Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky - HOS Beluša
Továrenská 421/2
018 61 Beluša
e-mail: Jana.Majdanova@uksup.sk
 
 


Nová registrovaná odroda maku siateho Orfeus - výsledky skúšok ÚKSÚP 2007 - 2008

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor odrodového skúšobníctva zaregistroval v tomto roku novú odrodu maku siateho (Papaver somniferum L.) Orfeus. Naposledy sa v Slovenskej republike (SR) registrovali odrody Major a Malsar v roku 2002, preto je dobré, že po rokoch prichádza nová perspektívna odroda. Cieľom príspevku je zoznámiť pestovateľov s touto novinkou v sortimente registrovaných odrôd maku.

Odroda Orfeus bola vytvorená a je udržiavaná na pracovisku OSEVA PRO s.r.o., o. z. Výzkumný ústav olejnin Opava, Praha, Česká republika (ČR). Toto pracovisko sa venuje šľachteniu maku od roku 1990. Zatiaľ naväčších úspechov v rámci šľachtenia maku v Opave bolo dosiahnuté pri tvorbe odrôd s odlišnou farbou semien pre špeciálne využitie v potravinárstve: v roku 2004 bola v ČR registrovaná bielosemmená odroda Sokol, v roku 2008 bielosemenné odrody Racek, Orel a okrovosemenná odroda Redy. Tieto odrody neboli overované v slovenských štátnych skúškach, ale sú k dispozícii aj našim pestovateľom, keďže sú zapísané v Spoločnom katalógu odrôd EÚ. Ďalším smerom je tvorba ozimných odrôd, v súčasnosti majú dva materiály druhým rokom v štátnych skúškach v ČR. Ozimné maky sa na Slovensku v štátnych skúškach zatiaľ neskúšajú. Hlavný podiel v činnosti šľachtenia maku pripadá na tvorbu modrosemenných jarných odrôd.

Prvou jarnou odrodou maku siateho s modrou farbou semena z Opavy je práve Orfeus. Odroda bola v štátnych skúškach v Slovenskej republike skúšaná v rokoch 2007 a 2008 pod pracovným označením OP-P-09. Vzhľadom na dobré výsledky bola u nás zaregistrovaná po dvoch rokoch skúšok. Odroda bude zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín, čo umožní jej pestovanie vo všetkých štátoch Európskej únie.

Štátne odrodové skúšky sa vykonali na piatich skúšobných staniciach ÚKSÚP-u: Beluša a Vranov nad Topľou v repárskej pestovateľskej oblasti, Vígľaš, Bodorová a Spišské Vlachy v zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Vykonanie pokusov sa riadilo metodikou ÚKSÚP pre mak siaty: počet opakovaní jednotlivých odrôd v pokuse bol štyri, výsevok bol 3,0 kg.ha-1 nemoreného osiva, medziriadková vzdialenosť bola 25 cm, porast se jednotil na 10 cm vzdialenosti rastlín v riadku, plel se ručne a plečkoval ručnými plečkami. Hnojenie dusíkom bolo urobené dvakrát (50 kg.ha-1 N pred sejbou, 20 kg.ha-1 N po vyjednotení). Chemická ochrana pozostávala len z ochrany insekticídmi proti živočíšnym škodcom, fungicídy ani herbicídy sa nepoužívali. Zberová plocha bola 10 m2, zberalo sa ručne. Kontrolnými odrodami boli registrované odrody Major a Opal.

Z tabuľky 1 vyplýva, že úroda semena odrody Orfeus bola v priemere za obidva roky a celú Slovenskú republiku na úrovni 101,8 % v porovnaní s kontrolnými odrodami. Najvyššiu úrodu semena dosiahol Orfeus v repárskej pestovateľskej oblasti, kde v dvojročnom období skúšania prekonal priemer kontrol o 4,7 %. V zemiakarskej pestovateľskej oblasti bola v priemere dvoch rokov úroda semien na úrovni kontrolných odrôd. V roku 2007 mal Orfeus úrodu vyššiu ako Major a Opal, mierny pokles bol zaznamenaný v roku 2008. Farba semien odrody Orfeus bola modravá s dobrou farebnou vyrovnanosťou.

Tabuľka 1: Úroda semena (t.ha-1 a % na priemer kontrolných odrôd)

Ročník
2007
2008
priemer
Odroda
t.ha-1
%
t.ha-1
%
t.ha-1
%
Slovenská republika
Major
1,54
99,4
1,71
97,9
1,63
98,8
Opal
1,56
100,6
1,79
102,1
1,67
101,2
Orfeus
1,59
102,6
1,76
100,6
1,68
101,8
Repárska oblasť
Major
1,14
99,1
1,74
96,4
1,44
97,3
Opal
1,15
100,0
1,87
103,6
1,51
102,0
Orfeus
1,22
106,1
1,87
103,3
1,55
104,7
Zemiakarská oblasť
Major
1,81
99,5
1,70
98,9
1,76
99,4
Opal
1,83
100,5
1,73
101,1
1,78
100,6
Orfeus
1,85
101,6
1,69
98,7
1,77
100,0

Na jednotlivých skúšobných lokalitách dosiahol Orfeus v priemere za obidve sezóny úrodu semena nad úrovňou obidvoch kontrol. Výnimkou bola skúšobná stanica Bodorová, kde v obidvoch ročníkoch došlo k úrodovému prepadu (87,3 % na priemer kontrol). Tento prepad celkovo zhoršil výsledky odrody Orfeus v zemiakarskej pestovateľskej oblasti, do ktorej táto lokalita patrí.

