Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky - HOS Beluša
Továrenská 421/2
018 61 Beluša
e-mail: Jana.Majdanova@uksup.sk
 
 


Výsledky odrodových pokusov s makom siatym

V Slovenskej republike (SR) je zaregistrovaných osem odrôd maku siateho (Papaver somniferum L.), ktoré sú zároveň zapísané v Spoločnom katalógu odrôd poľných plodín Európskej únie. Odrody sa registrujú na dobu 10 rokov a po uplynutí tejto doby sa rozhodne o ďalšom zotrvaní odrody v národnej listine. V tabuľke 1 sú uvedené všetky odrody maku, ich rok registrácie a u starších odrôd aj rok predĺženia registrácie v Slovenskej republike.

Tab. 1

Názov odrody
Rok registrácie
Predĺženie registrácie od roku
Farba semena
Albín
1991
2001
biela
Bergam
1998
2008
modrá
Gerlach
1990
2000
modrá
Lazur
1999
2009
modrá
Major
2002
registrácia trvá
modrá
Malsar
2002
registrácia trvá
modrá
Maratón
2000
registrácia trvá
modrá
Opal
1995
2005
modrá

Pokusy s registrovanými odrodami maku sa zakladali v priebehu rokov 2006 - 2008 a overili sa v nich všetky odrody s modrou farbou semena registrované v Slovenskej republike. Skúšky sa vykonali na skúšobných staniciach Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) - Beluša a Vranov nad Topľou v repárskej pestovateľskej oblasti, Bodorová, Vígľaš, Spišské Vlachy v zemiakarskej pestovateľskej oblasti.

Stručný popis rastu a ovplyvnenie odrôd poveternostnými podmienkami v rokoch 2006-2008

V roku 2006 sa sialo neskoro z dôvodu silnejších zrážok v jarnom období, čo neumožnilo skorý vstup do pôdy a založenie porastov. Po vzídení prišli dažde a maky trpeli premokrením pôdy s nedostatkom vzduchu. Rozvetvenie stoniek a násada toboliek bola v tomto roku slabšia. V období vývinu semien pretrvávali tropické teploty s horúcimi vetrami, čo sa odrazilo v nízkych úrodách. Dosiahnuté úrody boli najslabšie od roku 1990. V roku 2007 sa sialo skoro do dobre pripravenej pôdy, aj vzídenie bolo kompletné. Postupne sa oteplilo, dažďa ubudlo a nastalo sucho. Extrémne suchý bol apríl, kedy na niektorých miestach nespadli žiadne zrážky. Dozrievanie prebiehalo v teplom a slnečnom počasí. Úroda semena maku bola o 11 % lepšia ako v roku 2006. Ročník 2008 bol pre mak priaznivejší. Skorá sejba a primerané podmienky v ďalšom období umožnili dobré vzídenie a rovnomerný vývoj rastlín. Kvitnutie i dozrievanie bolo bez extrémnych výkyvov počasia. Maky sa pozberali nepoľahnuté a dosiahnutá úroda bola o 14 % lepšia ako v ročníku 2007.

Tab. 2

Lokalita
Dátum sejby
Predplodina
2006
2007
2008
2006
2007
2008
Beluša
13.4.
15.3.
1.4.
pšenica ozimná
pšenica ozimná
pšenica ozimná
Vranov nad Topľou
20.4.
16.3.
13.3.
jačmeň jarný
jačmeň jarný
jačmeň jarný
Bodorová
21.4.
3.4.
5.4.
slnečnica
miešanka na zeleno
miešanka na zeleno
Vígľaš
13.4.
15.3.
28.2.
pšenica ozimná
pšenica ozimná
jačmeň jarný
Spišské Vlachy
10.4.
5.3.
12.3.
ďatelina lúčna
zemiaky
jačmeň jarný

Úroda semena maku a makoviny sa v skúškach s registrovanými odrodami porovnávala na priemer celého pokusu. V priemere za tri roky skúšok najvyššiu úrodu semena dosiahla odroda Bergam a druhú najlepšiu odroda Major. Tesne za nimi sa umiestnila odroda Opal. Vyššiu úrodu ako bol priemer skúšaných odrôd mala aj odroda Maratón. Odroda Gerlach poskytla úrodu na úrovni priemeru pokusov. Pod trojročným priemerom pokusov skončili odrody Malsar a Lazur (tab.3).

Tab. 3 - Úroda semena za roky 2006 - 2008 (t.ha-1, % na priemer pokusu)

Názov odrody
Úroda t.ha-1
% na priemer pokusu
2006
2007
2008
Priemer
2006
2007
2008
Priemer
Bergam
1,39
1,61
1,87
1,62
104,5
108,1
107,5
106,6
Major
1,41
1,56
1,80
1,59
106,0
104,7
103,4
104,6
Opal
1,32
1,60
1,83
1,58
99,3
107,4
105,2
103,9
Maratón
1,34
1,49
1,77
1,53
100,8
100,0
101,7
100,7
Gerlach
1,32
1,56
1,67
1,52
99,3
104,7
96,0
100,0
Priemer pokusu
1,33
1,49
1,74
1,52
100,0
100,0
100,0
100,0
Malsar
1,25
1,34
1,68
1,42
94,0
89,9
96,6
93,4
Lazur
1,28
1,25
1,57
1,37
96,2
89,3
90,2
90,1

Zaujímavý je pohľad na dosiahnuté úrody semena podľa pestovateľských oblastí (tab. 4 a 5). V repárskej pestovateľskej oblasti (lokality Beluša a Vranov nad Topľou) vysoké a vyrovnané úrody v každom ročníku dosahovala odroda Bergam. Nadpriemerné úrody mali odrody Opal, Major a Maratón. Pod priemerom pokusov sa umiestnili odrody Gerlach, Malsar a Lazur.

Tab. 4 - Úroda semena v repárskej pestovateľskej oblasti za roky 2006 - 2008 (t.ha-1, % na priemer pokusu)

Názov odrody
Úroda t.ha-1
% na priemer pokusu
2006
2007
2008
Priemer
2006
2007
2008
Priemer
Bergam
1,66
1,04
1,81
1,50
110,4
108,0
110,3
109,5
Opal
1,45
1,10
1,74
1,43
96,4
114,2
106,1
104,4
Major
1,55
0,94
1,68
1,39
103,0
97,6
102,4
101,5
Maratón
1,47
1,00
1,70
1,39
97,7
103,9
103,3
101,5
Priemer pokusu
1,50
0,96
1,64
1,37
100,0
100,0
100,0
100,0
Gerlach
1,39
0,99
1,61
1,33
92,4
102,8
97,8
97,1
Malsar
1,45
0,84
1,58
1,29
96,4
87,2
96,0
94,2
Lazur
1,56
0,83
1,38
1,26
103,7
86,2
84,1
92,0

V zemiakarskej pestovateľskej oblasti (lokality Vígľaš, Bodorová a Spišské Vlachy) najvyššiu úrodu dosiahla odroda Major. Nadpriemerné úrody mali odrody Opal, Bergam, Gerlach a Maratón. Pod priemerom pokusov skončili odrody Malsar a Lazur.

Tab. 5 - Úroda semena v zemiakarskej pestovateľskej oblasti za roky 2006 - 2008 (t.ha-1, % na priemer pokusu)

Názov odrody
Úroda t.ha-1
% na priemer pokusu
2006
2007
2008
Priemer
2006
2007
2008
Priemer
Major
1,27
1,97
1,92
1,72
109,6
107,1
104,0
106,8
Opal
1,19
1,94
1,93
1,69
102,7
105,4
104,6
105,0
Bergam
1,12
2,00
1,93
1,68
96,7
108,7
104,6
104,3
Gerlach
1,26
1,95
1,74
1,65
108,8
106,0
94,3
102,5
Maratón
1,21
1,82
1,85
1,63
104,4
98,9
100,5
101,2
Priemer pokusu
1,16
1,84
1,84
1,61
100,0
100,0
100,0
100,0
Malsar
1,06
0,84
1,79
1,51
91,5
90,8
97,0
93,8
Lazur
1,00
0,83
1,75
1,43
86,3
83,2
95,1
88,8

hnuté najvyššie úrody semena maku v repárskej pestovateľskej oblasti, ročníky 2007 a 2008 priali tvorbe vyšších úrod v zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Za tri roky skúšok bola zistená vyššia úroda v zemiakarskej pestovateľskej oblasti.

Dôležitou surovinou pre farmaceutický priemysel je makovina. V úrode makoviny v priemere za tri roky skúšok dosiahla najlepšie výsledky odroda Major. Vyššia úroda makoviny ako priemer pokusu bola pri odrodách Malsar, Gerlach a Lazur. Podpriemerné úrody mali odrody Maratón, Bergam a Opal (tab. 6).

Tab. 6 - Úroda makoviny za roky 2006 - 2008 (t.ha-1, % na priemer pokusu)

Názov odrody
Úroda t.ha-1
% na priemer pokusu
2006
2007
2008
Priemer
2006
2007
2008
Priemer
Major
0,81
0,99
1,02
0,94
94,6
105,3
104,0
103,3
Malsar
0,82
0,93
1,03
0,93
97,6
98,9
104,6
102,2
Gerlach
0,90
0,99
0,91
0,93
107,1
105,3
104,6
102,2
Lazur
0,83
0,96
0,95
0,91
98,8
102,1
94,3
100,0
Priemer pokusu
0,82
0,94
0,96
0,91
100,0
100,0
100,0
100,0
Maratón
0,86
0,90
0,93
0,90
102,4
95,7
100,5
98,9
Bergam
0,75
0,94
0,99
0,89
89,3
100,0
97,0
97,8
Opal
0,78
0,86
0,90
0,85
92,9
91,5
95,1
93,4

Obsah morfínu v makovine jednotlivých odrôd a percentuálne porovnanie k priemeru je uvedený v tab. 7. Analýzy ročníka 2008 nie sú zatiaľ ukončené.

