Zakladáme kompost
 
Logo VUZ

Výskumný ústav zeleninársky

Andovská 6
94001 Nové Zámky

tel. 035/6400795, fax: 035/6401892
valsikovam@vuznz.sk
 


Predsejbové skúšky osiva

Osivo je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť výsevu. Nekvalitné osivo, ktoré nie je schopné vyprodukovať požadovanú úrodu je najväčším rizikom pri pestovaní. Osivo predstavuje vlastne živý biologický materiál a preto jeho kvalitu nemožno s určitosťou predpovedať. Musí byť dôkladne preskúšané, kým sa dostane do predajní a k spotrebiteľom. Samozrejme , každý pestovateľ a záhradkár chce mať kvalitné osivo od čoho mu závisí úroda a kvalita.

Predsejbové skúšky osiva

1. Cieľom stanovenia čistoty osiva laboratórnou skúškou je určenie rozličných prímesí vrátane iných druhov semien, ktoré tvoria vzorku.

2. Skúška klíčivosti spočíva v stanovení maximálneho potenciálu klíčivosti osivovej dávky. Pod pojmom klíčenia semena rozumieme vývin klíčnej rastliny do takého štádia, v ktorom je možné rozlíšiť dôležité časti a ktorá je schopná vyvinúť sa na normálnu rastlinu.

3. Biochemická skúška životnosti semien je rýchle stanovenie životaschopnosti semien. Táto forma skúšky sa používa pri takých druhoch, ktoré majú dlhú dobu klíčenia. Táto skúška nahrádza skúšku klíčivosti.

4. Skúšanie zdravotného stavu osiva je stanoviť zdravotný stav vzorky osiva. Skúšanie je dôležité z dôvodov prenosu chorôb a tým zníženie výnosov. Dovezeným osivom sa môžu priniesť rôzne nové choroby.

5. Skúšanie pravosti druhu a odrody má za cieľ určiť do akej miery vzorka zodpovedá druhu a odrode, za ktorú sa považuje.

6. Obsah vlhkosti predstavuje hmotnostnú stratu pri sušení, pri stanovených predpisoch.

Vlhkosti semien je dôležitá pre ich bezpečné skladovanie. Maximálne vlhkosť je stanovená normou a nesmie presiahnuť 12 %.

7. Stanovenie hmotnosti 1000 semien má za účel stanoviť hmotnosť pripadajúcej na 1000 semien vzorky.

8. Skúšanie obaľovaného osiva je potrebné za účelom získania informácií o vlastnostiach semien v špeciálnych podmienkach. Táto metóda sa používa na semená inkrustované, granulované, výsevných pásikoch atď.

Malé množstvo zeleninových osív sa môže preskúšať aj v domácich podmienkach. Naložením do sklenených misiek podložených navlhčeným filtračným papierom a naň uloženým osivom na skúšku. Takto aspoň informatívne sa dá dozvedieť o klíčivosti osiva.

Tak isto sa dá prečistiť osivo cez sitká alebo ručne. Dobre vysušené semená je vhodné uskladniť v uzatvorených sklenených fľaškách.

Najlepšie je kupovať originálne certifikované osivo v predajniach, kde prichádzajú po dôkladnom odskúšaní Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym. Takto má pestovateľ väčšiu istotu, že má preskúšané osivo s uvedeným dátumom spotreby.

Jesenné a zimné obdobie je najvhodnejšie pre skúšky osív, ktoré sme dopestovali v tom roku

 

Vystavené: 10.5. 2006

Autor textu: Juliana Kráľová