Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Praha 6 - Ruzyně
e-mail: mikulka@vurv.cz
 
 


Účinok širokospektrálneho herbicidu Huricane na ťažko ničiace buriny ako sú: pichliač roľný, mlieč roľný, čistec bahenný, pakosty, stoklasy a dalšie burinné druhy

Postupný nárast výskytu trvácich burín na ornej pôde je možné pozorovať v ostatných dvoch desaťročiach. Príčin ich šírenia je veľa, ale medzi najvýznamnejšie patrí najmä nedodržiavanie pravidiel striedania plodín, inými slovami zúženie spektra pestovaných plodín, významné nedostatky v spracovaní pôdy a zjednodušenie jednotlivých operácií a tendencie využívania minimálneho spracovania pôdy a používanie predovšetkým lacných herbicídov alebo používanie spodných hraníc dávok herbicídov, čo síce vedie k zlacneniu jednotlivých operácií, ale zvyšuje riziká ich zlyhania. To umožňuje celému radu burín sa na takto ošetrovaných poliach postupne šíriť. Okrem všade sa vyskytujúceho a veľmi známej buriny pichliača roľného sa na poliach šíri aj rad ďalších trvácich burín. Hlavne mlieč roľný, čistec bahenný, palina obyčajná a rad dalších, ktoré sa začínajú šíriť na ornej pôde. Tiež menej známe buriny ako napríklad: rorippa lesná, ktorá začína robiť lokálne problémy. Súčasné technológie pestovania plodín umožňujú aj šírenie celej rady jednoročných burín, medzi ktoré patria predovšetkým stoklasy, pakosty a úhorníky.

Významné z pohľadu zaburinenia polí je šírenie burín z neudržiavaných pozemkov na ornú pôdu, odkiaľ sú prenášené generatívne diaspóry na pole, kde sa následne rozširujú. Tu sa jedná predovšetkým o pichliače, mlieče, palinu, púpavu atď. Významne podporujú šírenie trvácich aj jednoročných burín technológie minimálneho spracovania pôdy a to predovšetkým z pohľadu postupného šírenia burín z medzí do stredu polí.

Menej intenzívne spôsoby hospodárenia všeobecne umožňujú ľahšiu reprodukciu burín na rozdiel od intenzívnych spôsobov pestovania plodín. Pri extenzívnom pestovaní býva obyčajne druhové spektrum širšie. Intenzívne pestovanie plodín prináša riziko premnoženia niektorých burinových druhov, ktorým práve tieto spôsoby vyhovujú. Pri malom počte burinových druhov na poli sa môže regulácia burín skomplikovať prítomnosťou jedného ťažko ničiteľného burinového druhu, ktorý uniká používaným metódam regulácie v danom systéme hospodárenia.

Problematické trváce buriny

Pichliač roľný (Cirsium arvense): Vytrvalo zostáva na stanovisku, na poliach tvorí tzv. hniezda, kde je základom rastlina vzídená zo semena. Následným spracovaním pôdy a kultiváciou z rozrušeného koreňového systému vzniká celý rad rastlín, ich korene sa navzájom prelínajú. Väčšinou sa v ohniskách vyskytujú buď samičie alebo samčie rastliny. Pichliač rolný sa vyskytuje na celom území od nížin až do horských oblastí. Osídľuje poľnohospodársku aj nepoľnohospodársku pôdu. V ostatných rokoch početnosť jeho výskytu rýchle stúpa. Vyskytuje sa vo všetkých plodinách pestovaných na ornej pôde, v sadoch, viniciach, chmelniciach aj na lúkach a pastvinách či špeciálnych plodinách. Šírenie podporuje zlá staroslivosť o nepoľnohospodársku pôdu, čo umožňuje nálet nažiek na pozemky a pôdu doteraz nezaburinenú. Pichliač roľný reaguje veľmi citlivo na kvalitu spracovania pôdy a nevhodne prevedené aplikácie herbicídov, čo sa prejaví rýchlou regeneráciou z koreňového systému. Patrí medzi veľmi nebezpečné buriny. Konkurenčná schopnosť pichliača je vysoká, má vysoké nároky na odber vody a živín. Pri silnom výskyte dokáže úplne potlačiť pestované plodiny, svojimi koreňmi vylučuje do pôdy alelopatické látky, ktoré pôsobia inhibične na plodiny a ostatné buriny. Vytvára straty pri zbere plodín alebo priamo zber znemožňuje.

