logo VÚPOP
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Gagarinova 10
827 13 Bratislava

tel.: 02/43 420 866
fax: 02/43 295 487
e-mail: sci@vupu.sk, bielek@vupu.sk
 
 

Pôdy Slovenska
RANKER (RN)

Rankre sú dvojhorizontové A-C pôdy s vývojom zo silne skeletnatých plytkých zvetralín pevných a spevnených prevažne kyslých silikátových hornín. Dominantným pôdotvorným procesom pri ich vzniku je akumulácia organických látok v podmienkach extrémnych svahov horskej až vysokohorskej klímy. V podmienkach priaznivejšieho reliefu s menším eróznym vplyvom sa rankre pri ďalšom vývoji menia na kambizeme, v podmienkach vysokohorskej klímy až na podzoly. Ak sú vyvinuté z vulkanických hornín s dostatočným zastúpením vitrických zložiek, vyvíjajú sa smerom k andozemiam. Ich A-horizont má rôzne sfarbenie a hrúbku. Jeho tmavosť, hrúbka a kyslosť narastajú s nadmorskou výškou. Najčastejšie je u tohoto typu vyvinutý tzv. umbrický Au-horizont (tmavý, sorpčne nenasýtený, s hrúbkou 0,1 – 0,3 m). V typickom vývoji A-horizont prechádza cez úzky prechodný A/C-horizont priamo do pôdotvorného substrátu, C-horizontu. Tým sú najčastejšie zvetraliny granitov, kremitých dioritov, ryolitov, dacitov, rúl, migmatitov, granulitov a pod. Skeletovitosť horizontov narastá s hĺbkou, až prechádza do súvislej pevnej horniny, R-horizontu.

Subtypy

Ranker modálny – RNm:
ranker v typickom vývoji, bez ďalších diagnostických horizontov, alebo ich náznakov Typická sekvencia pôdnych horizontov: Au-A/C-C-R (v nižších polohách lokálne svetlý ochrický Ao-horizont).

Ranker kultizemný – RNa:
Ako RNm, ale s ornicovým Akp-horizontom nepresahujúcim hĺbku 0,35 m.

Ranker organogénny – RNo:
ako RNm, ale s mačinovým organogénnym horizontom. Typická sekvencia pôdnych horizontov: Om(Au)-C-R.

Ranker kambizemný – RNk:
ako RNm, ale s náznakmi kambického Bv-horizontu pod A-horizontom (s odlišnou farbou a/alebo štruktúrou). Typická sekvencia pôdnych horizontov: Au-(Bvu)-C-R.

Ranker andozemný – RNn:
ako RNm, ale s náznakmi melanického Aa-horizontu (veľmi tmavý a extrémne kyprý humusový horizont zo zvetralín sopečných hornín s vysokým obsahom organického C), bez ďalších diagnostických horizontov, alebo len s ich náznakmi. Typická sekvencia pôdnych horizontov: A(a)-C-R.

Ranker podzolový – RNp:
ako RNm, ale s náznakmi podzolového Bs-horizontu (znaky čiastočného obohatenia železom), alebo s náznakmi eluviácie v A-horizonte (vybielené pieskové zrná v jemnozemi, zbavené povlakov železa). Typické sekvencie pôdnych horizontov: Au(Ep)-(Bs)-C-R, Au(Ep)-(Bsv)-C-R, Au(Ep)-C-R.

Základné charakteristiky

Typická sekvencia horizontov

Au-A/C-C-R

Výmera v poľnohospodárskych pôdach

1 660 ha (0,06 %)

Typologicko-produkčná kategória

N – pre agroekosystémy nevhodné územia

Produkčný potenciál

maximum 5 bodov v 100 bodovej stupnici

Zisk z poľnohospodárskeho využívania

-400 Sk (strata) z 1 ha ročne

Úradná cena podľa Vyhlášky MF SR č. 465/1995 Z.z.

maximálne 5 000 Sk za 1 ha

Charakteristika územia výskytu

Rankre patria k iniciálnym pôdam, ktoré sa vyvinuli z litozemí silikátových. Ostrovkovite sa nachádzajú vo všetkých horských , ale najmä vysokohorských oblastiach Slovenska. Tu sú vyvinuté na exponovaných partách reliefu, najmä na strmých a konvexných častiach svahov. Ako asociácia litozem – ranker tvoria väčšie súvislejšie plochy v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier nad hranicou lesa, v nadmorských výškach 1 300 až 1 800 m. Klimaticky ide o oblasť chladnú až veľmi chladnú. Tu sú pôdami pod kosodrevinou a alpínskymi lúkami. Extrémne podmienky reliéfu často znemožňujú ich ďalší prirodzený vývoj smerom ku kambizemiam, podzolom, alebo andozemiam.

Ekologická charakteristika

Pôdy sú pomerne slabým producentom biomasy. Ich erózna ohrozenosť je významná. Napriek tomu ich viazanosť na prevažne lúčne spoločenstvá má veľký protierózny význam a zabraňuje spätnému vývoju na litozeme. Pôda ako priestorová základňa má len malý význam v oblasti poľnohospodárstva. V tejto oblasti je však jej funkcia významnejšia v lesníckom, ale najmä v turistickom priemysle. Nezanedbateľný je aj ekologický a genetický potenciál týchto pôd.

Agronomická charakteristika

Rankre sú extrémne skeletovité pôdy, vyvinuté často na strmých svahoch, s mnohými ďalšími nepriaznivými vlastnosťami. Z poľnohospodárskeho hľadiska sú vhodné len pre trvalé trávne porasty. Aj keď v nižších polohách sú často sorpčne nasýtené (V >50 %), dominuje ich kyslá varieta. Ich charakteristickým rysom je výrazná akumulácia organických látok najmä v podmienkach vysokohorskej klímy, kde humusový horizont s mocnosťou prevažne do 0,3 m má obsah organických látok až 10 % i viac. Ide však o nekvalitný surový humus. Rankre nižších polôh (cca do 500 m.n.m.), majú v letných mesiacoch nedostatok vody, čo sa negatívne prejavuje na ich pokryvnej bylinnej vegetácii.

Geografické rozšírenie na území SR

 

 

Vystavené: 22.3. 2004

Autor textu: Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.