Logo UKSUP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Matúškova 21
833 16 Bratislava

e-mail: z.hudecova@ uksup.sk
 
 

Možnosti uplatnenia nových odrôd slnečnice

V roku 2003 slnečnica s doteraz najväčšou osiatou plochou 133 178 ha potvrdila svoje stabilné miesto medzi poprednými plodinami z hľadiska ekonomických a pestovateľských záujmov slovenských farmárov.

Tabuľka č. 1 udáva vývoj pestovateľských plôch a priemerných hektárových úrod na Slovensku za ostatných desať rokov z údajov štatistického úradu.

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Plocha v tis. ha 32,1 33,5 46,6 52,9 46,9 64,9 95,1 68,9 63,5 62,3
Priemerná úroda v t 2,01 1,64 1,73 1,98 1,44 1,65 1,31 1,70 1,87 1,87

Z celkového počtu klasických olejnatých hybridov slnečnice je takmer 60 % hybridov registrovaných po roku 2000. Známe osivárske spoločnosti, zaoberajúce sa šľachtením slnečnice, registrujú nové hybridy súčasne v EÚ i na Slovensku. Každý rok je v štátnych odrodových skúškach na ÚKSÚP-e zaradených a preverovaných viac ako 100 hybridov. Podmienkou registrácie je, aby nové hybridy prekonali úrodou kontrolné odrody, alebo sa významne odlišovali od registrovaného sortimentu v určitých kvalitatívnych vlastnostiach. Genetický potenciál nových hybridov slnečníc je vysoký. Dosiahnutie dobrých pestovateľských výsledkov však okrem vplyvu klimatických faktorov do značnej miery závisí aj od jednotlivých pestovateľov, od ich agrotechniky a výberu vhodného hybridu.

Keď má pestovateľ k dispozícii vynikajúcu odrodu, to ešte neznamená, že dosiahne aj vynikajúce výsledky. Je veľa faktorov, ktoré treba brať do úvahy. Na začiatku ide predovšetkým o správny výber pozemku a zaradenie v osevnom postupe. Pri súčasnom trende nárastu pestovateľských plôch olejnín je čoraz náročnejšie zabezpečiť, aby sme slnečnicu v osevnom postupe nezaraďovali po sebe za menej ako 5 až 7 rokov. Splnenie tejto podmienky je jednou z “lacných” možností zabezpečenia ochrany pred šírením hubových chorôb a škodcov. Dôležitá je aj kvalitná príprava pôdy. Je jednou z podmienok dobrého vývoja koreňového systému. V dôsledku nedostatočne pripravenej pôdy sa vytvorí plytký, pod povrchom rozložený koreňový systém, ktorý ťažšie zabezpečí dostatočný príjem živín a vody z pôdy. Rastliny sú v pôde slabšie uchytené a ľahko môže dôjsť k ich vyvaleniu. Toto v konečnom dôsledku negatívne ovplyvňuje výšku úrod.

Každý farmár by sa mal rozhodnúť pre pestovanie viacerých hybridov s rozdielnou dĺžkou vegetačnej doby, aby sa zabezpečil postupný zber pri ich postupnom dozrievaní. Nevyhnutný pre dobrý vývoj porastov je aj správny výber a použitie herbicídov, fungicídov a insekticídov. V prípade, že chceme pestovať slnečnicu aj v nasledujúcich rokoch, nemali by sme po zbere zabúdať aj na vykonanie kvalitnej hlbokej orby pre dobré zaoranie rastlinných zvyškov, ktoré sú potencionálnym zdrojom šírenia hubových chorôb v ďalších vegetačných obdobiach.

V rámci štátnych odrodových skúšok sa okrem skúšok pre registráciu hybridov zakladajú pokusy aj s najnovšími registrovanými hybridmi. Hodnotí sa úroda, obsah oleja, hmotnosť tisíc nažiek, pevnosť stonky, zdravotný stav a skorosť hybridov.

Pri výbere hybridov pre jednotlivé oblasti Slovenska Vám môže pomôcť nasledovné rozdelenie. V severnejších oblastiach odporúčame pestovať skoré až stredne skoré hybridy a pre južnejšie oblasti možno použiť hybridy s dlhšou vegetačnou dobou. (tab. č. 2)

Tab. č. 2

Skoré Allstar RM, Alzan, PR63M80,
Stredne skoré Alexandra, Alliance, Lucil, Pixel, Prodisol, Sambasol, Solly
Stredne neskoré Aladin, Arena, Cadasol, Diabolo, Fleuret, Inka, Opera, PR63A82, PR64A42, PR64A54, PR64A70, PR65A01
Neskoré Fakir, Heliatop, Ketil, Olio, Olsavil, PR64H61, Util

V suchších oblastiach s nedostatkom zrážok by sa mohli uplatniť hybridy, ktoré v tomto roku dosiahli dobré výsledky aj napriek extrémnemu suchu. V tabuľke č. 3 sú uvedené úrody registrovaných hybridov v % v porovnaní na priemer pokusu podľa jednotlivých lokalít a priemerná úroda v t/ha.

