Ing. Štefan Adam, MP SR Bratislava
Ing. Pavel Zubal, CSc., VÚRV, ÚPT Piešťany
Ing. Vladimír Sodoma, ÚKSÚP Bratislava
Ing. Lenka Sochorcová, VÚRV Piešťany
 
 

Odporúčané plochy a odrodová skladba jarných plodín pre  r. 2005

Návrh odporúčaných plôch osevu jarných plodín, spolu s informáciami o odrodách, vhodných do jednotlivých regiónov Slovenska, je každoročnou súčasťou základných informácií, ktoré MP SR poskytuje v tomto období pestovateľom.

Aj pre tento rok však predstavuje táto informácia iba určitý návod pri rozhodovaní pestovateľa o vlastnej výmere jarín, ktorú môže konfrontovať s odporúčaným percentuálnym zastúpením jednotlivých druhov v  jeho regióne (okrese). Vychádzajúc z faktu, že štruktúra rastlinnej výroby a jej stabilita má tak na podnikovej, ako aj regionálnej a štátnej úrovni, z dlhodobého hľadiska na jej úroveň značný vplyv, považujeme túto informáciu za významnú. Nemenej dôležité a zrejme z praktického hľadiska aj viac upotrebiteľné sú objektívne informácie o výsledkoch skúšania odrôd, tak ako ich vykonáva ÚKSÚP Bratislava.

Pri spracovaní odporúčaných plôch sa vychádzalo z údajov v koncepčných materiáloch, zo situácie a predpokladaného vývoja na trhu s obilninami a olejninami, pričom rozhodujúcim faktorom, ktorý odporúčané plochy jarín reflektujú, je situácia v plochách ozimných obilnín a ozimnej repky založených v r. 2004. Odporúčané plochy jarín boli konzultované s rozhodujúcimi odberateľmi produkcie, ako je Heineken Slovensko, Amylum Slovakia a Soya Center Slovakia. Materiál vychádza z  výmery ornej pôdy Slovenska 1 384,9 tis. ha , pričom nepredpokladá žiadne výrazné zmeny v štruktúre osevu jarín oproti predchádzajúcim rokom.

Odporúčané plochy vybraných jarných plodín a stanovisko k odrodám

Podľa údajov MP SR je z r. 2004 zasiatych 385 649 ha ozimných obilnín a 103 875 ha repky oz., čiže spolu 489 524 ha ozimných plodín. Zo spomínanej výmery o.p. 1 384,9 tis. ha to predstavuje 35,3 %. Tieto výmery sú obdobné, ako boli na jar r. 2004. V súčasnej dobe nie je možné presnejšie hovoriť o rozsahu vyorávok ozimných obilnín, avšak zatiaľ nie je pravdepodobné, že budú dramaticky vysoké. Vyššie, ale nie nadpriemerne, sa ukazujú vyorávky repky oz. V každom prípade ale bude plocha ozimných obilnín podstatne nižšia ako predpokladajú Rozvojové programy obilnín a olejnín (RP) – t.j. 459,3 tis ha (tab. 1). Oproti RP je výmera ozimných plodín nižšia takmer o 74 tis. ha, čo vytvára priestor pre zvýšený osev rozhodujúcich jarných plodín.

Jačmeň jarný

RP predpokladá plochy jarného jačmeňa na úrovni 204,8 tis. ha. Vlani bol jačmeň jarný zasiaty na ploche 204,8 tis. ha, čo je dokonalá zhoda s RP. Na jeseň r. 2004 bolo založených 15 250 ha jačmeňa ozimného, čo je menej, ako bolo odporúčané. Produkcia z neho by mala saturovať výlučne spotrebu kŕmneho jačmeňa. Ako odporúčanú plochu jarného jačmeňa (ak nebude zohrávať úlohu pri náhrade zvýšených vyorávok ozimných plodín), preto považujeme 208,0 tis. ha (tab. 1). Táto plocha reflektuje tam mierny pokles spotreby jačmeňa sladovníckeho, ako aj určitú kompenzáciu nižšej výmery jačmeňa ozimného. Produkcia z približne 100 tis. ha by pritom mala byť použitá na výrobu okolo 350 tis. t sladu. Zvyšná plocha doplnená o spomínanú produkciu jačmeňa ozimného by mala byť použitá pre kŕmne účely, resp. pre export. Množiteľská plocha jačmeňa jarného predstavuje približne 35 tis. ha.

Zastúpenie jačmeňa jarného by tak predstavovalo v priemere za SR 15,0 % z o.p. Regióny vhodné pre produkciu jačmeňa sladovníckeho – Trnavský a Nitriansky kraj a Východoslovenská nížina by mali zastúpenie vyššie, 16 – 18 %, zatiaľ čo regióny produkujúce predovšetkým kŕmny jačmeň by mali zastúpenie tejto obilniny nižšie, okolo 12 % z výmery ornej pôdy (viď príloha).

Návrh odrodovej skladby jarného jačmeňa (tab.2) ukazuje na zastúpenie odrôd v najvyšších stupňoch množenia. Z celkového počtu 29 registrovaných odrôd tabuľka charakterizuje 16 odrôd, ktoré v množení majú viac ako 0,2 %. Ostatné odrody sú zastúpené v množení veľmi málo.

Sladovníci na Slovensku v roku 2004 avízovali, že vstupom do EÚ sa odrodová skladba sladovníckych jačmeňov bude orientovať viac na zahraničné odrody. Na jar v roku 2005 sa pre sladovnícke účely budú pestovať hlavne odrody Malz, Ebson, Expres, Jersey, Nitran a v malom množstve odroda Sebastian. Niektoré sladovne v menšom množstve budú požadovať odrody Jubilant, Kompakt, Annabell a Prestige (Slovenské združenie výrobcov piva a sladu).

Sortiment odrôd jarného jačmeňa sa za posledné roky rozšíril o zahraničnú stredne skorú odrodu Annabell, s HTZ 43,1 g. Má veľmi dobrý zdravotný stav. Väčšiu citlivosť má len na hnedú škvrnitosť. Odroda je úrodná a plastická. Stredne skorá, zahraničná odroda Celinka vyšľachtená vo Francúzsku bola registrovaná v roku 2001. Má vyššiu citlivosť na hnedú škvrnitosť a múčnatku trávovú, HTZ 44,3 g. Vhodná je hlavne pre kukuričnú a repnú výrobnú oblasť. Nemecká stredne skorá sladovnícka odroda Madonna má HTZ 44,5 g. Má veľmi dobrý zdravotný stav s vyššou citlivosťou k hnedej škvrnitosti. Odroda je úrodná a plastická vo všetkých výrobných oblastiach. V roku 2000 bola registrovaná aj stredne skorá slovenská odroda Cyril, citlivejšia na hnedú škvrnitosť a múčnatku, HTZ 45,4 g. Odroda je úrodná, stabilná v repnej a zemiakovej oblasti.

V roku 2002 boli registrované 4 odrody jačmeňa jarného. Nemecká, stredne skorá odroda Danuta má dobrý zdravotný stav s citlivosťou na hnedú škvrnitosť a hrdzu jačmennú. HTZ má veľkú (HTZ 50,17 g), s veľmi dobrou výťažnosťou zrna. Sladovníckou kvalitou je zaradená do skupiny B (5). Výraznú úrodu dosiahla v repnej oblasti (RVO 112 %) a v kukuričnej oblasti (KVO 106 %).

Stredne neskorá odroda Ebson má dobrý zdravotný stav s génom odolnosti (Mlo) proti múčnatke trávovej. Citlivejšia je na hnedú škvrnitosť. Výrazné výsledky dosiahla odroda s výberovou sladovníckou kvalitou A (9) v RVO (102 %), v KVO 99 %. HTZ 46 g stredne veľká.

Druhá stredne neskorá odroda českého pôvodu Malz má výberovú sladovnícku kvalitu A (9). Dobrý zdravotný stav s citlivosťou na hnedú škvrnitosť. Zrno stredne veľké (HTZ-45 g) s veľmi dobrou výťažnosťou. Vo výrobných oblastiach dosiahla vyrovnané úrody KVO 98 %, RVO 101 % a ZVO 104 %.

Stredne skorá slovenská odroda Ludan má stredne veľké zrno (HTZ 46,7 g), sladovnícku kvalitu v skupine B (6). Má dobrý zdravotný stav s citlivosťou k hnedej škvrnitosti. Stabilné úrody má vo všetkých oblastiach, vyniká v RVO (104 %).

Stredne skorá odroda Messina (r.2003) má väčšie zrno (HTZ 48,7 g) s veľmi dobrou výťažnosťou zrna nad 2,5 mm. Má dobrý zdravotný stav s citlivosťou na hnedú škvrnitosť. Sladovnícka hodnota odrody je stanovená hodnotením 6 (B). V štátnych skúškach dosiahla stabilné vyrovnané úrody s najlepšími výsledkami v repnej oblasti (102 %).

S výberovou sladovníckou kvalitou s bodovým hodnotením 9 (A) bola registrovaná stredne skorá slovenská odroda Nitran. Zrno je stredne veľké (HTZ 45 g), s veľmi dobrou výťažnosťou zrna nad 2,5 mm. Má dobrý zdravotný stav, dobrú odolnosť proti poliehaniu. Citlivejšia je na hnedú škvrnitosť. Má stabilné úrody vo všetkých výrobných oblastiach (KVO 101 %, RVO 100 %, ZVO 100 %).

Stredne skorá nemecká odroda Pasadena má stredne veľké zrno (HTZ 44,9 g) s dobrou výťažnosťou zrna nad 2,5 mm. Zdravotný stav dobrý, citlivejšia na hnedú škvrnitosť s dobrou odolnosťou proti poliehaniu.

Sladovnícka kvalita je hodnotená bodom 6 (B). Dobré úrody dosahuje v repnej (102 %) a zemiakovej výrobnej oblasti (102 %).

Pedant je stredne neskorá odroda z Hrubčíc s HTZ 50,14 g, s veľmi dobrou výťažnosťou zrna nad 2,5 mm. Má veľmi dobrú odolnosť proti múčnatke (gén MIo). Sladovnícka kvalita je hodnotená bodom 7. Má vyrovnané úrody vo všetkých oblastiach, najlepšia v KVO (102 %).

Stredne skorá odroda Saloon má väčšie zrno (HTZ-48 g) s dobrou výťažnosťou zrna nad 2,5 mm. Zdravotný stav má dobrý, citlivejšia na hnedú škvrnitosť. Odolnosť proti poliehaniu je dobrá. Sladovnícka kvalita je hodnotená bodom 6 (B). Najlepšie úrody dosahuje v KVO (103 %) a v RVO (102 %).

V roku 2004 boli zaregistrované odrody Ezer, Biatlon, Bolina a Brise.

S výberovou sladovníckou kvalitou je registrovaná stredne neskorá odroda Brise, vhodná pre repnú (106 %) a zemiakovú (104 %) výrobnú oblasť. Aj odroda Biatlon má výberovú sladovnícku kvalitu s veľmi vyrovnanými úrodami vo všetkých oblastiach (103 %, 106 %, 104 %).

Slovenská stredne neskorá odroda Ezer so sladovníckou kvalitou B (6) má dobrú odolnosť k poliehaniu. Veľmi dobrú úrodnosť vo všetkých výrobných oblastiach (106 %, 112 %, 106 %).

Stredne skorá nemecká odroda Bolina so sladovníckou kvalitou B (6) dosiahla po dobu skúšok veľmi dobré úrody v jednotlivých výrobných oblastiach (106 %, 113 %, 108 %). Citlivejšia je na hnedú škvrnitosť.

Anglická stredne skorá odroda Biatlon s výberovou sladovníckou kvalitou má dobrú odolnosť proti poliehaniu, vyššiu citlivosť na hnedú škvrnitosť. Zrno je väčšie (HTZ 43,46 g). Úroda stabilná, vyrovnaná vo všetkých výrobných oblastiach.

P š e n i c a  j a r n á

RP počíta pri jarnej pšenici s osevnou plochou 11 300 ha. Vlaňajšia výmera 11,008 tis. ha sa s touto plochou takmer zhodovala. Vzhľadom na problematickú kvalitu tejto formy pšenice a na nižšie úrody v porovnaní s ozimnou formou odporúčame jej osev na 11, 3 tis. ha, čo predstavuje 0,8 % z výmery o.p. Na túto plochu je k dispozícii i osivo, ktoré by pokrylo i  prípadnú zvýšenú spotrebu, ak by sa jej plochy zvýšili v dôsledku vyšších vyorávok ozimín.

V Slovenskej republike je v súčasnosti registrovaných 10 odrôd jarnej pšenice. Podľa doterajšej legislatívy sa registrácia odrôd pri tejto plodine vykonávala len na základe testov DUS. Zápis týchto odrôd z národnej listiny do Spoločného katalógu EÚ si vyžaduje vykonanie skúšok hospodárskej hodnoty. Tie odrody, ktoré nebudú mať vykonané skúšky hospodárskej hodnoty do roku 2007 vypadnú z národnej listiny. Národnú listinu opustia odrody Bruncka, Fasan, Monsun a Perdix. Najväčšie množenie má odroda Saxana (34,7 %), registrovaná v roku 1990 zo Šľachtiteľskej stanice Stupice. Patrí medzi stredne skoré odrody, HTZ 41 g s dobrou technologickou kvalitou. Má dobrý zdravotný stav i odolnosť k poliehaniu. Citlivejšia je na hrdzu pšenicovú. Vhodná je do vlhšej repnej a zemiakovej oblasti. Zastúpenie v množení 19,9 % má nemecká, stredne skorá odroda Munk, stredného vzrastu. Odroda Fasan zaberá 17,4 %, Corso 11,7 % a Aranka 11,8 % plôch v množení tejto plodiny. Pre repnú výrobnú oblasť sú vhodné odrody Munk a stredne skorá odroda Aranka. Celková plocha uznaných množiteľských plôch všetkých stupňov bola v roku 2004 - 695 ha.

Ovos siaty

Plocha ovsa by mala byť podľa RP v tomto roku 19, 6 ha. Iba malá časť jeho produkcie je určená pre potravinárske účely, ide predovšetkým o kŕmnu obilninu (kone), ktorej plochy vo vlaňajšom roku predstavovali 25,4 tis. ha. Pre rok 2005 sú odporúčané osevné plochy vyššie, ako predpokladá RP a mali by dosiahnuť 25,0 tis. ha, čo je 1,8 % z o.p. (tab. 1 ). Vychádzalo sa pritom z doterajšieho vývoja spotreby ovsa, ktorá sa zatiaľ nenavyšuje zvyšovaním hektárovej úrody, ale zvyšovaním výmery. Vzhľadom na pôdne a klimatické nároky tejto plodiny a na jej takmer výhradnú spotrebu pri kŕmení koni, návrh jeho rozmiestnenia v regiónoch kopíruje tieto skutočnosti (viď príloha).

V Slovenskej republike je v súčasnosti registrovaných v Listine 9 odrôd a tri odrody ovsa nahého. Najvýznamnejšie zastúpenie v množení má odroda Zvolen (74 %), Auron (6,0 %) a Flämingsstern (19,7 %). Celková výmera množiteľských plôch v roku 2004 bola 1.492,4 ha.

V roku 1991 bola registrovaná odroda Auron od firmy Selgen Praha, ktorá je veľmi kvalitnou, stabilnou odrodou v štátnych skúškach. Odroda má veľmi dobrú odolnosť proti poliehaniu, úrodou i konečnou výťažnosťou technologických výrobkov patrí medzi špičkový materiál. Dosahuje vysoké úrody vo všetkých oblastiach, má dobrý zdravotný stav. Hmotnosť zrna i podiel predného zrna je veľmi vysoký.

Skorá odroda Zvolen, s dĺžkou vegetačnej doby na úrovni odrody Auron. Má veľmi dobrú HTZ a vysoké % podielu predného zrna (86 %). Zdravotný stav priemerný, výška porastu na úrovni odrody Auron. Úrody dosahuje vysoké, nevhodná je do zamokrených, alebo suchých pôd.

Nemecká, stredne skorá odroda Flämingsstern má veľmi dobre ozrnenú metlinu, nízke percento plevnatosti, dobrú odolnosť proti poliehaniu, citlivejšia na hnedú škvrnitosť. Vhodná je pre zemiakovú a horskú výrobnú oblasť.

V roku 2002 boli registrované odrody Kanton a Atego.

V roku 2004 mali odrody nahého ovsa 481 ha množiteľských plôch. Hlavné zastúpenie má odroda Detvan (91,1 %) a Ábel (8,9 %). V množení ešte nie je zaradená odroda Izak registrovaná v roku 2002. V roku 2004 bola zrušená registrácia odrode Master a Ábel.

Kukurica na zrno

V ostatnom čase dochádza k zvýšenému dopytu po tejto komodite, ktorý prax rieši rozširovaním jej plôch, vždy nad rámec výmery stanovenej v RP, ktorá pre r. 2005 predstavuje 133,8 tis. ha. Aj keď vlani bola pomerne vysoká výmera (146,9 tis ha) spojená aj s relatívne vyššími úrodami, ide stále o relatívne dobre obchodovateľnú plodinu. Významný odberateľ – Amylum Slovakia s.r.o., zvyšuje podstatne svoju produkciu. Jej tohtoročný odporúčaný osev je preto na úrovni 150,0 tis. ha. Vychádza sa pritom zo skutočnosti, že kukurica na zrno, ako jedna z mála plodín, vykazuje narastajúci trend hektárových úrod,  pričom teplé a suchšie počasie v ostatných rokoch v porovnaní s ostatnými obilninami jej vyhovuje. Odporúčaná plocha predstavuje 11,0 % z výmery o.p. Slovenska, pričom v oblastiach vhodných pre jej pestovanie – Nitriansky, Trnavský a Bratislavský kraj by mohli dosahovať 14 – 16 %-né zastúpenie. Najvyššia koncentrácia sa predpokladá v Komárňanskom, Dunajskostredskom a Novozámockom regióne - 22,0–23,0 % (viď príloha). Treba pri tejto príležitosti upozorniť pestovateľov na nutnosť vždy použiť osivo známeho pôvodu, resp. pôvodu, ktorý deklaruje vylúčenie genetickej manipulácie.

Z hľadiska rajonizácie hybridov možno odporúčať nasledovnú schému :

Kukuričná výrobná oblasť:
veľmi skoré hybridy FAO do 250 5 %
skoré hybridy FAO 250-300 15 %
stredne skoré hybridy FAO 300-350 40 %
stredne neskoré hybridy FAO 350-400 35 %
neskoré hybridy FAO 400-500 5 %

Repná výrobná oblasť:
veľmi skoré hybridy FAO do 250 20 %
skoré hybridy FAO 250-300 60 %
stredne skoré hybridy FAO 300-350 20 %

Zemiaková výrobná oblasť:
v teplých podmienkach možno odskúšať hybridy do 210 FAO.

Jarné obilniny spolu

Jarné obilniny spolu (vrátane kukurice na zrno) by tak dosiahli výmery 394,3 tis. ha, čo predstavuje 28,9 % z o.p. a je takmer o 25 tis. ha viac, ako predpokladá RP. Vyšší rozsah odporúčaných plôch jarín tak predstavuje kompenzáciu nižšieho osevu ozimných obilnín, predovšetkým pšenice (tab. 1). Z hľadiska RP obilnín však k plnej kompenzácii ozimín jarinami nedochádza, čo ale nepredstavuje žiadny problém. Z hľadiska skutočnosti dosiahnutej v r. 2004 je odporúčaná výmera jarných obilnín pre r. 2005 takmer zhodná.

Slnečnica ročná

Vlani bola pri tejto plodine dosiahnutá výmera 90,782 tis. ha. V nížinných oblastiach predstavovala slnečnica do určitej miery náhradnú plodinu za vyoranú repku (tab. 1 ). RP olejnín predpokladá pre tento rok plochu slnečnice 86,2 tis. ha, no doterajší vývoj osevných plôch a spotreba produkcie tejto plodiny ukazuje, že ako odporúčaná plocha pre r. 2004 by mohla postačovať výmera 80,0 tis. ha. Odporúčaná plocha predstavuje 5,87 % z výmery o.p. SR, pričom v Bratislavskom, Nitrianskom a Košickom kraji je jej zastúpenie nadpriemerné 5–10 % a v niektorých regiónoch (Komárno, N. Zámky, Nitra) by mohlo dosahovať až 12 % z výmery o.p. (viď príloha).

V súčasnosti je v Listine registrovaných odrôd zapísaných 60 hybridov. Celý sortiment sa delí na tri kvalitatívne odlišné skupiny.

Najväčšiu skupinu tvoria klasické olejnaté hybridy, ktorých obsah oleja je minimálne 40 %. Druhou skupinou sú hybridy s vyšším obsahom kyseliny olejovej v oleji, ktorej obsah musí byť minimálne 80 %. Tieto hybridy sa využívajú na výrobu kvalitných rastlinných olejov a tukov.

Najmenšiu skupinu tvoria proteínové, alebo tzv. potravinárske hybridy slnečnice. Tieto majú nižší obsah oleja ale vyšší obsah bielkovín, t.j. proteínov. Tieto hybridy sa využívajú na potravinárske účely, alebo ako krmivo pre vtákov.

Za posledné štyri roky (2001-2004) sme zaregistrovali na základe dobrých hospodárskych vlastností 33 hybridov. Z nich pre repnú výrobnú oblasť sú vhodné hybridy Allstar RM (47,9%), PR64A70 (49,2%), Sambasol (49,8%), Alexandra PR (47,9%), Alexandra (48 %), Alliance RM (45 %) Alzan (47,1 %), Inka (49,9 %), PR64A54 (47,1 %), Solly (48,1 %), Alliance (48,1 %). V zátvorke uvádzame obsah oleja.

Pre kukuričnú oblasť sú vhodné hybridy Aladin (49,5 %), Altesse RM (51,1 %), Fakir (47,9 %), Flueret (51,2 %), LG 56.34 (52,3 %), Olio (50,9 %), PR65A01 (49,5%), Arena (50,5 %), Pixel (51,2 %), Opera (49,9 %), LG 56.30 (48 %), Diabolo PR (54,2 %), Geol (50,4 %), PR64A63 (50,0 %), Alliance (48,1 %), PR64A42 (51,5 %), Prodisol (49,0 %), Arena PR (49,1 %), Heliatop (48,0 %), Heliatop RM (46,4 %) Diabolo (52,0 %) a PR63A82 (48,8 %). Z proteinových hybridov bol zaregistrovaný hybrid Birdy, Kongo, Elvira, Lilia, Perceval, Rio, Marica, Labud. S vyšším obsahom kyseliny olejovej bol zaregistrovaný pre kukuričnú oblasť hybrid Olsavil, PR64H61 a Cadasol. V roku 2004 bol zaregistrovaný aj hybrid Rimisol, ktorý sa vyznačuje toleranciou k účinnej látke zo skupiny imidazolov.

