Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 3, 040 01 Košice, tel.: 055/ 633 14 12, fax: 055/6331414

Instituto di nematologia agraria applicata ai vegetali
Via Amendola 168/5, 70126 Bari, Italia

ÚKSÚP
Letná 1, 041 39 Košice, tel.: 055/ 632 59 01 - 04
 
 


Výskyt a škodlivosť hrčkotvorných nematód Meloidogyne incognita

Výskyt a geografické rozšírenie

Hrčkotvorné nematódy - háďatká rodu Meloidogyne (anglicky root-knot nematodes), sú vo svete veľmi rozšírené predovšetkým v teplých a tropických klimatických oblastiach. Nematódy parazitujú na koreňoch mnohých druhov rastlín a drevín, vrátane dôležitých poľnohospodárskych plodín. V súčasnosti je známych okolo 80 druhov a mnohé z nich patria v celosvetovom meradle k fytopatologicky najškodlivejším a teda aj ekonomicky najvýznamnejším organizmom. Len v USA nematódy zapríčiňujú straty na výnosoch poľnohospodárskych plodín niekoľko biliónov dolárov ročne, pričom najväčšou mierou sa na týchto stratách podieľajú práve hrčkotvorné nematódy Meloidogyne spp.( časopis Agric. Res., 2002, 3).

Na území Slovenska sme doteraz zistili nasledovné druhy týchto nematód:

Meloidogyne hapla - je veľmi rozšírený a fytopatologicky významný nematód parazitujúci na stovkách druhov a odrôd rastlín mierneho klimatického pásma. U nás sme ho najčastejšie nachádzali na koreňovej zelenine, v lesných škôlkach a v lesnej pôde a to predovšetkým v ľahkých pôdach naviatych pieskov Východoslovenskej roviny, juhu Podunajskej roviny a Borskej nížiny. Okrem naviatych pieskov sa tieto nematódy vyskytujú aj v zrnitostne ľahších nivných pôdach na celom území Slovenska.

Meloidogyne ardenensis - tento druh sme nachádzali výlučne vo vlhkých pôdach, napr. v okolí riek v pôdach pobrežnej vegetácie.

V priebehu posledných dvoch rokov sme mali k dispozícii korene skleníkových uhoriek z niektorých lokalít južného Slovenska. Podľa údajov pestovateľov, ktorí uhorky vysádzali do fóliovníka začiatkom marca už začiatkom apríla spozorovali vädnutie rastlín. Vädnutie sa stupňovalo až do úplného zničenia uhoriek, ktoré pestovatelia už iba vytrhali a zlikvidovali spálením. Na koreňoch týchto uhoriek sme zistili typické príznaky výskytu hrčkotvorných nematód rodu Meloidogyne (Obr. 1). Na koreňoch bolo množstvo svetlejších hrčiek (Obr. 2), v ktorých boli samičky háďatiek rodu Meloidogyne (Obr. 3). V spolupráci so špecializovaným nematodologickým pracoviskom v Bari (Taliansko) sme identifikovali pre Slovensko nový druh hrčkotvorných nematód - Meloidogyne incognita.

Obr. 1: Korene uhoriek s hrčkami - Meloidogyne spp. Obr. 2: Detail koreňov s hrčkami

Obr. 3: Samičky háďatka Meloidogyne incognita v koreňoch

Meloidogyne incognita je jedným z fytopatologicky najškodlivejších druhov nematód teplých klimatických oblastí vo svete. Napáda množstvo druhov rastlín. V európskom meradle je veľmi významný škodca poľnohospodárskych plodín v krajinách okolo Stredozemného mora. V strednej a severnej Európe sa vyskytuje predovšetkým v skleníkoch a fóliovníkoch, ale v teplejších oblastiach strednej Európy sa môže vyskytovať aj vo voľnej pôde.

Životný cyklus hrčkotvorných nematód a ich škodlivosť.

Životný cyklus je podobný cystotvorným nematódam, napr. najznámejšiemu háďatku zemiakovému Globodera rostochiensis, alebo háďatku ovsenému Heterodea avenae. Na rozdiel od nich sa zo samičiek nevyvinú cysty, ale samičky parazita ostávajú v podobe mäkkých útvarov v koreňoch - resp. v koreňových hrčkách, odkiaľ aj názov hrčkotvorné nematódy. "Usadené" nepohyblivé samičky háďatka Meloidogyne spp. majú telo zhrubnuté, "hruškovite" pretiahnuté, veľmi mäkké, bezfarebné, alebo belavej farby (Obr. 4), dĺžky 0.5-0.7 mm a šírky okolo 0.4 mm . Prednou hlavovou vytiahnutou časťou tela sú samičky "zaborené" do pletív koreňov, pričom zadná časť smeruje von z koreňa. Na zadnom konci tela samička vulvou produkuje bezfarebnú rôsolovitú hmotu s vajíčkami, akýsi zhluk vajíčok (Obr.5), ktorý môže byť jemne prekrytý koreňovými bunkami. Vo vajíčkach sú už diferencované larvy háďatka, tzv. invázne larvy, ktoré sú schopné sa ihneď liahnuť a penetrovať z koreňov do pôdy, aktívne vyhľadávať a napádať ďalšie nové korene. Larvy vnikajú do koreňov, živia sa vyciciavaním bunečných štiav, na koreňoch sa vytvárajú veľké, tzv. gigantické bunky. Larvy v koreňoch hrubnú až do vyvinutia nových samičiek a tak sa cyklus opakuje. Popri samičkách sa z niektorých lariev môžu vyvinúť aj samčeky, ktoré sú však ojedinelé, a na rozdiel od samičiek dospelé samčeky sú červovitého tvaru a uvoľňujú sa do pôdy. Nematódy majú veľkú rozmnožovaciu schopnosť, lebo v jednej hrčke sa obvykle nachádzajú pospolu 1-3 samičky, na koreňoch jednej rastliny sa môžu vyskytovať stovky hrčiek so samičkami a každá samička môže vyprodukovať až 500 vajíčok. Podľa údajov z literatúry pri teplote 28°C životný cyklus trvá 30 dní, a tak v skleníkoch sa môže za jedno vegetačné obdobie vyvinúť aj viac generácií. Nematódy škodia na rastlinách tým, že parazitovaním na koreňoch brzdia a až znemožňujú prísun vody a živín do nadzemných častí rastlín, ktoré vädnú až celkom odumrú.

Obr. 4: Uvolnená samička Meloidogyne incognita má hruškovitý tvar s pretiahnutým hlavovým koncom Obr. 5: Rôsolovitá hmota so zhlukom vajíčok. V pravo hore - práve vyliahnutá larva

Možnosti ochrany pred hrčkotvornými nematódmi.

- Pri zakladaní nových skleníkov použiť len preparovanú pôdu.

- Pôdu v skleníkoch, ak je možnosť, preparovať horúcou parou.

- Pôdu, tak voľnú, ako aj v skleníkoch a fóliovníkoch je možné ošetriť chemickými prípravkami. U nás je povolené ošetrenie pôdy prípravkom Basamid, dávky a spôsob použitia sú uvedené v návode.

- Účinným, avšak dočasným opatrením je opatrné povyberanie napadnutých rastlín s čo možno  najkompletnejším koreňovým systémom, aby sa z pôdy odstránilo maximálne množstvo koreňov s nematódmi. Týmto opatrením sa však všetky nematódy neodstránia, pretože najviac hrčiek býva obyčajne na najjemnejších korienkoch, ktoré sa pri akejkoľvek dôkladnosti nepodarí odstrániť. Je len otázkou času kedy sa nematódy opäť rozmnožia, a pôdu bude potrebné preparovať, alebo ošetriť nematocídom.

Dobrý výsledok kombinácie odstránenia napadnutých rastlín s aplikáciou prípravku Basamid sme zaznamenali vo fóliovníku, kde bol predtým zistený silný výskyt Meloidogyne spp.. Podľa údajov pestovateľov bol porast uhoriek a rajčiakov s masovým výskytom hrčiek na koreňoch odstránený vytrhaním a spálením rastlín a následne koncom augusta bola pôda ošetrená Basamidom v dávke 2kg na 100 m2 tak, že prípravok bol rovnomerne rozsypaný na pôdu a ihneď zapracovaný rotavátorom do hĺbky 20 cm, s následným zakrytím pôdy fóliou. Takto bola pôda prikrytá do konca novembra a až do tejto jari nebola kultivovaná. V marci tohoto roka sme urobili analýzu ošetrenej pôdy na prítomnosť inváznych lariev hrčkotvorných nematód, avšak larvy sme nezistili. Predpokladáme, že odstránenie napadnutých rastlín v kombinácii s následným ošetrením pôdy Basamidom bolo v tomto prípade dostatočné.

- Vysádzať len zdravé, háďatkami nenapadnuté priesady, a tým predchádzať zavlečeniu nematód z jedného fóliovníka (príp. skleníka) do druhého.

- Zbytky napadnutých koreňov rastlín nikdy nekompostovať, ale ich zničiť spálením.

- Náradie a obuv vždy dôkladne očistiť, pretože nematódy sa môžu preniesť pôdou na nich.

- Dostatočné hnojenie pôdy organickými hnojivami redukuje vývin a znižuje výskyt týchto nematód.

Vystavené 3. 3. 2003

Autori textu: Ing. Marta Lišková, CSc., Dr. Nicola Sasanelli, Ing. Kristína Darnádyová
Foto: Ing. Marta Lišková, CSc., Ing. Kristína Darnádyová