Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky - HOS Spišská Belá
Kúpeľná 64
059 01 Spišská Belá
e-mail: mariantokarster@gmail.com
 
 


Vlastnosti nových odrôd zemiakov

Rok 2008 bol vyhlásený OSN prostredníctvom FAO za svetový rok zemiaka. Tejto pocte sa zemiaku nedostalo náhodou. Nachádza sa na 4. priečke čo do významnosti základných plodín na svete. Svojimi úžitkovými i pestovateľskými vlastnosťami je dôležitou plodinou a zároveň potravinou. Mnohí ju favorizujú za alternatívu, ktorá v budúcnosti má významnou mierou prispieť k potlačeniu hladu na zemeguli. (Najväčším producentom zemiakov v súčasnosti sa stala Čína.

Na rozdiel od rozvojových štátov, kde produkcia zemiakov každoročne stúpa, v rozvinutých štátoch, ako sú napr. členské štáty EÚ, objem produkcie je viac-menej stabilizovaný a kolíše najmä v závislosti od faktorov počasia. Tento faktor ovplyvnil rok 2008, kedy pomerne priaznivé klimatické podmienky počas vegetácie vo väčšine štátoch EÚ prispeli k pomerne vysokej produkcii zemiakov.

V roku 2008, v Slovenskej republike sa pestovalo asi 15000 ha zemiakov, z toho 880 ha na výrobu sadiva. Presnejšie údaje, najmä z bežných plôch je ešte stále problematické získavať. Na Slovensku je v značnej miere pestovanie zemiakov súčasťou národnej tradície, hobby najmä u malých výrobcov a záhradkárov. Táto skupina producentov vyrába zemiaky síce na plošne malých parcelkách, najmä na samozásobovanie, no čo do celkovej výmery a následnej produkcie štátu ešte stále na veľmi významných plochách. Súčasný trend výroby zemiakov u nás predsa len v rozhodujúcej miere je postavený na koncentrácii, špecializácii a hlavne odbornej vyspelosti výrobcov schopných konkurovať svetovým či európskym cenám zemiakov. Efektívna produkcia je postavená na využívaní vysokovýkonných odrôd, ktoré zohľadňujú pestovateľské požiadavky výrobcov a zároveň spĺňajú kvalitatívne, technologické predstavy spracovateľov a konzumentov. S tým súvisí čo najlepšie poznanie jednotlivých vlastností odrôd, ktoré vo vzťahu k prostrediu vytvárajú komplex determinantov, ktoré je potrebné rešpektovať v zmysle optimalizácie odrodovej agrotechniky. V systéme skúšania odrôd aj Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v rámci platnej legislatívy má záujem na ďalšom odovzdávaní poznatkov o nových, najmä preskúšaných odrodách v pôdnoklimatických podmienkach Slovenska. Do zoznamu známych odrôd v SR, okrem odrôd novoregistrovaných v rámci štátnych odrodových skúšok, v r. 2009 pribudnú aj odrody, ktoré v posledných dvoch rokoch prešli skúšaním najmenej v troch pôdnoklimaticky odlišných pásmach pestovania. Podmienkou absolvovania skúšok takéhoto druhu je okrem podania prihlášky nutnosť registrácie odrody v spoločnom katalógu Európskej únie (CC).

V roku 2008 do skúšok odrôd zo spoločného katalógu spolu s kontrolnými odrodami bolo zaradených 9 nových odrôd, z ktorých 6 skúšky končí. Odrody Anuschka, Baccara, Ewelina, Rosalind a Tizia pochádzajú z nemeckého šľachtenia od firmy EUROPLANT, ktorú na Slovensku zastupuje dcérska spoločnosť EUROPLANT Šľachtiteľská, Poprad. Odroda Spirit má pôvod v Holandsku. Slovenský zástupca odrody je firma AGROSERVICE so sídlom v Trnave. V rámci štátnych odrodových skúšok na registráciu bola navrhnutá odroda Timea, pôvodom z Výskumného a šľachtiteľského ústavu zemiakarského so sídlom vo Veľkej Lomnici.

