logo SVP
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Hydromeliorácie

Vrakunská 29
825 63 Bratislava
tel.: 02/45 24 80 84, 45 24 80 00, 45 24 81 87
fax: 02/45 52 17 04
 
 

Vplyv závlahového režimu na úrody zemiakov

V posledných rokoch sa začalo rozširovať pestovanie zemiakov pod kvapkovou závlahou. Nakoľko tento fenomén nebol v našich podmienkach výskumne riešený, rozhodli sme sa otestovať pestovanie zemiakov pri troch spôsoboch dodávky vody na zemiaky. Prvý spôsob bol dodávka vody k zemiakom prostredníctvom kvapkovej závlahy, druhý spôsob ktorý sa v našich podmienkach tiež často používa – pomocou závlahovej konzoly a tretí spôsob klasický postrek. Okrem toho sme chceli vyskúšať aj pestovanie v klasickom jednoriadku alebo tak ako sa začínajú pestovať zemiaky v posledných rokoch v tvz. doublebeds – dvojriadkoch.

Ako odroda bola použitá jedna z najúrodnejších odrôd – odroda Agria. V jeseni bol pozemok vyhnojený 80 kg P2O5 vo forme DONARKORN a 120 kg K2O v 60 % draselnej soli. Na jar pred sejbou sa použilo 40 kg N a v priebehu vegetácie sa použilo raz 10 kg N a druhý krát 5 kg N. Pri kvapkovej závlahe bol N aplikovaný cez závlahovú vodu v DAM 390. Pri ostatných zemiakoch bol aplikovaný postrek. Zemiaky boli vysadené 10 apríla 2002 a zber bol vykonaný 12.09.2002.

Ako je vidieť z tabuľky najvyššie úrody zemiakov sa dosiahli pri kvapkovej závlahe v jednoriadkoch. Ako druhé boli najvyššie boli dosiahnuté pod konzolou tiež v jednoriadku a najnižšie úrody boli pri klasickom postreku. Priemerná úroda za 3 varianty pri kvapkovej závlahe sa dosiahla na úrovni 64,27 t.ha-1. V dvojriadku bola nižšia úroda o viac ako 7 ton, pričom sa dosiahla úroda vo výške 47,03 t.ha-1. Avšak priemer týchto úrod je vyšší ako pri konzole. Druhá najvyššia úroda bola dosiahnutá pri konzole v jednoriadku, kde sa dosiahla úroda na úrovni 55,69 t.ha-1. V dvojriadku bola úroda nižšia o 11 ton. Najnižšia úroda sa dosiahla pri klasickom postreku a to na úrovni 43,26 t.ha-1. Avšak keď tieto úrody porovnáme so súčasnou praxou, tak všetky úrody najmenej o 100% prekračujú súčasne dosahované úrody v praxi. Okrem niekoľkých pestovateľov naša súčasná prax nedosahuje úrody cez 20 t.ha-1, čo je pri plodine akou sú zemiaky žalostne málo.

Keď sme úrody štatisticky vyhodnotili, tak ako rozhodujúci faktor sa prejavila “závlaha” a druhý faktor “riadok”. Z veľkostných kategórií zemiakov je vidieť, že závlaha má vysoko pozitívny vplyv na veľkosť zemiakov. Jednoznačne sa znižuje podiel zemiakov v kategórii od 0 – 4cm a najviac zemiakov je v kategórii nad 8 cm, čo z hľadiska predajnosti je pozitívny vplyv. Ďalej zemiaky majú pravidelný tvar, sú oválne a bez zbytočných výstupkov, čo je ďalšie pozitívum z hľadiska spracovateľnosti zemiakov. Znižuje sa množstvo odpadu.

Aj keď sa závlaha vysoko pozitívne prejavila, ďalej je dôležité koľko vody sa aplikovalo pri jednotlivých technikách aplikácie vody. Pri kvapkovej závlahe sa použilo celkom 60 mm vody, pri konzole 165 mm a pri klasickom postreku 120 mm. Keď k tomu zoberiem dynamiku narastania zemiakov, tak najvyššia dynamika tvorby úrody bola na kvapkovej závlahe. Celkom boli robené 3 odbery zemiakov a to: 9.7.2002, 25.7.2002, a 22.8.2002 (zber bol vykonaný 12.9.2002). Za prvých 16 dní od 9.7. – 25.7.2002 bol priemerný prírastok úrody u kvapkovej závlahy 21,6 t.ha-1 a za ďalších 29 dní bol prírastok úrody 12,7 t.ha-1. U konzoly bol prírastok úrody za prvých 16 dní 21,3 t.ha-1 a za ďalších 29 dní 15,97 t.ha-1. Pri konzole bol rovnomernejší prírastok úrody. Avšak keď si bližšie všimneme početnosť veľkostných kategórií, tak už pri konzole zistíme, že väčšina zemiakov je vo veľkostnej kategórii 4 –8 cm. Aj keď váhovo prevyšuje kategória nad 8 cm, ale nie je to tak jednoznačne ako u kvapkovej závlahy. Váhové kategórie naznačujú nárast kategórie 4 – 8 cm. Obdobne je to aj pri postreku. Do tohto procesu čiastočne zasiahli aj nadmerné zrážky v auguste, kedy napršalo 300,8% nad normál mesiaca. Celkový vývoj počasia od sadby bol taký, že štyri mesiace boli zrážkovo pod normálom a prevládali vysoké teploty. V takýchto podmienkach sa najlepšie prejavuje kvapková závlaha, ktorá má navyše tú vlastnosť, že nevytláča kyslík z pôdy. Pri celoplošnej závlahe sa tak deje. Keď sa zavlaží celé pole, voda čiastočne pôsobí ako piest a na určitý čas vytlačí kyslík z pôdy, preto niekedy vidíme u citlivejších plodín zatočené korene.