Sója

V posledných rokoch došlo pri tejto plodine k výraznému nárastu plôch a ukazuje sa, že aj k určitej stabilizácii. Aj keď RP olejnín predpokladal jej pestovanie na 10 tis. ha, v odporúčaní reflektujeme záujem pestovateľov a spracovateľov o sóju a domnievame sa, že by sa mohla pestovať už na 12,0 tis. ha. Nároky tejto plodiny na klimatické podmienky smerujú jej plochy predovšetkým Trnavského a Nitrianskeho kraja, rozhodujúce postavenie má však už tradične Košický kraj, resp. Východoslovenská nížina. Akceptovateľné podmienky prostredia sú tu doplnené spracovateľským zázemím, a tým, že možnosť neskorej sejby sóje korešponduje s pravidelne neskoršou možnosťou prípravy pôdy pod jariny v tejto oblasti (viď príloha). Obdobne, ako v prípade kukurice, treba upozorniť na nutnosť použitia osiva takého pôvodu, ktorý deklaruje vylúčenie genetickej manipulácie, čo napokon platí (okrem povolených výnimiek) pre všetky plodiny. Spracovateľ nemôže vykupovať produkciu, ktorá toto nedeklaruje.

V súčasnosti je registrovaných 7 odrôd. Z nich má vplyvom pestovateľského systému najväčšie zastúpenie kanadská odroda Korada. Semeno má veľké (HTZ 190 g), guľovitého tvaru. Zdravotný stav dobrý. Odroda je vhodná hlavne pre repnú výrobnú oblasť. V roku 2002 mala uznaných 384 ha množiteľských plôch, čo bolo 50,5 %. Druhou registrovanou kanadskou odrodou je OAC Vision, ktorá je skoršia ako Korada. Semeno je plochoguľovitého tvaru, HTZ 184 g. V roku 2002 bola registrovaná odroda Quito, ktorá mala v predstihovom množení 152 ha, čo je 19,9 % a odroda Dorota. V roku 2004 bola registrovaná odroda London.

Odrody sóje sa množili v roku 2004 v Slovenskej republike na ploche 799 ha.

Hrach

V praxi dochádza k výraznému znižovaniu pestovateľských plôch hrachu. Z hľadiska štruktúry RV, ako aj krmovinárskeho hľadiska, ide o významnú plodinu, ktorej pestovanie MP SR podporuje aspoň týmto spôsobom. Odporúča preto, aby jeho výmera dosiahla r. 2005 minimálne 15,0 tis. ha. Táto výmera predstavuje 1,1 % z o.p. a približne  v tomto rozsahu môže byť pestovaný takmer v každom regióne (viď príloha).

V tabuľke č. 3 uvádzame prehľad odrôd hrachov, ktorých celková výmera uznaných množiteľských plôch bola 1.851,9 ha.

Rozhodujúce jarné plodiny by tak mali výmeru 501,3 tis. ha (vrátane hrachu), čo predstavuje 36,2 % z výmery o.p. Slovenska. Je pravdepodobné, že bude trvať vyšší záujem o horčicu, ktorej plochy predstavovali v r. 2004 4,5 tis. ha. Cukrová repa sa ustáli na výmere približne 30–35 tis. ha a zemiaky na 25 tis. ha.

O skutočných osevoch bude rozhodovať okrem iného (vyorávky ozimín) aj počasie v jarnom období. Ak sa jar otvorí skoro a počasie bude priaznivé pre sejbu jarných hustosiatych obilnín, bude zrejme viac preferovaný jačmeň, resp. ovos a pšenica jarná. V opačnom prípade sa pozornosť bude sústreďovať na plochy kukurice, slnečnice a sóje. Ďalším aspektom bude potreba náhradných osevov za vyzimované oziminy, pričom sa nepredpokladá výraznejší nárast plôch jarnej repky.

Rajonizácia pestovania odrôd jarného jačmeňa
Tabuľka č. 2

Odroda
Rok
registrácie

Sladov.kvalita

% množ.p.

