnejších kmeňov huby, voči ktorým má prípravok znížený účinok. V takomto prípade je potrebné vykonať ešte ďalšie ošetrenie, ktoré z  ekonomického hľadiska ochranu predražuje. V takýchto rokoch sa vinohradníci dostávajú do veľmi ťažkej situácie, predovšetkým k vôli vysokým finančným vstupom, ktoré nie sú premietnuté v cene pri predaji hrozna. Cena hrozna má pôvodnú úroveň alebo aj nižšiu.

Základné životné procesy viniča ovplyvňuje množstvo rôznych faktorov (činiteľov), ktoré sú dôležité tak z hľadiska ekonomického ako aj ekologického. Sú to:

 • abiotické čiže prírodné činitele
 • biotické čiže živé organizmy.

Vplyv abiotických činiteľov na vinič nemôže vinohradník ovplyvňovať, sú to napr. meteorologicé podmienky - teplo, svetlo, zrážky (sneh, ľadovec, dážď) a pod. Abiotické činitele ovplyvňujú priebeh všetkých fáz vegetačného cyklu rastlín.

Medzi biotické faktory pôsobiace na vinič patria rôzne mikroorganizmi (huby, plesne, živočíšni škodcovia, škorce a pod.), ktoré spôsobujú ochorenia viniča (peronospóru , múčnatku a pod.). Biotické faktory, ktoré pôsobia na vývoj viniča, môže človek ovplyvňovať a usmerňovať účinnou chemickou ochranou, výživou, rekultiváciou a pod.

Nebezpečným abiotickým faktorom v priebehu vegetačného obdobia je ľadovec. Poškodenie viniča ľadovcom zažili mnohí vinohradníci aj v tomto roku. Škody spôsobené ľadovcom boli rôzne a ich intenzita závisela od:

  1. sily krúpobitia,
  2. vývojovej fázy vegetačného cyklu (štádia) viniča,
  3. prúdenia vzduchu (slabšie alebo silné víchrice),
  4. vedenia viniča a sponu,
  5. druhu odrody.

Agrotechnické opatrenia, ktoré je potrebné urobiť hneď po poškodení viniča krupobitím závisia od intenzity krupobitia a od fenologickej fázy viniča v čase jeho poškodenia ľadovcom. Na začiatku, v počiatočnej fáze rastu, ponecháme všetky vypučané letorasty, čím zabezpečíme zdravú listovú plochu.

Ak ľadovec vyláme a poškodí letorasty, zrežeme ich a polámané odstránime, čím zabezpečíme rast nových letorastov – čiže jednoročného dreva potrebného na asimiláciu a na úrodu v nasledujúcom roku.

Pri poškodení viniča krupobitím v júni, júli a začiatkom augusta, letorasty neskracujeme. Nové vyrastené výhony nevylamujeme. Tým zabezpečíme dostatočnú asimilačnú a vyživovaciu schopnosť viniča. Na zlepšenie kondičného stavu viniča aplikujeme výživu dusíkom na list prípadne do pôdy. Pritom nesmieme zabúdať na všeobecné pravidlo, že dusíkaté hnojivo aplikujeme pri skorých odrodách do konca júna resp. pri neskorých odrodách do polovice júla, pretože dusík v neskorších aplikáciách nepriaznivo vplýva na vyzrievanie dreva. Mnohí pestovatelia viniča robia často chyby tým, že letorasty snímajú veľmi skoro už v prvej polovici júla, alebo koncom júla. Okrem toho, často letorasty veľmi hlboko skracujú. V takýchto prípadoch ľadovec veľmi intenzívne vinič poškodí. Keď sa letorasty snímajú veľmi skoro má to za následok nárast nových dlhých letorastov, ktorých odstránenie môže spôsobiť vypučanie hlavných púčikov. Výrazným skracovaním letorastov sa zníži aj asimilačná plocha viniča a mohutnosť asimilácie. Pri fotosyntetickej asimilácii prebiehajú rozličné biochemické procesy, výsledkom ktorých sú také produkty ako cukry, škrob, tuky, bielkoviny a pod. Sú to látky nevyhnutné na dosiahnutie vysokej cukornatosti hrozna a po zbere na dobré vyzrievanie dreva. Preto by sa malo snímanie vrcholov letorastov začínať v druhej polovici augusta. Aj naši starí otcovia, ktorí v tej dobe ešte nič nevedeli o chloroplastoch a o biochemických reakciách ktoré v nich prebiehajú, z  vlastných dlhoročných skúseností zistili, že snímanie viniča treba robiť od polovice augusta. Názory pestovateľov, ktorí presadzujú veľmi skoré snímanie viniča sú neopodstatnené. Je potrebné poznamenať, že v našich podmienkach býva krupobitie väčšinou  koncom júna, v júli a začiatkom augusta.

