logo CVRV

Centrum výskumu rastlinnej výroby - Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš
080 01 Prešov - Malý Šariš
e-mail: muchova@vurv.sk

 
 


Helmintosporióza - významná choroba maku siateho

Helmintosporióza maku, spôsobená patogénom Pleospora papaveracea, je jedným z najzávažnejších ochorení, ktoré sa vyskytuje v porastoch maku pravidelne (každoročne), ohrozuje rastliny v priebehu celého vegetačného obdobia a dokáže spôsobiť veľké straty na úrode a kvalite semena aj makovíc.

Popis choroby

Prvé príznaky možno badať už na vzchádzajúcich rastlinách, kedy sa infekcia prejavuje žltnutím a odumieraním mladých rastlín. Huba napadá koreňový krčok, ktorý sa stenčuje. V mieste zaškrteného koreňového krčka je obmedzený príjem vody a živín, následkom čoho dochádza k padaniu rastlín.

Postupom vegetácie sa prejavy helmintospóriového poškodenia stávajú zreteľnejšími. Po odkvete sú pri veľmi citlivých odrodách na listoch badateľné výrazné symptómy v podobe tmavohnedých hranatých škvŕn, ostro ohraničených listovou žilnatinou. Intenzívny tlak helmintosporiózy spôsobuje usychanie asimilačného aparátu a tým predčasné ukončenie vegetácie rastliny.

Pri napadnutí stoniek dochádza k odumieraniu povrchových pletív, čo sa prejavuje vo forme modročiernych pruhov. Pri silnom napadnutí môže huba spôsobovať lámavosť stoniek a zvýšené poľahnutie porastu. Helmintosporióza napadá aj makovice. Mycélium huby môže prerastať do vnútra makovice a znehodnotiť semená, čo má za následok zníženie množstva, ale hlavne kvality maku.

Škodlivosť choroby

Aj keď závažnosť choroby je variabilná a závisí najmä od priebehu počasia a celého radu ďalších faktorov (odroda, agrotechnické opatrenia, osevný sled, kvalita pôdy), táto choroba sa v porastoch maku vyskytuje pravidelne a obvykle jej škodlivosť je veľká. Straty na úrode semena môžu dosiahnuť 30-40 %, rovnako ako aj straty na úrode makoviny. Problém spočíva nielen v priamych škodách, ale v podstatnej miere v škodách spôsobených mykotoxínmi huby. Znižuje sa nutričná hodnota i senzorická akosť semena, rovnako ako jeho biologická hodnota. Pri vysokom infekčnom tlaku huba spôsobuje aj výraznú redukciu alkaloidov obsiahnutých v makovine.

Obr. 1: Helmintosporióza na listoch, stonkách a makoviciach. Stonky poškodené chorobou sa začínajú lámať a políhať.
foto: D. Muchová

Možnosti ochrany

Prvotným zdrojom nákazy býva infikované osivo, ale huba môže prežívať aj na napadnutých rastlinných zvyškoch. Vychádzajúc z týchto poznatkov, z ochranných opatrení je v prvom rade potrebné zdôrazniť používanie zdravého, certifikovaného osiva, moreného insekticídno-fungicídnym prípravkom Cruiser OSR. Nie menej dôležitým preventívnym opatrením je aj likvidácia pozberových zvyškov a dodržiavanie zásad správneho striedania plodín.

Priamu ochranu proti helmintosporióze v priebehu vegetácie zabezpečuje aplikácia pesticídnych prípravkov. A to nielen fungicídnych, ale aj insekticídnych, pretože rozvoj tejto choroby veľmi úzko súvisí s výskytom hmyzích škodcov a nimi spôsobených poranení, ktoré tvoria vstupnú bránu pre penetráciu P. papaveracea do pletív hostiteľskej rastliny.

Pre cielenú ochranu porastov proti helmintosporióze maku sú na Slovensku povolené len tri fungicídne prípravky: Acrobat MZ WG (2,0 kg.ha-1), Discus (0,2 kg.ha-1) a Bumper Super (1,0 l.ha-1). Pre porovnanie, v Českej republike je možné na ochranu proti tejto chorobe využiť aj prípravky Acanto, Caramba a Prosaro 250 EC.

