Agrotest fyto, Ltd.
Havlíčkova 2787
767 01 Kroměříž
e-mail: klem@vukrom.cz
 
 


Komplexné možnosti ochrany proti burinám v ozimných obilninách s novým herbicídom Huricane v podmienkach zmien v štruktúre burinných spoločenstiev

Herbicídna ochrana je neoddeliteľnou súčasťou pestovateľských technológií obilnín a ďalších plodín už niekoľko desiatok rokov. Aj keď sú na ochranu proti burinám vynakladané každoročne veľké prostriedky (celosvetovo okolo 50% nákladov na ochranu rastlín), a napriek tomu, že vývoj herbicídov dosiahol významného pokroku z pohľadu spektra účinnosti, selektivity k plodine, toxikologických parametrov a pod., stále nemôžeme byť so stavom regulácie burinových spoločenstiev spokojní. Úroveň hospodárskych škôd spôsobených burinami sa v ostatných rokoch nemení, alebo dochádza dokonca k ich nárastu. Zvyšuje sa podiel burinových druhov s vysokou škodlivosťou, nákladnou ochranou, prípadne druhov ťažko ničiteľných. Zaznamenávame inváziu druhov, ktoré neboli bežnou súčasťou spoločenstiev na ornej pôde, alebo dokonca ide o druhy, ktoré prichádzajú z celkom odlišných klimatických či geografických podmienok. Do veľkej miery sa na nepriaznivom stave podieľajú zmeny pestovateľských technológií, či už ide o zmeny v technológii spracovania pôdy, zmeny v osevných postupoch či rad ďalších faktorov, z ktorých nejvýznamnejšia je pravdepodobne zmena klímy. Vývoj herbicídov bol do značnej miery pribrzdený ekonomickou situáciou v poľnohospodárstve. Súčasne musíme počítať s tým, že adaptácia burinových spoločenstiev k meniacim sa podmienkam je často rychlejšia ako naša schopnosť prispôsobovať ochranu meniacim sa podmienkam. To platí nielen pre rýchle zmeny v štruktúre burinových spoločenstiev, ale tiež pre adaptáciu v rámci jedného druhu. Aj keď na trh prichádzajú stále nové účinné látky herbicídov, tieto veľmi často patria do rovnakých skupín z pohľadu mechanizmu účinku ako už predtým používané herbicídy. Používaním herbicídov s rovnakým mechanizmom účinku vytvárame trvalý selekčný tlak na uplatnenie rezistentných biotypov v prirodzených populáciách, a tak sa stále častejšie stretávame s populáciami rezistentnými k dlhodobo používaným herbicídom. Vznik rezistencie k herbicídom ide obyčajne ruka v ruke s nepriaznivými aplikačnými podmienkami. Ak sa v dôsledku podmienok zhoršuje účinnosť herbicídu na takú úroveň, že burinová rostlina prežije a prináša dokonca reprodukčné orgány, riziko vzniku a rozšírenie rezistencie výrazne narastá.

Pokiaľ sa snažíme analyzovať súčasný negatívny stav v ochrane proti burinám, môžeme definovať niekoľko základných príčin:

 • vysoká zásoba a široký sortiment semien burín umožňuje vysokú adaptabilitu burinových spoločenstiev,
 • nedostatky v zakladaní porastov ale aj v agrotechnických opatreniach počas vegetácie prispievajú k ich nízkej konkurenčnej schopnosti a k vyššiemu prežívaniu a herbicídmi poškodených burín, ktoré sú potom zdrojom obnovy pôdnej zásoby semien,
 • vysoké zastúpenie ozimných obilnín a repky olejnej viedlo k rozšíreniu prezimujúcich jednoročných burín (metlička obyčajná, lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná),
 • menší počet operácií pri spracovaní pôdy a zníženie hĺbky spracovania pôdy vedie k šíreniu najmä trvácich burín (pýr plazivý a pichliač roľný), ale aj jednoročných burín, hlavne tých, ktoré vzchádzajú z malých hĺbok (metlička obyčajná, parumanček nevoňavý, stoklasy, pakosty),
 • malá operatívnosť pri realizácií vhodných zásahov z hľadiska času a vybavenie mechanizáciou a z toho vyplývajúce aplikácie v nevhodnej rastovej fáze a pri nepriaznivých podmienkach počasia prispievajú k znižovaniu účinnosti. Nízká účinnosť je potom jeden z hlavných motorov selekcie na rezistenciu k herbicídom v populáciach burín,
 • orientácia na lacnejšie prípravky s užším spektrom účinku a dlhodobé používanie rovnakého typu herbicídov, prispievajú k selekcii burinných spoločenstiev na jeden prípadne niekoľko dominantných druhov a k vzniku rezistencie,
 • zmena klímy prejavujúca sa vyššou frekvenciou miernych zím prispieva k vyššiemu uplatňovaniu druhov, ktoré v priebehu zimy vymŕzajú. K typickým príkladom patrí pichliač roľný, ktorého koreňové výbežky sú poškodzované premŕzaním pôdneho profilu do väčších hĺbok. Mierne zimy umožňujú tiež prežiť rastlinám ovsa hluchého v porastoch ozimných obilnín, čo bolo predtým celkom netypické. Ovos hluchý ako typická jarná burina sa tak stáva významným druhom ozimín.

Graf 1: Frekvencia silného výskytu (pokryvnosť vyššia ako 25%) jednotlivých burinových druhov v obilninách v roku 2002 (jariny + oziminy súhrne) (Zdroj SRS 2007 )

Dôsledkom týchto faktorov sú zmeny v rozšírení burín, ktorých si musí všimnúť každý skúsenejší pozorovateľ, ale ktoré dokladujú aj plošné sledovania výskytu vykonané Štátnou rastlinolekárskou správou. Výsledkom je skutočnosť, že výskyt citlivých druhov zostáva na rovnakej úrovni alebo sa mierne znižuje. Burinové populácie na väčšine pozemkov sa ale postupne rozširujú o druhy odolné k väčšine používaných herbicídov (fialky, veroniky, pakosty), druhy proti ktorým je potrebný časovo oddelený špecifický herbicídny zásah (trváce buriny), alebo druhy proti ktorým je dostupná ochrana pomerne nákladná (metlička obyčajná, ovos hluchý). Do skupiny burín, pri ktorých možno očakávať ďalší posun aj v nasledujúcom období patria:

 • Metlička obyčajná - k šíreniu dochádza vďaka vysokému zastúpeniu ozimín v osevných postupoch, rozširovanie minimalizačných technológií, aplikácia herbicídov za nepriaznivých aplikačných podmienok (väčšinou na jar kedy prevládá vyššia rastová fáza a nízka vzdušná vlhkosť) a k rýchlemu rozširovaniu biotypov rezistentných k herbicídom,
 • Pichliač roľný - jednoznačne najvýznamnejším faktorom šírenia je necielená ochrana z pohľadu výberu herbicídu a termínu ošetrenia. Ochrana sa obyčajne robí veľmi skoro, kedy nedošlo ešte k plnému obrastaniu pichliača, prípadne sa rastliny nachádzali v menej citlivej fáze. K ďalším faktorom, ktoré prispievajú k rozširovaniu významu pichliača, patrí minimalizácia a mierne zimy,
 • Fialky a veroniky - druhy ktoré majú síce nižší hospodársky význam, ale ich výskyt je dnes už plošný, pričom dochádza k selekcii spoločenstiev s početným zastúpením vysoko nad prahom škodlivosti. ,
 • Ovos hluchý - tento burinový druh s vysokou škodlivosťou bol po určité obdobie zanedbávaný aj v jarných obilninách, kde je jeho rozšírenie najvýznamnejšie. Významnú úlohu tu zohrala vyššia miera nákladov na ochranu proti ovsu a nepriaznivá ekonomická situácia v poľnohospodárstve. Šírenie v oziminách nadväzuje na zvyšovanie pôdnej zásoby semien, ale jeho výskyt v oziminách je podmienený miernou zimou (na jeseň vzchádzajúce jedince), alebo riedkymi porastami s nižšou konkurenčnou schopnosťou (na jar vzchádzajúce jedince),
 • Stoklasy - významne sa rozširujú z okrajov na celé plochy pri uplatňovaní technológie plytkého spracovania pôdy či bezorebnej sejby. K šíreniu prispieva tiež malý počet herbicídov vykazujúcich účinnosť proti stoklasom a vysoká závislosť účinnosti na aplikačných podmienkach,
 • Novo sa šíriace druhy ako sú: pakosty, úhorník liečivý a pod. Ide o burinné druhy, ktorých šírenie je podmienené radom faktorov, medzi ktoré patrí osevný postup, spracovanie pôdy a nízká účinnosť herbicídov.

