logo SPU
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
e-mail: ivan.cerny@uniag.sk
 
 


Alternatívy regulácie zaburinenosti v slnečnici ročnej (Helianthus annuus L.)

Slnečnica ročná, z dôvodu vhodného zloženia nenasýtených mastných kyselín, je olejninou poskytujúcou jeden z najkvalitnejších stolových olejov využívaných za účelom racionálneho zhodnotenia v ľudskej výžive. Perspektívne zvýšenie využitia slnečnice ročnej pre výrobu jedlých olejov je veľmi úzko späté a naviazané na ďalšie presmerovanie spracovania časti produkcie kapusty repkovej na výrobu biopalív.

V Slovenskej republike, i napriek niektorým problémom, dochádza v posledných rokoch k postupnej stabilizácii osevných plôch a to na úrovni zohľadňujúcej výmeru v rozsahu 60-80 tis. ha.

Pestovateľská výmera slnečnice ročnej


Ukazovateľ
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Zberová plocha (ha)
131 033
90 030
91 146
108 816
64 746
75 221
Produkcia (t)
252 708
196 350
195 310
228 606
132 656
153 450
Úroda (t.ha-1)
1,93
2,18
2,14
2,10
2,05
2,04

*odhad ŠÚ SR

Súčasné vysoko kvalitné hybridy slnečnice ročnej vyžadujú okrem primeraných agroekologických podmienok aj technologicky náročné pestovateľské zásahy, zabezpečujúce podmienky bez konkurencie burín, chorôb a škodcov. Základom vysokých úrod je v agrotechnickom termíne založený porast z osiva s vysokým biologickým potenciálom, namoreným proti chorobám a škodcom. Za veľmi dôležitú sa považuje aplikácia herbicídov proti širokolistovým a trávovitým burinám.

Základným úrodotvorným prvkom porastu slnečnice ročnej je počet rastlín na jednotku plochy. Porast slnečnice ročnej, tak ako aj niektorých iných plodín vysiatych na presnú vzdialenosť, nemá schopnosť kompenzovať výpad počtu rastlín inými úrodotvornými prvkami. Z uvedeného dôvodu intenzívny výskyt burín spojený so začiatkom ontogenetického vývoja rastlín slnečnice ročnej, je považovaný za jeden z rozhodujúcich faktorov úspešného zvládnutia technologického systému jej pestovania.

Spektrum burín, vyskytujúcich sa na pozemkoch obsiatych slnečnicou ročnou prvých 4 - 5 týždňov po vzídení, resp. nezvládnutie základných opatrení na ich reguláciu, vedie k výraznému deficitu na úrode nažiek.

V systéme regulácie zaburinenosti je známych niekoľko účinných látok, ale s pomerne obmedzeným termínom ich využitia - buď pred sejbou s plytkým zapracovaním do pôdy (PPI) alebo preemergentne, do 3 dní po sejbe (PRE).

Po vzídení slnečnice ročnej (postemergentne) existuje na kontrolu dvojklíčnolistových burín v poraste jediná účinná látka "flumioxazin" obsiahnutá v prípravku Pledge 50 WP.

Za účelom zistenia herbicídneho efektu niektorých účinných látok a ich termínov aplikácie, Katedra rastlinnej výroby v spolupráci s Poľnohospodárskym podnikom Nitrianska Blatnica realizovala herbicídny pokus, cieľom ktorého bolo posúdiť vplyv jednotlivých variantov herbicídneho ošetrenia na reguláciu burín v poraste slnečnice ročnej.

Nosným zámerom vytýčenej metodiky experimentov bolo zhodnotenie viacerých alternatív aplikácie herbicídu Pledge 50 WP, zameraných predovšetkým na jeho aplikačný termín a spôsob aplikácie.

Plán pokusu

variant/aplikácia
1.
Pledge 50 WP (80 g.ha-1) + Proponit 720 EC (2,5 l. ha-1)

Preemergentná aplikácia

2.
Proponit 720 EC (2,5 l. ha-1)

Preemergentná aplikácia

Pledge 50 WP (80 g.ha-1)

Postemergentná aplikácia

3.
Proponit 720 EC (2,5 l. ha-1)

Preemergentná aplikácia

Pledge 50 WP (80 g.ha-1) + Silwet L-77 (50 ml.ha-1)

Postemergentná aplikácia
4.
Proponit 720 EC (2,5 l. ha-1)

Preemergentná aplikácia

Pledge 50 WP (80 g.ha-1) + Silwet L-77 (50 ml.ha-1)+ Atonik (0,6 l.ha-1)

Postemergentná aplikácia

5.
Pledge 50 WP (80 g.ha-1) + Silwet L-77 (50 ml.ha-1)+ Pantera (1 l. ha-1) + Atonik (0,6 l.ha-1)- Pantera s Atonikom 10 dní po aplikácii Pledge 50 WP

Postemergentná aplikácia

Z charakteristiky prípravku Pledge 50 WP a jeho aplikačných zásad v slnečnici ročnej vyplývajú niektoré možnosti jeho využitia. Jedná sa o možnosť aplikácie po sejbe, pred vzídením porastu slnečnice ročnej (preemergentne), alebo po jej vzídení (postemergentne)- podľa odporúčania výrobcu v rastovej fáze 2 - 6 pravých listov, nikdy nie vo fáze klíčnych listov.

