Logo SPÚ
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Katedra rastlinnej výroby FAPZ
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
e-mail: ivan.cerny@uniag.sk
 
 


Vplyv vhodného výberu hybridov na úspešnosť pestovania slnečnice ročnej

Slnečnica ročná je vo svete a tak isto i v podmienkach Slovenskej republiky (druhá najpestovanejšia olejnina), považovaná za jednu z rozhodujúcich olejnín, významne sa podieľajúca na produkcii oleja využívaného predovšetkým za účelom jeho potravinárskeho využitia.

Z dostupných štatistík je zrejmé, že v roku 2009 boli porasty s uvedenou plodinou založené na ploche menšej ako 70 000 ha, čo v porovnaní s rokom 2008 predstavuje určitý pokles pestovateľských plôch. Na Slovensku je pestovanie slnečnice ročnej koncentrované najmä do kukuričnej výrobnej oblasti(nadmorská výška cca 300 m, priemerná ročná teplota min. 9°C, ročný úhrn zrážok do 600 mm), predovšetkým do Nitrianskeho, Košického kraja a južnej časti Banskobystrického kraja.

Z hľadiska agroekologických podmienok prostredia je slnečnica ročná považovaná za plodinu teplomilnú a suchovzdornú, s nárokmi porovnateľnými pre stredne skoré hybridy kukurice siatej na zrno. V tomto smere rozhodujúcou požiadavkou je teplota prostredia, umožňujúca primeraný nástup jari a výsev v optimálnom agrotechnickom termíne (začiatok apríla).

Zodpovedajúci priebeh a formovanie produkčného procesu je podmienené rešpektovaním technologických zásad pestovania, s prihliadnutím na dlhodobo overené skúsenosti a využívanie najnovších teoretických poznatkov. Prax nás neustále presviedča o tom, že cesta extenzívneho spôsobu pestovania je dlhodobo neúnosná. Dôsledkom takého konania je pokles produkcie na úrovni samotnej rentability pestovania.

Potencionálne stabilné úrody je možné dosahovať len prostredníctvom vysokej úrovne agrotechniky, čo v neposlednom rade vyžaduje zodpovedajúcu skladbu hybridov a biologicky kvalitné, namorené osivo.

V poslednom období sme svedkami zvýšeného tlaku niektorých živočíšnych škodcov, čo sa na vyvíjajúcom poraste prejaví vo zvýšenej potrebe insekticídnych zásahov, jednak vo forme foliárnych aplikácií, resp. prostredníctvom insekticídneho morenia. Najvyššia úroveň ochrany osiva je podmienená výberom vhodného moridla, ktoré chráni mladé rastliny nielen proti pôdnym, ale aj listovým škodcom. Kvalitne namorené osivo ovplyvňuje intenzitu a rovnomernosť klíčenia, vitalitu vzchádzajúcich rastlín, ako aj počiatočný zdravotný stav porastu, čoho výsledkom je kvalitne založený a kompletný porast.

Ďalšou prioritou pestovateľa, ovplyvňujúcou úspešnosť pestovania slnečnice ročnej, je správny výber hybridu. Je nutné si uvedomiť, že každý hybrid, resp. maximálne využitie genetického potenciálu hybridu si vyžaduje "svoje" výkonné prostredie, v rámci ktorého je hospodárska úroda daná komplexom a komplexnosťou vzťahov medzi genetickým potenciálom hybridu a pôdno - poveternostnými podmienkami pestovateľského stanovišťa. Súčasné využívanie produkčného potenciálu registrovaných hybridov je pomerne nízke. Pohybuje sa na úrovni cca 50 %, čo v určitom slova zmysle svedčí aj o nedostatočnej agronomickej disciplíne mnohých pestovateľov, čo v konečnom dôsledku nemusí byť spôsobené iba problémami finančného charakteru (optimálna organizácia porastov). Znamená to, že úrodová (genetická) kapacita slnečnice ročnej je podstatne vyššia ako dosahované hospodárske úrody.