Graf 2: Zmeny vo frekvencii silného výskytu v obilninách od roku 1986 (Zdroj: údaje SRS)

V mnohých prípadoch je riešenie nevyhnutné a ukazuje sa, že negatívne trendy môžu byť zastavené iba kombináciou dvoch základných smerov:

 1. Dôsledným uplatňováním princípov integrovanej regulácie burín, spočívajúcej vo využívání všetkých dostupných metód a opatrení na udržanie zaburinenia pod prahom škodlivosti a dosiahnutie maximálneho ekonomického efektu z ochrany
 2. Vývoj nových účinných látok, ich kombinovanie a formulácia do nových herbicídov zabezpečia riešenie problémových burinových druhov a zníženie závislosti na aplikačných podmienkach

Integrovaná ochrana proti burinám
Princípy integrovanej regulácie burinových spoločenstiev sú založené na nasledovných základných požiadavkách:

 • Opatrenia sú robené v dlhodobom kontexte. Chyba alebo úspora v jednom roku totiž môže zásadne ovplyvniť populačnú dynamiku burín aj po viac ako desaťročie. Typickým príkladom, kde je potrebný dlhodobý systémový prístup je pichliač roľný. V priebehu niekoľkých rokov je potrebná úprava osevného postupu, spracovanie pôdy a vykonanie špeciálnych herbicídnych zásahov v období, kedy je zaručený hĺbkový účinok na koreňový systém. Podobný systémový prístup je ale efektívny tiež v prípade pýru plazivého, metličky obyčajnej alebo ovsa hluchého.
 • Sú využívané všetky dostupné možnosti regulácie vrátane nepriamych metód. Aditívny alebo dokonca synergický účinok pri použití rôznych metód zvyšuje efektívnosť regulácie.
 • Opatrenia musia byť vykonané včas vzhľadom k všeobecne vyššej účinnosti, nižšej závislosti na počasí a vyššiemu úrodovému efektu, ktorý je daný veľmi intenzívnym konkurenčným pôsobením burín v priebehu odnožovania.
 • Zásah musí byť cielený. Poznanie zloženia burinových spoločenstiev je podmienkou skorého zachytenia výskytu nových burinových druhov a efektívnych opatrení s nízkymi nákladmi. Využitie prirodzenej variability vo výskyte burinových druhov potom môže prinášať významné úspory v nákladoch na ochranu.
 • Rešpektovanie požiadaviek na rastovú fázu, teplotné a vlhkostné podmienky, pôdne vlastnosti. Variabilita v účinnosti herbicídov sa každoročne zvyšuje, tak ako sa zvyšuje variabilita aplikačných podmienok. K vplyvom, ktoré spôsobujú najvýznamnejšie problémy v ochrane ozimných obilnín proti burinám patria: vlahové podmienky pri aplikácii preemergentných herbicídov, obdobie s nízkou relatívnou vzdušnou vlhkosťou na jar a časový posun rastových fáz burín pri miernom priebehu zimy.

Nový herbicíd pre komplexnú ochranu ozimných obilnín proti burinám - Huricane

Je zrejmé , že pokrok v regulácii burín v ozimných obilninách môže zabezpečiť iba uplatňovanie integrovaného prístupu a vývoj nových účinných látok, ktoré budú následne kombinované pre zaistenie širokospektrálneho účinku, vrátane problémových skupín burín. Tomuto druhému požiadavku plne vyhovuje nový herbicíd Huricane.

