Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, a.s.
Popradská 518
059 52 Veľká Lomnica
e-mail: heldak@sinet.sk
 
 


Výber odrôd zemiakov vhodných pre pestovanie na Slovensku

Zemiaky ešte stále patria medzi dominantné zložky výživy obyvateľstva na Slovensku, aj keď musíme konštatovať, že ich spotreba z roka na rok klesá. Tento pokles je alarmujúci a to aj napriek skutočnosti, že zemiaky majú vysoko kvalitné bielkoviny, vitamíny, minerály, stopové prvky a vysokú nutričnú hodnotu v sušine.

Hoci zemiaky majú nezastupiteľnú úlohu vo výžive obyvateľstva, výmera v roka na rok klesá. Podľa údajov Ing. Š. Adama (NP 1/2010) bola zberová plocha zemiakov v uplynulom roku len okolo 11 tis. hektárov, čo je najnižšia výmera zemiakov na Slovensku vôbec. Na druhej strane, priemerné hektárové úrody boli najvyššie za posledných 10 rokov. Je evidentná tendencia ústupu výroby zemiakov z tradičných oblastí stredného a severného Slovenska a stabilizácia resp. mierny nárast výroby konzumných zemiakov v teplých oblastiach južného Slovenska. Tento nepriaznivý stav výroby zemiakov v tradičných pestovateľských oblastiach dokresľuje aj stav vo výrobe sadiva, ktorý v uplynulom roku dosiahol najmenšiu výmeru v existencii slovenského zemiakárstva.

Nezáujem o veľkovýrobné pestovanie zemiakov má celý rad príčin a dominantnými sú nízke výkupné ceny, absencia fungujúcich odbytových združení, lacné dovozy iných krajín EÚ, veľké medziročníkové rozdiely v úrodách, nižšia kvalita konzumných zemiakov, klesajúca spotreba zemiakov na jedného obyvateľa a ďalšie faktory. K zlepšeniu súčasného stavu v pestovaní zemiakov môže prispieť okrem iných faktorov najmä vyššia kvalita predávaných konzumných zemiakov.

Jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré sa podieľajú na výslednej kvalite hľúz sú odrody. V súčasnosti je výber odrôd veľmi veľký, veď v Spoločnom katalógu je zapísaných viac ako 1300 odrôd. Tak veľké spektrum odrôd umožňuje si naozaj vybrať podľa kritérií pestovateľa a požiadaviek jednotlivých skupín odberateľov, pre ktorých tieto zemiaky pestujú.

Výber je však pre pestovateľov veľmi ťažký, pretože majú k dispozícii veľké množstvo údajov o jednotlivých vlastnostiach, v ktorých sa ťažko orientujú, a predovšetkým nevedia, ako sa tieto odrody prejavia v agroekologických podmienkach Slovenska. Dobrým pomocníkom pre získanie informácií, aké majú skutočné vlastnosti a ako sa správajú zahraničné odrody zemiakov v agroekologických podmienkach Slovenska je katalóg preskúšaných odrôd vydaný HOS ÚKSUP-u v Spišskej Belej. V tomto katalógu sú zhrnuté výsledky skúšania na viacerých lokalitách Slovenska, a je každoročne aktualizovaný. Nie všetky odrody, ktoré boli v HOS ÚKSUP-u v Spišskej Belej skúšané, boli aj zapísané do slovenského katalógu a to preto, lebo nevyhoveli kritériám pre pestovanie v agroekologických podmienkach Slovenska.

Na vlastnostiach odrôd sa podieľa viac ako 50 znakov, a preto vyvstáva otázka, na základe akých znakov robiť výber tých odrôd, ktoré by splnili naše očakávania. V zásade si pestovateľ najprv položí otázku, či odroda v našich podmienkach dá deklarovanú úrodu, pretože od tohto znaku sa odvíja ekonomika pestovania tejto plodiny. Druhou otázkou je, či úžitkové vlastnosti spĺňajú kritériá toho segmentu trhu, pre ktorý sú určené.

Poznatky o vlastnostiach odrôd zemiakov, ktoré charakterizujú úžitkový smer, sú dôležité pre konečného spotrebiteľa, ktorým môže byť spracovateľský podnik vyrábajúci škrob, alebo podnik vyrábajúci lupienky alebo hranolky, prípadne distribútor konzumných zemiakov. Kým v prípade spracovateľských podnikov je výber zúžený na odrody s rozhodujúcim jedných resp. dvomi znakmi, v prípade konzumných zemiakov je tých kritérií viac.

Rozhodujúcim faktorom pri výbere odrôd pre výrobu konzumných zemiakov sú obyčajne tie znaky, ktoré samotný pestovateľ a konečný odberateľ, považuje za rozhodujúce. Kritériá pestovateľov sa orientujú na tie znaky, ktoré ovplyvňujú výsledný efekt pestovania. Najčastejšie sú to rezistencie proti patogénom listov (pleseň zemiaková), chorobám hľúz (koreňomor zemiakový, chrastavitosť, striebristosť šupky) a mechanickému poškodeniu, ktoré má veľký vplyv na kvalitu produkcie najmä pri vysoko mechanizovaných technológiách zberu a spracovania úrody.

