Systém včasného varovania

ÚVTIP SHMÚ ÚKSÚP VÚRV  
Späť

Ochrana pšenice pred septoriózou pšenice monitorovaním zrážok a rastovej fázy
- s odporučením ochranného preventívneho zásahu.

Stanovenie potreby ošetrenia pšenice ozimnej proti septorióze.

Základom stanovenia potreby ošetrenia je zrátanie počtu zrážkových dní (so zrážkami vyššími ako 1 mm na 1 m2) od dosiahnutia rastovej fázy 30 DC (4-5 Fee) - začiatok steblovania - alebo od dňa kedy prípravok po predošlom ošetrení stratil účinnosť (pozn.).

 Ak v priebehu narátavania zrážkových dní nastane najmenej 10 dní bez zrážok, systém začne po uplynutí obdobia bez zrážok odznova rátať zrážkové dni.

 V priebehu obdobia bez zrážok môžu nastať prudké výkyvy denných a nočných teplôt, ktorých výsledkom býva často rosa. Ak orosenie listov trvá viac ako 6 hodín môže sa toto počítať medzi zrážky. Orosenie možno považovať za posun vo vývoji septoriózy. (Systém včasného varovania však možnosť orosenia nezohľadňuje.)

Ošetrenie pšenice proti septorióze je nutné po narátaní 4-6 zrážkových dní, ktoré nemusia ísť za sebou.

Ak bol porast ošetrený proti múčnatke a hrdzi širokospektrálnymi prípravkami v skorších rastových fázach (28-29) ošetrenie proti septorióze by malo byť uskutočnené najskôr v rastovej fáze 36 DC.

Ošetrenie pšenice proti hubovým chorobám sa neodporúča po dosiahnutí rastovej fázy 71 DC (tvorba zrna, začiatok mliečnej zrelosti).

pozn.: Dĺžka účinnosti fungicídneho ošetrenia proti septorióze pred klasením 49 DC (10 Fee) je za normálnych podmienok 10 dní a po klasení 20 dní, počítanie zrážkových dní pre ďalšie ošetrenie teda začína po uplynutí tejto doby.

Okres: