ODBORNÉ INFORMÁCIE / OCHRANA RASTLÍN, CHOROBY, ŠKODCOVIA, BURINY  
Späť
DATABÁZA AGROCHEMIKÁLIÍ
MV-SERVIS OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN
OCHRANA PODĽA DOW AGROSCIENCES   aktualizované
CHEMICKÁ OCHRANA ZÁHRADNÝCH PLODÍN Autor textu: Ing. Juraj Matlák, Floraservis    aktualizované
AGROVITA   aktualizované
BELBA PLUS   aktualizované
   
Zoznamov prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny - nové (vystavené 29.3.2013)
Oznámenie k zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2013 - nové (vystavené 12.3.2013)
Oznámenie k zoznamu prípravkov na ochranu rastlín 2012 (vystavené 27.1.2012)
Objednávka zoznamu prípravkov na ochranu rastlín 2012
   
Zlatobyle - invázne alebo liečivé rastliny? Autor textu: Ing. Štefan Tóth, PhD. (vystavené 9.7.2013)
Ozdravenie a ochrana repky v skorom jarnom období Autori textu: Ing. Mária Lichvárová; RNDr. Darina Muchová; Ing. Stanislava Veličková, PhD. (vystavené 15.5.2013)
Buriny a ich regulácia v porastoch hustosiatych obilnín Autor textu: Ing. Štefan Týr, PhD. (prispevok z konferencie DOW AGRO SCIENCES: "Mohlo by byť pestovanie obilnín ešte ziskovejšie?", Nitra 18.1.2013) (vystavené 18.4.2013)
Buriny v husto siatych jarných obilninách Autor textu: Ing. Pavol Kohaut (vystavené 13.3.2013)
Ochrana poľných plodín proti roztočom Autor textu: Ing. Ján Tancik, PhD. (vystavené 20.2.2013)
Helmintosporióza - významná choroba maku siateho Autori textu: RNDr. D. Muchová; Ing. M. Lichvárová; RNDr. F. Ondrejčák; Ing. S. Veličková, PhD. (vystavené 19.10.2012)
Dlhánik kukuričný - škodca vzchádzajúcich rastlín slnečnice Autor textu: Ing. Ján Tancik, PhD. (vystavené 11.10.2012)
Úroveň škodlivosti fuzariózy klasu na vybraných slovenských odrodách pšenice Autori textu: Ing. Svetlana Šliková, PhD.; Ing. Valéria Šudyová, PhD. (vystavené 4.10.2012)
Ochrana porastov strukovín proti burinám Autor textu: Ing. Danica Šariková, CSc.(vystavené 27.3.2012)
Porovnanie nákladov na herbicídnu ochranu konvenčnej a geneticky modifikovanej repy cukrovej Autori textu: Ing. Andrea Šerfeziová; Zuzana Dubovská; Ing. Peter Mihalčík; doc. RNDr. Ján Kraic, PhD. (vystavené 6.3.2012)
Udržitelné pěstování řepky ozimé v současných podmínkách Autor textu: Ing. Jaroslav Šaroun (prispevok z konferencie DOW AGRO SCIENCES: "Reforma SPP EÚ v konečnom návrhu Európskej komisie", Nitra 13.1.2012) (vystavené 1.3.2012)
Stav a smerovanie pesticídnej ochrany Autor textu: Ing. Štefan Tóth, PhD. (zdroj: Naše pole 2/2012) (vystavené 27.2.2012)
Kukuričiar koreňový a vijačka kukuričná v roku 2011 Autor textu: Ing. Ján Tancik, PhD. (vystavené 21.2.2012)
Zaburinenosť podmáčaných a zaplavených porastov a pozemkov Autor textu: Ing. Štefan Tóth, PhD. (vystavené 18.1.2012)
Možnosti genetickej ochrany plodín Autori textu: Ing. Valéria Šudyová, PhD.; Ing. Svetlana Šliková, PhD.; Mgr. Martina Hudcovicová, PhD.; Ing. Katarína Zirkelbachová (vystavené 23.8.2011)
Fungicídy v obilninách - ako na to? Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 15.8.2011)
Rozširujúca sa ambrózia palinolistá Autor textu: Ing. Štefan Tóth, PhD. (vystavené 12.7.2011)
Nový patogén jačmeňa Autori textu: Ing. Jozef Gubiš, PhD.; RNDr. Tatiana Kormanová (zdroj: Roľnícke novinky 19/2011) (vystavené 16.5.2011)
Nový druh buriny - glejovka americká Autor textu: Ing. Štefan Tóth, PhD. (vystavené 10.5.2011)
Príslušnosť burín podľa ich nárokov na vlhkosť stanovišťa Autor textu: Ing. Štefan Tóth, PhD. (vystavené 18.4.2011)
Upozornenie na nového invázneho škodcu na rajčiakoch v Európe Autor textu: Ing. Peter Csanda (vystavené 15.4.2010)
Fungicídne a insekticídne morenie osiva Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 17.3.2010)
Háďatko zemiakové spôsobuje veľké škody Autor textu: Ing. Marek Renčo, PhD. (vystavené 24.2.2010, zdroj: Roľnícke noviny 2/2007)
Nematódy poškodzujú zeleninu Autor textu: Ing. Marek Renčo, PhD. (vystavené 18.2.2010, zdroj: Poľnohospodársky týždenník 1/2007, str. 10)
Ministri EÚ schválili smernicu o ochrane rastlín (In: Svetové pôdohospodárstvo, roč. XI, 2009, č. 10, str. 3)
Poznáme rastlinné háďatká? Autori textu: Ing. Marek Renčo, Ph.D; Ing. Andrea Čerevková, PhD. (vystavené 12.1.2010, zdroj: časopis Naše pole)
Alternatívne spôsoby boja proti parazitickým háďatkám rastlín Autor textu: Ing. Marek Renčo, Ph.D (vystavené 3.12.2009, zdroj: časopis Naše pole)
Talianski pestovatelia kukurice sa obávajú insekticídneho zákazu (zdroj: AgBiotech Reporter, Vol. 2, č. 15, 10. august 2009, s. 4.)
Pozor na kukuričiara koreňového! Autori textu: Ing. Kubík; RNDr. Raučinová; Ing. Bartoš (vystavené 10.7.2009)
Pásavka zemiaková v roku 2008 Autor textu: doc. Ing. Ján Gallo, CSc. (vystavené 6.3.2009)
Čo vplýva na účinnosť herbicídov Autor textu: Ing.Štefan Tóth, PhD. (vystavené 3.3.2009)
Význam fungicídnej ochrany obilnín so zameraním na časovanie fungicídnych aplikácií Autor textu: Dr. Ing. Ludvík Tvarúžek (vystavené 4.2.2009)
Účinok širokospektrálneho herbicidu Huricane na ťažko ničiace buriny ako sú: pichliač roľný, mlieč roľný, čistec bahenný, pakosty, stoklasy a dalšie burinné druhy Autor textu: Ing. Jan Mikulka, CSc. (vystavené 2.2.2009)
Komplexné možnosti ochrany proti burinám v ozimných obilninách s novým herbicídom Huricane v podmienkach zmien v štruktúre burinných spoločenstiev Autor textu: Ing. Karel Klem Ph.D. (vystavené 29.1.2009)
Pleseň zemiaková Autor textu: Ing. Andrea Galliková (vystavené 27.1.2009, zdroj: časopis Naše pole)
Biela hniloba repky v roku 2008 Autor textu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (vystavené 15.1.2009)
Žatva a skladovanie obilnín z hľadiska výskytu mykotoxínov Autor textu: doc. Ing. Dana Tančinová, PhD. (vystavené 15.1.2009)
Zaburinenosť a druhová biodiverzita burín v integrovanom systéme hospodárenia Autor textu: Ing. Štefan Žák, Ing. M. Babulicová, CSc., Ing. Zuzana Lehocká
Problematika regulácie trvácich burín v obilninách a kukurici Autor textu: Ing. Jan Mikulka, CSc.
Úrodu repky olejky treba zabezpečiť dokonalou ochranou proti škodlivým činiteľom Autor textu: Ing. Mária Sekerková, CSc.
Škodlivosť vijačky kukuričnej na chladnejších lokalitách Slovenska sa zvyšuje Autor textu: Prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Vplyv aplikácie fungicídov na začiatku odnožovania jarného jačmeňa na počet odnoží a úrodu jarného jačmeňa Autor textu: Ing. Mária Sekerková, CSc.
Najčastejšie choroby a škodcovia hlúbovej zeleniny Autor textu: Ing. Alžbeta Viteková
Premnoženie hlodavcov spôsobilo v poľnohospodárstve veľké straty Autori textu: Doc. Ing. Ján GALLO, CSc., Ing. Monika Jeloková
Niektoré nebezpečné druhy motýľov v skladoch a v domácnostiach Autori textu: Doc. Ing. Ján GALLO, CSc., Ing. Monika Jeloková
Vybrané druhy nebezpečných škodcov na uskladnenom obilí Autori textu: Doc. Ing. Ján GALLO, CSc., Ing. Monika Jeloková
GALATI vitis - program na prognózu chorôb viniča a riadenie ochrany
Možný výskyt škodcov na uhorkách Autor textu: Štefan Barkoci
Pesticídy v ochrane rastlín – VI. časť Autor textu: Ing. Kamil Hudec, PhD.
Pesticídy v ochrane rastlín – V. časť Autor textu: Ing. Kamil Hudec, PhD.
