logo SPU
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie


E-mail: Stefan.Tyr@uniag.sk
 
 


Regulácia burín v porastoch kukurice

V poslednom období došlo k zmene aktuálnej zaburinenosti porastov kukurice siate. Príčiny zmien môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín. Znížil sa celkový počet druhov burín, ustúpili druhy menej náročné na úrodnosť pôdy, ustúpili druhy citlivé na viaceré herbicídne účinné látky, rozšírili sa druhy náročné na úrodnosť pôdy (najmä na obsah dusíka v pôde), rozvíjajú sa druhy adaptabilné na zmenené stanovištné podmienky.

Významné druhy burín v porastoch kukurice sú podľa výskumu Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, FAPZ, SPU v Nitre vykonaného v posledných rokoch nasledovné podľa biologických skupín: (viď tab. 1).

Biologická skupina Druhy burín podľa hospodárskej významnosti
Jednoročné ozimné parumanček nevoňavý, rumany a fialky
Jednoročné jarné skoré ovos hluchý, horčica roľná, iva voškovníkovitá, pohánkovec ovíjavý, podslnečník Theofrastov, konopnica napuchnutá
Jednoročné jarné neskoré láskavce, horčiaky, mrlíky, lobody, moháre, ježatka kuria, durman obyčajný, ambrózia palinolistá, bažanka ročná, ľuľok čierny, mlieč zelinný, proso rozpadavé
Dvojročné a trváce bolehlav škvrnitý, bodliak ovisnutý
Trváce plytšie zakoreňujúce pýr plazivý
Trváce hlbšie zakoreňujúce pichliač roľný, pupenec roľný, praslička roľná, trsť obyčajná
Výmrv repka olejná, slnečnica ročná

Kukurica ako plodina vysievaná do širokých medziriadkov vytvára výborný predpoklad pre rast a vývoj burín. Buriny v kukurici odoberajú nielen vodu, živiny a svetlo ale aj zanechávajú porast oslabený a neschopný konkurencie voči nim. Z tohto dôvodu je potrebné aby porast bol bez burín hlavne v prvých 40-50 dňoch po jeho vzídení. K tomu sú nápomocné všetky agrotechnické opatrenia vykonané v požadovaných agrotechnických termínoch od základného obrábania cez predsejbovú prípravu pôdy až ošetrovanie počas vegetácie. Keďže mechanické ošetrenia sa v ostatnom období snažia pestovatelia z ekonomických dôvodov vynechávať, je potrebné dôslednejšie sa venovať používaniu herbicídov.

Aplikáciu herbicídov v kukurici je možné rozdeliť do niekoľkých termínov: ppi(predsejbová aplikácia), preem (po sejbe ale pred vzídením burín i porastu), e-post (skorá postemergentná), post (vlastná postemergentná).

Z hľadiska výsledného efektu použitia herbicídu sa na Slovensku z časových dôvodov realizuje ochrana kukurice proti burinám aplikáciami predsejbovými a postemergentnými. Je žiadúce aby sa ochrana realizovala tak, aby sa podľa možností poľnohospodárskeho subjektu vykonala v podobe skorej postemergentej a vlastnej postemergentej aplikácie s toho dôvodu, že sú cielené na konkrétne sa vyskytujúce druhy burín v porastoch kukurice.

Cielené postemergentné aplikácie skoré alebo vlastné sú nenáročné na prácu ako súpravy strojov ktoré potrebujeme pri aplikáciách ppi a peem herbicídnych prípravkov, ktoré vo veľkej miere sú závislé na kvalite obrábania pôdy pred sejbou a vlhkostných pomeroch po sejbe kukurice. Reálna skutočnosť ochrany kukurice na území Slovenska je taká, že 50 % plôch kukurice je ošetrovaných predsejbovo, 45% postemergentne a 5 % plôch nieje ošetrených proti burinám (kukurica na siláž). Používanie herbicídov je v súčasnosti bežnou praxou v ochrane proti burinám. Poľnohospodársky odborníci pracujú s istotou a postrekujú iba niektoré pozemky dva krát (predsejbovo a počas vegetácie) ostatnú výmeru iba jeden krát. Reálne je možné presunúť túto ochranu na termín postemergentný.