Pledge 50 WP pôsobí ako pôdny a kontaktný herbicíd, neprechádzajúci do systému rastliny. Významným faktorom podporujúcim zvýšenie jeho účinku je kvalitne spracovaný povrch pôdy, umožňujúci po aplikácii herbicídu vytvorenie súvislého filmu účinnej látky. Špecifickým prejavom po aplikácii prípravku je fytotoxicita, prejavujúca sa rôznou intenzitou deformácie listovej plochy a škvrnitosti listov a jej rozsah je výsledkom interakčných pôsobení viacerých kritických prejavov pri aplikácii(poveternostné podmienky, odrodová citlivosť a pod.). Prejavy fytotoxicity, pri preemergentnej a postemergentnej aplikácii, nie sú trvalé, ale len dočasné, majúce krátkodobý dopad bez vplyvu na dosiahnutú výšku úrody.

Dlhoročné výsledky experimentov realizovaných na Katedre rastlinnej výroby SPU v Nitre potvrdili, že významným intenzifikačným faktorom v technologickom systéme pestovania nielen slnečnice ročnej, ale i niektorých iných poľných plodín, je rastlinný stimulátor Atonik. Výsledky dosiahnuté na našom pracovisku potvrdzujú výraznú súvislosť aplikácie prípravku s dosiahnutou úrodou a kvalitou sledovaných plodín. Zároveň ho po aplikácii chemických prípravkov a prekonaní niektorých iných stresových situácií, považujeme za významný "regenerátor rastliny".

Z výsledkov metodicky stanovených variantov ošetrenia pri regulácii zaburinenosti v slnečnici ročnej na PD Nitrianska Blatnica v roku 2008, vyplýva niekoľko základných informácií:

  • v daných pôdnoekologických podmienkach, pestovateľskom ročníku a aplikovanom systéme prípravkov boli najvýznamnejšie výsledky zaznamenané na variante aplikácie herbicídov 3, resp. 4, a to v rozsahu preemergentnej (Proponit 720 EC) a postemergentnej (Pledge 50 WP + Silwet L-77) aplikácie. Na uvedených variantoch bola najvýznamnejšia redukcia burín ako horčiak broskyňolistý (Persicaria lapathifolia), kapsička pastierska (Capsella bursa - pastoris), láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), lipkavec obyčajný (Galium aparine), hviezdica prostredná (Stellaria media), mrlík biely (Chenopodium album), ježatka kuria (Echinochloa crus - galli).
  • fytotoxicita zistená pri postemergentnej aplikácii herbicídov bola v priemere vyššia, ako stupeň fytotoxicity zistený pri preemergentnej aplikácii.
  • rastový stimulátor Atonik, v rámci herbicídneho ošetrenia a stresovej regenerácie slnečnice ročnej, bol významným prvkom postresovej regenerácie rastlín, čo sa významne potvrdilo na variantoch s jeho aplikáciou.

Záverom treba zdôrazniť, že predpokladom úspešného pestovania slnečnice ročnej, vo vzťahu k regulácii zaburinenosti na jednotlivým pestovateľských stanovištiach, je dôsledné poznanie nielen vyskytujúceho sa spektra burín, ale aj ich konkurenčné vzťahy sprevádzajúce celý systém pestovania. Progresívny a úspešný pestovateľ by mal mať informácie nielen o reálnom, ale aj potencionálnom stave zaburinenosti svojich pozemkov, nakoľko jedine tak môže včas a efektívne uplatňovať jednotlivé regulačné opatrenia, s dôrazom kladeným na elimináciu strát vo výške a kvalite dosiahnutej úrody.

Vľavo: Proponit 720 EC (2,5 l.ha-1) PRE + následne Pledge 50 WP (80 g.ha-1) POST + Silwet L-77 (50 ml.ha-1) + Atonik (0,6 l.ha-1)
Vpravo: neošetrená kontrola

Vystavené 16. 4. 2009

Autori textu: doc. Ing. Ivan Černý, PhD. - SPU Nitra; Ing. Monika Töröková - PD Nitrianska Blatnica