Herbicíd Huricane je prípravok, ktorý môžeme v súčasnosti zaradiť na popredné miesto medzi herbicídmi určenými k ochrane proti burinám v ozimnej pšenici, ozimnej raži a ozimnom triticale z pohľadu šírky spektra účinnosti. Rozsah spektra účinnosti je daný kombináciou troch účinných látok: aminopyralid 50 g/kg, florasulam 25 g/kg a pyroxsulam 50 g/kg. Táto kombinácia zabezpečuje pri dávke 200 g/ha vysokú účinnosť proti metličke obyčajnej a dalším jednoklíčnolistovým burinám, lipkavcu, citlivým dvojklíčnolistovým burinám (rumančekovité, kapustovité, hviezdica), odolným dvojklíčnolistovým druhom (fialka roľná, veroniky) a pichliaču roľnému. Kombinácia troch účinných látok tiež zvyšuje flexibilitu použitia z pohľadu aplikačných podmienok a tak je tento herbicíd možné úspešne používať od začiatku odnožovania až do fázy druhého kolienka pri teplotách od +5 do +25 °C . Účinné látky florasulam a pyroxsulam patria do skupiny inhibítorov ALS, ich účinok je pozvolný. Účinná látka aminopyralid sa v rastlinách chová ako syntetický auxín a funguje teda ako regulátor rastu. Účinok je preto ako u iných rastových regulátorov veľmi rýchly a prvé prejavy sú viditeľné už od 2 dňa po aplikácii. To je významné predovšetkým pri neskorších termínoch aplikácie, kedy je rýchle vyradenie konkurencie burín rozhodujúce pre obmnedzenie úrodových strát. Pretože účinné látky pyroxsulam a aminopyralid majú krátkodobé reziduálne pôsobenie je vhodnejšie herbicíd použiť až v období, kedy je rozhodujúca časť burín naplno vzídená. Najvhodnejším termínom ošetrenia sú preto jarné aplikácie. Načasovanie ošetrenia by sa malo riadiť predovšetkým výskytom pichliača a intenzitou zaburinenia a rýchlosťou rastu burín. Pri vysokej intenzite zaburinenia musí byť konkurencia burín vyradená čo najskôr a je vhodné ošetrenie vykonať skoro na jar. Naopak pri požiadavke na účinnosť proti pichliaču a nižšej konkurencii ostatných burín je vhodnejšie posunúť ošetrenie až do fázy 1.-2. kolienka obilniny. V tejto fáze by mal byť pichliač v plnej miere vzídený. Účinnosť proti pichliaču zaisťuje predovšetkým účinná látka aminopyralid, ale pomocný efekt majú aj účinné látky pyroxsulam a florasulam. Účinná látka pyroxsulam zabezpečuje v prvom rade účinnosť proti trávovitým burinám. Okrem spoľahlivej účinnosti proti metličke obyčajnej, ide o herbicíd s veľmi dobrou účinnosťou proti psiarke, ovsu hluchému, stoklasom a mätonohom. K význačným schopnostiam účinné látky pyroxsulam patrí tiež širokospektrálny účinok proti dvojklíčnolistovým burinám. Okrem rumančekovitých, kapustovitých a lipkavcu (v ich prípade je účinnosť doplňovaná látkou florasulam) je potrebné vyzdvihnúť vysokú úroveň účinnosti proti odolným dvojklíčnolistovým druhom. Prípravok Huricane tak zabezpečuje riešenie proti fialkám (fialka roľná a trojfarebná), veronikám (veronika perzská a brečtanolistá), hluchavke objímavej, konopnici poľnej, pakostom alebo úhorníku liečivému. Všetky tieto druhy patria k burinám, ktoré sú na mnohých lokalitách dlhodobo vyselektované jednostranným používáním herbicídov, rozširujú sa na nové stanovištia a ochrana proti nim je veľmi zložitá, nákladná a v jarnom období aj málo účinná. Herbicíd Huricane sa v celom rozsahu uvedených rastových fáz obilniny a pri rôznych aplikačných podmienkach chová k obilnine vysoko selektívne, čo je zaistené prítomnosťou látky zvyšujúcej selektivitu k plodine, safeneru cloquintocet-mexyl.

