Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky - HOS Beluša
Továrenská 421/2
018 61 Beluša
e-mail: Jana.Majdanova@uksup.sk
 
 


Jarná repka - zaujímavá jarná plodina

Jarná repka je veľmi zaujímavá jarná plodina a nielen vďaka tomu, že slúži ako náhrada za repku ozimnú, ju čoraz častejšie vidieť na našich poliach. Celosvetový dopyt po rastlinných olejoch sa odzrkadľuje aj vo výkupných cenách.

Pestovanie ozimnej repky je v mnohých prípadoch rentabilné. Jarná repka nám ponúka zaujímavú perspektívu, ktorú v niektorých podnikoch vedia veľmi dobre využiť. Ak nie je možné založiť porast s ozimnou repkou pre neskoro zozbieranú predplodinu, tak máme k dispozícii dostatočný časový priestor na dokonalú predsejbovú prípravu pre jarnú repku. Jarná repka je veľmi zaujímavá pre podniky, ktoré chovajú dobytok a vo svojom osevnom postupe majú vysoké zastúpenie kukurice. V poľnohospodárskych podnikoch, ktoré majú z časových dôvodov problém založiť porasty s ozimnou repkou má podstatný význam urobiť výsev s jarnou repkou.

Požiadavky na techniku a produkciu

Jarná repka má podobné požiadavky na pôdu a klimatické podmienky ako ozimná repka a vyžaduje dobre pripravené osivové lôžko s dostatočnou vlhkosťou. Hustota porastu by sa mala pohybovať od 80 - 120 rastlín/m2, výsevok sa teda pohybuje od 3,5 - 4,5 kg/ha. Praktické výsledky nám dokazujú, že skorá sejba je základom pre vysoké úrody.

Jarná repka pre svoju krátku vegetačnú dobu je náročná na dostatočné množstvo živín. Na základe zásob živín v pôde a predplodiny potrebuje jarná repka 100 -160 kg/ha K, 50 - 60 kg/ha P, 60 - 90 kg/ha N. Tieto množstvá živín by sme mali dodať do pôdy pred sejbou. Počas vegetácie dodáme ešte 30 - 40 kg/ha N, táto dávka nám vylepší rast a vývoj šešúľ a násadu semena. Je potrebné dodať potrebné množstvo bóru a síry. (Zdroj: Raps von RAPOOL 2007)

Jarná repka v podstate trpí na tie isté choroby a škodcov ako ozimná repka. Najvýznamnejší škodcovia jarnej repky sú skočky a blyskáčik repkový, treba dať pozor aj na šešuľových škodcov. Na základe krátkej vegetačnej periódy a jarného vývoja býva napadnutie hlavne blyskáčikom dosť významné, najmä u pestovateľov, ktorí pestujú aj ozimnú repku. U pestovateľov, ktorí pestujú ozimnú aj jarnú repku môže nastať problém v ozimnej repke s výskytom výmrvu jarnej repky, a preto má veľký význam ošetrenie výmrvu po zbere.)

Jarná repka zanecháva pôdu vo veľmi dobrej štruktúre, čo je zvlášť vhodné pre nasledujúce pestovanie ozimnej pšenice. V tomto prípade sa dá veľmi výhodne použiť minimalizačná technológia, čím sa ušetria vysoké náklady pri predsejbovej príprave.

Úrody jarnej repky v poľných pokusoch a v skúškach s registrovanými odrodami dávajú jasný dôkaz, že jarná repka je konkurencieschopná v porovnaní s ozimnou repkou.

Dôvodov, prečo sa pestovatelia rozhodujú pestovať aj jarnú repku, je niekoľko:

  • ekonomické - nižšie náklady
  • nízke riziko pri zakladaní porastov
  • krátka vegetačná doba
  • dobrá predplodina
  • porovnateľné úrody s ozimnou repkou
  • výborná kvalita, olejnatosť, obsah KE a GZL
  • bezproblémový odbyt.

Úrody jarnej repky v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) a v pokusoch s registrovanými odrodami, ktoré vykonáva ÚKSÚP potvrdzujú, že jarná repka má dobré a vyrovnané úrody v jednotlivých pestovateľských oblastiach.