Pozitívny vplyv fungicídného ošetrenia na zníženie výskytu choroby, a tým zvýšenie úrody semena i makovíc, dokumentujú výsledky maloparcelového pokusu, realizovaného v roku 2009 na VŠS Malý Šariš. Do pokusu boli zaradené tri varianty fungicídneho ošetrenia (graf 1). Vzhľadom k tomu, že až do obdobia kvitnutia sa nevyskytovali takmer žiadne hubové choroby maku, bol prvý fungicídny postrek, realizovaný v štádiu listovej ružice, bez výrazného efektu.

Druhý fungicídny postrek, realizovaný tesne pred kvitnutím, kedy boli zaznamenané aj prvé výskyty helmintosporiózy na listoch, už významne ovplyvnil zdravotný stav a vývin porastov maku. Nárast tohto ochorenia v ďalšom období na neošetrenej kontrole bol výrazne progresívny, čomu napomáhalo hlavne dlhodobejšie ovlhčenie porastu počas prvej júlovej dekády vo forme pravidelných zrážok.

Helmintosporiová infekcia viedla k rozsiahlym nekrózam listového pletiva, v dôsledku čoho dochádzalo k rýchlemu zasychaniu všetkých listov. Dva týždne po odkvete bolo napadnutie rastlín na kontrole hodnotené na úrovni 60 % a v priebehu ďalšieho týždňa vzrástlo na 86 %. Z fungicídnych ošetrení šírenie choroby najvýraznejšie potláčal variant Caramba / Discus.

Obr. 2: Napadnutie listov helmintosporiózou maku 2 týždne po odkvete: vľavo - neošetrená kontrola, vpravo - variant Caramba / Discus
foto: D. Muchová

Silné napadnutie rastlín neošetrenej kontroly helmintosporiózou viedlo k veľmi citeľnému zníženiu úrody semena aj makovíc (graf 1). Kontrola dosiahla úrodu semena 1,06 t.ha-1, ošetrené varianty 1,27 - 1,32 t.ha-1, čo bol nárast o 20,0 - 24,7 %. V úrode makovíc kontrola dosiahla úrodu 0,80 t.ha-1, ošetrené varianty 0,97 - 1,04 t.ha-1, čo predstavovalo nárast o 21,1 - 30,4 %. Najvyššiu úrodu semena aj makovíc dosiahol variant Acrobat MZ / Discus.

Graf č. 1: Vplyv fungicídneho ošetrenia maku siateho na úrodu semena a makovíc (%)

V systéme ochrany porastov maku siateho proti helmnitosporióze hrá dôležitú úlohu aj výber a pestovanie odrôd s vyššou rezistenciou. Na základe výsledkov odrodového pokusu z VŠS Malý Šariš v roku 2011 je vidieť, že v sortimente odrôd sa nachádzajú odrody s rozdielnym stupňom poľnej odolnosti proti tejto chorobe (graf 2). K najodolnejším z nich patrili Major, Opal a Orfeus, najnáchylnejšou bola odroda Redy. Zaujímavá je reakcia odrôd Bergam, Malsar a Maratón. Tie po odkvete patrili do skupiny odrôd s relatívne vysokou odolnosťou proti helmintosporióze, ale v priebehu dozrievania u nich došlo k výraznému poklesu odolnosti. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o vysoko produktívne odrody, vhodne načasovaná fungicídna ochrana, realizovaná v čase pred kvitnutím, má obzvlášť pri týchto odrodách svoje opodstatnenie.

Graf č. 2: Odolnosť odrôd proti napadnutiu helmintosporiózou po odkvitnutí (8.6.) a v čase dozrievania (13.7.), VŠS Malý Šariš, 2011

Vystavené 19.10.2012

Autori textu: RNDr. D. Muchová; Ing. M. Lichvárová; RNDr. F. Ondrejčák; Ing. S. Veličková, PhD.