Ľadovec spôsobuje poranenia pletív viniča, ktoré sú vstupnou bránou pre hubové choroby. Preto je potrebné ihneď po krupobití vinič ošetriť prípravkami proti hubovým chorobám. Na obrázku je vidieť bobule poškodené ľadovcom. Pri takejto intenzite poškodenia bobúľ je nevyhnutné vinič čo najrýchlejšie ošetriť fungicídnymi prípravkami proti bielej hnilobe (Coniella diplodiella) a plesni sivej (Botrytis cinerea). Na postrek po krupobití sa odporúča použiť prípravky Euparen Multi, Folpan 80WDG, prípadne iné(odporúčame ďalej). Nebezpečenstvo infekcie po krupobití je aj vtedy, keď sa rany po postreku zacelia. Ak ohrozenie infekcie pretrváva aplikujeme ďalšie prípravky na ošetrenie.


Bobule hrozna poškodené ľadovcom

Najväčšie škody spôsobuje krupobitie v štádiu mäknutia a dozrievania hrozna. Pri veľmi silnom poškodení dreva, už nemá vinič možnosť vytvoriť drevo pre budúci rok. Okrem toho, úroda je nekvalitná a v mnohých prípadoch sa musí začať s predčasným zberom. Pri napadnutí poškodeného hrozna plesňou sivou preniká do pletív viniča enzým Laccasa, ktorý vylučuje huba Botrytis cinerea. Enzým interakciou s polyfenolmi spôsobuje ich degradáciu a  nežiadúcu oxidáciu vín, vyvoláva nepríjemný zápach a stratu typických odrodových aromatických esterov. Pri napadnutí poškodeného hrozna bielou hnilobou vzniká v bobuliach kyselina octová, spôsobujúca octovatenie vín.

V krátkosti o hubových chorobách v roku 2005

Zrážky v jednotlivých vinohradníckych oblastiach boli v roku 2005 veľmi rozdielne a v dôsledku lokálnej zrážkovej a búrkovej činnosti sa výrazne odlišovali aj v rámci jednotlivých pozemkoch. Ohrozenie viniča múčnatkou začínalo v mnohých lokalitách už v 17 týždni a  pretrvávalo až do 32 týždňa, zatiaľ čo ohrozenie peronospórou v týchto lokalitách nastúpilo až po výdatnejších dažďov v 23-24 týždni. V lokalitách  južného Slovenska sa zaznamenal nástup múčnatky v 22 týždni a tiež pretrvával až do 32 týždňa, zatiaľ čo v  dôsledku lokálnych búrok bol vinič na iných miestach ohrozený peronospórou. V mnohých vinohradoch bolo potrebné vykonať postrek prípravkom Karathane FN a následne po ňom použiť systémový prípravok. Na obrázku sú bobule viniča napadnuté múčnatkou.


Múčnatka viniča

Pri takomto intenzívnom napadnutí viniča múčnatkou aj v prípade aplikácie eradikatívneho postreku (Karathane FN a následne systémový prípravok) pri zrážkach treba očakávať praskanie bobúľ, výron semien


Výron semena po napadnutí múčnatkou

a následné napadnutie bobúľ plesňou sivou a bielou hnilobou viniča.