Pesticídy v ochrane rastlín – IV. časť Autor textu: Ing. Kamil Hudec, PhD.
Živočíšni škodcovia starších rastlín repy cukrovej Autor textu: Doc. Ing. Ján GALLO, CSc.
Pesticídy v ochrane rastlín – III. časť Autor textu: Ing. Kamil Hudec, PhD.
Pesticídy v ochrane rastlín – II. časť Autor textu: Ing. Kamil Hudec, PhD.
Pesticídy v ochrane rastlín – I. časť Autor textu: Ing. Kamil Hudec, PhD.
Ochrana porastov ozimných obilnín na jeseň Autor textu: Ing. Jozef Surovčík, CSc.
Živočíšni škodcovia repky olejnej ozimnej, na jeseň Autor textu: Doc. Ing. Ján GALLO, CSc.
Najvýznamnejší živočíšni škodcovia škodiaci na vzchádzajúcej repe cukrovej Autor textu: Doc. Ing. Ján GALLO, CSc.
Najvýznamnejší živočíšni škodcovia repky olejnej ozimnej, na jar Autor textu: Doc. Ing. Ján GALLO, CSc.
Pohánkovec ovíjavý Autor textu: Ing. Pavol Kohaut
Mrkvovité buriny (Apiaceae) Autor textu: Ing. Pavol Kohaut
Využitie biologických metód v regulácii škodcov poľných plodín Autor textu: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Pemphigus fuscicornis Koch. – potenciálny škodca cukrovej repy na Slovensku Autor textu: Ing. Ján Tancik, PhD.
Pleseň zemiaková - účinnejšia ochrana s novými fungicídnymi prípravkami Autor textu: Ing. Kvetoslava Forišeková
Malý, no nebezpečný motýlik v porastoch repky a iných kapustovín Autor textu: Ing. Peter Tóth, PhD.
Regulácia burín v porastoch kukurice Autor textu: Ing. Štefan Týr, PhD.
Ophiobolus graminis - fantóm zlej agrotechniky Autori textu: Ing. Peter Bokor, PhD., Ing. Kamil Hudec, PhD.
Regulácia zaburinenosti repy cukrovej kultúrnymi rastlinami 1, 2 Autor textu: Ing. Jana Šimurková
Živočíšni škodcovia ozimín Autori textu: Ing. Peter Bokor, PhD., Ing. Kamil Hudec, PhD.
Výskyt a škodlivosť hrčkotvorných nematód Meloidogyne incognita Autori textu: Ing. Marta Lišková, CSc., Dr. Nicola Sasanelli, Ing. Kristína Darnádyová
Niektoré významné škodlivé organizmy na uskladnených zemiakoch Autor textu: Doc. Ing. Ján Gallo, CSc.
Klasové fuzariózy pšenice letnej formy ozimnej vyžadujú viac pozornosti v pestovateľskej aj výskumno-šľachtiteľskej praxe Autor textu: Ing. Bernard Vančo, PhD.
Expanzia hospodársky významných burín a ich eliminácia Autor textu: doc. Ing. Konštantín Černuško, CSc.
Odolnosť odrôd pšenice je významnou súčasťou integrovanej ochrany rastlín Autor textu: Doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc.
Regulácia chorôb repky na jeseň Autor textu: Ing. Mária Sekerková, CSc.
Nový druh obilnej vošky ohrozujúci porasty obilnín Autor textu: Ing. Peter Tóth, PhD.
Stratégia ochrany ozimných obilovín proti vírusovým chorobám Spracoval: Pavel Filkorn
Stav porastov ozimných obilnín na jar v ročníku 2001/2002 Autori textu: Doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc., Doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc., Ing. Kamil Hudec, PhD.
Pripomienky k systému ochrany viniča v roku 2002 Autor textu: Ing. Gašpar Vanek, CSc.
Fuzáriá v klasoch - infekcia v predstihu Autor textu: Ing. Kamil Hudec, PhD.
Pleseň snežná - včera a dnes Autori textu: Ing. Kamil Hudec, PhD., Ing. Peter Bokor, PhD.
Choroby repky Autori textu: Ing. Peter Bokor, PhD., Ing. Kamil Hudec, PhD.
Choroby maku siateho Autori textu: Ing. Kamil Hudec, PhD., Ing. Peter Bokor, PhD.
Kukuričiar koreňový - Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Nový škodca kukurice na Slovensku) Autor textu: P. Siviček
Monitorovací program kukuričiara koreňového v Európe
Najčastejšie sa vyskytujúce choroby jačmeňa a ochrana Autor textu: Ing. Mária Sekerková, CSc.
Najčastejšie sa vyskytujúce choroby pšenice a ochrana Autor textu: Ing. Mária Sekerková, CSc.