Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky - HOS Želiezovce
Ul. kpt. Nálepku 65
937 01 Želiezovce
e-mail: Zuzana.Puchrikova@uksup.sk
 
 


Novoregistrované odrody hrachu

V oblasti odrodového skúšobníctva vstup Slovenska do Európskej únie priniesol viaceré paradoxy. Na jednej strane zvýšený záujem o skúšanie trhovo zaujímavých plodín - repka, slnečnica, pšenica, kukurica a na druhej strane silný pokles komodít, ktoré nie sú na trhu stabilné. Žiaľ hrachy, ako aj ostatné strukoviny patria do druhej skupiny.

Možnosť pestovania odrôd v celej EÚ bez zapísania do slovenskej Listiny registrovaných odrôd využili zahraničné firmy a neprejavili záujem o skúšanie nových odrôd strukovín u nás, ba ani o predĺženie registrácie odrôd po jej uplynutí po desiatich rokoch.

Zníženie stavov hospodárskych zvierat v živočíšnej výrobe, nízke dotácie a nepriaznivá cenová politika za posledné desaťročie, logicky vyústili do zníženia pestovateľských plôch strukovín. Tento fakt spolu s veľkou konkurenciou po otvorení európskeho trhu spôsobili likvidáciu slovenského šľachtenia v tejto oblasti. Šľachtiteľská stanica Horná Streda, zameraná na šľachtenie hrachov, pelušky, bôbov, viky a fazule ukončila svoju šľachtiteľskú činnosť v roku 2007, odhlásením všetkých svojich materiálov zo štátnych odrodových skúšok.

Šľachtiteľská stanica Horné Chlebany,ktorá sa zaoberala okrem iného aj šľachtením hrachov, tiež ukončila v minulom roku túto činnosť.

Dve nové odrody hrachov, ktoré budú navrhnuté Štátnej odrodovej komisii na registráciu v r.2009, sú slovenské odrody Efram a Olichov, posledné odrody z "dielne" šľachtiteľskej stanice Horné Chlebany.

EFRAM je žltosemenná, bezlistová odroda hrachu siateho, vyšľachtená pre produkciu suchého semena. Odroda dosiahla počas troch rokov skúšok úrodu semena 107 %, v porovnaní na priemer kontrolných odrôd. Efram je stredne skorá odroda s dobrou začiatočnou rýchlosťou rastu. Odolnosť odrody proti poliehaniu, ako aj vhodnosť pre mechanizovaný zber je dobrá. Odolnosť odrody proti chorobám je na úrovni kontrolných odrôd Komet, Achat a Swing. Stredne veľké semeno má priemernú HTS cca 250 g. Odroda má veľmi dobré technologické vlastnosti, krátku dobu varenia, dobrú rovnomernosť varenia a dobrú farebnú vyrovnanosť semena.

Odrode Efram vyhovuje svojimi klimatickými podmienkami predovšetkým kukuričná pestovateľská oblasť. V suchších rokoch dosahuje dobré úrody aj v repárskej a zemiakarskej oblasti.

OLICHOV je žltosemenná, bezlistová odroda hrachu siateho, vhodná pre produkciu suchého semena. Počas troch rokov odrodových skúšok odroda dosiahla priemernú úrodu semena 103 %, v porovnaní na priemer kontrolných odrôd. Olichov je stredne skorá odroda, vyššia ako odroda Efram. Odolnosť odrody proti poliehaniu je slabšia, odolnosť odrody proti chorobám je na úrovni kontrolných odrôd. Stredne veľké semeno má priemernú HTS cca 250 g. Technologické vlastnosti sú dobré, odroda má krátku dobu varenia, dobrú rovnomernosť varenia a slabšiu farebnú vyrovnanosť semena.

Olichov je plastická odroda, dosahujúca stabilné výsledky vo všetkých pestovateľských oblastiach.

V roku 2008 pribudli do Listiny registrovaných odrôd dve odrody, Bebrava a SW Crista.

BEBRAVA bola vyšľachtená firmou Selekt VŠÚ a.s. Bučany, Šľachtiteľská stanica Horné Chlebany. Je to zelenosemenná, bezlistová, stredne skorá odroda, vyšľachtená pre produkciu suchého semena. Počas troch rokov skúšok odroda dosiahla úrodu semena 102 % v porovnaní na priemer kontrolných odrôd. Odolnosť odrody proti poliehaniu a odolnosť odrody proti chorobám je dobrá. Stredne veľké semeno má priemernú HTS cca 250 g. Technologické vlastnosti- varivosť a rovnomernosť varenia sú dobré.

Odrode Bebrava vyhovuje predovšetkým kukuričná pestovateľská oblasť. Dobré úrody dosiahla v suchších rokoch aj v zemiakarskej oblasti. V repárskej oblasti odroda dosiahla počas skúšok slabšie výsledky.

SW CRISTA je žltosemenná, bezlistová odroda, bola vyšľachtená vo firme Svalöf Weibull vo Švédsku. Priemernú úrodu semena počas skúšok dosiahla 101 % v porovnaní na priemer kontrolných odrôd. Odroda je stredne skorá, odolnosť odrody proti chorobám a poliehaniu je na úrovni kontrolných odrôd. Stredne veľké až veľké semeno má priemernú HTS cca 262 g. Technologické vlastnosti, varivosť a rovnomernosť varenia sú veľmi dobré.

Odroda SW Crista je vhodná do stredne ťažkých pôd, dobre hospodáriacich s vlahou v kukuričnej pestovateľskej oblasti. Odroda dosiahla dobré výsledky pri vhodných klimatických podmienkach (v suchých rokoch), aj v repárskej a zemiakarskej oblasti.

Vhodnosť pestovania novoregistrovaných odrôd hrachu siateho v jednotlivých pestovateľských oblastiach (podľa trojročných výsledov v štátnych odrodových skúškach)

Odroda
Typ odrody
Farba semena
Vhodnosť do pestovateľskej oblasti
KPO
RPO
ZPO
Efram
SL
žltá
++
+
+
Olichov
SL
žltá
+
++
++
Bebrava
SL
zelená
+
+
SW Crista
SL
žltá
+
+

SL = typ odrody semileafless-bezlistový (úponkový)
++ = veľmi vhodná,
+ = vhodná
* u odrôd kde nie je uvedená vhodnosť boli nevyrovnané resp. slabšie výsledky

Vystavené: 12.3.2009

Autor textu: Ing. Zuzana Puchríková