logo SPU
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: ++421 37 6508257

Katedra rastlinnej výroby FAPZ
 
 

Perspektívne možnosti využitia biologicky aktívnych látok v  systéme pestovania cukrovej repy

Problematika vplyvu regulátorov rastu (biologicky aktívnych látok) na výšku úrody a kvalitu buliev cukrovej repy je v pozornosti už niekoľko rokov. I napriek uvedenej skutočnosti hodnotíme využívanie uvedených látok v rámci produkčného procesu za nedostatočné, čo je pomerne často spôsobené i rôznorodosťou výsledkov dosahovaných v rámci pokusov a to nielen s cukrovou repou. Je potrebné si uvedomiť, že štúdium účinnosti uvedených látok u cukrovej repy, ktorá tvorí úrodu prakticky v priebehu celej vegetácie je o niečo zložitejšie ako v prípade štúdie produkčného procesu obilnín.

Z realizácie početných pokusov je zrejmé, že účinnosť niektorých aplikovaných regulátorov rastu je len krátkodobá. Z uvedených poznatkov vyplýva potreba opakovanej aplikácie, nakoľko priaznivý účinok použitých látok by mohol byť stieraný niektorým iným - výraznejším faktorom pestovania.

I napriek niektorým negatívam považujeme využívanie biologicky aktívnych látok v systéme pestovania cukrovej repy za jeden z  možných spôsobov prispievajúcich k stabilizácii úrody cukru. Perspektívne môžeme predpokladať, že základným princípom využitia regulátorov rastu bude nielen zvyšovanie produkcie cukru, ale i znižovanie dôsledkov stresov (extrémne poveternostné podmienky, nevhodná aplikácia pesticídov), vyššia odolnosť rastlín proti škodlivým činiteľom a lepšie využitie, resp. zhodnotenie niektorých iných pestovateľských opatrení.

Katedra rastlinnej výroby sa v rámci štúdia produkčného procesu cukrovej repy už niekoľko rokov zaoberá problematikou vplyvu rastových stimulátorov, resp. biologicky aktívnych látok na tvorbe úrody a jej technologickej kvality. Z pokusov hodnotiacich vplyv aplikácie Atoniku (tab.1) a  Atoniku v kombinácii s niektorými foliárne aplikovanými hnojivami (tab. 2) je zrejmý významný vplyv sledovaných prípravkov, čo sa v konečnom efekte maloparcelkových pokusov prejavilo nielen vo zvýšení priemernej úrody buliev, ale i ukazovateľov vzťahujúcich sa na ich  technologickú kvalitu.

V poslednom období sa venovala pôsobeniu vplyvu regulátorov rastu značná pozornosť. Zameranie výskumu smerovalo k poznaniu podstaty jednotlivých látok, k určeniu vhodnosti optimálnej dávky a termínu ich aplikácie a to všetko v systéme interakčného hodnotenia ich vplyvu na jednotlivé technologické ukazovatele, ktorých dosiahnuté hodnoty v plnom rozsahu vypovedajú o pôsobnosti sledovaných látok a ich praktickom využívaní.

V súčasnej dobe považujeme využívanie regulátorov rastu v technologickom procese pestovania cukrovej repy za oprávnené. Je potrebné zdôrazniť, že aplikáciou biologicky aktívnych látok sa podarilo ovplyvniť nielen kvantitatívnu, ale i kvalitatívnu stránku úrody buliev. Zistili sme, že ošetrenie cukrovej repy Atonikom (najpoužívanejší rastový stimulátor v cukrovej repe) vplýva nielen na zvýšenie produkcie cukru, ale ako dokazujú výsledky získané v Českej republike i na zníženie strát predýchaním, pri jej skladovaní pred technologickým spracovaním. V súvislosti so získanými poznatkami a skúsenosťami môžeme všeobecne platné zásady aplikácie regulátorov rastu (Atoniku) v cukrovej repe charakterizovať nasledovným spôsobom:

  • určenie metodicky optimálnej dávky biologicky aktívnej látky (dokonalé listové pokrytie priaznivo pôsobí na biosyntézu sacharózy)
  • dobrý zdravotný stav porastu, dostatočná listová pokryvnosť
  • vhodné poveternostné podmienky (minimálny časový odstup medzi aplikáciou prípravku a dažďom je závislý od charakteru príjmu prípravku rastlinou)
  • primeraná zaburinenosť porastu (nadmerná zaburinenosť neumožňuje optimálne prekrytie listov repy aplikovaným prípravkom)
  • aplikáciu regulátorov rastu uskutočniť s komplexom prípravkov na ochranu rastlín
  • v nadväznosti na vyrovnanú výživu, aplikáciu regulátorov rastu realizovať v interakcii s listovými hnojivami znižujúcimi deficit jednotlivých živín
  • predzberová aplikácia (4 - 6 týždňov pred zberom, resp. aplikácia s fungicídmi) priaznivo ovplyvňuje priebeh skladovania

Tabuľka 1: Parametre úrody cukrovej repy vplyvom aplikácie Atoniku

Variant
(dávka l.ha-1)
Úroda buliev Digescia Polarizačný cukor Výťažnosť rafinády
t.ha-1 rel% °S rel% t.ha-1 rel% % rel%
Kontrola 44,20 100,0 15,90 100,0 7,02 100,0 13,32 100,0
0,6 + 0,6 48,85 110,5 16,10 101,2 7,86 111,9 13,34 100,2
0,4 + 0,6 + 0,6 52,40 118,5 16,18 101,7 8,47 120,6 13,39 100,5
0,25 + 1 + 0,6 53,00 119,9 16,30 102,5 8,63 123,1 13,49 101,3

Tabuľka 2: Parametre úrody cukrovej repy vplyvom aplikácie Atoniku a foliárnych hnojív

Variant
(dávka l.ha-1)
Úroda Digescia Polarizačný cukor Výťažnosť rafinády
t.ha-1 rel% °S rel% t.ha-1 rel% % rel%
Atonik + Samppi No. 3
Kontrola - 48,11 100 16,04 100 7,71 100 12,96 100
Atonik
Samppi No 3
0,6 + 0,6 0,6 + 0,6 49,85 103,1 16,23 101,2 8,09 104,9 13,39 103,3
Atonik
Samppi No 3
0,4+0,6+0,6 0,6+0,6+0,6 53,10 110,3 16,40 102,2 8,70 112,8 13,69 105,6
Atonik
Samppi No 3
0,25+1+0,6 0,6+0,6+0,6 54,40 113,1 16,60 103,4 9,03 117,1 13,71 105,8
Atonik + Polybor 150
Kontrola - 63,21 100 15,77 100 9,96 100 14,57 100
Atonik
0,6 + 0,6 73,33 116,0 16,81 106,5 12,32 123,6 16,03 110,0
Atonik
Polybor 150
0,4+0,6+0 0+2,5+2,5 67,51 106,8 17,07 108,2 11,52 115,6 16,36 112,2
Atonik
Polybor 150
0,4 + 0,6 0+2,5+2,5 75,22 119,0 17,17 108,8 12,91 129,6 16,27 111,6

Záver : V nadväznosti na dostupné poznatky a skúsenosti ohľadom možností zvýšenia produkcie cukrovej repy môžeme hodnotiť vplyv stimulátorov rastu (v našich podmienkach predovšetkým Atoniku ) za významný a ekonomicky priaznivý. Hranicu návratnosti vynaložených nákladov predstavuje zvýšenie úrody buliev v priemere o 2 - 3 t.ha-1. Zvýšenie tržieb za jednu tonu väčšinou pokrýva náklady na prípravok a tržby za druhú tonu pokrývajú náklady spojené s ich aplikáciou. Zostatok predstavuje dosiahnutý zisk. I nepatrný efekt regulátorov rastu považujeme za pozitívny a to za predpokladu, že ošetrenie môžeme zabezpečiť prostredníctvom jednej aplikácie alebo aplikáciou komplexnou, spoločne s prípravkami na ochranu rastlín.

V súčasnej dobe, tak ako to dokumentujú výsledky pokusov, nie je zanedbateľná ani problematika komplexnej výživy porastu v interakcii s aplikáciou Atoniku, čo prospieva nielen k zvýšeniu produkcie buliev ale i k  obmedzeniu dopadu dôsledkov spôsobených niektorými stresovými faktormi.

Vystavené 22. 9. 2003

Autor textu: Doc. Ing. Ivan ČERNÝ, PhD.