V Listine registrovaných odrôd v roku 2008 v Slovenskej republike (SR) sú zapísané 4 odrody jarnej repky: Caviar - zástupca v SR MONSANTO SLOVAKIA s.r.o., Bratislava, Haydn - zástupca v SR SUPEROSEV, s.r.o., Borovce, Heros - zástupca v SR Ing. Dušan Briedik, Trnava a Licosmos - zástupca v SR SUPEROSEV, s.r.o., Borovce.

V praxi sa najviac pestujú tieto odrody jarnej repky: Haydn, Heros, Hunter, Campino, Bios, Huzar, Markiz, Grifin.

Vývoj plôch s jarnou repkou predstavuje nárast od roku 2003 do roku 2007 o 65 %. Na základe týchto údajov môžeme konštatovať, že jarná a ozimná repka majú skoro rovnaký percentuálny nárast plôch.

V roku 2008 došlo k rapídnemu poklesu plôch s jarnou repkou. Príčinou tohto poklesu bol zvýšený osev ozimín na jeseň v roku 2007, veľmi slabá zima, po ktorej sa nemuseli robiť náhradné výsevy za vymrznuté oziminy, skorý nástup jari a zvýšené plochy obsiate jarným jačmeňom.

Výsledky štátnych skúšok s jarnou repkou

Odrody jarnej repky sa pravidelne testujú v štátnych odrodových skúškach. V rokoch 2007 a 2008 ÚKSÚP preskúšal 13 odrôd. Päť z nich bolo vysiatych v obidvoch rokoch a ich výsledky sú uvedené v tabuľkách. Úroda semena jednotlivých odrôd sa porovnávala na priemer kontrolných odrôd Haydn a Heros.

Odrody Haydn a Heros sú registrované v Slovenskej republike, odrody Hunter a Campino sú zapísané v Spoločnom katalógu odrôd EÚ a tým dostupné pre našich pestovateľov. Novošľachtenie NPZ SR 3207 - Visum bude navrhnuté na registráciu v Slovenskej republike v roku 2009. Prvý rok v ŠOS sa overovala odroda Larissa, ktorá dosiahla úrody nad priemerom kontrolných odrôd a pokračuje v roku 2009 v skúškach druhým rokom. Larissa je tiež zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd EÚ.

Tabuľka 1: Úroda semena - dvojročné výsledky (t.ha-1 a % na priemer kontrolných odrôd)

Ročník
2007
2008
priemer
Odroda
t.ha-1
%
t.ha-1
%
t.ha-1
%
Campino
3,32
109,6
3,79
108,9
3,56
109,2
NPZ SR 3207 - Visum
3,25
107,3
3,77
108,3
3,51
107,7
Hunter
3,19
105,3
3,77
108,3
3,48
106,7
Haydn K1
3,14
103,6
3,44
98,9
3,29
100,9
Heros K2
2,91
96,0
3,52
101,1
3,22
98,8

Z tabuľky 1 vyplýva, že najlepšie úrody semena počas dvoch rokov skúšok dosiahla odroda Campino. Veľmi dobré výsledky mala odroda Visum a nezaostávala ani odroda Hunter. Úrody semena pri odrode Haydn boli dobré v roku 2007, ale v roku 2008 sa jej darilo len v kukuričnej pestovateľskej oblasti, v ostatných oblastiach bola jej úroda pod priemerom kontrolných odrôd. Odroda Heros mala lepšiu úrodu v roku 2008, väčší prepad z roku 2007 spôsobil, že jej celková úroda za dva roky skúšok zostala pod priemerom kontrolných odrôd. V skúškach boli sledované aj dôležité hospodárske vlastnosti (tab. 2).