Pleseň siva a biela hniloba viničaBiela hniloba viniča

Aj napriek tomu, že mnohí vinohradníci používali proti múčnatke viniča ošetrenie systémovými prípravkami nedokázali vinič uchrániť. Môže to byť spôsobené rezistenciou patogénov voči prípravkom, voľbou nesprávnych termínov ošetrenia viniča, prípadne nesprávnou miešateľnosťou a pod. Čo je skutočnou príčinou, že prípravok neúčinkoval musí zvážiť sám pestovateľ. Na to je nevyhnutné, aby evidoval každý postrek, termín jeho aplikácie, spôsob aplikácie a súhrnné údaje o viniči a meteorologické údaje (teploty, zrážky) a na základe syntézy týchto údajov veľmi rýchlo zistí, kde urobil chybu.

Ochrana viniča proti neskorým infekciám

August sa vyznačoval intenzívnou zrážkovou činnosťou búrkového charakteru. V tomto mesiaci spadlo do 33 týždňa 65 – 143 mm zrážok. Vo väčšine vinohradníckych oblastí boli splnené predpoklady ohrozenia viniča peronospórou , plesňou sivou a bielou hnilobou. Sú aj lokality, kde aj v tomto období hrozila múčnatka viniča.

Proti neskorým augustovým infekciám peronospóry viniča (neskoré odrody) je vhodné aplikovať meďnaté fungicídy. Na ošetrenie viniča súčasne proti peronospóre a múčnatke sa môže použiť zmesný prípravok Bordeauxská zmiešanina + síra. Ak je potrebné ošetrenie len proti múčnatke je výhodné použiť prípravky, ktoré obsahujú účinnú látku aj proti plesni sivej. Sú to prípravky Hattrick, Hattrick WG, Shavit 71,5 WG a strobilurínoví fungicídy, ktoré pôsobia proti peronospóre, múčnatke a plesni sivej ( Quadris, Discus, Eclair 49 WG, Zato 50WG, Cabrio Top a pod). Používame ich na neskoré infekcie len v tom prípade, ak je postrek nevyhnutný a používame ho maximálne tri krát v priebehu vegetačného obdobia (za sezónu).

Ochranu viniča proti plesni sivej a bielej hnilobe viniča spravidla začíname realizovať už s ochranou proti múčnatke a peronospóre viniča vo fenofáze pred uzatváraním strapcov z dôvodu, aby sa postrek dostal ku strapine. Priebeh počasia , najmä zrážky v priebehu augusta až do fenofázy mäknutia bobúľ, sú limitujúcim faktorom infekcie botrytídy , bielej hniloby viniča a tiež aj neskorej peronospóry. V tomto augustovom daždivom počasí s bohatými zrážkami (65-143 mm) a s priemernými teplota 18-22 0C sú vytvorené predpoklady pre vývin plesni sivej, bielej hniloby viniča a peronospóry. Počítačový program Galati hlási silné infekcie plesni sivej a peronospóry viniča. Pri skorých a citlivých odrodách, ktoré boli poškodené ľadovcom, alebo obaľovačmi sa biela hniloba a pleseň sivá prejavila už v týchto dňoch. Pri skorých odrodách a pri silnom výskyte hniloby je najvhodnejšie začať so zberom a hrozno poškodené chorobami pri zbere vytriediť.