Tab. 7 - Obsah morfínu v makovine za roky 2006 a 2007 (v % a porovnanie na priemer pokusu)

Názov odrody
Obsah morfínu v makovine
Obsah %
Relatívne
porovnanie %
2006
2007
Priemer
Lazur
0,92
0,73
0,83
150,9
Bergam
0,80
0,45
0,63
114,5
Opal
0,60
0,51
0,55
100,0
Priemer pokusu
0,61
0,48
0,96
100,0
Malsar
0,57
0,47
0,52
94,5
Major
0,47
0,48
0,47
85,5
Maratón
0,46
0,43
0,45
81,8
Gerlach
0,45
0,31
0,38
69,1

Záver

  • v priemere za tri roky skúšok najvyššie úrody semena maku poskytla odroda Bergam 107 % a Major 105 % na priemer pokusov. Nadpriemerné úrody sa dosiahli pri odrodách Opal 104 %, a Maratón 101 %. Na úrovni priemeru sa pohybovala odroda Gerlach. Podpriemerné úrody sa zaznamenali pri odrodách Malsar 93 % a Lazur 90 %,
  • úroda semena maku bola dosiahnutá v zemiakarskej pestovateľskej oblasti,
  • v priemere za tri roky skúšok najvyššie úrody makoviny poskytla odroda Major 103 %, nadpriemerné úrody mali aj odrody Malsar a Gerlach 102 %. Odroda Lazur zostala na úrovni priemeru 100 %,
  • najvyšší obsah morfínu akumuluje odroda Lazur.

Hodnotenie jednotlivých odrôd:

Major - odroda dosahovala vysoké úrody semena v zemiakarskej pestovateľskej oblasti. V suchších podmienkach repárskej pestovateľskej oblasti boli jej úrody v roku 2007 nižšie. Odroda Major sa vyznačuje robustnejším habitusom, čo jej dáva predpoklady pre dobrú odolnosť proti vyvráteniu a poliehaniu. Najviac jej vyhovujú podmienky zemiakarskej pestovateľskej oblasti a humídnejšie lokality repárskej pestovateľskej oblasti. Poskytuje vysoké úrody makoviny. Odroda Major je kontrolnou odrodou v štátnych odrodových skúškach pre registráciu nových odrôd.

Bergam - táto odroda poskytla vysokú úrodu v repárskej pestovateľskej oblasti a nižšiu v zemiakarskej, ktorú však môžeme hodnotiť ako dobrú v porovnaní s ostatnými odrodami. Bergam je adaptabilná odroda s veľmi dobrou rovnomernosťou dozrievania a odolnosťou proti poliehaniu. Poskytuje vysokú úrodu kvalitného modrého semena na potravinárske využitie.

Opal - v priemere za tri roky skúšok boli jej úrody semena maku v obidvoch pestovateľských oblastiach pomerne vysoké. Odroda Opal je kontrolnou odrodou v štátnych odrodových skúškach pre registráciu nových odrôd. Má dobrú odolnosť proti poliehaniu a vyvráteniu, poskytuje dobré úrody semena s dobrou farebnou vyrovnanosťou.

Maratón - odroda dosiahla úrody semena mierne nad úrovňou priemeru pokusov v obidvoch pestovateľských oblastiach. Odroda dobre prekonávala suchšie podmienky repárskej pestovateľskej oblasti. Je to adaptabilná odroda schopná poskytovať uspokojivé úrody semena.

Gerlach - úroda kolísala v závislosti od pestovateľskej oblasti. Lepšie jej vyhovovali podmienky zemiakarskej pestovateľskej oblasti, kde dosiahla dobré úrody. V repárskej pestovateľskej oblasti boli úrody pod priemerom hodnoteného súboru.

Malsar - v obidvoch pestovateľských oblastiach dosiahla nižšie úrody semena v porovnaní s priemerom všetkých odrôd. Skoršia odroda s vyšším obsahom morfínu v tobolkách. Produkuje sivé semeno príjemnej sladkastej chuti. Poskytla nadpriemernú úrodu makoviny pre spracovateľský priemysel.

Lazur - odroda mala v obidvoch pestovateľských oblastiach nižšie úrody semena a priemerné úrody makoviny v porovnaní s ostatnými odrodami. Neskoršia odroda s vyšším obsahom morfínu v makovine. Úrody semena sú mierne nižšie ako u ostatných modro semenných odrôd, obsah morfínu je výrazne nad priemerom všetkých registrovaných odrôd maku siateho.

Vystavené 26. 3. 2009

Autor textu: Ing. Janka Majdanová