Graf 1

Mlieč roľný (Sonchus arvensis): Rozšírený veľmi po celom území od nížin až do horských oblastí. Vyskytuje sa predovšetkým na vlhších stanoviskách, ale tiež aj na suchších lokalitách. Je veľmi často indikátorom utuženosti ornice. Úspešne rastie vo všetkých plodinách, presadí sa aj v obilninách, veľmi nebezpečný je v okopaninách. Rozširovanie podporuje zlá starostlivosť o pôdu, nedostatky v spracovaní pôdy a zlé striedanie kultúrnych rastlín v osevnom postupe. Patrí medzi veľmi nebezpečné buriny. Konkurenčná schopnosť mlieča je vysoká. V miestach výskytu potlačí absolútne všetky pestované plodiny, má vysoké nároky na vlahu a živiny.

Graf 2: Vplyv termínu aplikácie herbicídov na regeneráciu mlieča roľného

                                                       rastová fáza mlieča

Čistec bahenný (Stachys palustris): Vytrvalo zotrváva na stanovisku. Vyskytuje sa rozptýlene predovšetkým v podhorských a horských oblastiach. V posledných rokoch je zaznamenaný významný nárast výskytu. Vzhľadom k trvalému charakteru sa vyskytuje vo všetkých plodinách, najlepšie mu však vyhovujú okopaniny. Výskyt je podporovaný zlou staroslivosťou o pôdu, vyhovuje mu pokles úrovne spracovania pôdy a zle zvolený osevný postup. Patrí medzi nebezpečné buriny. Konkurenčná schopnosť čistca je vysoká, má vysoké nároky na vodu aj živiny.

Palina obyčajná (Arthemisia vulgaris): Vytvára husté trsy. V ostatných rokoch početnosť jej výskytu rychle stúpa. Rastie hojne po celom území, osídľuje poľnohospodársku aj nepoľnohospodársku pôdu. Vyskytuje se hlavne v sadoch, viniciach, na zanedbaných lúkach a pastvinách. V ostatných rokoch obsadzuje aj ornú pôdu, kde sa presadzuje vo všetkých plodinách. Pri silnom výskyte zhoršuje zber. Rozširovanie podporuje zlá starostlivosť o nepoľnohospodársku pôdu, čo umožňuje nálet nažiek na poľnohospodársku pôdu. Rozširovanie podporuje tiež nedostatočná kvalita spracovania pôdy. Je konkurenčne veľmi silná. V dnešnej dobe patrí medzi veľmi nebezpečné buriny. Jej peľ je silný alergén. Niekedy je zberaná ako liečivá rastlina.

Graf 3:

Rorippa lesná (Rorippa sylvestris): Vyskytuje sa rozptýlená po celom území, predovšetkým na vlhkých stanovištiach, v pobrežnej vegetácii a na okrajoch lužných lesov . V ostatnom období sa veľmi vyskytuje aj na ornej pôde, na vlhších stanovištiach. V obilninách škodí pri silnom výskyte. Rýchlo sa šíri na podmáčaných pozemkoch. Predtým bola významnou burinou lokálneho významu, dnes je hojná. Konkurenčná schopnosť tejto buriny je vysoká.

Graf 4:

Problematické jednoročné buriny

Pakost nízky (Geranium pusillum): Vyskytuje sa hojne, väčšinou v nížinách, kde rastie na hlbších, živinami bohatých, vysychavých až čerstvo vlhkých pôdach. Potláča sa spracovaním pôdy - bránením na jar ničíme listové ružice vzniknuté na jeseň, po zbere plodiny podmietkou s orbou. Jeho reguláciu komplikuje pomerne vysoká odolnosť voči používaným herbicídom. V ostatných rokoch, vzhľadom na skladbu pestovaných plodín, systémy spracovania pôdy a používaným herbicídom, jeho výskyt postupne narastá. Rozmnožuje sa semenami. Semená, ktoré vyklíčia na jeseň, vytvoria do zimy listovú ružicu, v ktorej prezimujú.

