Logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY

Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

Tel.: 033/7722311-12 (ú)
Fax: 033/77 263 06
 
 

JARNÉ PRÁCE V CHMEĽNICIACH

Kvalita práce a dodržanie termínov na jar rozhoduje o úspechu v pestovaní chmeľu. Medzi jarné práce môžme zaradiť rez chmeľu, vešanie chmeľovodičov, vedenie chmeľu, ale aj ochranu pred nosánokom či preventívnu ochranu pred múčnatkou.

Pred rezom chmeľu je potrebné prebrániť a urovnať povrch chmeľnice. Týmto zásahom zamedzíme tiež stratám pôdnej vlahy a vybránime rastlinné zvyšky a chmeľovodiče. Rezom sa reguluje doba rašenia chmeľových výhonkov, dĺžka vegetačnej doby nadzemnej časti a tým i priebeh organogenézy. Ide o prácu náročnú na kvalitu vykonania a na dodržanie termínu. Je známy negatívny vply neskorého rezu (skrátenie vegetačnej doby), ale i riziká príliš skorého rezu, nehovoriac o jesennom reze (môže spôsobiť skoré rašenie výhonkov, čo sa prejaví prerastaním hlávok na fyziologicky predčasne starnúcich rastlinách. Rez chmeľu sa vykonáva podľa polohy chmeľnice najlepšie v mesiaci apríl, keď za skorý jarný termín považujeme rez v prvej dekáde, za optimálny v druhej dekáde a za naskorý v tretej dekáde. Rez chmeľu sa na Slovensku vykonáva v rozhodujúcej miere v agrorechnockom termíne.

Po reze chmeľu je potrebné zavesenie chmeľovodičov. Ich vešanie je možné robiť pomocou ľahkých tyčí, ale na Slovensku sa používajú ťahané plošiny. Ako chmeľovodiče sa používa ľahký vodiaci oceľový drôtik, alebo chmeľovod z plastickej hmoty. Ku každej rastline sa dávajú dva chmeľovodiče. Vešanie chmeľovodičov je potrebné vykonávať okamžite po reze tak, aby bolo ukončené najneskôr v prvej dekáde mája. Vtedy musia byť chmeľovodiče nielen zavesené, ale aj upevnené v pôde.

Vedenie chmeľových výhonkov je najdôležitejšia jarná práca, ktorá sa vykonáva ručne, nakoľko rozhodujúcim úrodovým kritériom je počet zavedených výhonkov na hektár. Účelom vedenia je teda upraviť počet výhonkov ťahajúcich sa po chmelovodiči tak, aby bol zavedený plný počet výhonkov. Optimum výhonkov sa v našich odmienkach pohybuje medzi 13 000 a 14 000 zavedených výhonkov, čo prakticky znamená viesť 4 výhonky z jednej rastliny (dva na každý chmeľovodič). Chmeľ je pravotočivá rastlina a podľa toho treba k vedeniu pristupovať, takže výhonky otáčame okolo opory v smere hodinových ručičiek. Najvhodnejším termínom vedenia chmeľu je druhá dekáda mája, kedy výhonky dosahujú 50 - 60 cm. Na vedenie vyberáme výhonky zdravé, mechanicky nepoškodené, vyrastajúce zo stredu okruhu rašiacich výhonkov, najlepšie zo stredu babky (sústava podzemných orgánov medzi koreňmi a nadzemnou časťou rastliny produkujúca spiace púčky). Výhonky pri vedení chmeľu majú byť rovnako vysoké a rovnako hrubé. Vedenie chmeľu je spojené s odstránením nepotrebných výhonkov, ktoré by oslabovali vybraté výhonky. Často vedenie chmeľu vykonávajú sezónny pracovníci a preto je potrebné vykonať opravné vedenie chmeľu, ktorého účelom je odstránenie závad a doplnenie plného stavu výhonkov.

Vedenie odklonených hláv sa môže považovať za jarnú, ale i letnú prácu. Vykonáva sa v období intenzívneho rastu chmeľových bylí, kedy dochádza vplyvom vetra k odkloneniu vegetačných vrcholov od chmeľovodičov. Každý deň oneskorenia znamená ťažšiu prácu a nebezpečie zníženia úrody. Nezavedenie vrcholov spôsobuje zakrpatenie rastliny a významné zníženie úrody.

Medzi jarné práce môžme zaradiť aj podsádzanie chýbajúcich raslín a kultivačné práce. O pôsobení chýbajúcich rastlín na úrodu netreba hovoriť, možno iba pripomenúť, že v neuplnom poraste sa lepšie darí burinám, chorobám a škodcom. Kultivačnými prácami môžme ničiť buriny, prevzdušniť pôdu či zapraviť hnojivá.

K jarným prácam treba počítať aj boj proti nosánikovi ligurčekovému (Otiorrhynchus ligustici) v rokoch, keď je jeho zvýšený výskyt a potrebný zákrok. Nosánik ligurčekový má 2-3 ročný vývoj. Kritické číslo pre ošetrenie je 100 chrobákov na 100 rastlín. Pre ošetrenie sa odporúčajú prípravky Furadan 350 F, Furadan 5 G, Karate 2,5 WG alebo Vaztak 10 EC aplikovaný častejšie pásovým postrekom v dávke aplikačnej tekutiny 1000 - 1500 l/ha, alebo formou zálievky.

V poslednom období sa ukazuje ako vhodné aj jarné ošetrenie proti múčnatke chmeľovej (Sphaerotheca humuli). Má za úlohu zabrániť šíreniu infekcie z primárnych zdrojov.

Na začiatku júna by mali byť chmeľové byle dorastené po strop konštrukcie a mala by začať tvorba fruktifikačných orgánov. Vtedy je vytvorený predpoklad dobrej úrody, ktorý je však potrebné ďalším letným ošetrovaním - predovšetkým kultivačnými prácami a ochranou proti negatívnym činiteľom - udrať a všetku vynaloženú námahu zúročiť vo forme vysokej a kvalitvej úrody.

Vystavené 19. 5. 2003

Autor textu: Ing. Štefan Žák, CSc.