Z hľadiska spotrebiteľa sú rozhodujúce tie znaky, ktoré zvyšujú atraktívnosť a predajnosť zemiakov. Z tohto pohľadu majú dominantné postavenie tvar hľúz, farba šupky, povrch šupky, farba dužiny, hĺbka očiek a veľkosť hľúz. V tabuľke 1 sú uvedené počty odrôd, ktoré sú k dispozícii pestovateľom v jednotlivých skorostných skupinách podľa katalógu odrôd preskúšaných v podmienkach Slovenskej republiky. Z hľadiska konzumnej hodnoty majú dominantné postavenie odrody varného typu B, ktoré majú univerzálne použitie ako prílohové zemiaky. Varné typy (B/C, C), ktoré v minulosti dominovali na stoloch našich starých rodičov sú na ústupe a ich zastúpenie v sortimente je len 15 %.

Tabuľka 1. Vybrané charakteristiky konzumných zemiakov uvedené v katalógu odskúšaných odrôd zemiakov v SR

vlastnosť
stupne triedenia
počet odrôd v jednotlivých skupinách skorosti
veľmi skoré
skoré
stredne skoré
stredne neskoré
varný typ
A/B
0
0
2
1
B/A
4
4
4
0
B
19
30
26
6
B/C
4
7
8
7
dormancia
8-9
1
15
18
8
6-7
12
17
21
6
4-5
8
8
1
0
1-3
6
1
0
0
farba dužiny
sýtožltá
1
5
6
1
svetložltá - žltá
21
33
29
11
biela - krémová
5
3
5
2
farba šupky
žltá
27
35
31
10
červená
2
6
9
4
odolnosť proti plesni zemiakovej
8-9
0
0
0
1
6-7
4
6
10
6
4-5
13
16
17
6
1-3
7
19
13
1

Jedna z najdôležitejších vlastností zemiakov je dormancia hľúz, ktorá udáva, ako dlho je možné hľuzy zemiakov skladovať za štandarných podmienok bez toho, aby začali klíčiť. V tabuľke 1 sú uvedené 4 skupiny, pričom skupina odrôd s najvyšším číselným vyjadrením (8 - 9) má najdlhšiu dobu dormancie a s klesajúcou hodnotou sa doba dormancie skracuje. Oproti minulosti sa významne rozšírila skupina odrôd s dobrou dormanciou v sortimente skorých odrôd. Je škoda, že pestovatelia málo využívajú výhody odrôd s kratšou vegetačnou dobou, ktoré umožňujú skorší a kvalitnejší zber hľúz, pričom doba dormancie je porovnateľná s poloskorými resp. poloneskorými odrodami.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v uplynulom roku mali pestovatelia problémy s ochranou proti plesni zemiakovej. Riešenie problému plesne zemiakovej spočíva v dvoch rovinách. Rezistencia proti plesni zemiakovej v odrodách, ktoré boli doteraz vyšľachtené, ešte stále nespĺňajú naše predstavy. Môžeme konštatovať, že v sortimente nie sú konzumné odrody s vysokou rezistenciou proti plesni zemiakovej, a teda všetky odrody sa musia počas vegetácie chrániť aj aplikáciou fungicídov. Vo všeobecnosti platí, že čím je stupeň odolnosti konkrétnej odrody proti plesni nižší, tým si vyžaduje precíznejšiu a kvalitnejšiu ochranu proti plesni zemiakovej. Je známe, že medzi skorosťou a rezistenciou proti plesni zemiakovej je negatívna korelácia, to znamená, že odrody s kratšou vegetačnou dobou sú náchylnejšie na infekciu plesňou zemiakovou ako odrody s dlhšou vegetačnou dobou.

Pre efektívnu ochranu proti plesni je možné urobiť niekoľko opatrení, ktoré napomáhajú boju proti plesni zemiakovej napr. predlíčenie sadiva a plytká výsadba do teplej pôdy, aby rastlina čo najskôr vzišla. Tieto opatrenia vedú k tomu, že rastlina skôr získa rezistenciu stárnutím, ktorá je tiež jedným z nástrojov, ktorý prispieva k ochrane proti plesni zemiakovej.

V súčasnosti je situácia v pestovaní zemiakov taká, že bez aspoň minimálnej chemickej ochrany nie je možné ekonomicky pestovať konzumné zemiaky. Experimentálne bolo potvrdené, že najdôležitejších faktorom v ochrane proti plesni zemiakovej je včasný prvý postrek, ktorý sa musí aplikovať pred prvým výskytom plesne zemiakovej. Ak sa už pleseň zemiaková v poraste vyskytne, priebeh infekcie sa aplikáciou fungicídov dá len spomaliť, ale nie zastaviť.