Stoklas jalový (Bromus sterilis): Jednoročná ozimná burina. Vyskytuje sa na celom území nášho štátu. Rastie na suchých stanovištiach, zaburiňuje v súčasnosti všetky ozimné plodiny. Početnosť výskytu stále stúpa, nárast zaburinenosti týmto burinným druhom sa bude vyvíjať v závislosti na používaných technologiách spracovania pôdy.

Stoklas mäkký (Bromus mollis): Jednoročná ozimná burina. Vyskytuje sa predovšetkým na nepoľnohospodárskej pôde, v ostatných rokoch sa začína vyskytovať aj na ornej pôde. Vzhľadom na jeho rýchly vývoj sa konkurenčne presadí aj v hustých obilninách. Tendencia šírenia je podobná ako pri stoklase jalovom. Početnosť jeho výskytu na poľnohospodárskej pôde je však nižšia.

Úhorník liečivý (Descurainia sophia): Jednoročná, ozimná konkurenčne veľmi silná burina, ktorá sa presadí aj v hustých porastoch. Patrí medzi významné buriny. Jeho výskyt potláča klasické spracovanie pôdy a správne striedanie plodín. Technológia minimálneho spracovania pôdy a vo veľkej miere pestovanie repky olejnej a ostatných ozimín spôsobuje jeho premnoženie. V obilninách je výskyt ovplyvnený spektrom používaných herbicídov, problémom je však etapovité vzchádzanie. V ostatných rokoch jeho význam stúpa predovšetkým v súvislosti s velkoplošným pestovaním repky olejnej.

Spôsoby rozmnožovania významne ovplyňujú šírenie a reguláciu burín

Generatívne rozmnožovanie: Rozmnožovanie generatívnymi diaspórami je najprirodzenejším spôsobom šírenia burín. Z hľadiska reprodukcie je najvýznamnejšie množstvo vyprodukovaných semien, ich životnosť v pôde, dormancia semien a spôsoby šírenia. Najnebezpečnějšie sú diaspóry šíriace sa vetrom na veľké vzdialenosti. Týmto spôsobom sa šíria predošetkým jednoročné buriny, ale aj celý rad trvácich burín. Veľkým rizikom je ponechanie burín na poliach a nezabránenie ich vykvitnutiu a vytvoreniu semien. Veľkým problémom je šírenie vetrom z neudržovaných plôch na polia.

Vegetatívne rozmnožovanie: Tento spôsob rozmnožovania trvácich burín prevláda predovšetkým na ornej pôde, ktorá je pravidelne obrábaná. Pravidelné poškodzovanie koreňov, koreňových výbežkov a oddenkov vyvoláva rýchlu regeneráciu z pupeňov. Vyrašené výhony majú vysokú konkurenčnú schopnosť a presadia sa aj v hustosiatych plodinách, ako sú: obilniny, strukoviny a repka olejná. Veľmi nebezpečná je intenzívna regenerácia pupeňov na koreňoch, oddenkoch a koreňových výbežkoch v období studených a vlhkých periód v mesiacoch jún a júl, kedy je rast pestovaných plodín spomalený.

 

Využitie herbicídu HURICANE v systéme regulácie obilnín

Aj keď existuje veľké množstvo herbicídnych prípravkov na väčšinu burinných druhov, poľnohospodári chybujú najčastejšie v tom, že v jednotlivých rokoch nepoužívajú herbicídy s rozdielnym mechanizmom účinku. Používajú iba herbicídy, s ktorými sú spokojní a ktoré vykazujú veľmi dobrý účinok. Dlhodobým používaním týchto herbicídov však podporujú nevedomky selekciu tolerantných burinných druhov. Selekcia je pomalá, ale o to nebezpečnejšia. Už v minulosti sa urobila chyba s opakovaným používaním rastových herbicídov typu MCPA ai., neskôr opakovaným používaním sulfonylmočovín typu chlorsulfuron ai. V prvom prípade došlo k premnoženiu metličky obyčajnej a odolných dvojklíčnolistových burín (rumančeky, lipkavec obyčajný, hluchavky ai.) a v druhom prípade k premnoženiu lipkavca obyčajného, fialky roľnej a zemedymu lekárskeho. Jednostranné používanie herbicídov viedlo aj k významnému rozšíreniu celej rady trvácich burín. Následné riešenie problému takto vyselektovaných burín je finančne náročné. Tak sa paradoxne stávajú nepriateľom poľnohospodárov práve herbicídy s ktorých používaním boli po dlhé obdobie spokojní.