V štádiu mäknutia bobúľ je možnosť aplikovať proti Botrytis cinerea (pleseň sivá) biologický prípravok Polyversum, ktorý sa môže aplikovať hneď po daždi, alebo aj v daždi. Zoospóry prípravku dokážu plávať vo vode (nezničia sa), s ktorou sa dostanú medzi bobule k strapine. Fungicídne prípravky so štandardným účinkom proti plesni sivej sú : Hattrick WG, Shavit F 71,5 WP, Topsin M 70 WP, Folpan 80 WDG, Quadris, Discus, Forum FP, Melodi Combi 43,5 WP, Ronilan WG, Rovral 50 WP, Sumilex 50 WP. Do tejto skupiny zaraďujeme aj biologické prípravky Trichomil, Trichodex a Polyversum . Fungicídne prípravky s intenzívnym účinkom proti plesni sivej sú: Switch 62,5 WG, Teldor 500 SC, Mythos 30 SC. Pri veľmi silných a dlho pretrvávajúcich infekčných tlakoch plesni sivej (aké sú v súčasnosti) je potrebné aplikovať prípravky Switch 62,5 WG, Teldor 500 SC alebo Mythos 30 SC. Proti bielej hnilobe viniča účinkujú strobilurínové prípravky (Quadris, Discus a pod) a kontaktné prípravky Euparen Multi a Folpan 80 WDG a tiež aj zmesné prípravky (viď. hore). Je známe, že pleseň sivá vytvára proti prípravkom Ronilan WG, Rovral 50 WP, Sumilex 50 WP rezistentné (odolné) kmene, čo spôsobuje nižšie účinky týchto prípravkov .

Aj v tomto období je nevyhnutné sledovať neskoré infekcie chorôb, pretože aj v tomto vývojovom štádiu môžu vzniknúť veľké škody (nedostatočné vyzretie dreva a pod). Na záver treba povedať iba toľko, že silný infekčný tlak peronospóry a plesni sivej si vyžaduje ďalšie náklady na ošetrenie viniča, čím sa pestovanie hrozna predražuje. Na druhej strane  pestovateľom hrozia stále nižšie ceny za výkup hrozna. Rok 2005 je z tohto hľadiska pre pestovateľov skutočne neľahký.

Mnohí pestovatelia sa v tomto roku sťažovali, že v ich vinohradoch nezaberajú prípravky proti peronospóre viniča. Po preskúmaní a obhliadke napadnutých parciel, na ktorých prípravky neúčinkovali sme zistili, že poškodenie listov a čiastočne aj bobúľ spôsobila čierna hniloba viniča. Z jednotlivých parciel boli odobrené vzorky listov a strapcov viniča na mikroskopickú identifikáciu, ktorou sa potvrdila prítomnosť huby Guignardia bidwelli, ktorá je pôvodcom čiernej hniloby viniča. Jej výskyt bol potvrdený od polovice júla a v auguste, kedy boli splnené podmienky na infekciu, t.j. trvalé daždivé a vlhké počasie s teplotami 19-25 0C. Príznaky na listoch sú veľmi podobné príznakom peronospóry viniča. Na listoch viniča sa vytvárajú hnedé tmavo ohraničené škvrny s priemerom 5 -12 mm.

     

Na spodnej strane listov sú biele povlaky podhubia, ale bez olejovitého vzhľadu.

     

Napadnutie bobúľ je spočiatku nenápadné. Na ich povrchu sú malé tmavé škvrnky. Postupne sa okolie postihnutého miesta sfarbuje na hnedasto. V tomto štádiu si bobule zachovávajú svoj tvar a veľkosť. Potom prestanú rásť a vysychajú. Najprv sa zmrašťujú zo strany napadnutia. Okolie postihnutého miesta nadobúda modrofialovú, sivomodrú, prípadne ružovofialovú až tmavohnedú farbu. Huba napadá všetky orgány viniča. Proti čiernej hnilobe viniča účinkujú fungicídy Dithane M 45, Novozir MN 80, Polyram WG, ktoré účinkujú aj proti peronospóre viniča, ďalej sú to prípravky Bayleton 25 WP, Rubigan 12 EC, Topas 100 EC, Dorado a Punch, ktoré sú účinné aj proti múčnatke viniča.


Vystavené: 1.12. 2005

Autor textu: Ing. Ľubomíra Kakalíková, PhD.