DATABÁZA TRÁV - Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky  
Odroda Mätonoh trváci MARLOT /Lolium perenne L. /
Pôvod Odroda Marlot vznikla s polycrossného kríženia novošľachtencov 17, 18, 115, 126 a odrody Loretta a nasledovným výberom.
popis a hospodárske vlastnosti Odroda Marlot je diploidná odroda trávnikového charakteru. Rastový habitus je stredný, vlajkový list stredne dlhý, úzky až stredný. Steblo dlhé, súkvetie stredné až dlhé. V začiatku klasenia je o 4- 6 dní neskoršia ako odroda Sport. Semeno je stredne veľké až malé s HTS 1.7 g. Vyznačuje sa dobrou hustotou, jemnosťou, sviežosťou a celkovým dobrým stavom počas vegetácie. Na jar rýchlejšie sa zazelená, dobre prezimuje, má primeranú vytrvalosť. V letných mesiacoch je odolnejšia proti zasýchaniu. Má dobrý zdravotný stav, spĺňa požiadavky pre trávnikovú odrodu, vhodnú pre rekreačné, ihriskové a bežné okrasné trávniky.
Pôda Patrí k trávnym druhom, ktoré vyžadujú určitú úroveň semenárskej agrotechniky, aby vložené prostriedky sa prejavili efektívne pri dobrej úrode semena. Vyhovujú mu stredne ťažké až ťažšie pôdy. Vyhýbame sa mrazovým kotlinám.
Sejba: Výsevok pri sejbe do riadkov 40-45 cm je 10 –15 kg, pri úzkoriadkových porastoch /20-25 cm/ je 22 až 25 kg.ha-1.
Ošetrovanie porastov v roku založenia Porast po zbere krycej plodiny a odvoze slamy prihnojíme podsev dávkou 30-40 kg N, 30-68 kg P a 60-100 kg K na hektár podľa pôdneho rozboru. V 1. úžitkovom roku na jar N aplikujeme v dávke 40 kg, na jeseň 50 kg, v 2. roku na jar aplikujeme 50 kg na hektár.
Chemická ochrana Proti burinám používame povolené prípravky, uvedené v Metodickej príručke ochrany rastlín. V praxi sa úspešne používa kombinácia herbicídov: Starane 250 EC, Lontrel 300 a Aminex pur / 0.8+0.4+3 litre/ samozrejme s prihliadnutím na spektrum vyskytujúcich sa burín. Z hľadiska uznávania semenárskeho porastu sú nebezpečné tieto trávne druhy: kostrava červená, lúčna, trsteníkovitá, z burín pýr plazivý.
Mätonoh trváci dozrieva v rozmedzí od polovice júla až do tretej dekády augusta podľa klimatických podmienok a výrobnej oblasti.
Zber Semenársky porast zbierame priamo kombajnom. Pri správnom nastavení získavame pomerne čisté prírodné osivo, ktoré predsušíme na vlhkosť do 15 % a odvezieme na čistiacu stanicu. Porasty mätonohu trváceho pestujeme len dva úžitkové roky.
Prednosti vytvára hustý, jemný a svieži trávnikový porast
vyznačuje sa rýchlejším zazelenaním
dobre prezimuje
vhodný pre rekreačnú, ihriskovú a bežnú okrasnú zeleň
Späť