Regulácia trvácich burín v obilninách

Použitie herbicídov proti trvácim burinám závisí predovšetkým na pestovaných plodinách, kde je možné herbicídy použiť. Najviac je použitie herbicídov prepracované proti pichliaču roľnému, mlieču roľnému a pýru plazivému. Herbicídy je možné používať ako v obilninách tak aj v kukurici, prípadne aj v iných plodinách. Herbicídy je vhodné aplikovať iba v rastovej fáze, kedy majú navyššiu účinnosť na buriny a v hornej hranici povolenej dávky. Aplikácia herbicídov v skorších rastových fázach alebo aplikácia nižších dávok výrazne ovplyvní regeneráciu, čo sa prejaví masívnym rašením nových výhonkov a v mnohých prípadoch pride ku kritickému zaburineniu. Vosková vrstva na povrchu listov (napr. mlieč roľný) významne znižuje účinok herbicídov, preto sa odporúčajú použiť zmáčadlá pre zvýšenie účinku herbicídov. Palina obyčajná je relatívne citlivá voči herbicídom, veľmi často však rastliny regenerujú.

Buriny ako: pichliač roľný, mlieč roľný, palina obyčajná a dalšie je možné úspešne regulovať herbicídmi s účinnými látkami MCPA, 2,4 - D, tribenuron, clopyralid, dicamba a celým radom ďalších herbicídov. Základom úspechu je postrek na vyvinuté ružice alebo stonky dlhé do 15 cm. V tejto fáze dochádza k translokácii účinných látok do koreňového systému burín, čo má za následok nízku regeneráciu z koreňov. Medzi vhodné z pohľadu použitia herbicídov proti pichliaču roľnému patria okrem iného následujúce herbicídy: najznámejšie sú herbicídy na báze MCPA, 2,4-D, prípadne dicamby ai. Môžu sa používať samostatne alebo ako kombinované herbicídy. Pre dosiahnutie lepšieho účinku je možné použiť kombinácie herbicídov MCPA + clopyralid alebo tribenuron + clopyralid ai. Veľmi účinný je herbicíd clopyralid (Lontrel 300), ktorý vykazuje vysoký účinok na pichliač roľný aj v skorších rastových fázach a silne poškodzuje koreňový systém. Pre reguláciu pichliača je vhodný aj herbicíd Mustang s účinnými látkami (florasulam + 2,4 - D). Efektívne sú aj niektoré sulfonylmočoviny (Granstar 75 WG, Husar, Sekator). Ich účinku však napomáha konkurencia obilnín.

Graf 5:

Problémom komplexného použitia herbicídov v obilninách v jarných mesiacoch je správny výber herbicídu podľa spektra vyskytujúcich sa burín, s ohľadom na optimálne načasovanie termínu aplikácie vo vzťahu k rastovej fáze burín. Z pohľadu aplikácie herbicídov proti trvácim burinám je vhodnejší neskorší termín aplikácie (rastové herbicídy MCPA, 2,4 - D ai.), naopak z pohľadu jednoročných je zväčša vhodnejší termín skorší. Pri použití herbicídov na trváce buriny (pichliač roľný ai.) je dôležité, aby sa cez listovú plochu dostalo do rastliny čo najväčšie množstvo účinnej látky, ktorá je schopná silno poškodiť koreňový systém a zabrániť následnej regenerácii. K tej pri skorej aplikácii rastových herbicídov väčšinou neprichádza. To samozrejme znižuje celkový herbicídný účinok a preto veľmi často neprichádza k zníženiu zaburinenia polí. Tento problém optimalizácie termínu ako na trváce buriny, tak na jednoročné buriny bolo možné riešiť herbicídom Mustang.