Tabuľka 2: Priemerné hodnoty vybraných hospodárských vlastností (2007 a 2008)

Hospodárska vlastnosť
Jednotka
Odroda
Campino
Visum
Hunter
Haydn
Heros
vegetačná doba
dni
125
125
127
127
127
dĺžka rastlín
cm
108
119
126
123
126
odolnosť proti poliehaniu
9 - 1
8,3
8,6
8,4
8,6
8,5
rovnomernosť dozrievania
9 - 1
8,5
8,1
7,8
7,7
7,7
odolnosť: sclerotínia
9 - 1
8,6
8,4
8,7
8,6
8,5
odolnosť: fóma
9 - 1
8,0
8,0
8,1
8,1
8,0
odolnosť: černe
9 - 1
6,5
6,7
6,8
6,6
6,8
hmotnosť tisíc semien
g
3,40
3,86
4,13
3,60
3,96

poznámka: 9 - najlepší prejav znaku; 1 - najhorší prejav znaku

Kvalitatívne parametre sú uvedené v tabuľke 3 a 4.

Tabuľka 3: Výsledky chemických rozborov (2007 a 2008)

Odroda
Obsah oleja
%
Obsah GZL
µmol/g semena
Kyselina
linolová
%
Kyselina
linolénová
%
Kyselina
eruková
%
Kyselina olejová
%
Visum
45,2
7,2
19,5
8,1
<0,1
64,6
Haydn
44,0
9,3
19,5
9,1
<0,1
63,5
Heros
43,4
10,4
20,5
10,0
<0,1
61,2

GZL - glukozinoláty, KE - kyselina eruková

Tabuľka 4: Výsledky chemických rozborov (2007)

Odroda
Obsah oleja
%
Obsah GZL
µmol/g semena
Campino
44,0
6,5
Hunter
41,6
7,3

Odporučenie pre poľnohospodársku prax

Tabuľka 5: Úroda semena v roku 2008 podľa pestovateľských oblastí SR (t.ha-1, % na priemer kontrolných odrôd)

Názov odrody
KPO
RPO
ZPO
HPO
SR
KPO
RPO
ZPO
HPO
SR
Campino
3,19
4,59
4,10
3,86
3,79
108,3
110,3
125,7
94,5
108,8
Visum
3,26
4,87
3,59
3,90
3,77
110,5
117,1
110,2
95,5
108,5
Hunter
3,24
4,81
3,38
4,20
3,77
110,0
115,7
103,8
102,9
108,5
Heros K2
2,92
4,28
3,35
4,12
3,52
99,0
102,9
102,6
101,0
101,1
Larissa
2,99
4,47
3,32
3,72
3,50
101,5
107,6
101,9
91,1
100,5
K1 + K2
2,95
4,16
3,27
4,08
3,48
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Haydn K1
2,98
4,04
3,18
4,04
3,44
101,0
97,1
97,4
99,0
98,9
Priemer pokusu
3,09
4,51
3,49
3,97
3,63
105,1
108,4
106,9
97,3
104,4

KPO - kukuričná pestovateľská oblasť, RPO - repárska pestovateľská oblasť, ZPO - zemiakarská pestovateľská oblasť, HPO - horská pestovateľská oblasť

Jednotlivé odrody majú rôznu schopnosť plasticity,a preto rôzne reagujú na pôdnoklimatické podmienky. Týmto článkom chceme pestovateľom jarnej repky uľahčiť výber vhodnej odrody pre danú lokalitu.

ÚKSÚP každoročne zakladá pokusy registrovaných odrôd a ich výsledky sú pre prax veľmi významným zdrojom informácií pre výber konkrétnej odrody pre danú lokalitu. Pestovateľ by mal venovať väčšiu pozornosť rajonizácii jednotlivých odrôd a sledovať aj výsledky pokusov ÚKSÚP-u. Mal by sa viac informovať o výsledkoch pokusov z jednotlivých skúšobných miest, na základe ktorých by si ľahšie vybral odrodu vhodnú pre svoju lokalitu.


Jedna z lokalít, kde sa výborne darí jarnej repke, je pod Vysokými Tatrami.

Vystavené 16. 3. 2009

Autori textu: Ing. Janka Majdanová - ÚKSÚP - Beluša; Ing. Andrea Krkošová a Ing. Ervin Polák - Superosev, s.r.o. Borovce