Logo UKSUP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Matúškova 21, 833 16 Bratislava

 
 

Mrkvovité buriny (Apiaceae)

Sú to jednoročné až trváce byliny, listy sú striedavé (horné niekedy protistojné alebo v praslenoch) väčšinou delené až 4× trojsegmentové alebo trojpočetné 1-4× (často trojuholníkovito) perovito zložené alebo perovito strihané na lístky, segmenty a cípy; vždy bez prílistkov, listová stopka na báze je často pošvatá. Kvety sú v jednoduchom, častejšie zloženom okolíku, drobné obojpohlavné ( niekedy samčie a samičie ). Plod je visiaca dvojnažka, pri dozretí sa rozpadá na dva plôdiky s tromi chrbtovými a dvomi bočnými rebrami (niekedy sú medzi rebrami štyri krídla). Množstvo rastlín z čeľade sú pestované plodiny, ale pomerne veľa druhov patrí medzi nebezpečné buriny. Radíme sem kotúč – Eryngium L. (ERXSS), kosáčik – Falcaria FABR. (FALSS), kozonoha – Aegopodium L. (AEOSS), tetucha – Aethusa L. (AETSS), paštrnák – Pastinaca L. (PAVSS), boľševník – Heracleum L. (HERSS), mrkva – Daucus L. (DAUSS), torica – Torilis ADANS. (TOISS), krkoška – Chaerophyllum L. (CHPSS), trebuľka – Anthriscus PERS. (ANRSS), bolehlav – Conium L. (COISS).

Boľševník borščový – Heracleum sphondylium L.(HERSP)

Je to trváca 0,5-1,5 (2) m vysoká, po rozotretí nepríjemne zapáchajúca bylina, rastúca na vlhkých priepustných zásaditých až neutrálnych pôdach v západnej časti Slovenska. Listy sú jednoduché a laločnaté až perovito strihané so zubatými segmentami, horné listy sedia na veľkých pošvách. Okolíky na konci konárov s 15-30 okolíčkami, koruna je biela, žltkastá alebo ružovkastá. Kvitne v máji – auguste, plodom je elipsovitá až okrúhlo obráteno vajcovitá 6-10×6-8 mm veľká dvojnažka. Vyskytuje sa hlavne na vlhkých lúkach a pasienkoch.

Mrkva obyčajná – Daucus carota L.(DAUCA)

Jedno až dvojročná 0,3-0,4 (1) m vysoká bylina s tlstým kolovitým koreňom rastúca na vlhkých až vysychavých priepustných, kamenistých až piesočnato-hlinitých pôdach celého Slovenska. Byľ štetinato chlpatá, niekedy hore rozkonárená. Listy (dolné stopkaté, horné sediace na malých pošvách) 2-3× perovito zložené v obryse trojuholníkovito vajcovité s perovito strihanými lístkami. Okolík počas kvitnutia lievikovitý, po dozretí plochý, koruna žltkasto až červenkasto biela. Kvitne v máji – auguste, plod je 2-4 mm dlhý s hladkými rebrami (medzirebrá drobno ostnaté). Objavuje sa vo všetkých plodinách, veľmi nebezpečná je hlavne v riedkych porastoch viacročných krmovín.

Paštrnák siaty – Pastinaca sativa L. (PAVSA)

Dvojročná 0,3-1 m vysoká ako mrkva zapáchajúca bylina roztratene rastúca na vlhkých výživných (často vápenatých) hlinitých pôdach celého Slovenska. Byľ priama hranato ryhovaná, drsná až chlpatá ± od ½ (často protistojno) rozkonárená. Listy sú krátko stopkaté nepárno perovito zložené s 2-7 jarmami sediacich lístkov. Okolík s 5-20 okolíčkami, koruna je sýto žltá. Kvitne v júli – auguste, plod je plochá elipsovitá nažka. Výskyt hlavne na lúkách a pasienkoch.

Torica roľná – Torilis arvensis (HUDS.)LINK. (TOIAR)

Jednoročná 0,2-0,8 (1) m vysoká bylina všetkých druhov a typov pôd v teplejších oblastiach Slovenska. Byľ jemne ryhovaná odstávajúco naspäť štetinatá a od bázy rozkonárená. Listy 2× perovito zložené až 3× trojpočetné v obryse trojuholníkovité, koncový lístok nápadne predĺžený úzko kopijovitý a ostro zubatý. Dlho stopkatý okolík so 4-12 okolíčkami, koruna biela až ružovkastá. Kvitne v júni – septembri, plod je 3-6 mm dlhý na vrchole s venčekom naspäť obrátených štetiniek. Objavuje sa predovšetkým v sadoch, vinohradoch a na úhoroch.