Mimoriadne dôležitú úlohu zohráva výber a striedanie prípravkov, ktoré sa v ochrane proti plesni zemiakovej používajú. Medzi základné zásady, ktoré sa neustále zdôrazňujú, patrí zásada striedania prípravkov najmä z toho dôvodu, aby sa predišlo vzniku rás, ktoré by boli k fungicídom rezistentné. V tabuľke 2 sú uvedené skupiny fungicídov, ktoré pôsobia na rôzne metabolické dráhy. Je dôležité, aby pri striedaní prípravkov sa prednostne uplatňovali tie, ktoré pôsobia na rozdielne metabolické dráhy. Teda ak sa použili prípravky, ktoré inhibujú napr. mitózu a delenie buniek, tak je žiadúce aby následne bol použitý iný prípravok z inej skupiny napr. skupiny inhibítorov respirácie. Pokiaľ pestovateľ nemá tú možnosť striedať prípravky podľa rozdielnych metabolických dráh, tak je potrebné striedať prípravky podľa cieľového miesta, kde fungicíd pôsobí. Čiže ak máme prípravky inhibujúce syntézu membrán, tak je potrebné striedať prípravok inhibujúci permeabilitu membrán s prípravkom inhibujúcim biosyntézu fosfolipidov. Je nesprávne, ak sa striedajú prípravky so síce rôznym názvom, ale rovnakou molekulou účinku.

Pri výbere fungicídov pre ošetrovanie proti plesni zemiakovej v porastoch zemiakov je potrebné zohľadniť aj riziko vzniku nových rás plesne zemiakovej, ktoré môžu byť rezistentné proti konkrétnemu prípravku. Vysoké riziko vzniku rezistencie sa uvádza pre fenylamidy a QoI fungicídy (Tabuľka 2). Nízke riziko sa udáva pri toluamidoch, dinitroanilínoch, karbamátoch a cyanoacetanidoxíme. Pri ostatných fungicídoch uvedených v tabuľke 2 doteraz vznik rezistencie zaznamenaný nebol.

Tabuľka 2. Fungicídy proti plesni zemiakovej a ich cieľové miesta účinku

aktivita
cieľové miesto
názov skupiny
fungicídov
chemická
skupina
názov
obchodný
názov
syntéza nukleových kyselín
RNA polymeráza I
fenylamidy
acylalaníny
benalaxyl
metalaxyl
metalaxyl-M
Galben
Ridomil
oxazolidinóny
oxadicyl
mitóza a delenie buniek
beta-tubulin
v mitóze
benzamidy
toluamidy
zoxamid
Electis
delokalizácia spektrínu
podobných bielkovín
pyridinylmetyl-
benzamidy
fluopikolid
Infinito
respirácia
cytochróm bcl v Qo mieste
QoI
oxazolidinedióny
imidazolinóny
famoxadon
fenamidon
Tanos
Sonata
cytochróm bcl v Qi mieste
oxidatívna fosforylácia
QiI
cyanoimidazol
2,6-dinitroanilíny
cyazofamid
fluazinam
Ranman
Altima
lipidy a syntéza membrán
permeabilita membrán
biosyntéza fosfolipidov
karbamáty
amidy kyseliny
karboxylovej
karbamáty
amidy kyseliny
škoricovej
valinamid karbamát

amid kyseliny
mandľovej
propamokarb
dimethomorf

bentiavalikarb
iprovalikarb
mandipropamid
Tatoo, Casoar, Infinito
AcrobatRevus
neznámy spôsob účinku
neznáme
anorganické
zlúčeniny
ditiokarbamáty
anorganické
zlúčeniny
ditiokarbamáty
meďnaté
zlúčeniny
mankozeb
metiram
Kuprikol

Dithane
Polyram
chloronitrily
chloronitrily
chlorotalonil
Bravo, Casoar
ftalimidy
ftalimidy
folpet
Folpan

Záver

Zemiaky predstavujú hodnotnú plodinu s vysokým nutričným aj sýtiacim potenciálom. Široký výber odrôd umožňuje pestovanie plodiny pre ich uplatnenie vo všetkých segmentoch trhu. Podstata úspešného pestovania tejto plodiny závisí od veľkého množstva faktorov, pričom výber správnej odrody, uplatniteľnej na trhu, je jedným z rozhodujúcich faktorov. Dôkladné splnenie agrotechnických nárokov plodiny vrátane závlah sú podmienkou pre získanie vysoko kvalitných a trhovo atraktívnych hľúz. V posledných rokoch pleseň zemiaková zdevastovala veľké množstvo porastov, preto správny výber fungicídov a ich precízna a termínová aplikácia bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri správnom pestovaní konzumných zemiakov.

Rozdielne farby dužiny v rôznych odrodách.

Vystavené 11. 5. 2010

Autor textu: Ing. Ján Heldák, PhD.