Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky - HOS Želiezovce
Ul. kpt. Nálepku 65
937 01 Želiezovce
e-mail: zuzana.puchrikova@uksup.sk
 
 


Vlastnosti nových slnečnicových hybridov

Každoročne zakladá ÚKSÚP Odbor odrodového skúšobníctva prostredníctvom svojich skúšobných staníc v rámci Slovenska registračné skúšky prihlásených hybridov slnečníc. Splnenie podmienok daných legislatívou je limitujúce na zaradenie prihlásených hybridov do skúšok. Na základe údajov prihlasovateľa sú prihlásené hybridy rozdelené do sortimentov skorých hybridov (OPS), neskorých hybridov (OPN), hybridov s vyšším obsahom kyseliny olejovej (HIOL) a proteínových hybridov (PROT). Na jednotlivých skúšobných lokalitách sa overujú hospodárske vlastnosti - úroda, odolnosť, technologické parametre, kvalita, zdravotný stav. Hospodárska hodnota nie je podmienkou pre komponenty hybridov.
Morfologické vlastnosti sa popisujú v skúškach DUS na jednej lokalite. Výsledkom úspešného absolvovania štátnych odrodových skúšok je návrh na registráciu a zápis do Listiny registrovaných odrôd SR a následne aj do Európskeho katalógu.

V roku 2011 do slovenskej Listiny registrovaných odrôd pribudlo 29 nových hybridov slnečníc, z toho 18 klasických, 6 HIOL a 5 proteínových hybridov. Z uvedeného počtu je 9 hybridov modifikovaných, t.j. klasická forma registrovaného hybridu je zmenená pridaním určitej vlastnosti, napr. tolerancie k určitým herbicídom, alebo rezistencie k chorobám a škodcom a pod. Moderné šľachtenie v súčasnosti vzhľadom na nestabilné klimatické podmienky sa zameriava aj na riešenie odolnosti k abiotickým faktorom ako je sucho a chlad.

Registrované hybridy so špeciálnou technológiou pestovania, ktorej základom je tolerancia hybridu k herbicídnym účinným látkam herbicídu Expres 50 SX a Pulsar 40,sú po overení Odborom registrácie pesticídov, zaradené do zoznamu registrovaných odrôd technológie Clearfield a Express, uvedenej na stránke www.uksup.sk. V súčasnosti tento zoznam zahŕňa 21 hybridov technológie CLEARFIELD a 3 hybridy technológie EXPRESS.

Stručný popis novoregistrovaných hybridov slnečnice v r. 2011

Klasické hybridy

SY EDENIS - priemernou úrodou počas ŠOS 4,2-5,7t/ha vysoko prekonal kontrolné odrody. Obsah oleja je stredný-49%, priem.HTN je vysoká 62 g. Zdravotný stav(ZS) má dobrý, stonka je pevná, odolná k poliehaniu. Dozrievanie je neskoré, v priemere za 152 dní.

MAS93G - priem.úroda v ŠOS 3,5-5,7t/ha. Obsah oleja cca 47%, HTN je vysoká 66 g. ZS má dobrý, hybrid nie je náchylný na sclerotíniu (SCL). Rastlina je vysokého vzrastu, dozrievanie je neskoršie, cca za 150 dní.

SY SUBTIL - priem.úroda 4,3-6,7 t/ha. Má vysoký obsah oleja-52 %, priem.HTN je 60g. ZS má dobrý, hybrid nie je náchylný na SCL. Stonka je pevná, odolná voči poliehaniu. Dozrievanie je stredne neskoré, cca za 149 dní.

P63LE10 - hybrid odolný k úč.látke tribenuron methyl. Úroda počas ŠOS 4-5 t/ha. Obsah oleja 50%, HTN 67g. ZS má dobrý, nie je náchylný na SCL, pevná stonka je odolná voči poliehaniu. Dozrievanie je veľmi skoré- cca za 140 dní.

LG5381 - úroda počas ŠOS 4-6 t/ha. Obsah oleja má nízky 47 %, HTN je vysoká 79 g. ZS má dobrý, nie je náchylný na SCL. Je nízkeho vzrastu, odolný voči poliehaniu. Dozrievanie je skoré, cca za 142 dní.