Tab. č. 3

  U%P UTH
Hybrid BAH VME ZLZ VRV Priemer Priemer
Solly 100 86 111 111 100 3,86
Alliance RM 102 90 104 89 96 3,70
Alzan 113 91 125 100 106 4,09
Altesse RM 112 96 106 100 103 3,97
Allstar RM 100 89 94 117 99 3,82
NSH 45 94 109 89 88 96 3,72
Inka 89 93 98 111 97 3,74
Arena PR 91 95 93 99 94 3,64
Alexandra PR 98 110 101 106 104 4,01
Pixel 101 95 91 88 94 3,64
Prodisol 107 110 85 90 100 3,85
FLEURET 104 107 105 110 107 4,11
Sambasol 96 113 108 104 106 4,08
Diabolo 112 109 120 102 111 4,27
Heliatop RM 99 110 84 104 100 3,87
Fakir 93 103 103 98 99 3,83
Olio 90 95 84 83 89 3,44
Priemer celkom 4,20 4,76 3,24 3,25 100 3,86

Jedným z dôležitých parametrov pri výbere hybridov je aj ich odolnosť resp. náchylnosť k chorobám. V listine registrovaných odrôd sú v ponuke napríklad špeciálne vyšľachtené hybridy, ktoré majú zabudovanú rezistenciu k určitým rasám plesni slnečnicovej: Alexandra PR, Alliance RM, Allstar RM, Altesse RM, Arena PR, Heliatop RM, LG 56.34, Prodisol, Sambasol. Do oblastí s vyšším výskytom phomopsisu (diaporthe helianthi) odporúčame zaradiť hybridy, ktoré pri silnom tlaku uvedenej choroby na skúšobnej stanici v Želiezovciach mali menej napadnutých rastlín v porovnaní s ostatnými hybridmi: Alexandra, Alexandra PR, Alliance RM, Altesse RM, Arena, Fleuret, Heliatop RM, Inka, NSH 45, Prodisol.

V roku 2003 bolo registrovaných 13 nových výkonných a kvalitných hybridov, ktoré rozšírili doterajší sortiment. Z nich deväť bolo klasických olejnatých hybridov, jeden hybrid bol s vyšším obsahom kyseliny olejovej tz. hi-oleic a tri hybridy s vyšším obsahom proteínov. Tabuľky č. 4 až 6 uvádzajú ich základné charakteristiky.

Tab. č. 4

Allstar RM Arena PR Diabolo Heliatop Heliatop RM
U%K 98 101 102 103 103
HTS (g) 64,7 51,6 60,7 64,6 62,7
Obsah oleja (%) 46,6-49,7 48,2-49,9 50,7-53,2 45,0-49,0 45,1-47,7
Výška rastlín (cm) 151 175 150 156 159
Stonka pevná menej pevná menej pevná pevná pevná
Zdravotný stav viac SCU dobrý viac SC viac SCU dobrý

Tab. č. 5

PR63A82 PR63M80 PR64A70 Sambasol
U%K 103 106 100 102
HTS (g) 58,2 62,2 62,1 52,6
Obsah oleja (%) 46,3-50,8 49,8-53,2 47,8-51,8 49,5-50,0
Výška rastlín (cm) 173 149 168 150
Stonka pevná pevná pevná menej pevná
Zdravotný stav dobrý dobrý viac SCK dobrý

Tab. č. 6

Perceval Lilia Elvira PR64H61
Typ pásikavý Pásikavý pásikavý Hi-oleic
HTS (g) 58,9 59,1 63,8 62,7
Obsah oleja (%) 47,3-48,6 43,5-45,4 39,2-40,9 49,0-49,9
N látky (%) 18,0-19,2 17,1-19,1 17,2 -
Kyselina olejová (%) - - - 82,5-91,4
Výška rastlín (cm) 163 153 166 156
Stonka Pevná menej pevná pevná Pevná
Skorosť Skorý stredne neskorý neskorý Neskorý

SCU – sclerotínia na úbore
SCK – sclerotínia na koreňovom krčku

V budúcom roku nás čaká vstup do Európskej únie. Pre farmárov to bude znamenať, že si budú môcť vyberať z väčšieho množstva odrôd, ktoré sú zapísané v Spoločnom katalógu EÚ. ÚKSÚP chce aj naďalej overovať v skúškach vlastnosti hybridov registrovaných na Slovensku, ale aj hybridov zo Spoločného katalógu v prípade, že osivárske spoločnosti prejavia záujem si svoje hybridy v našich agroklimatických podmienkach otestovať. Vo všetkých krajinách Únie platí pravidlo, že farmár si nekúpi novú odrodu, pokiaľ nepozná výsledky skúšok vykonaných v domácom prostredí. Nie všetkým hybridom, ktoré sú a budú na spoločnom európskom trhu, vyhovujú rovnaké klimatické podmienky. To potvrdzuje aj fakt, že napriek predskúškam vykonaným v SR, je už po prvom roku oficiálnych skúšok vyradených z ďalšieho procesu registrácie 25 – 35 % hybridov na základe dosiahnutých nepriaznivých výsledkov. Výber vhodného hybridu preskúšaného v podmienkach Slovenska dá farmárovi záruku stabilnej a kvalitnej úrody.


Vystavené: 17.2.2004

Autor textu: Ing. Zuzana Hudecová