V skúškach bol sledovaný celý rad hospodárskych znakov (tab. 2). Orfeus možno charakterizovať ako odrodu stredne skorú, vegetačnú dobu má rovnakú ako odrody Major a Opal, stredne vysokú (o 12 cm nižšia ako Major a o 4 cm nižšia ako Opal), dobre odolnú proti poliehaniu, veľmi dobre odolnú proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí (odroda typu slepák), dobre odolnú k najvýznamnejším chorobám maku a nižšou hmotnosťou tisíc semien. Tiež bola sledovaná úroda makoviny (tab. 3).

Tabuľka 2: Priemerné hodnoty vybraných hospodárských vlastností (2007 a 2008)

Hospodárska vlastnosť
Jednotka
Odroda
Major
Opal
Orfeus
vegetačná doba
dni
131
131
131
dĺžka rastlín
cm
121
113
109
odolnosť proti poliehaniu
9 - 1
7,7
7,9
8,0
vyrovnanosť v nasadení toboliek
9 - 1
7,2
7,3
7,5
vyrovnanosť v tvare toboliek
9 - 1
8,0
7,7
7,9
výskyt otvorených toboliek po dozretí
%
0,48
0,46
0,55
odolnosť: helmintosporióza - listy
9 - 1
7,8
7,8
7,9
odolnosť: helmintosporióza - tobolky
9 - 1
7,7
7,4
7,7
odolnosť: pleseň maková
9 - 1
6,9
6,7
6,8
hmotnosť tisíc semien
g
0,51
0,48
0,47

poznámka: 9 - najlepší prejav znaku; 1 - najhorší prejav znaku

Tabuľka 3: Úroda makoviny (t.ha-1 a % na priemer kontrolných odrôd)

Ročník
2007
2008
priemer
Odroda
t.ha-1
%
t.ha-1
%
t.ha-1
%
Major
1,00
105,3
1,06
107,5
1,03
106,2
Opal
0,90
94,7
0,91
92,5
0,91
93,8
Orfeus
0,91
95,8
0,87
88,6
0,89
91,8

Kvalitatívne parametre sú uvedené v tabuľke 4. Obsah morfínu v suchých tobolkách Orfeusa podľa analýz z roku 2007 je 0,40 %, to je o 0,08 % menej ako u Majoru a o 0,11 % menej ako u Opalu. Obsah oleja v semenách za obidva ročníky je 48,0 %, čo prevyšuje obidve kontroly, Major o 1,8 % a Opal o 0,6 %. Spektrum mastných kyselín v oleji všetkých sledovaných odrôd bolo štandardné.

Tabuľka 4: Výsledky chemických rozborov

Odroda
Obsah morfínu v makovine
Obsah oleja v sušine semien
2007
2007
2008
priemer
Major
0,48
45,5
47,0
46,2
Opal
0,51
46,7
48,1
47,4
Orfeus
0,40
47,6
48,4
48,0

Záverom môžeme zhrnúť, že Orfeus je odroda maku siateho jarného typu určeného k produkcii semien modrej farby pre využitie v potravinárstve a makoviny pre farmaceutické účely. V štátnych odrodových skúškach dosiahla dobré úrody predovšetkým v repárskej pestovateľskej oblasti. V zemiakarskej pestovateľskej oblasti bola jej úroda na úrovni kontrolných odrôd. Prednosťami odrody je menšia výška rastlín, dobrá odolnosť proti poliehaniu, dobrý zdravotný stav, veľmi dobrá odolnosť k nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí a dobrá farebná vyrovnanosť semien. Pestovatelia dostávajú novú odrodu vyšľachtenú v podmienkach Českej republiky, ktorá rozširuje sortiment u nás registrovaných modrosemenných odrôd maku siateho.

Vystavené 27. 3. 2009

V prípade záujmu o osivo maku Orfeus kontaktujte:

Mgr. Viktor Vrbovský, DiS.
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
Purkyňova 10, Opava 746 01
tel.: (+420) 553 624 160, fax: (+420) 553 624 388, e-mail: vrbovsky@oseva.cz

Autori textu: Ing. Janka Majdanová - ÚKSÚP HOS Beluša a Mgr. Viktor Vrbovský, DiS. - OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.