LG5544 - úroda počas ŠOS 3,7-5,7 t/ha. Obsah oleja nízky- 46%, priem.HTN je vysoká 72 g. ZS je dobrý, rastlina je vysoká, odolná voči poliehaniu. Dozrievanie je stredne neskoré, cca za 147 dní.

LG5523 - úroda počas ŠOS 3,8-5,8 t/ha, obsah oleja 48%, HTN je stredná 57 g. ZS je dobrý. Rastlina je vysoká, s pevnou stonkou, odolnou voči poliehaniu. Dozrieva stredne neskoro, cca za 146 dní.

LG5585 - dosiahnutá úroda počas ŠOS 4,3-6 t/ha. Obsah oleja je nízky 46%, HTN stredne vysoká až vysoká 66 g. Dobrý ZS. Stonka je menej pevná, hybrid nie je náchylný na SCL. Dozrievanie je skoré, cca za 142 dní.

LG5559 - úroda počas skúšok 3,8-5,4 t/ha, nízky obsah oleja 46%, vysoká HTN -73 g. Dobrý ZS, vysoký vzrast, menej pevná stonka. Dozrievanie stredne neskoré, cca za 148 dní.

LG5662 - je modifikovaná forma hybridu LG5665M, s rezistenciou k novým rasám zárazy F a G. Úroda bola v priemere 4,3 t/ha. Je vhodná na pestovanie v oblastiach s vysokým výskytom zárazy. HTN- 68g, obsah oleja- 46 %, ZS- dobrý. Dozrievanie je neskoré, cca za 153 dní.

FLOSUN - priemerná úroda počas ŠOS 4,6-5,6 t/ha. Obsah oleja je cca 50%, priem. HTN- 57 g. Má dobrý ZS, pevnú stonku, je odolný k poliehaniu. Dozrievanie je v priemere za 147 dní.

ESTRELLA CS - priem.úroda 4,4-5,5 t/ha, obsah oleja cca 50%, HTN- 65 g. ZS má dobrý, nie je náchylný na SCL. Má pevnú stonku, odolnú k poliehaniu. Dozrievanie cca za 144 dní.

ES KORNELKA - priem. úrodou 4,7-5,8 t/ha vysoko prekonal kontrolné odrody. Obsah oleja cca 48 %, HTN- 66 g. Je vysokého vzrastu, má pevnú stonku, je odolný k poliehaniu, nie je náchylný na SCL. Dozrievanie je neskoršie, cca za 152 dní.

ES KARMIS - hybrid rezistentný k účinnej látke imazamox. Úroda počas ŠOS bola 4,5-5,5 t/ha. Obsah oleja- 45 %, HTN- 63 g. Rastlina je vysoká s pevnou stonkou. Dozrievanie je stredne skoré cca za 143 dní.

ES MADEA - klasický hybrid s úrodou v ŠOS 4,2-5,5 t/ha. Obsah oleja je cca 49 %, HTN- 64 g, ZS má dobrý, nie je náchylný na SCL. Stonka je menej pevná. Dozrievanie je stredne skoré cca za 144 dní.

ES AMIS - hybrid rezistentný k účinnej látke imazamox. Úroda počas ŠOS 4,4-5,6 t/ha. Obsah oleja cca 48 %, HTN je vysoká- 70 g. ZS je dobrý, nie je náchylný na SCL. Stonka je pevná, odolná voči poliehaniu. Dozrievanie je skoré až stredne skoré, cca za 143 dní.

VARELA - priemerná úroda počas skúšok 4,7 %. Obsah oleja je nízky -46 %, HTN je vysoká-76 g. Má dobrý ZS, nie je náchylný na SCL. Stonka je vysoká a pevná, odolná voči poliehaniu. Hybrid je neskorý, dozrieva cca za 152 dní.

P64C09 - hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox. Úroda je v priemere 4,6-5 t/ha. Obsah oleja - 49 %, HTN- 57 g.ZS je dobrý, nie je náchylný na SCL. Je mierne náchylný na lámanie stonky pod úborom. Dozrievanie je stredne neskoré, za 148 dní..

