DATABÁZA TRÁV - Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky  
Odroda Mätonoh trváci METROPOL /Lolium perenne L./
Pôvod Odroda Metropol vznikla výberom potomstiev kríženia ekotypu Pavlovské kopce a švédskej odrody Weibulls Wiris.
popis a hospodárske vlastnosti Odroda Metropol je viacročná trsnatá tráva, ktorá sa vyznačuje prevahou trsov polovzpriamenej formy. Trs je nižší, až stredne vysoký, hustý a širší – robustnejší. Steblo stredne jemné, pri priemernej výške 55 cm má 3 kolienka. Čepele listov pomerne dlhé, stredne široké, celkové olistenie bohaté. Súkvetie je dvojradový klas, stredne dlhý, priemerne 16 cm. Semeno stredne veľké, až menšie s HTS 1.8 g. Odroda Metropol je prechodného typu, poloskorý až poloneskorý. Rýchlosť jarného rastu je v porovnaní s českými odrodami diploidnými pomalšia a súvisí s neskorším začiatkom klasenia. Obrastanie po kosbe dobré až veľmi dobré. Odroda je vhodná na zakladanie viacročných monokultúrnych a miešankových porastov, najmä pasienkové využitie. Metropol možno zaradiť i do rôznych technických miešaniek.
Pôda Vyžaduje pôdy stredne ťažké až ťažšie, dobre obrábateľné. Nevhodné sú mrazové kotliny a polohy s dlhotrvajúcou snehovou prikrývkou. Mätonoh trváci v osevnom postupe zaraďujeme po strukovinoobilných miešankách, po skorých zemiakoch. Vzhľadom na veľkú podobnosť semien mätonohu so semenami pýru, musí byť parcela odpýrená už v predplodine. Najvhodnejšou krycou plodinou je zavčasu zobratý ovos na zeleno, z obilovín jarná pšenica.
Sejba V čistej kultúre letný výsev je potrebné uskutočniť do konca augusta. Výsevok pri sejbe do riadkov širokých 40 cm je 10-15 kg a úzkoriadkových /20-25cm/ 25- 30 kg na hektár.
Ošetrovanie porastov v roku založenia Po zbere krycej plodiny a po odvoze slamy prihnojíme podsev mätonohu v dávke 20-30 kg N. Dávky hnojív s obsahom fosforu a draslíka sa riadia podľa výsledkov pôdnych rozborov. V 1. úžitkovom roku na jar N aplikujeme v dávke 40 kg a aplikujeme 50-60 kg N podľa stavu porastu a skúseností.
Chemická ochrana Proti dvojklíčnolistovým burinám používame povolené prípravky uvedené v Metodickej príručke ochrany rastlín. Podľa spektra zastúpených burín je veľmi úspešné používať kombináciu herbicídov Starane 250 EC, Lontrel 300 a Aminex pur /0.8 +0.4 +3 litre/. Z hľadiska uznávania porastu sú nebezpečné tieto druhy: kostrava červená, lúčna a trsteníkovitá, reznačka i ďalšie druhy. Z burinných tráv hlavne pýr plazivý.
Mätonoh trváci dozrieva po obilninách,v zemiakovej oblasti v prvej až tretej dekáde augusta. Primerane hustý, primerane vyhnojený a rovnomerne vyvinutý porast je v období zberu mierne naklonený.
Zber Zberáme priamo kombajnom a pri dobrom nastavení získavame pomerne čisté prírodné osivo, ktoré po dosušení na vlhkosť 15 % odosielame na čistiacu stanicu. Porasty mätonohu trváceho na semeno zberáme len v dvoch rokoch.
Prednosti vysoká úroda hmoty, vhodnosť na 3. a viackosné i technické využitie
Späť