V dnešnom období je možné využiť herbicíd HURICANE s podstatne širším spektrom účinku. HURICANE je herbicíd vhodný pre postemergentnú aplikáciu a obsahuje tri účinné látky: aminopyralid 50 g/kg, florasulam 25g/kg, pyroxsulam 50 g/kg a safener Cloquintocet-mexyl 50 g/kg. Do rastlín preniká najmä povrchom listov a stonky a je rozvádzaný akropetálne aj bazipetálne. Prípravok účinkuje ako systémovo pôsobiaci herbicíd (regulátor rastu). Aminopyralid pôsobí ako syntetický auxín. Florasulam a pyroxsulam inaktivujú ALS enzým.

Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast. Dochádza k postupnej deformácii a nekrózám listov a stoniek burín. Citlivé buriny prestávajú ihneď po aplikacii rásť, postupne odumierajú. Prejavy sú viditelné už za 2-6 dní po aplikácii a po 4 - 6 týždňoch buriny odumierajú.

Spektrum herbicídnej účinnosti je pomerne široké: metlička obyčajná, lipkavec obyčajný, stoklasy, rumančekovité buriny, kapustovité buriny (kapsička pastierska, peniažtek roľný, horčica roľná, výmrv repky olejnej, rorippa lesná), pichliač roľný, mlieče, hviezdica prostredná, nezábudka roľná, vika chlpatá, stavikrv vtáčí, mak vlčí, nevädza poľná, hluchavka objímavá, fialka roľná, fialka trojfarebná, veronika roľná, pakosty ai. Prípravok HURICANE vykazuje na tieto burinné druhy najlepšiu účinnosť pri ich rastovej fáze 2 - 10 pravých listov.

Vplyv zmáčadla Istroekol na účinok herbicídu HURICANE

Buriny
HURICANE 200 g/ha
HURICANE 200 g/ha
+ Istroekol 1,0 l/ha8 ks/m2
Pichliač roľný
89
97
Pichliač obyčajný
98
100
Mlieč roľný
80
91
Rorippa lesná
88
95
Štiavec tupolistý
82
96
Štiavec kučeravý
85
97
Palina obyčajná
88
95
Pakost nízky
89
98
Úhorník liečivý
90
99

 

Ničenie kompletného spektra burín novým širokospektrálnym herbicídom Huricane

V ostatných rokoch je vo vývoji nových herbicídnych prípravkov viditeľný trend výrobcov dodávať na trh prípravky s čo najširším spektrom účinku, aby tak zjednodušili ich používanie pre poľnohospodárov a zvýšili tak svoju konkurenčnú schopnosť voči dnešným herbicídom. Prípravky, ktoré by mali vykazovať spoľahlivý účinok ako na trávovité, tak aj na dvojklíčnolistové a niekedy aj na trváce buriny nie je možné vytvoriť z jednej účinnej látky, ale je potrebné kombinovať niekoľko účinných látok. Zrejme najširšie spektrum účinku bude od roku 2009 vykazovať pri ošetrení ozimnej pšenice širokospektrálny herbicíd Huricane, ktorý obsahuje 2 nové účinné látky a v našich podmienkach už osvedčený florasulam (Mustang, Kantor). Aplikácia prípravku s tak širokým spektrom účinku je pre poľnohospodára veľmi jednoduchá, lebo prakticky vždy bude zničená drvivá väčšina prítomných burín. Ale aj tak je vhodné optimalizovať časovanie jeho použitia, lebo pri niektorých termínoch aplikácie prípravok prináša pre užívatelov väčší prínos ako pri iných termínoch aplikácie.

Pri prípravku Huricane sú možné skoré jarné aplikácie, aplikácia v hlavnej aplikačnej sezóne, ale aj neskoré aplikácie pri steblovaní obilniny. Čo nám jednotlivé aplikácie prinášajú?

