logo VÚTPHP
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica
Mládežnícka 36
974 21 Banská Bystrica
e-mail: pollak@vutphp.sk
 
 


Obzretie za "Dňom poľa Očová 2011"

Ako sa už stalo tradíciou po uplynulé roky vrátilo sa podujatie Deň Poľa po dvoch rokoch opäť do malebného kraja pod Poľanu do rázovitej obce Očová. Zišli sa poľnohospodári a vystavovatelia techniky z celého Slovenska. Na úvod podujatia býva tradične organizovaný odborný seminár pre širokú poľnohospodársku obec. Tohtoročný názvov seminára korešpondoval s aktuálnymi témami týchto dní - Obhospodarovanie trávnych porastov ako prostriedok preventívnych protipovodňových opatrení, ktorý otvoril úvodným slovom riaditeľ CVRV-VÚTPHP Banská Bystrica Ing. Bc. Branislav Vavro.

Prvá prednáška odznela z úst Ing. Milana Michaleca, CSc. na tému "Trávne porasty a ich funkcia pri protipovodňových opatreniach." Poukázal v nej na nebezpečenstvo opúšťania obhospodarovania horských a podhorských stanovíšť z dôvodu znižovania zasakávacej (retenčnej) schopnosti TP, zmien v pôdnom profile a zvyšujúceho sa lavínového nebezpečenstva.

Druhú prednášku s názvom "Agroenvironmentálne opatrenia v rámci PRV na ochranu biotopov trávnych porastov" prezentovala Ing. Stela Jendrišáková, PhD., ktorá v stručnosti oboznámila publikum s výsledkami výskumnej úlohy riešenej v lokalite Čierneho Balogu a jej implementácie na Agroenvironmentálne opatrenia. V tretej prednáške sa predstavil Mgr. Ľubomír. Hanzes, PhD. a odprezentoval výsledky kolegov z výskumnej stanice v Poprade, ktorá má pokusné plochy vo vyšších nadmorských výškach v lokalite Liptovská Teplička.

Prednáška "Revitalizácia nevyužívaných trávnych porastov" zhrnula výsledky viacročného pokusu s ôsmymi variantami obhospodarovania nevyužívaných trávnych porastov a ich ekonomické zhodnotenie dalo prehľadnú ukážku možností čo môže uvážlivý hospodár spraviť. V záverečnej prednáške vystúpila za kolektív autorov Ing. Miroslava Kizeková, PhD. a prezentovala výstupy projektu APVV, ktorý bol riešený v súčinnosti s inými pracoviskami na pôde CVRV-VÚTPHP Banská Bystrica v rokoch 2007 až 2010.

Téma prednášky "Trávna fytomasa ako alternatívny zdroj energie" je v súčasnosti aktuálna z dôvodu neustále sa zvyšujúcich cien energií a ešte silnejšieho akcentu na obnoviteľné zdroje, ktorý môžeme čakať po udalostiach v Japonsku a následných reakcií Nemecka a Švajčiarska urýchlene uzavrieť svoje jadrové elektrárne. Prezentované boli viaceré možnosti využitia trávnej fytomasy, či už vo forme peletiek, brikiet alebo jej využitie ako zdroj výroby bioplynu. Táto prednáška najviac zaujala publikum v záverečnej diskusii a otázky smerovali predovšetkým k ekonomickým ukazovateľom.

Po skončení semináru sa účastníci presunuli na voľnú plochu pred obcou Očová, kde prebiehala už v plnom prúde prezentácia poľnohospodárskej techniky. Boli predvedené moderné traktory a strojné sústavy súvisiace s kosením trávnych porastov, ich zhrabovaním, balíkovaním. Za zamyslenie stojí klesajúca početnosť a sortimentov strojov, veď v minulosti sme boli mohli obdivovať aj špecializované stroje na prácu v silážnych jamách, prípadne mulčovače a frézy na odstraňovanie krovitého zárastu na trávnych porastoch. Žiaľ aj tu sa prejavujú následky hospodárskej krízy a pretrvávajúci kritický nedostatok finančných prostriedkov poľnohospodárov. Nezostáva nám iné, len veriť, že situácia bude smerovať k lepšiemu a široká verejnosť si uvedomí zásadný vklad, ktorý môžu poľnohospodári svojou každodennou prácou priniesť našej spoločnosti nielen v zabezpečovaní dostatku kvalitných potravín, ale aj v obhospodarovaní kultúrnej krajiny a v možnosti plniť celé spektrum dôležitých krajinotvorných a ochranárskych opatrení.

 

 

Vystavené: 13.6.2011

Autori textu: RNDr. Štefan Pollák; Ing. Miroslav Polák, PhD.; Ing. Daša Obrcianová; Ing. Mariana Jančová, PhD.