Za účelom maximálneho využívania produkčného potenciálu súčasných hybridov slnečnice ročnej sa každoročne a v rôznych agroekologických podmienkach experimentálne analyzuje a hodnotí početná škála hybridov. V poslednom období sa začína uplatňovať prispôsobovanie technológie pestovania jednotlivým typom hybridov, rôznym technológiám vyhovujú rozdielne hybridy.

Nami uskutočnené experimenty, s pomerne širokou škálou sledovaných rôznych typov hybridov, sme realizovali na dvoch pokusných stanovištiach. Tým prvým bola experimentálna báza FAPZ SPU v Nitre Dolná Malanta a tým druhým boli pozemky PD Nitrianska Blatnica, nachádzajúce sa v podmienkach severnej časti stredného Ponitria. Obe pokusné lokality sa nachádzajú v kukuričnej výrobnej oblasti.

Dosiahnutá hospodárska úroda, na úrovni hybridov klasických, bola posudzovaná v rozsahu sortimentu: NK Brio, Alexandra PR, NK Kondi a NK Dolbi. Hybridy imidazolin odolné boli zastúpené NK Alego a NK Neoma. Portfólio vysoko olejnatých hybridov s vysokým obsahom kyseliny olejovej bolo zastúpené NK Ferti a NK Sinfoni.

Parametre hospodárskej úrody vybraných hybridov slnečnice ročnej (2009)

Hybrid
Hospodárska úroda (t.ha-1)
Dolná Malanta
PD Nitrianska Blatnica
Priemer
Klasické hybridy
NK Brio
3,55
3,86
3,70
Alexandra PR
2,94
3,75
3,34
NK Kondi
2,59
3,97
3,28
NK Dolbi
3,06
3,82
3,44
priemer
3,03
3,85
3,44
Klasické hybridy (IMI odolné)
NK Alego
2,58
3,79
3,18
NK Neoma
3,51
3,75
3,63
priemer
3,54
3,77
3,40
Hybridy s vysokým podielom kyseliny olejovej
NK Ferti
2,70
3,05
2,87
NK Sinfoni
2,69
3,87
3,28
priemer
2,69
3,46
3,07

Z klasických hybridov, v priemere ako úrodovo najoptimálnejší, sa v minulom roku na experimentálnych lokalitách prejavil hybrid Brio. Jedná sa o stredne neskorý, vysoko úrodný hybrid, ktorý v poslednom období je jedným z najpestovanejších nielen na Slovensku, ale i v okolitých krajinách. Má vysoký genetický potenciál. Priebeh dozrievania, predovšetkým v arídnejších podmienkach, je plynulý, často bez realizácie predčasného ukončenia vegetačného obdobia.

Z "IMI" hybridov (imidazolin odolné hybridy) v priemere vyššie úrody boli dosiahnuté pri NK Neoma. Uvedený hybrid je charakteristický veľmi dobrou adaptačnou schopnosťou na konkrétne agroekologické podmienky a veľmi dobrou reakciou na realizované intenzifikačné vstupy.

Z vysoko olejnatých hybridov bol úrodovo stabilnejší NK Sinfoni, ktorý z hľadiska dĺžky vegetačného obdobia je považovaný za stredne neskorý. Pri uvedenom hybride je typické, že nažky dozrievajú na zelených rastlinách, preto je potrebné citlivo zvážiť termín desikácie.

Záverom treba zdôrazniť, že celospoločenský význam slnečnice ročnej je stále veľmi vysoký. Z uvedeného dôvodu predpokladáme, že potencionálne sa pestovateľské plochy uvedenej komodity stabilizujú a tým úvaha o výbere optimálneho biologického materiálu by mala byť samozrejmou výsadou každého pestovateľa. Je potrebné si uvedomiť, že optimálna organizácia porastu vhodne rajonizovaného hybridu je jedným z predpokladov priaznivých ekonomických výsledkov dosiahnutej produkcie.

Vystavené 20.4.2010

Autor textu: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.