Použitá metodika skúšania jednotlivých odrôd v priebehu skúšok bola veľmi podobná metodike používanej v rámci registračného konania a teda kládla dôraz na overenie rozhodujúcich najmä pestovateľských a úžitkových vlastností jednotlivých odrôd zemiakov, ako sú:

 1. Skorosť: odrody zemiakov rozdeľujeme do jednotlivých skupín skorosti podľa dĺžky vegetačnej doby na VS - veľmi skoré, S - skoré, SS stredne skoré, SN- stredne neskoré resp. N - neskoré.
 2. Dĺžka vegetačnej doby: údaje uvedené v tabuľke vyjadrujú priemernú vegetačnú dobu v dňoch, od výsadby po dosiahnutie fyziologickej zrelosti vňate jednotlivej odrody.
 3. Dynamika narastania hľúz: charakterizuje časový údaj súvisiaci s nasadzovaním hľúz jednotlivých odrôd vo vzťahu k dosiahnutiu konzumnej veľkosti hľúz,
 4. Úroda hľúz: vyjadruje celkovú priemernú úrodu hľúz v t.ha-1 za roky 2007 a 2008.
 5. Počet hľúz: je celkový priemerný počet hľúz pod 1 rastlinou resp. trsom.
 6. Podiel hľúz veľkosti 4 - 7 cm: vyjadruje priemernú úrodu hľúz konzumnej veľkosti v percentách z celkovej úrody hľúz.
 7. Kvalita tvaru: súhrn kvalitatívnych vlastností hľúz vyjadrená v bodoch, na kvalitu hľúz majú vplyv najmä hĺbka očiek, drsnosť šupky, farebná jednotnosť šupky, charakter povrchu hľúz, výskyt deformácií, rozpraskov a iných kvalitatívnych znakov hľúz.
 8. Farba šupky: v skúšanom sortimente boli zaradené odrody s červenou šupkou - č. a žltou šupkou - ž.
 9. Farba dužiny: farba dužiny po prekrojení hľuzy vyjadrená v bodoch, odrody s bodovou hodnotou 3,5 - 4,5 majú svetložltú dužinu, body 4,6 - 6 charakterizujú žltú farbu dužiny a odrody s hodnotou vyššou ako 6 majú hľuzy s tmavo žltou dužinou.
 10. Stolová hodnota: je vyjadrená v bodoch, zahŕňa hodnotenie vzhľadu hľúz pred uvarením, po uvarení a ošúpaní, vône, chuti, textúry, múčnatosti, pevnosti, vlhkosti a tmavnutia hľúz po uvarení.
 11. Varný typ: vyjadruje textúru a použiteľnosť jednotlivých odrôd na kuchynské účely. Konzumné odrody sú zaradené do troch varných typov
  • Varný typ A: pevná, lojovitá textúra, jemnej až stredne jemnej štruktúry, nerozváravá, veľmi slabo až slabo múčnatá, na prípravu šalátov, ako samostatná príloha jedla
  • Varný typ B: polopevná, polomúčnatá textúra, jemnej až hrubšej štruktúry, primerane vlhká až suchšia ako samostatná príloha jedla
  • Varný typ C: múčnatá, stredne rozváravá textúra, polohrubej štruktúry, stredne vlhká až suchá ako príloha jedla, na výrobu výrobkov zo zemiakov ako sú kaša, zemiakové cesto a pod.
 12. Pleseň zemiaková: uvedené údaje vyjadrené v bodoch vyjadrujú porovnateľnú poľnú odolnosť odrôd proti plesni zemiakovej na vňati. Uvedené údaje v tabuľke pochádzajú z provokačného prostredia.
 13. Výskyt hnilôb: uvedené v bodoch, vyjadruje výskyt mokrých hnilôb na hľuzách získane pri zbere, pričom stupeň 9 reprezentuje najlepšiu hodnotu, bez výskytu hnilôb.
 14. Chrastavitosť obyčajná: charakterizuje prítomnosť chrastavitosti obyčajnej na hľuzách počas doby skúšania, vyjadrená v bodoch.
 15. Vírusové choroby: odolnosť vyjadrená v bodoch, charakterizuje rezistenciu, resp. toleranciu odrody proti sledovaným vírusovým ochoreniam zemiakov.
 16. Rakovinovec ľuľkový: vyjadrená v bodoch, uvedené údaje udávajú stupeň odolnosti proti rakovinovcovi zemiakovému, rase D1 9 - odolná, 1 - náchylná.
 17. Háďatko zemiakové: údaje v tabuľke charakterizujú odolnosť odrody vo vzťahu k háďatku zemiakovému, patotypu Ro1 .

Hodnotenie vlastností jednotlivých odrôd je uvedené najčastejšie v 9 bodovej stupnici, pričom 9 vyjadruje najvyššie, najlepšie hodnotenú vlastnosť.

Dva rozdielne klimatické roky, ako boli 2007 a 2008 preverili jednotlivé odrody vo vzťahu k odolnosti proti chorobám, škodcom a zároveň v troch rozdielnych pôdnoklimatických pásmach pestovania zemiakov overili ich deklarované úžitkové či pestovateľské vlastnosti.