Výsledky pokusov v rokoch 2005-2008

Metlička obyčajná

Vo všetkých pokusných ročníkoch preukázal herbicíd Huricane spoľahlivú účinnosť proti metličke obyčajnej a to ako pri aplikaciách vykonaných v priebehu odnožovania tak aj pri ošetrení vo fáze začiatku steblovania (graf. 3). Pri porovnaní s registrovanými herbicídmi používanými v jarnom období proti metličke obyčajnej je možné konštatovať, že účinnosť herbicídu Huricane proti metličke obyčajnej je plne porovnateľná s najlepšími herbicídmi proti metličke na trhu. Predovšetkým pri aplikaciách na metličku obyčajnú vo vyššej rastovej fáze (začiatok steblovania) sa plne prejavujú základné prednosti herbicídu Huricane. Tiež pokusy s nižšími dávkami prípravku Huricane (150 g/ha), ktoré ale nemôžeme štandardne odporučiť, preukazujú vysokú úroveň účinnosti, čo svedčí o vysokej istote účinku aj za menej priaznivých aplikačných podmienok.

Graf 3: Porovnanie účinnosti herbicídu Huricane proti metličke obyčajnej v dvoch pokusných ročníkoch

Lipkavec obyčajný a citlivé dvojklíčnolistové buriny

Lipkavec obyčajný a citlivé dvojklíčnolistové buriny, ktoré sa vyskytovali na pokusných lokalitách (parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, hviezdica prostredná a mak vlčí) sú s vysokou spoľahlivosťou kontrolované účinnými látkami florasulam a pyroxsulam. V prípade rumančekovitých druhov sa pridáva ešte účinok aminopyralidu. Kombinácia účinných látok v prípravku Huricane preto zaisťuje rýchly účinok a jeho vysokú spoľahlivosť aj za menej priaznivých podmienok, pri vyššej rastovej fáze burín alebo pri zníženej dávke herbicídu. Výsledky pokusov z roku 2006 (kedy bol výskyt citlivých druhov najširší) z pohľadu účinnosti proti citlivým druhom, sú zhrnuté v tabuľke 1.

Tabuľka 1

Priemerná účinnosť herbicídu Huricane (% účinnosti) proti lipkavcu a citlivým dvojklíčnolistovým burinám v pokusoch z roku 2006

Termín aplikácie
BBCH pšenice
GALAP
12 ks/m2
MATIN
8 ks/m2
THLAR
9 ks/m2
STEME
3 ks/m2
PAPRH
12 ks/m2
Kontrola
0
0
0
0
0
Huricane 150 g/ha
25
99,25
99,75
99,75
99,75
98,5
Huricane 200 g/ha
25
100
100
100
100
100
Huricane 200 g/ha
31
99,25
98
99
99,75
98,5
Husar 200 g/ha
25
99,25
100
100
100
98,75

Ovos hluchý

Účinnosť proti ovsu hluchému bola overovná iba v pokusoch v roku 2008. V tomto roku dochádzalo k prezimovaniu na jeseň vzídených rastliniek ovsa hluchého a tak mohol byť overený účinok na ovos v pokročilých rastových fázach. Jednalo sa o pokus s aplikáciou herbicídov v neskoršom termíne - začiatku steblovania (BBCH 32). Aj v takto nepriaznivom termíne pre účinnosť bol dosiahnutý spoľahlivý účinok proti ovsu, ktorý je porovnateľný s najlepšími prípravkami účinnými proti ovsu hluchému. Po aplikácii herbicídu Huricane nedochádza k úplnému zničeniu rastliniek ovsa. Tieto najskôr zastavujú rast a zostávajú vo veľkosti, v akej boli zasiahnuté pri aplikácii. Až po dlhšom období môžeme pozorovať zasychanie vrcholových častí alebo iba vrchného listu. Takto zasiahnuté rastliny ale ďalej nekonkurujú a predovšetkým nevyklasia a neprodukujú ďalšie semená.