A/ Skorá jarná aplikácia Huricane
Za skoré jarné aplikácie väčšinou považujeme aplikácie do konca marca, aj keď sa časové obmedzenie môže líšiť podľa vývoja počasia v danom roku a nadmorskej výšky. Pri skorých jarných aplikáciách väčšinou aplikujeme v období, kedy buriny obnovili rast a teploty vystupujú nad +10°C. Často ale po týchto skorých aplikaciách prichádza ochladenie, kedy sa v noci vracajú prízemné mrazíky a cez deň sa teplota drží pod +5°C. Ak aplikujeme Huricane v tomto období, bude nám celkom spoľahlivo pôsobiť z prítomných účinných látok florasulam, priemerne bude pôsobiť aminopyralid a slabšie pyroxsulam. Výsledkom bude, že bude veľmi dobre kontrolované široké spektrum dvojklíčnolistových burín, vzhľadom k nízkej rastovej fáze bude zničená aj fialka roľná a z ďalšej konkurencie je vyradený aj zemedym. Na druhej strane nevyužijeme naplno potenciál Huricane na metličku obyčajnú, stoklasy a pichliač roľný, ktorý v tom čase ešte nie je naplno vzídený. Skoré jarné aplikácie Huricane je možné odporučiť pri bežnom zaburinení dvojklíčnolistovými burinami a metličkou obyčajnou. Pokiaľ ale chceme dosiahnuť 100% účinok na metličku a dostatočný účinok aj na pichliač roľný, je vhodná aplikácia Huricane v hlavnom aplikačnom období.

B/ Aplikácia Huricane v hlavnom období ošetrovania obilnín
Za hlavné obdobie jarného ošetrovania ozimných obilnín proti burinám považujeme väčšinou prvú dekádu apríla (pri skorej jari býva posunuté do posledného marcového týždňa). V tomto období už všetky buriny naplno rastú a ošetrovaná obilnina dokončuje odnožovanie a začína sa steblovanie. Aj trváce buriny ako sú: pichliač roľný, palina obyčajná a pod., obnovili rast, takže budú aplikáciou herbicídu zasiahnuté. V tomto období získame z aplikácie Huricane maximum, lebo všetky 3 účinné látky už budú naplno pôsobiť a buriny ešte nie sú prerastené. Aplikácia Huricane v prvej dekáde apríla zníčí kompletné spektrum dvojklíčnolistových burín vrátane účinku na ťažko ničitelné pakosty, zemedym, veroniky, fialky a pod. Prakticky 100% je v tomto období aj účinok na metličku obyčajnú a veľmi vysoký je aj účinok na stoklasy. Pokiaľ je na pozemku prítomný pýr plazivý a je ve fáze 2-4 listov, tak väčšina jeho rastlín nebude schopná vyklasiť a bude v poraste potlačený.

V prvej dekáde apríla je už vzídený aj pichliač roľný, výmrv slnečnice a naplno rastie palina obyčajná. Vzídené ružice pichliača budú spoľahlivo zničené prítomným aminopyralidom, ktorý okrem zničenia nadzemnej časti preniká aj do koreňových výbežkov, ktoré veľmi poškodzuje až ničí, takže obrášanie pichliača je minimalizované. Po aplikácii Huricane v hlavnom aplikačnom období by pestovateľa nemala prekvapiť žiadna burina, všetky budú buď zničené alebo dostatočne potlačené.

C/ Aplikácia Huricane v období steblovania obilniny
Ak sa s aplikáciou herbicídov oneskoríme, napríklad kvôli daždivej jari a Huricane budeme aplikovať až v období steblovania obilniny, teda vo väčšine oblastí v 2. a 3. dekáde apríla, zabezpečí Huricane opät spoľahlivý účinok na väčšinu prítomných burín, lebo vzhľadom k teplotám a plnému rastu burín budú všetky 3 účinné látky Huricane pôsobiť veľmi spoľahlivo. Problémom ale budú buriny s rýchlym jarným vývojom, ktoré v tomto čase už naplno kvitnú. Slabší bude teda účinok Huricane predovšetkým na veroniky, fialku a hluchavky, teda na buriny ktoré už budú vo fáze "dospelosti", kedy ich prakticky nie je možné efektívne v obilninách kontrolovať. Metlička bude v tomto období už v 1.-2. kolienku, čo znamená, že jednoducho väčšina metličku ničiacich prípravkov už nedosahuje v tejto rastovej fáze metličky 100% účinok. Naopak najsilnejší účinok dosiahneme v tomto období na pichliač roľný, ktorý bude naplno vzídený a na začiatku predlžovacieho rastu. Veľmi spoľahlivý účinok Huricane bude na lipkavec (tiež už bude min. v 10 praslenoch), rumančekovité buriny, kapustovité buriny (kapsička, peniažtek, úhorník, výmrv repky a pod.), výmrv slnečnice, mlieče, maky a pod.

Vystavené: 2.2.2009

Autor textu: Ing. Jan Mikulka, CSc.