Charakteristika lokalít:

Lokalita
Pestovateľská oblasť
Nadmorská výška v m
Priemerná ročná teplota v °C
Ročný úhrn zrážok v mm
Pôdny typ a druh
Veľký Meder*
kukuričná
112
9,6
536
NP-h
Jakubovny
zemiaková
385
7,5
591
HM-h
Spišská Belá
horská
628
6,4
612
PG-h

* s použitím umelej závlahy

Porovnanie klimatických údajov v r. 2007 a 2008.

Klimatické údaje rok 2008:

Vysvetlivky:

teplota N - dohodobý priemer zrážky N - dohodobý priemer
teplota S - skutočnosť zrážky S - skutočnosť

Ako je vidieť z uvedených klimatických údajov na Skúšobnej stanici Spišská Bela, tak v roku 2007 ako aj v roku 2008 teploty počas vegetácie v porovnaní s dlhodobým priemerom v každom mesiaci boli vyššie. Vývoj zrážok nekoreloval s priebehom teplôt. Pokiaľ v roku 2008 nedostatok vlahy sa prejavil iba začiatkom júla, od druhej dekády intenzívne pršalo, v roku 2007 intenzívne zrážky prišli až v auguste a septembri. Najmä zrážkové pomery v r. 2008 dokázali zoptimalizovať podmienky rastu u väčšiny odrôd v podmienkach bez závlah (okrem veľmi skorých, s krátkou vegetačnou dobou). V roku 2007 neskorý príchod obdobia dažďov naštartoval iba odrody stredne skorého až neskorého sortimentu, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo na dosiahnutých nižších priemerných úrodách tak v poľných pokusoch, ako aj v celoslovenskej produkcii. Nižšie, a najmä nerovnomerné zrážky vo vzťahu k pôde v r. 2007 mali za následok vyšší výskyt deformácií a rozpraskov. Na ťažších pôdach sa prejavilo u niektorých odrôd skrátenie deklarovaného tvaru, zhoršenie kvality tvaru a vyrovnanosti tvaru. Naopak, v roku 2008 vplyvom optimálnejších vlahových podmienok pôdy väčšina odrôd sa vyznačovala typickým tvarom hľúz s pomerne dobrou vonkajšou kvalitou tvaru. Početnosť hľúz bola podstatne vyššia v porovnaní s predchádzajúcim rokom a zároveň výťažnosť konzumných hľúz vďaka vyrovnaniu veľkosti bola pomerne vysoká najmä u odrôd s predpokladanou strednou až mierne vyššou početnosťou hľúz pod trsom. Rozdiely v ročníkoch mali vplyv i na výskyt rozhodujúcich chorôb a škodcov zemiakov. Tak napr. výskyt plesne zemiakovej v roku 2007 vplyvom nízkych zrážok počas vegetácie bol nízky a nespôsobil významnejšie škody dokonca aj na neošetrovaných porastoch. Naopak v roku 2008 vplyvom intenzívnych zrážok v druhej polovici leta narástol infekčný tlak plesne zemiakovej , čo sa potvrdilo najmä pri zbere u menej precízne ošetrovaných porastoch zvýšením výskytu napadnutých hľúz plesňovou hnilobou. Výskyt alternáriovej škvrnitosti vďaka suchšiemu počasiu v roku 2007 bol na nadzemnej časti rastlín zemiakov podstatne vyšší ako v nasledujúcom roku 2008, pričom bol silne podmienený pôdnoklimatickými podmienkami na jednotlivých lokalitách.

Aj z týchto niekoľkých uvedených faktov je jasné, že výkonnosť, prejav kvalitatívnych vlastností odrôd zemiakov sú síce podmienené genetickou podstatou odrody, ale zároveň sú silne viazané na prostredie. V čase, kedy prebiehajúce klimatické zmeny vnímame ako súčasť reality, nie je iná cesta, ako cesta poznania, preverovania jednotlivých genotypov v čo možno najširšom spektre podmienok provokačného prostredia s cieľom získať konkrétnu hodnotu prejavu znaku a vlastností skúšanej odrody. Preto aj v spolupráci so Zemiakarským zväzom Slovenskej republiky najnovšie podrobnejšie výsledky o preskúšaných odrodách v podmienkach Slovenskej republiky budú zhrnuté v odbornej publikácii resp. uverejňované na internetovej stránke www.uksupbela.sk.

Vystavené 17. 3. 2009

Autor textu: Ing. Marián Tokár