logo ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Oddelenie ekologického poľnohospodárstva a monitoringu
Hanulova 9/A
844 29 Bratislava 42

t.č. 02 / 64462086, kl. 421
fax 02 / 64462084
e-mail: i.kusnier@uksup.sk
 
 

Súčastný stav ekologického poľnohospodárstva v SR

Ak sa spomenie ekologické poľnohospodárstvo (ďalej len “EP”), ekologická poľnohospodárska výroba či biologické poľnohospodárstvo, tak si väčšina verejnosti predstaví poľnohospodárov, ktorí v dôsledku zlej ekonomickej situácie nemajú na hnojivá a ani na dostatočnú chemickú ochranu rastlín. A preto sa rozširuje názor, že kvôli spomenutým nie moc dobrým podmienkam, hospodárime ekologickým spôsobom snáď na celej ploche poľnohospodárskej pôdy. Opak je však pravdou. Na konci roku 2003 bolo v EP registrovaných len 2,23% poľnohospodárskej pôdy, čo je v rámci EÚ podpriemer. V tomto roku je zatiaľ vývoj veľmi priaznivý. Od januára do konca júna bolo do systému EP zaregistrovaných 18 nových držiteľov registrácie. Aj napriek niekoľkým vyradeným držiteľom registrácie je stále v prevahe počet novo zaregistrovaných ekologických poľnohospodárov. Tento pozitívny vývoj bude určite pretrvávať aj v najbližších rokoch. Je to spôsobené väčším záujmom ľudí o produkty a potraviny vyprodukované bez použitia chemických látok, alebo priemyselných hnojív, o produkty, ktoré boli vyprodukované podľa úplne základnej schémy farmár + príroda + motyka = úroda. Samozrejme nemôžem opomenúť aj finančnú podporu vo forme dotácií. Ale povedzme si, prečo nezlegalizovať súhru človeka s prírodou a ešte k tomu dostať nejaké financie na rozvoj?


Vývoj ekologického poľnohospodárstva v SR


SHR Katarína Pípová, okolie farmy

A o čo nám vlastne v EP ide? Čo to EP je? V prvom rade by som chcel povedať bez citovania rôznych poučiek a odborných výrazov, že je to určitý systém, ktorý je pre poľnohospodárov nepovinný, ale ak sa niekto pre EP rozhodne, minimálne na 5 rokov je pre držiteľa registrácie záväzný. Systém ktorý by som zaradil nad klasické poľnohospodárstvo a kde je jednou z priorít dodržiavanie trvalo udržateľného rozvoja krajiny. V systéme EP sa musia dodržiavať určité pravidlá. Pri ich nedodržiavaní nastupujú sankcie. Stručne môžem spomenúť základné pravidlá: zákaz používania priemyselných hnojív a chemických látok, dodržiavanie osevných postupov, zákaz používať GMO organizmy, dbať na blahobyt “Welfare” zvierat, byť registrovaný v systéme EP ale aj kontrolovaný poverenou inšpekčnou organizáciou.

Pri čítaní týchto viet si určite veľa poľnohospodárov ale aj spotrebiteľov povie “Toto musí byť naozaj super! Stravovať sa v dnešnej dobe bez nejakého strachu, že sa u mňa objaví nejaká alergia alebo iná nežiadúca reakcia na potravinu.”. A tu sa začína veľký slovenský problém s obstarávaním bioproduktov, alebo biopotravín. Ak sa niekto rozhodne, že začne minimálne kombinovať klasické potraviny s biopotravinami, tak pravdepodobne pri prvej návšteve potravín aj skončí. Pokiaľ sa dá časť biopotravín zakúpiť v rôznych obchodíkoch so zdravou výživou, pri nedeľnom nákupe potravín v hypermarkete ostanú stravovacie návyky nového nadšenca v starých koľajach. A prečo? No proste, tu nejaký bioprodukt alebo biopotravinu nájde iba náhodou a na 99% aj tá bude pochádzať z Českej republiky! A kde sú tie naše? Veď na Slovensku sa v EP produkuje množstvo čajov, obilnín, cestovín, medu, mlieka, syrov, ovocia a už aj zeleniny. Jednoduchá odpoveď. Slovensko je krajina, ktorá viac ako 90% produkcie z EP exportuje. To málo, čo tu ostane sa kvôli rôznym prekážkam v obchode proste nedá, alebo neoplatí predávať (nereálnosť plnenia záväzkov z hľadiska množstva, rôzne poplatky pri vstupe do obchodných reťazcov...).


Ekologicky hospodáriace subjekty v roku 2003

No a tu problém pokračuje. Na Slovensku neexistuje nejaký odbytový zväz alebo odbytové družstvo, ktoré by sa postaralo o realizáciu bioprodukcie na slovenskom trhu. Samotný držiteľ registrácie so svojimi 100 ha nedokáže, okrem miestneho predaja a predaja z farmy prakticky nič. A preto celá produkcia obilnín, strukovín, stá tisíce litrov čerstvého mlieka ťažko vyprodukované v EP končia zmiešané s konvenčnou produkciou. Vznik odbytového zväzu alebo odbytového družstva je podľa môjho názoru podmienený vzájomnou dôverou. Tá žiaľ po skúsenosti snáď každého poľnohospodára na Slovensku chýba. Je to dané vývojom po roku 1989. Od vtedy veľa poľnohospodárov muselo skončiť len kvôli tomu, že dôverovali “obchodnému partnerovi”! Napríklad v Českej republike a aj v Maďarsku už s odbytom produkcie také problémy nie sú. Tam dokážu farmári svoju produkciu umiestniť na trhu ako bio práve prostredníctvom takýchto zväzov. A to treba spomenúť, že väčšinu svojej produkcie taktiež exportujú. Ale aj tak nechcem aby tento príspevok pôsobil moc pesimisticky. Vývoj stále napreduje a určite sa v krátkom čase taktiež stretneme s produktmi EP vo väčšom množstve aj v každom supermarkete a hypermarkete. Rastúci tlak po biopotravinách snáď donúti obchodné reťazce zmeniť svoju politiku. A na druhej strane verím, že sa biofarmári dokážu spojiť a dokážu v blízkej budúcnosti ponúknuť v každých väčších potravinách bio čaje, rôzne obilniny, pekárenské výrobky, med, cestoviny ale taktiež čerstvé mlieko, rôzne druhy syra, mäso....

Teraz to vyznieva, že všetko je len na chrbte samotných držiteľov registrácie. Nie je tomu tak. Zo zákona tu existujú aj kompetentné organizácie, ktoré majú na starosti EP. Jedným je MP SR, ktoré riadi hlavne výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o rozvoj EP na Slovenskej ale aj na medzinárodnej úrovni. Druhým kompetentným orgánom je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP), ktorý má na starosti registráciu subjektov a vedenie registra. Ďalej poveruje inšpekčné organizácie, vydáva povolenie na dovoz produktov EP z tretích krajín atď. Okrem týchto štátny inštitúcií je možne obrátiť sa aj na mimovládne organizácie, ktorých činnosť nejako súvisí s ekologickým poľnohospodárstvom.


Sad Lívia, s.r.o., Nitra - ovocný sad

Vinohrad M.K., SHR Tibor Kušický- vinohrad ABEL Plus s.r.o., Podvysoká - chov kôz


ABEL Plus s.r.o., Podvysoká - chov kôzSHR Katarína Pípová, Uzovská Panica - kurín

 

Vystavené 12. 1. 2005

Autor textu: Ing. Ivan Kušnier