logo VURV
Výskumný ústav rastlinnej výroby

Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany
tel.: 033/ 77 223 11
fax: 033/ 77 263 06
 
 


Regulácia chorôb repky na jeseň

Pestovanie repky olejky ako vysoko strategickej plodiny je stále náročnejšie. Problém nastáva už pri výbere predplodín pre jej pestovanie, vzhľadom na vysoké percentuálne zastúpenie v oseve

V minulých rokoch sa považovala – dokonale zvládnutá insekticídna ochrana proti škodcom aj ochranou proti chorobám. V súčasnom období sa už nemôžeme spoliehať, že takéto opatrenie postačí na likvidáciu stále častejšie sa vyskytujúcich chorôb.

Medzi závažné choroby, ktoré ohrozujú repku už na jeseň a následne v priebehu celej vegetácie patrí Fomova hniloba ( Phoma lingam). Je značne rozšírená a môže spôsobiť slabšie nasádzanie šešúľ. Pri silnom napadnutí mladých rastlín už na jeseň môže spôsobiť vyzimovanie. Príznaky na veľmi mladých rastlinách sa objavujú na koreňovom krčku jeho zhnednutím a ako by zaškrtením. Takto napadnuté rastliny hynú. Vo vývojovej fáze dvoch až troch pravých listov rastliny zakrpatievajú, okraje listov sú fialovo zafarbené a objavujú sa typické nekrotické škvrny. Na koreňovom krčku dochádza k pukaniu zhnednutej a zhrubnutej pokožky. Na stonkách sa v neskoršej vývojovej fáze choroba prejavuje mierne preliačenými hnedými škvrnami a pri silnejšej intenzite výskytu sa v mieste škvrny steblo láme. Choroba sa vyskytuje s podobnými príznakmi aj na šešuliach. Prenáša sa osivom a pozberovými zvyškami.

Pleseň kapustová Perenospora parasitica) na repke a ostatných kapustovitých rastlinách sa vyskytuje bežne. Prejavuje sa spočiatku miernym zožltnutím pletiva, ktoré postupne prechádza do sýto žltej až bledo hnedej farby. Aj napriek jej bežnému výskytu nie je zaznamenaný jej hospodársky význam.

V poslednom období sa častejšie začína objavovať už v jesennom období -
Cylindrosporioza repky – (Cylindrosporium concentricum). Prejavuje sa najskôr na listoch v podobe zbelených škvŕn a nápadnou zvlnitosťou listov. Epidermis hlavne na spodnej strane praská a objavujú sa deformácie (obr.). V neskorších vývojových fázach napadnuté listy nadobúdajú polkruhovitý tvar, sú zožltnuté až bledohnedé, odumierajú a zostávajú visieť na stonke. Huba napadá aj stonky a súkvetia na ktorých sa prejavuje farebnými zmenami.

Ak chceme, aby založený porast dobre prezimoval k čomu dáva predpoklad len zdravý porast, musíme okrem pravidelnej insekticídnej ochrany aplikovať aj fungicídnu ochranu.

V prvom rade odporúčame vysievať dôkladne namorené osivo. Vo vývojovej fáze štyroch až šiestich listov odporúčame aplikáciu fungicídov : Horizon 250 EW na podporu prezimovania (spomalenie rastu a lepšieho vývoja koreňového systému) a ochranu proti chorobám v dávke 1 l.ha-1 alebo Carambu s tým istým účinkom v dávke 1 l.ha-1. Fungicídne prípravky odporúčame aj na základe výsledkov z našich pokusov, v ktorých sme sledovali kombináciu ošetrenia osiva s aplikáciou fungicídov na prezimovanie repky a na výskyt fomovej hniloby.

Na ochranu osiva sme použili moridlá Promet 400 SC, Cosmos 500 ES a Chinook 200 ES. Vo vývojovej fáze repky, štyroch až šiestich listov sme aplikovali fungicídy Horizon 250 EW a Carambu, ako ochranu proti hubovým ochoreniam. Pri vyhodnotení sme variantne riešenú ochranu porovnávali s neošetrenou kontrolou.

Na grafe 1 sú znázornené výsledky vplyvu ošetrenia osiva a foliarne aplikovaného fungicídu na vzchádzanie a prezimovanie repky. Najlepšie vzídený porast a zároveň aj s najnižším úhynom rastlín počas zimy sme zistili pri ošetrení osiva Chinookom, pri súčasnej aplikácii Horizonu a Caramby. V porovnaní s kontrolou aj na variantoch po ošetrení osiva Cosmosom s aplikáciou fungicídov sme zistili dobrú vzchádzavosť s minimálnym úhynom rastlín v priebehu zimy. Podobne sa prejavili spomínané varianty aj vo vzťahu k výskytu fomovej hniloby (graf 2). Po vyhodnotení výskytu fomovej hniloby v marci, na variantoch sme zaznamenali najmenšie napadnutie zhodne na variantoch, kde bolo ošetrené osivo Cosmosom a Chinookom s následnou foliárnou aplikáciou fungicídov Horizon 250 EW a Caramba.


Autor textu : Ing. Mária Sekerková, CSc.
foto: Ing. Mária Sekerková, CSc.