Hybridy s vyšším obsahom kyseliny olejovej

LG5452HO CL - modifikovaná forma HIOL hybridu, rezistentného k účinnej látke imazamox a k rasám zárazy E,F a G. Priemerná úroda v ŠOS bola nižšia- 3,9 t/ha, HTN je vysoká 81 g, obsah oleja 45 %, obsah kys.olejovej 87 %.Hybrid je vysoký, s pevnou stonkou a dobrým ZS. Dozrieva neskôr, cca za 151 dní od sejby.

MAS 880L - priem. úrodou počas skúšok 4,1-5,4 t/ha vysoko prekonal kontrolné odrody. Obsah oleja 48 %,obsah kys. olejovej 86 %, priem.HTN 69 g. Stonka je menej pevná, náchylnejšia na lámanie pod úborom. Dozrievanie je stredne neskoré, cca za 147 dní.

LAVORIA CS - úrodou 4,3-5,4 t/ha vysoko prekonal kontrolné odrody. Obsah oleja- 49 %, obsah kys.olejovej- 78 %, HTN- 65 g. Hybrid je vysoký, s pevnou stonkou, odolný voči poliehaniu. Dozrievanie je stredne neskoré, cca za 147 dní.

P64HH02 - priemerná úroda 3,9-4,9 t/ha. Obsah oleja- 48 %, obsah kys.olejovej- 89 %, HTN- 60 g. ZS má dobrý, je náchylnejší na lámanie stonky pod úborom. Dozrievanie je stredne neskoré, cca za 147 dní.

P64HH07 - vysoká priemerná úroda počas ŠOS 3,8-5,4 t/ha. Obsah oleja- 50%, obsah kys.olejovej- 86 %, priem.HTN- 69 g. ZS má dobrý, nie je náchylný na SCL. Stonka je pevná. Dozrievanie je stredne neskoré, cca za 148 dní.

KLARIKA CL - hybrid je odolný k účinnej látke imazamox. Priemerná úroda 3,3-5,4 t/ha, obsah oleja- 51 %, obsah kys.olejovej-78 %, HTN- 50 g. Dobrý ZS, pevná stonka, odolná voči poliehaniu. Dozrievanie stredne neskoré, cca za 147 dní.

Hybridy s vyšším obsahom proteínov

NS GOLIAT - hybrid má veľké pásikavé nažky s HTN 123 g. Úroda počas ŠOS bola 3,4-5,2 t/ha. Obsah oleja- 35 %, obsah NL- cca 15 %. ZS má dobrý, nie je náchylný na SCL. Dozrievanie je neskoré, v priemere za 153 dní.

NS COLONEL - má veľké, pásikavé nažky s priem. HTN 114 g. Úroda počas skúšok 3,1-5,8 t/ha. Priem. obsah oleja- 36 %, priem. obsah NL- 16 %. Má dobrý ZS. Rastlina je vysokého vzrastu, stonka je menej pevná. Dozrievanie je stredne neskoré, cca za 146 dní.

X4367 - hybrid je rezistentný k úč.látke imazamox. Má pásikavé nažky, vysokú HTN- 157 g. Je určený na priamy konzum a ako krmivo pre vtáctvo. Priem. úroda- 3,1-4,6 t/ha, obsah oleja -29 %, obsah NL- 15-16 %. Má dobrý ZS, pevnú stonku odolnú voči poliehaniu. Dozrievanie je stredne neskoré, cca za 148 dní.

X4428 - hybrid je rezistentný k úč.látke imazamox. Nažky sú čierne, priem.HTN je 87 g. Úroda počas ŠOS bola 3,7-4,9 t/ha. Obsah oleja- 40 %, obsah NL- 16-19 %. Má dobrý ZS, nie je náchylný na SCL. Stonka je pevná, odolná voči poliehaniu. Dozrievanie je stredne skoré, cca za 146 dní. Je vhodný ako krmivo pre vtáctvo.

LST904 - hybrid má pásikavé nažky, s nízkou HTN- 58 g. Je vhodný ako krmivo pre vtáctvo. Priem.úroda 3,5-4,5 t/ha. Obsah oleja- 43 %, obsah NL- cca 15 %. Rastlina je vysoká, s menej pevnou stonkou. Dozrievanie je skoré, cca za 139 dní od sejby.

 Vystavené 7.3.2012

Autor textu: Ing. Zuzana Puchríková