Výhody postemergentných aplikácií boli prezentované viacerými autormi, vymenujem iba niektoré, pre súčasnú prvovýrobu najpodstatnejšie. Výhody skorej postemergentnej aplikácie sú:

  1. Ekonomicky je porovnateľná s preem aplikáciou a je o niečo lacnejšia ako ppi aplikácia.
  2. V suchom roku je biologická účinnosť lepšia a je cielená na vzídené buriny.
  3. Množstvo vykonania prác sa rozkladá na väčší časový interval.
  4. Účinnosť na vzídené buriny cez listy a istejšia pôdna účinnosť aplikovaných herbicídov.
  5. Nie je závislá na pôdnej vlhkosti ako aplikácia ppi.

Ako plánovať a kedy si zvoliť postemergentnú aplikáciu v kukurici:

V suchom roku: cielene plánovať aplikáciu (vynechať ppi alebo preem),ktorá je za daných podmienok neúčinná. Tým zabezpečíme spoľahlivú a kvalitnú účinnosť e-post aplikovaných prípravkov.

Vo vlhkom roku: cielene naplánovať e-post aplikáciu kde je možné použiť vlastnú post aplikáciu, aby neprerástli buriny do vyšších rastových fáz(3.-4. list), kde dosiahneme významnú finančnú úsporu na hektár pri veľmi spoľahlivej biologickej účinnosti.

Je potrebné pripomenúť, že e-post aplikáciou sa nedá nahradiť tradičná preem a post aplikácia na celej výmere kukurice na podniku ale iba na časti pozemkov. Je vhodným doplnkom štandardných technológií v suchom roku najspoľahlivejším na dôsledné ničenie burín v kukurici pri najnižších nákladoch na hektár.

Cielená postemergentná aplikácia prispieva aj k regulácii burín v porastoch počas vegetácie do konca vegetačného obdobia tak aby bolo možné uplatniť zber kukurice bez predchádzajúcej desikácie na zníženie vlhkosti produkcie (zrna), prípadne zníženie škodlivého vplyvu na kvalitu silážnej hmoty použitej na silážovanie.

Pri konkrétnom použití herbicídov na ochranu kukurice proti burinám je veľmi významné aby sme sa riadili platným zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín, kde sú uvedené všetky možnosti používania ako aj ich obmedzenia.

Účinné látky v kukurici sú (pre veľký rozsah uvádzam iba niektoré a ich obchodné ekvivalenty)

Tab. 2

Acetochlor Acenit 50EC, Harnes EC
Acetochlor + MON 4660 Guardian EC
Alachlor Lasso MT
Alachlor + diclormid Tophy
Atrazín Atranex 50SC, Santrazin 500SC, Zeazin S-40,Gesaprim, 90WG, Atranex 80WP,
Atrazin + s-metolachlor Primextra Gold 720 SC
Bentazon Basagran, Basagran 600
Bromoxynil Pardner 22,5 EC, Bromotril 24EC
Clopyralid Lontrel 300
Cyanazín Bladex 50WP a 50SC
2,4D DMA soľ Desormone Liquid 60SL, Dicopur D, U46D Fluid, Herboxone
2,4D DMA soľ + dicamba Weedmaster
2,4D DMA soľ + fluroxypyr BPE Lancet
2,4D DMA ethylhexylester Esteron
2,4D DMA EHE + florasulam Mustang
dicamba DMA soľ Banvel 480 S
dicamba + rimsulfuron Titus Plus WG
dimetenamid Frontier 720EC
flumetsulam Python
fluroxypyr Starane 250EC
izoxaflutole Merlyn 750WG
linuron Afalon 45SC, Linurex 50WP, Linurex 50SC
Nicosulfurón Milagro
Paraquát Gramoxone
Pendimetalín Stomp330E, Stomp 400SC
Primisulfuron methyl + prosulfuron Ring 80WP
Prometryn Gesagard 80WP, Gesagard 500FW, Prometrex 50SC,
Propachlor Ramrod Flo
Propisochlor Proponit 840 EC
Pyridate Lentagran WP
Rimsulfuron Titus 25WG
Rimsulfuron + Thifensulfuron methyl Grid
S-metolachlor Dual Gold 960EC
Terbutylazine Click 500 SC

Tifensulfuron metyl+isodecylakohol ethoxylate

Refine T

Konkrétne dávky horeuvedených prípravkov a ich kombinácie je potrebné aplikovať podľa návodu na použite uvedenom na etikete prípravku.

Vystavené 25. 4. 2003

Autor textu: Ing. Štefan Týr, PhD.