Veľmi dôležitý ukazovateľ je prírastok úrody od zrážok a závlahy a tiež len od závlahy. Keď si to porovnáme , tak nám vychádzajú nasledovné hodnoty:

Kvapková závlaha: jednoriadok – zrážky + závlaha = 178,82 kg.ha-1

dvojriadok - zrážky + závlaha = 130,85 kg.ha-1

Konzola: jednoriadok - zrážky + závlaha = 119,92 kg.ha-1

dvojriadok - zrážky + závlaha = 96,12 kg.ha-1

Postrek : jednoriadok – zrážky + závlaha = 103,14 kg.ha-1

Prírastky len od závlahy sú nasledovné :

Kvapková závlaha : jednoriadok = 1,071 t.ha-1

dvojriadok = 0,783 t.ha-1

Konzola : jednoriadok = 337,51 kg.ha-1

dvojriadok = 270,54 kg.ha-1

Postrek : jednoriadok = 360,5 kg.ha-1

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že kvapková závlaha je veľmi vhodná na zavlažovanie zemiakov. Jednak poskytuje najvyššie úrody, pričom aj celkové úrody sú taktiež najvyššie. Ďalej šetrí vodou, čo je jednoznačne vidieť z údajov ktoré sa aplikovali cez kvapkovú závlahu a konzolu , kde sa aplikovalo o 105 mm vody viac ako pri kvapkovej závlahe. Na základe vývoja ceny vody je možné predpokladať, že do budúca cena vody sa bude zvyšovať a z tohto hľadiska má kvapková závlaha budúcnosť. Aj napriek tomu ,že kvapková závlaha má jednoznačne vyššiu cenu na 1 ha, výsledky poukazujú na fakt, že sa viac oplatí ako ostatné formy závlahy. Prírastok úrody ktorý sa dosahuje pri kvapkovej závlahe, poryje zvýšené náklady v priebehu 1 – 2 rokov. Okrem toho je už vyriešený aj systém vyberania kvapkovacích hadíc pred zberom úrody z porastu zemiakov. ú na to uspôsobené hydraulické systémy, ktoré z okraja poľa navinú kvapkovaciu hadicu na kotúč. Na jeden kotúč je možno navinúť až 9 km hadice. Medzi ďalšie výhody kvapkovej závlahy patrí aj to ,že zemiaky môžem veľmi ľahko prihnojiť keď to potrebujem, čiže živiny, ktoré aplikujem cez závlahovú vodu sú využívané takmer na 100%.

Systém dvojriadku sme požili z  toho dôvodu, že pri úrodách zemiakov nad 70 t.ha-1jednoriadok nepostačuje na takúto úrodu. Vysoká úroda otvára jednoriadok a potom je vysoký odpad zelených zemiakov, ktorý dosahuje hodnoty až do 25 %. Dvojriadok neotvorí ani takto veľká úroda.

Vplyv závlahy a organizácie porastu na veľkostné kategórie zemiakov a ich hmotnosť podľa veľkostných kategórií

Tab.1

Typ závlahy Riadok Veľkostné kategórie v ks Hmotnosť hľúz v kg Æ úroda
0-4 cm 4-8 cm nad 8 cm spolu 0-4 cm 4-8 cm nad 8 cm spolu
Kvapková závlaha jednoriadok Æ 60 187 311 576 1,6 18,3 80,1 100 kg 64,27 t.ha-1
dvojriadok Æ 109,66 299 263,7 672,3 1,76 29,6 68,63 100 kg 47,03 t.ha-1
Konzola jednoriadok Æ 115,6 394,3 259 769 2,83 32,83 64,33 100 kg 55,69 t.ha-1
dvojriadok Æ 104,3 334 283,3 718,3 1,66 32,73 65,6 100 kg 44,64 t.ha-1
Postrek jednoriadok Æ 124,7 287 242,7 654,3 2,8 28,73 56,2 100 kg 43,26 t.ha-1

 

Vystavené 5. 5. 2003

Autor textu: Ing. Vladimír Zápotočný