KVO

RVO

ZVO +HVO

Výsevok mil. kl. semien

           

KVO

RVO

H+ZVO

Jubilant 1991

A

19,4

V

V

V

4,0

3,5

4,0-4,5

Kompakt 1995

A

17,9

V

V

V

4,0

3,5

4,0-4,5

Nitran
2003

A

4,7

V

V

V

4,0

3,5

4,0-4,5

Progres
1999

C

1,6

V

V

V

4,0

3,5

4,0-4,5

Expres
1999

A

24,3

V

V

V

4,0

3,5

4,0-4,5

Madonna
2000

A

4,1

V

V

V

4,0

3,5

4,0-4,5

Cyril
2000

C

1,0

MV

V

V

4,0

3,5

4,0-4,5

Annabell
2001

A

2,7

V

V

V

4,0

4,0

4,0-4,5

Celinka
2001

A

0,6

V

V

MV

4,0

3,5

4,0-4,5

Malz
2002

A

9,2

V

V

V

4,0

3,5

4,0-4,5

Ebson
2002

A

8,7

V

V

V

4,0

3,5

4,0-4,5

Ludan
2002

B

1,0

V

V

V

4,0

3,5

4,0-4,5

Pasadena
2003

B

0,2

MV

V

V

4,0

3,5

4,0-4,5

Messina
2003

B

0,2

V

V

MV

4,0

3,5

4,0-4,5

Pedant
2003

A

0,9

V

V

V

4,0

3,5

4,0-4,5

Ezer
2004

B

0,5

V

V

V

4,0

3,5

4,0-4,5

Celková výmera uznaných množiteľských plôch je 17.056,9 ha.

Vysvetlivky:
V - vhodná pre pestovanie
MV - menej vhodná pre pestovanie


Rajonizácia pestovania odrôd hrachu
Tabuľka č. 3

Odroda

Zastúpenie
množenia
%

Vhodnosť do výrobnej oblasti

 

Výsevok kg/ha
(rovnaký pre všetky
oblasti-1 MKS/ha)

   

KVO

RVO

ZVO

 

Olivín Z-L

7,7

+

+

 

310

Janus Ž-L

-

+

   

279

Komet Ž-L

-

+

+

+

278

Jantar Ž-L

1,9

+

+

 

274

Sonet Ž-L

7,7

+

+

 

228

Jadeit Z-L

8,7

+

+

 

271

Mirage Ž-L

-

+

+

 

330

Faktor Ž-U

-

+

++

+

332

Achat Z-U

26,3

+

+

 

327

Toledo Z-U

2,3

+

+

+

308

Zekon Z-U

11,4

+

++

+

279

Gotik Ž-U

-

+

++

+

231

Swing Ž-U

5,3

++

+

+

255

Herold Ž-U

11,5

+

++

+

256

Svit Ž-U

13,2

+

+

+

235

Dunaj Ž-U

2,4

+

+

 

270

Výsevok v kg/ha je 1 mil. klíč. semien vypočítaný podľa osivových hodnôt.

Vysvetlivky:
+ - odroda vhodná pre oblasť
++ - veľmi vhodná
Z-L - odroda zelenosemenná listová
Ž-L - odroda žltosemenná listová
Z-U - odroda zelenosemenná úponková
Ž-U - odroda žltosemenná úponková

V roku 2004 bola zrušená registrácia odrodám Smaragd, Tyrkys a Saturn.

Poznámky:

  1. Priraďovanie okresov do regionálnych stredísk PPA sa v niektorých prípadoch nekryje so správnym členením Slovenska. Napr. okresy Sp. Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Humenné, Medzilaborce a Vranov n/T spadajú pod regionálne strediská v cudzích krajoch. V prílohe je tento stav rešpektovaný a nezodpovedá preto normálnemu územnému členeniu.
  2. Pri zaokrúhľovaní plošných výmer na min. 50 ha, dochádza v okresoch s malou výmerou o.p. pri plodinách s malým percentuálnym zastúpením na o.p. k výrazne nadpriemernému zastúpeniu, čo nie je zámerom materiálu.

Odporúčané plochy jarných plodín a ich zastúpenie na ornej pôde podľa regiónov v SR pre rok 2005

Odporúčané plochy jarných plodín pre rok 2005

 

Vystavené 3. 3. 2005

Autori textu: Ing. Štefan Adam, Ing. Pavel Zubal, CSc.,
Ing. Vladimír Sodoma, Ing. Lenka Sochorcová