Trebuľka ježcová – Anthriscus caucalis MARSCH.-BIEB. (ANRCA)

Jednoročná 0,1-0,6 (1) m vysoká, po rozotretí aromatická bylina vlhkých až vysychavých piesočnato-hlinitých pôd teplejších oblastí Slovenska. Byľ priama alebo vystúpavá (dolu červeno sfarbená) a chudobne rozkonárená. Listy tmavozelené 2-3× trojuholníkovito perovito zložené v obryse trojuholníkovito vajcovité, so stopkatými lístkami a lístočkami. Okolík krátko stopkatý s 3-5 (2-6) okolíčkami, koruna zelenkastobiela. Kvitne v máji – júni, plod je 12-4 mm dlhý s hrubou predĺženou stopkou a na vrchole náhle zúžený do krátkeho zobáčika. Vyskytuje sa vo všetkých plodinách (hlavne okopaniny - v RVO často zamieňaný s tetuchou, vinice).

Trebuľka voňavá – Anthriscus cerefolium (L.)HOFFM, (ANRCE)

Jednoročná 0,1-0,5 (0,7) m vysoká po rozotretí anízom voniaca bylina vlhkých výživných a humóznych piesočnato-hlinitých pôd teplejších oblastí Slovenska. Byľ nad uzlami je riedko páperistá ± krivolaká a riedko rozkonárená. Listy jemné svetlozelené (len na rube a okraji štetinato chlpaté) 2× trojpočetne perovito zložené, v obryse trojuholníkovité so stopkatými perovito zárezovými lístkami a lístočkami, Okolík sediaci s 2-5 okolíčkami, koruna biela. Kvitne v apríli – júni, plod čiarkovito podlhovastý 7-10 mm dlhý na hrubej krátkej stopke, tenký zobáčik až 4 mm dlhý. Vyskytuje sa vo všetkých plodinách (hlavne ovocné sady, vinohrady, záhrady).

Možnosti ochrany:

Mrkvovité buriny vzchádzajúce zo semena (v bežných poľných plodinách) možno úspešne ničiť PRE aplikáciou (do 3 dní po sejbe plodiny) herbicídmi Python, Linurex 50 WP/50 SC, Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC, Pyramin Turbo, Betoxon 65 WG, Pivot 100 LC. POST aplikáciou v štádiu 2-4 pravých listov burín sú využiteľné herbicídy ako Basagran 600/Super, Compete 2 E, Burex Eko, Cerberus Eko (pôsobia kontaktne); Monitor 75 WDG, Attribut, Safari 50 WG, Logran 75 WG (pôsobia systémovo) a zmesné (RM) herbicídy ako Lancet, Weedmaster, Aminex D, Lintur 70 WG, Mustang, Optica Trio. Vyššie rastové štádiá, resp. rastliny v 2. roku života (v štádiu prízemnej ružice listov) možno ničiť rastovými herbicídmi ako Lontrel 300, Cliophar 300 SL, Legend 300, Agripur 50 SL, Agritox 50 SL, Aminex 500 KMV/Pur/500 SL, Agroxone, Dicopur M 750/D, U 46 M Fluid, Duplosan DP/KV, Optica, Desormone Liquide 60 SL, Herboxone, Esteron, Banvel 480 S, Cadence, Megano a už vyššie uvedené RM prípravky.

Ostatné plodiny ako ovocné sady, vinohrady, plantáže možno ošetrovať herbicídmi Casoron G, Basta 15, Gramoxone, Reglone (buriny v 1. roku života do výšky max. 50 mm). Buriny vo vyšších rastových štádiách t.j. do výšky 100-150 mm v 1. roku resp. v prízemnej ružici listov až začiatku tvorby kvetnej byle v 2. roku života ošetríme herbicídmi na báze glyphosate (Bronco, Cosmic, Dominator, Glyfos, Glyfogan 480 SL, Jetstar, Kapazin, Kaput, Mamba, Roundup Biaktiv/Forte/Klasik/Rapid, Sting CT) alebo sulphosate (Touchdown). Lúky a pasienky je možno úspešne ošetriť prípravkom Garlon 4, ale účinné sú i prípravky na báze MCPA (Agripur 50 SL, Agritox 50 SL, Aminex 500 KMV/Pur/500 SL, Agroxone, Dicopur M 750), U 46 M Fluid, MCPP-p (Dicopur KV, Optica), dichlorpropu (Duplosan DP).

Mrkvovitým burinám je potrebné venovať pozornosť i na nepoľnohospodárskej pôde (veľa druhov sa rozširuje po krajine pomocou zvierat a ľudí) kde možno úspešne využiť herbicídy na báze glyphosate alebo sulphosate, Arsenal, Casoron G, Garlon 4, resp. jeho TM kombinácie s MCPA a atrazínom.

Vystavené: 9.1.2004

Autor textu: Ing. Pavol Kohaut