Graf 4: Účinnosť prípravku Huricane proti ovsu hluchému v pokusoch z roku 2008 (hodnotenie po vyklasení)

Pichliač roľný

Účinnosť proti pichliaču v ozimnej pšenici môže byť veľmi variabilná v závislosti na rýchlosti obrastania pichliača a termínu aplikácie. Vzhľadom k tomu, že pichliač v pšenici regeneruje obyčajne až do začiatku mája, nastávajú najvhodnějšie podmienky pre aplikáciu až na začiatku steblovania. Z tohto dôvodu bolo porovnanie účinnosti proti pichliaču vykonané v pokusoch roku 2006 až pri aplikacií v rastovej fáze BBCH 31-32. Výsledky ukázali, že účinok látky aminopyralid a pomocný efekt florasulamu a pyroxsulamu zaraďuje herbicíd Huricane účinnostne do skupiny herbicídov, ktoré se používají špeciálne pre ochranu proti pichliaču.

Graf 5: Porovnanie účinnosti herbicídu Huricane proti pichliaču roľnému v pokusoch z roku 2006 pri aplikácii na začiatku steblovania (BBCH 31-32)

Odolné dvoklíčnolistové buriny - fialka roľná a veronika brečtanolistá

Fialka roľná a veroniky predstavujú buriny spodného poschodia, často prehliadané, ale v ostatných rokoch s veľmi rýchlym nárastom početnosti a intenzity zaburinenia. Úplne spoľahlivá ochrana proti odolným druhom v jarnom období prakticky neexistuje a účinnosť nad 90% býva dosahovaná len za veľmi priaznivých aplikačných podmienok. Výskyt obidvoch druhov na pokusných lokalitách bol relatívne vysoký. Hustota sa v prípade obidvoch druhov pohybovala nad úrovňou 10 rastlín /m2. Napriek tomu bola dosiahnutá veľmi dobrá účinnosť aj u neskorších termínov ošetrenia, z výsledkov je jasné, že pre dosiahnutie spoľahlivého účinku je dôležité vykonať aplikáciu včas, pri nižšej rastovej fáze burín. Pri dávke herbicídu Huricane 200 g/ha je potom možné dosiahnuť účinok nad 90%. Pri aplikácii až na začiatku steblovania sa účinnosť znižuje o viac než 10%. Herbicíd Huricane svojou účinnosťou nad 90% predstavuje unikátnu možnosť riešenia fialiek a veroník v jarnom období, ktorá je v dnešnej skladbe herbicídov skôr výnimkou.

Graf 6: Účinnosť herbicídu Huricane proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v pokusoch roku 2006

Záver

 • Zmeny v zložení burinných spoločenstiev ozimných obilnín charakterizované zvyšovaním podielu ťažko ničiteľných druhov, druhov s nákladnou ochranou a selekciou na rezistenciu k dlhodobo používaným skupinám herbicídov zvyšujú požiadavky kladené na ochranu proti burinám.
 • Základom regulácie burinových spoločenstiev predovšetkým v problémových lokalitách by mal byť integrovaný prístup, kombinujúci agrotechnické opatrenia (osevný postup, spracovanie pôdy), optimalizáciu podmienok pre účinnosť herbicídov a priamu chemickú ochranu.
 • V prípade priamej chemickej ochrany je budúcnosť vo vývoji nových účinných látok so širokým spektrom účinnosti a rozširujúcich ponuku mechanizmu účinku.
 • Následne by mali byť tieto látky kombinované do formulovaných prípravkov, ktoré zabezpečia kompletné spektrum účinnosti vrátane odolných druhov, vysokú flexibilitu z pohľadu rastovej fázy a podmienok počasia a významne obmedzia riziko selekcie na rezistenciu.
 • Tieto požadiavky už dnes spĺňa herbicíd Huricane. Ide o kombinovaný herbicid s tromi účinnými látkami, veľmi širokým spektrom účinnosti proti dvojklíčnolistovým a jednoklíčnolistovým burinám vrátane odolných druhov a vysokou flexibilitou z pohľadu rastovej fázy a aplikačných podmienok a to všetko pri vysokej selektivite k plodine.

Vystavené: 29.1.2009

Autor textu: Ing. Karel Klem Ph.D.